• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH REKRUTACJA

   Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pozwalają uzyskać wszechstronne wykształcenie artystyczne obejmujące malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę artystyczną, fotografię, multimedia, animację, a także szeroko rozumiane, komercyjne projektowanie graficzne oraz medialne techniki prezentacyjne. Zapewniają też zyskanie gruntownej wiedzy o historii sztuki, sztuce współczesnej i dynamicznie rozwijającej się kulturze wizualno-medialnej. W trakcie zajęć studenci poznają współczesne strategie promocji oraz marketingu kultury i sztuki, jak też różnorodne metody prowadzenia warsztatów edukacyjno-artystycznych. Uczą się twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach kompleksowych projektów artystycznych oraz komercyjnych projektów wizualnych.

             Wydział posiada rozbudowaną strukturę w pełni odzwierciedlającą wszechstronne możliwości kształcenia, różnorodną twórczość artystyczną i dorobek naukowy kadry. Katedra Rzeźby, Intermediów i Działań w Przestrzeni, oraz Zakład Fotografii, Filmu i Mediów Cyfrowych stanowią unikat w obrębie łódzkiej ASP. Zakład Teorii i Historii Sztuki jest istotnym, intelektualnym wzmocnieniem Wydziału. Jednostka posiada własną, doskonale wyposażoną bazę lokalową wraz z przyległym ogrodem i blisko usytuowanym akademikiem. Wydział Sztuk Wizualnych dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi oraz pracowniami komputerowymi dostosowanymi do zajęć z zakresu kompleksowego projektowania graficznego, animacji i projektowania stron internetowych. Pozwalają one na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji, takich jak fotografia cyfrowa oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy. Poszerzaniu oraz integrowaniu wiedzy i umiejętności praktycznych służą plenery malarskie, rzeźbiarskie i fotograficzne, projekty tematyczne i wystawy, realizowane w kraju oraz za granicą. Wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie zdobyte na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zapewnia absolwentom doskonałe przygotowanie do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy i własnej działalności artystycznej.

   Perspektywy zatrudnienia absolwentów:

   • artysta plastyk posługujący się współczesnym, interdyscyplinarnym językiem wizualnym;
   • artysta plastyk współpracujący z sektorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym (animator filmowy, rekwizytor, kostiumograf, asystent scenografa, oświetleniowca) – specjalność techniki teatralne, filmowe i telewizyjne;
   • twórca w zakresie animacji lalkowej, płaskiej i przestrzennej posługujący się biegle zaawansowanymi technologicznie programami cyfrowymi, projektant grafiki multimedialnej, swobodnie poruszający się we współczesnym rynku;
   • reklamy, grafik dynamicznego obrazu telewizyjnego – specjalność animacja na studiach stacjonarnych oraz sztuka i technologia animacji na studiach niestacjonarnych;
   • animator kultury aktywnie wspierający aktywność społeczną, profesjonalnie współpracujący na wielu płaszczyznach z instytucjami sektora publicznego (samorządowego np. domy kultury), pozarządowego (fundacje i stowarzyszenia) i prywatnego (firmy);
   • pracownik instytucji upowszechniania kultury i sztuki zajmujący się tworzeniem, planowaniem i realizacją koncepcji programowych w działach edukacji;
   • specjalista do spraw promocji i strategii reklamowych;
   • kurator zajmujący się konstruowaniem koncepcji programowych wystaw, projektów artystycznych w galeriach i muzeach;
   • krytyk sztuki analizujący, interpretujący zjawiska współczesnej kultury i sztuki;
   Wymagania rekrutacyjne

    

   • etap I - przegląd prac kandydata
   • etap II - egzamin praktyczny z:
    • rysunku
    • malarstwa
   • etap III - autoprezentacjia kandytata

  • STUDIA PODYPLOMOWE FOTOGRAFIA TRANSMEDIALNA REKRUTACJA

            Studia podyplomowe adresowane są do osób zajmujących się fotografią w jednym z dwu aspektów: fotografii w przestrzeni sztuki i propagandy, oraz teoretyków i naukowców (socjologów, antropologów i historyków...) posługujących się fotografią jako narzędziem zapisu obrazu rzeczywistości społecznej.

            Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich takich kierunków jak filmoznawstwo, dziennikarskie, kulturoznawstwo, socjologia kultury, produkcja filmowa.

             Celem zajęć jest zapoznanie studentów z twórczymi sposobami kreowania i wykorzystania fotografii w polu sztuki, materiałami fotograficznymi, techniką i technologią wraz ze sposobami ich zastosowania w kontekście aktualnych praktyk artystycznych i kulturowych. Dostępność wszystkich środków rejestracji obrazu fotograficznego (od dagerotypii po techniki cyfrowe) wpływa w istotny sposób na język i obszar komunikacji, zatem konieczna jest refleksja nad funkcją i rolą narzędzia (maszyny, techniki) w procesie wytwarzania obrazów i znaczeń.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia
EDUKACJA ARTYSTYCZNA  W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH specjalności:
 • techniki teatralne, filmowe i telewizyjne
 • animacja
 • fotografia
 • projekty wizualne
Studia II stopnia
EDUKACJA ARTYSTYCZNA  W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH specjalność:
 • intermedia
 • projekty wizualne

Niestacjonarne

Studia I stopnia
EDUKACJA ARTYSTYCZNA  W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH specjalności:
 • projekty wizualne
 • sztuka i technologia animacji
Studia II stopnia
EDUKACJA ARTYSTYCZNA  W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH specjalność:
 • projekty wizualne

Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE
Fotografia transmedialna - fotografia w sztuce i socjologii