Studia pedagogiczne Słupsk

Studia pedagogiczne Słupsk

Studia pedagogiczne Słupsk

Czym zajmują się studia pedagogiczne w Słupsku? Ich najważniejszym założeniem jest wykształcenie osób, które pragną poświęcić swoją wiedzę, umiejętności i energię innym ludziom. Fundamentem jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr do prowadzenia działalności oświatowej, organizacyjnej, socjalnej i terapeutyczno- rehabilitacyjnej. W trakcie nauki studenci otrzymują solidną porcję wiedzy ogólnopedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i socjologicznej, która jest niezbędna do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i opieki. Ponadto, dostają dużą dawkę wiedzy, dotyczącej funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych oraz zasad tworzenia i finansowania projektów i programów edukacyjnych. Na wykwalifikowanych pedagogów czekają miejsca, w których ich wiedza i umiejętności są niezbędne i niezastąpione; ośrodki opiekuńczo- wychowawcze, rodzinne domy dziecka, instytucje pomocy społecznej. Praca pedagogiczna to misja. Misja wymagająca szczególnych cech charakteru, nierzadko od siebie odległych, takich jak: cierpliwość, opanowanie, stanowczość i asertywność. Dlatego też motywem do wyboru tych studiów, a następnie drogi zawodowej powinno być powołanie. Ilość specjalizacji na studiach pedagogicznych w Słupsku świadczy nie tylko o popularności tego zakresu kształcenia, ale także o tym, że są po prostu potrzebne. W każdej społeczności występują grupy, bądź jednostki, do których należy wyciągnąć pomocną dłoń. A najlepiej zrobi to wykwalifikowany specjalista.

 

Uczelnie i kierunki studiów pedagogicznych w Słupsku

 


AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Nauk Społecznych:

  • Pedagogika: studia I i II- stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalności: Edukacja elementarna z językiem angielskim, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pomocą społeczną, Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, Psychopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, Gerontogogika z promocją zdrowia;
  • Praca socjalna: studia I i II- stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalności: Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym.

dowiedz się więcej 

Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe na kierunkach: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z resocjalizacją, Terapia uzależnień z prewencją zachowań ryzykownych, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

 


GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SŁUPSKU STUDIA PEDAGOGICZNE

  • Pedagogika: studia I- stopnia.

 

Rekrutacja na studia pedagogiczne w Słupsku

Aby ubiegać się o miano studenta pedagogiki należy wziąć udział w konkursie świadectw. Na maturze warto zdawać takie przedmioty jak: wiedza o społeczeństwie, historia, biologia, które pomogą na studiach i w przyszłej pracy pedagoga.

 

Praca po studiach pedagogicznych w Słupsku

Studenci studiów pedagogicznych w Słupsku otrzymują szeroką wiedzę, która pozwala zrozumieć, między innymi znaczenie opieki w rozwoju człowieka, w przebiegu jego życia i uwarunkowań wynikających z różnych sytuacji życiowych, zatem przygotowani są do pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, na dodatek w różnych warunkach. Wszechstronna znajomość dziedziny podnosi ich kwalifikacje i otwiera więcej drzwi możliwości kariery zawodowej. Absolwenci studiów pedagogicznych w Słupsku mogą znaleźć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych i zasadniczych szkołach zawodowych, bursach i internatach, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w domach dziecka, świetlicach szkolnych, społecznej świetlicy terapeutycznej, środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach socjalizacyjnych, placówkach interwencyjnych, świetlicach kuratorskich, placówkach resocjalizacyjno- rewalidacyjnych, zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym, instytucjach systemu penitencjarnego, organizacjach pozarządowych niosących pomoc osobom wykluczonym społecznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz patologią społeczną, szpitalach. 

 

Jan JarmużTEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej 

 

Komentarze (0)