• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Absolwenci będą dysponować nowoczesną wiedzą i podstawami teoretycznymi z zakresu ogólnych zagadnień bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, opartymi na podstawach nauk humanistycznych i wojskowych, dotyczących: 
  • znajomości teoretycznych podstaw współczesnych systemów bezpieczeństwa, ich techniki i technologii oraz głównych dziedzin ich praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych;
  • zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia społeczno-politycznego, a także gospodarczo-ekonomicznego;
  • dalszego samokształcenia i permanentnego doskonalenia w nowoczesnych dziedzinach naukowych i dyscyplinach praktycznych związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz globalnymi kierunkami bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • umiejętności wykorzystania w pracy zawodowej procedur związanych z procesem  decyzyjnym realizowanym przez organy kierowania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym oraz szeroko rozumianej współpracy cywilno-wojskowej w zakresie bezpieczeństwa państwa;
  • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 
  Ukończenie studiów I stopnia na kierunku studiów „Bezpieczeństwo narodowe” w specjalnościach: Bezpieczeństwo lokalne i Zarządzanie kryzysowe zapewnia absolwentom teoretyczne i praktyczne podstawy do:
  • pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa, w szczególności z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa lokalnego w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak równieŜ do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych działach związanych z obronnością państwa;
  • dalszego studiowania na studiach II stopnia oraz ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w miarę postępującego rozwoju naukowo-technicznego i technologicznego we współczesnym społeczeństwie globalnym. 
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest wynik ukończenia studiów I stopnia.
   
   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Absolwent studiów powinien posiadać specjalistyczna wiedzę w zakresie:
  • bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych;
  • bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka;
  • funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem;
  • zasad prawnych oraz procedur związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.
  Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:
  • korzystania z wiedzy nabytej podczas studiów w przyszłym zawodzie;
  • komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym;
  • aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej związanej z inżynierią bezpieczeństwa;
  • kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną;
  • organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych,
  • działań zapobiegających i ograniczających wypadki oraz awarie;
  • projektowania oraz monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa;
  • pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem;
  • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;
  • posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z inżynierii bezpieczeństwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest wynik ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie
  Absolwent studiów na kierunku Zarządzanie powinien posiadać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz struktur związanych z bezpieczeństwem państwa. Powinien posiadać również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach związanych z sektorem obronnym oraz o charakterze gospodarczym lub administracyjnym. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent kierunku zarządzanie powinien być przygotowany do pracy (służby) w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika (dowódcy) średniego szczebla zarządzania (dowodzenia) w praktycznie wszystkich obszarach działania struktur głównie w instytucjach związanych z sektorem obronnym, a także do prowadzenia własnej działalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest wynik ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)