• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie
   Absolwent studiów na kierunku Zarządzanie powinien posiadać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz struktur związanych z bezpieczeństwem państwa. Powinien posiadać również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach związanych z sektorem obronnym oraz o charakterze gospodarczym lub administracyjnym. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent kierunku zarządzanie powinien być przygotowany do pracy (służby) w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika (dowódcy) średniego szczebla zarządzania (dowodzenia) w praktycznie wszystkich obszarach działania struktur głównie w instytucjach związanych z sektorem obronnym, a także do prowadzenia własnej działalności.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest wynik ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
   Absolwenci będą dysponować nowoczesną wiedzą i podstawami teoretycznymi z zakresu ogólnych zagadnień bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, opartymi na podstawach nauk humanistycznych i wojskowych, dotyczących: 
   • znajomości teoretycznych podstaw współczesnych systemów bezpieczeństwa, ich techniki i technologii oraz głównych dziedzin ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych;
   • zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia społeczno-politycznego, a także gospodarczo-ekonomicznego;
   • dalszego samokształcenia i permanentnego doskonalenia w nowoczesnych dziedzinach naukowych i dyscyplinach praktycznych związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz globalnymi kierunkami bezpieczeństwa międzynarodowego;
   • umiejętności wykorzystania w pracy zawodowej procedur związanych z procesem  decyzyjnym realizowanym przez organy kierowania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym oraz szeroko rozumianej współpracy cywilno-wojskowej w zakresie bezpieczeństwa państwa;
   • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 
   Ukończenie studiów I stopnia na kierunku studiów „Bezpieczeństwo narodowe” w specjalnościach: Bezpieczeństwo lokalne i Zarządzanie kryzysowe zapewnia absolwentom teoretyczne i praktyczne podstawy do:
   • pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa, w szczególności z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa lokalnego w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak równieŜ do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych działach związanych z obronnością państwa;
   • dalszego studiowania na studiach II stopnia oraz ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w miarę postępującego rozwoju naukowo-technicznego i technologicznego we współczesnym społeczeństwie globalnym. 
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
    
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest wynik ukończenia studiów I stopnia.
    
    

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
   Absolwent studiów powinien posiadać specjalistyczna wiedzę w zakresie:
   • bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych;
   • bezpieczeństwa i higieny pracy;
   • wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka;
   • funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem;
   • zasad prawnych oraz procedur związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.
   Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:
   • korzystania z wiedzy nabytej podczas studiów w przyszłym zawodzie;
   • komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym;
   • aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej związanej z inżynierią bezpieczeństwa;
   • kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną;
   • organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych,
   • działań zapobiegających i ograniczających wypadki oraz awarie;
   • projektowania oraz monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa;
   • pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem;
   • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;
   • posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z inżynierii bezpieczeństwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest wynik ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
ZARZĄDZANIE
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo procesowe i ochrona radiologiczna
 • Techniczne systemy bezpieczeństwa
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie procesami informacyjnymi

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
ZARZĄDZANIE
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo procesowe i ochrona radiologiczna
 • Techniczne systemy bezpieczeństwa
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie systemami logistycznymi
 • Zarządzanie systemami informacyjnymi