• REŻYSERIA FILMOWA I TELEWIZYJNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Reżyseria filmowa i telewizyjna
   Studia reżyserskie na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej trwają pięć lat i przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Absolwenci są także przygotowani do pracy w telewizji i teatrze. Podczas studiów studenci zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do profesjonalnego uprawiania zawodu reżysera, ale przede wszystkim stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego. W ramach programu nauczania studenci realizują sześć filmów: trzy dokumentalne i trzy fabularne, pod kierunkiem wybitnych pedagogów. Niektóre z tych filmów mogą być realizowane na taśmie filmowej 35 mm.
   Studia są jednolite, pięcioletnie i po realizacji filmu dyplomowego absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie
    
   Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Reżyseria filmowa i telewizyjna składa się z 3 etapów.
   • I ETAP - złożenie teczki kandydata zawierająceej: własną wypowiedź filmową, oryginalne pomysły na scenariusz, reportaż dokumentalny, życiorys z uwzględnieniem dokonań artysatycznych oraz ich dokumentację, rozmowa z kandydatem 
   • II ETAP - scenariuszowe zadanie fabularne na wyobraźnię (egzamin pisemny), scenariuszowe zadanie dokumentalne (egzamin pisemny), pracę z aktorem – realizację sceny aktorskiej z użyciem rejestrującej to kamery, rozmowę z człowiekiem – zadanie dokumentalne, kompozycję plastyczną (2 zadania)
   • III ETAP - ocena: filmu zrealizowanego przez kandydata, projektu scenariusza filmu fabularnego, projektu scenariusza filmu dokumentalnego, rozmowa kwalifikacyjna.

    

  • MONTAŻ FILMOWY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Montaż filmowy
   Studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w specjalności montaż filmowy trwają pięć lat i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu magistra sztuki.
   Program nauczania obejmuje szeroki obszar zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych. Podstawowym celem studiów jest wykształcenie montażystów, którzy powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające do podjęcia pracy w dziedzinie montażu filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, a także we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej. Kadrę stanowią doświadczeni montażyści, ale także niedawni absolwenci studiów montażu filmowego, których wiedza i profesjonalne kompetencje stanowią nieocenioną pomoc w studenckich produkcjach.
   Łącząc bogaty program przedmiotów teoretycznych z licznymi ćwiczeniami warsztatowymi pragniemy wyposażyć naszego absolwenta w zespół umiejętności i doświadczeń, które będą mogły zaowocować w przyszłym życiu zawodowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie
    
   Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Montaż filmowy składa się z 2 etapów.
   • I ETAP - złożenie teczki kandydata zawierającej:  opis własnych prób artystyczno-twórczych  wybrane próby własnych prac montażowych zapisane w formacie DVD o czasie łącznym do 10 min, obowiązkową pracę kandydata na zadany temat (3-minutowy filmu w formacie DVD lub 12-sto zdjęciowy cykl fotografii w formacie 13x18cm), rozmowa kwalifikacyjna z kandydatA
   • II ETAP - część pisemna: analiza filmu przedstawionego podczas egzaminu, zadanie fabularne - sprawdzenie predyspozycji narracyjnej kandydata. Część ustna: zadanie fabularne (rozmowa na temat pracy pisemnej kandydata),  zadanie dokumentalne (analiza zaprezentowanego na ekranie materiału dokumentalnego pod kątem zawartości narracyjnej i dramaturgii),  rozmowa na temat współczesnych zjawisk artystycznych i kulturalnych.

    

  • SCENOPISARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Scenopisarstwo
   Prowadzone jako specjalność na Wydziale Reżyserii dwustopniowe, stacjonarne studia scenariopisarskie adresowane są do tych, którzy już wiedzą, że ich powołaniem i przeznaczeniem jest pisanie dla filmu.
   Pierwsze trzy lata, czyli licencjat, to nauka warsztatu, czas na poznanie materii pisarskiej, czas na poznanie siebie i zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Następne dwa lata to studia magisterskie, otwarte także dla osób z zewnątrz z dużym zawodowym doświadczeniem scenariopisarskim. Istotą naszego programu jest praktyka, czyli pisanie, pisanie i pisanie – żmudne i codzienne – od etiud do serialu telewizyjnego i pełnometrażowej fabuły. Praktyka pisania obudowana jest wiedzą o warsztacie scenarzysty, dramaturgii, narracji, psychologii, historii filmu. Nieodłączną częścią naszego programu jest jego ścisłe powiązanie z programem studiów reżyserskich. Przyszli scenarzyści otrzymują praktyczną wiedzę o filmowych środkach wyrazu, a napisane przez nich scenariusze krótkich filmów fabularnych mają szansę realizacji. 
   Absolwenci naszych studiów scenariopisarskich powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające dla podjęcia samodzielnej pracy w filmie i telewizji.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Scenopisarstwo składa się z 2 etapów.
   • I ETAP - złożenie teczki kandydata zawierającej: życiorys artystyczny (informację o wszelkiego rodzaju aktywności twórczej kandydata), krótką jednostronicową deklarację intencji kandydata nt. „Dlaczego chcę być scenarzystą?”, pomysł na film fabularny (5-cio stronicowy zapis pomysłu na film uzupełniony dwoma scenami dialogowymi z udziałem głównego bohatera), inne teksty literackie (razem nie więcej niż 10 stron).
   • II ETAP - składa się z dwóch następujących po sobie części:1. kilku różnych, pisemnych testów dramaturgicznych (np. pomysłu na film, pomysłu na postać, sceny dialogowej) 2. rozmowy kwalifikacyjnej, której głównym tematem jest obrona przedstawionych pomysłów na filmy

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
REŻYSERIA
Specjalności:
 • Reżyseria filmowa i telewizyjna
 • Montaż filmowy
 
Studia I stopnia:
REŻYSERIA
Specjalności:
 • Scenopisarstwo
 
Studia II stopnia:
REŻYSERIA
Specjalności:
 • Scenopisarstwo