• TOWAROZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kieurnek Towaroznawstwo
   Studiując towaroznawstwo można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie oceny jakości produktów bezpośrednio wpływających na nasze zdrowie, takich jak: żywność, tekstylia i odzież, produkty farmaceutyczne i chemiczne oraz wyroby medyczne i higieniczne. Studia oferują przygotowanie do kształtowania jakości towarów i ich marki poprzez umiejętność doboru i oceny odpowiednich parametrów świadczących o przeznaczeniu danego produktu, zarówno w aspektach technologicznym, ekologicznym, ekonomicznym, jak i bezpieczeństwa. Studenci zdobywają wiedzę na temat procedur certyfikacji, atestacji oraz znakowania produktów, a także procedur związanych z kontrolą jakości, jak i regulacjami w zakresie ochrony konsumenta i konkurencji. Nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych i kontrolnych w różnych organizacjach i instytucjach gospodarczych.
   Specjalności: 
   • Projektowanie i rozwój produktu
   • Towaroznawstwo żywności
   • Innowacyjne produkty tekstylne
   • Współczesne produkty chemiczne i farmaceutyczne
   • Innowacyjne produkty biomedyczne
   Absolwent:
   Osoby, które ukończyły towaroznawstwo mogą być zatrudnione w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych na stanowiskach związanych z produkcją produktów żywnościowych i zarządzaniem jakością. Absolwenci znajdą także pracę w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów spożywczych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych, organach nadzoru urzędowego. Mogą pracować jako menadżerowie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Są specjalistami w jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych oraz specjalistami ds. systemu zarządzania jakością. Pracują jako rzeczoznawcy, audytorzy instytucji certyfikujących, specjaliści ds. polityki produktowej, specjaliści ds. eksportu, marketingu i badań rynkowych, zaopatrzenia, innowacji. Znajdą zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przemysłu chemicznego, w szczególności w działach kontroli jakości, marketingu, badań rynkowych, logistyki, badań i rozwoju produktów.

   Specjalność: Projektowanie i rozwój produktu

   Absolwent kierunku Towaroznawstwo specjalność „Projektowanie i rozwój produktu” posiada umiejętność kreowania produktu we wszystkich etapach jego cyklu życia. Potrafi zaprojektować produkt, nie tylko w sensie estetycznym, ale również świadomie ocenić jego walory funkcjonalne i jakościowe, uwzględniając potrzeby rynkowe. Absolwent tej specjalności tworzy nowe rozwiązania rynkowe, które przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczeństwa i spełniają oczekiwania konsumentów. Specjalność Projektowania i Rozwój Produktu  daje szeroki punkt widzenia na produkt, łącząc podejście rynkowe z wiedzą z obszaru projektowania i wzornictwa. Specjalność Projektowania i Rozwój Produktu  daje szeroki punkt widzenia na produkt, łącząc podejście rynkowe z wiedzą z obszaru projektowania i wzornictwa. Program specjalności obejmuje przedmioty, które pozwolą odnaleźć się na rynku pracy. Zapotrzebowanie na tego typu specjalistów jest ogromne, ponieważ rynek potrzebuje wprowadzania ciągłych zmian i innowacyjnych rozwiązań. Przedmioty takie jak
   • Ocena cyklu życia produktu,
   • Design Thinking,
   • Projektowanie produktu,
   • Prototypowanie,
   • Komercjalizacja,
   • Marketing i badania rynku
   to pakiet wiedzy i umiejętności, który gwarantuje sukces rynkowy zarówno dla absolwenta jak i dla pracodawcy.
   Specjalność: Towaroznawstwo żywności
   Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Towaroznawstwo –specjalność Towaroznawstwo żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej posiada interdyscyplinarne wykształcenie, łączące wiedzę z przedmiotów podstawowych, tj. chemii, matematyki i fizyki z wiedzą z nauk technicznych, biologicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Absolwent kierunku Towaroznawstwo jest przygotowany w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych, nadzorowania systemów zarządzania jakością i zna zagadnienia w zakresie przetwarzania, utrwalania i przechowywania surowców i produktów spożywczych co pozwoli mu na przeprowadzanie analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko. Może brać udział w projektowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu założeń zintegrowanej polityki produktowej. Dzięki szerokiej wiedzy i posiadanym certyfikatom Absolwenci kierunku Towaroznawstwo żywności znajdą zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych na stanowiskach związanych z produkcją produktów żywnościowych i zarządzaniem jakością, w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów spożywczych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych, organach nadzoru urzędowego.
   Specjalność: Innowacyjne produkty tekstylne
   Absolwenci kierunku Towaroznawstwo, specjalność „Innowacyjne produkty tekstylne” posiadają umiejętności kreowania i wprowadzania na rynek nowych produktów oraz umiejętność identyfikacji, oceny i klasyfikacji innowacyjnych wyrobów , w szczególności tych związanych z tekstyliami. Są bardzo dobrze przygotowani do kształtowania jakości produktów i ich marki poprzez umiejętność doboru i oceny odpowiednich parametrów, które świadczą o przeznaczeniu danego towaru zarówno w aspektach technologicznym, ekologicznym, ekonomicznym jak i bezpieczeństwa.
   Zapoznani zostali również z procedurami certyfikacji, atestacji oraz znakowania produktów tekstylnych a także procedurami związanymi z kontrolą jakości jak i regulacjami w zakresie ochrony konsumenta i konkurencji. Absolwent posiada również dogłębną wiedzę w zakresie badania towarów na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych. Celem studiów jest przygotowanie ekspertów i menedżerów, którzy będą posiadali umiejętność ingerencji w różnego rodzaju typy relacji pomiędzy produktem a konsumentem, producentem i handlowcem.  Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych segmentach gospodarki narodowej a szczególności:
   • w przemyśle tekstylnym,
   • materiałów budowlanych,
   • transportowym,
   • rolnictwie i innych.
   Ponadto interdyscyplinarna wiedza zdobyta podczas nauki pozwala na samodzielne prowadzenie firmy. Posiadane umiejętności pozwalają także na podjęcie pracy w sektorze publicznym np. urzędach kontroli i administracji państwowej, urzędach administracji samorządowej , agendach pozarządowych i służbach celnych. Wszechstronna wiedza pozwala także na rozwój zawodowy w jednostkach badawczo – rozwojowych.
   Stanowiska pracy odpowiednie dla naszych absolwentów:
   • menadżerowie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych
   • specjaliści w jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych
   • specjaliści ds. systemu zarządzania jakością
   • rzeczoznawcy
   • audytorzy instytucji certyfikujących
   • specjaliści ds. polityki produktowej
   • specjalista ds. eksportu
   • specjalista ds. marketingu i badań rynkowych
   • specjalista ds. zaopatrzenia
   • specjalista ds. Innowacji
   Specjalność: Współczesne produkty chemiczne i farmaceutyczne
   1. Ogólna charakterystyka
   Studia na kierunku Towaroznawstwo umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, prawniczych oraz ścisłych. Program kształcenia obejmuje przedmioty podstawowe tj.: matematyka, chemia, fizyka itp., oraz przedmioty kierunkowe np. : makro- i mikroekonomia, towaroznawstwo, zarządzanie i marketing, itp. W trakcie procesu kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na opanowanie przez studentów praktycznych umiejętności z zakresu: technologii produkcji oraz projektowania, zarządzania i oceny jakości surowców oraz produktów przemysłowych, prowadzenia badań towarów na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych, wdrażania międzynarodowych systemów zarządzania jakością, doradztwa z zakresu obrotu towarami, wykonywania ekspertyz towaroznawczych.
   2. Specjalizacja
   Oferowana w ramach tego kierunku specjalność pt. „Towaroznawstwo produktów przemysłu chemicznego” umożliwia studentom szczególne ukierunkowane na towary i wyroby przemysłu chemicznego i dla przemysłu chemicznego. Przedmioty specjalistyczne obejmują: badanie i ocena jakości wyrobów przemysłu chemicznego, obrót materiałów niebezpiecznych, gospodarkę odpadami itp. Studia na kierunku Towaroznawstwa kształcą wysoko kwalifikowanych specjalistów, umiejących ocenić i określić właściwości tradycyjnych oraz nowoczesnych materiałów i towarów stosowanych w przemyśle chemicznym np. kosmetyki, tworzywa sztuczne, pestycydy, leki, cement, nawozy, itp.
   3. Profil absolwenta
   Absolwenci tego interdyscyplinarnego kierunku posiadają wszechstronne przygotowanie z zakresu towaroznawstwa, zarządzania jakością, aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Posiadają również umiejętności oceny doboru materiałów i technologii do różnorodnych zastosowań oraz oceny jakości i właściwości współcześnie wytwarzanych produktów. Ponadto posiadają umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, zakładania małych firm i zarządzania nimi, radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Są dodatkowo przygotowani do: oceny jakości produktów chemicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod instrumentalnych, nadzorowania systemów zarządzania jakością, środowiskowego w przedsiębiorstwie, przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu, oceny oddziaływania produktu na środowisko. Tak wszechstronne wykształcenie umożliwia wykonywanie pracy w charakterze rzeczoznawcy ds. towaroznawstwa : w zakładach produkcyjnych przemysłu chemicznego, w szczególności w działach kontroli jakości, marketingu, badań rynkowych, logistyki, badań i rozwoju produktów; w przedsiębiorstwach dowolnej branży na stanowiskach związanych z certyfikacją, standaryzacją i wprowadzaniem systemów zapewnienia jakości; na stanowiskach menadżerów i ekspertów w laboratoriach analitycznych; w firmach handlowych i doradczych; w urzędach celnych i organach administracji publicznej; w jednostkach kontroli, inspekcji sanitarnej i handlowej.
   Specjalność: Innowacyjne produkty biomedyczne
   Absolwent kierunku Towaroznawstwo specjalność „Innowacyjne produkty biomedyczne” posiada umiejętność kreowania nowych produktów odnoszących się do rynku wyrobów biomedycznych w szczególności do innowacyjnych biomateriałów wytwarzanych na drodze syntezy chemicznej i biotechnologicznej. Absolwent posiada umiejętność identyfikacji , oceny i klasyfikacji wyrobów biomedycznych poprzez uzyskanie wiedzy z zakresu metod badania i oceny właściwości biologicznych i fizyko-chemicznych różnego rodzaju materiałów przeznaczonych dla medycyny. Absolwenci zapoznani zostali również z procedurami warunkującymi dopuszczenie do użytkowania biomateriałów w obszarze certyfikacji, atestacji oraz znakowania produktów biomedycznych a także z procedurami związanymi z kontrolą jakości w całym cyklu życia produktu. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych segmentach gospodarki narodowej a szczególności: w przemyśle wyrobów medycznych i higienicznych. Ponadto interdyscyplinarna wiedza zdobyta podczas nauki pozwala na samodzielne prowadzenie firmy w dziedzinie wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów biomedycznych wytwarzanych z innowacyjnych biomateriałów. Wszechstronna wiedza pozwala także na rozwój zawodowy w jednostkach badawczo – rozwojowych i konsultingowych. Stanowiska pracy odpowiednie dla naszych absolwentów: - Menadżerowie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych związanych z branżą wyrobów biomedycznych, - specjaliści w jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych, - specjaliści ds. systemu zarządzania jakością wyrobów biomedycznych, - rzeczoznawcy wyrobów biomedycznych, - audytorzy instytucji certyfikujących, - specjaliści ds. polityki produktów biomedycznych, - specjalista ds. eksportu w branży wyrobów biomedycznych, - specjalista ds. marketingu i badań rynkowych w zakresie wyrobów biomedycznych, - specjalista ds. zaopatrzenia w branży wyrobów biomedycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

opinie (5)

 • trela
  ocena

  tutaj można zobaczyć, jak to wszystko wyglądało: http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1612814,Na-co-zwracac-uwage-kupujac-ubranka-dla-dzieci

 • x
  ocena

  czym się zajmują... http://kurier.pap.pl/depesza/163850/

 • Towaroznawca 2
  ocena

  Też nie byłam zachwycona tak długimi praktykami ale jak się okazało, wcale nie musi to być minus wręcz przeciwnie. Taki czas pozwolił zarówno mi poznać firmę jak i firma mogła docenić moje umiejętności. 3 tygodnie praktyk to były może czas na podawanie kawy i układanie dokumentów przez 12 tygodni można już się czegoś nauczyć konkretnego... P.S. Praktyki wcale nie musza być bezpłatne ;)

 • towaroznawca
  ocena

  Praktyki bezpłatne 12 tygodni, żeby znaleźć firmę która z chęcia przyjmię to też sporo zachodu, kierunek moze i ciekawy jednak cieżko z pracą po tym.4 lata inżynierki zdecydowanie za długo. Plus to wybór 4 specjalizacji

 • marek
  ocena

  dużą zaletą kierunku są laboratoria - kierunek jest prowadzony przez 4 wydziały (3 techniczne), dzięki czemu jest wiele dostępnych pracowni laboratoryjnych. tematy prac są ciekawe, a większość praktykantów zostaje w pracy po ukończeniu studiów (uczelnia pomaga znaleźć pracodawcę, u którego odbywa się staż, zgodnie z wybraną specjalnością). naprawdę warto! wpiszcie na fb "kolegium towaroznawstwa", to się przekonacie!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TOWAROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Projektowanie i rozwój produktu
 • Towaroznawstwo żywności
 • Innowacyjne produkty tekstylne
 • Współczesne produkty chemiczne i farmaceutyczne
 • Innowacyjne produkty biomedyczne