• ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Analityka i kreatywność społeczna
   Analityka i kreatywność społeczna to nowatorski kierunek pozwalający na poznanie socjologii i psychologii w bardzo praktycznym kontekście. Student kierunku Analityka i kreatywność społeczna koncentruje się na przedmiotach socjologicznych i psychologicznych, w celu nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu opartego na wykonywaniu badań, analiz, diagnoz, konsultingu, procesach doradczych i coachingu. Rozwija swoje twórcze myślenie, uczy się twórczego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, nabywa kompetencje społeczne w zakresie komunikowania, mediacji, negocjacji, funkcjonowania w grupie. Tym, co odróżnia proponowany kierunek od innych, jest połączenie 3 dyscyplin naukowych: socjologii, psychologii i filozofii i włączenie ich w proces studiowania Analityki, aby absolwent tego kierunku posiadał zarówno rzetelną wiedzę i umiejętności wymagane w miejscu pracy, ale również miał szansę dokształcania się w odpowiedzi na różne osobiste wydarzenia życiowe. W przypadku naszego kierunku jest to proces zupełnie naturalny, bowiem Analityka i kreatywność społeczna prowadzony jest na Wydziale Nauk Społecznych, w Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka i kreatywność społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ADMINISTRACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Administracja
   Celem nauczania na kierunku administracja jest przekazanie elementarnej wiedzy o prawie administracyjnym oraz ukształtowanie podstawowych umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa, które pozwolą zrozumieć i przygotować się do wykonywania, po ukończeniu studiów, procesów związanych z szeroko pojmowanymi funkcjami administrowania. Studia obejmują między innymi takie przedmioty jak: konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe i inne. Absolwent licencjackich studiów administracyjnych jest osobą wszechstronnie przygotowaną do podjęcia pracy w charakterze urzędnika w organach administracji rządowej, samorządowej, a także we wszelkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Ma wiedzę o systemie prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również, zna podstawowe reguły stosowania prawa, zwłaszcza w zakresie działania administracji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FILOZOFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Filozofia
   Przyjęty program studiów pierwszego stopnia na kierunku Filozofia zapewnia uzyskanie podstaw wszechstronnej wiedzy z zakresu kanonu nauk filozoficznych (uzupełnionych spojrzeniem ogólnohumanistycznym oraz wzbogaconych przedmiotami specjalizacyjnymi). Zdobyte informacje z zakresu humanistyki i nauk społecznych pozwolą absolwentowi nie tylko orientować się w problematyce filozoficznej, ale także rozumieć współczesny świat, zachodzące w nim przemiany cywilizacyjne oraz całościowo ujmować zjawiska kulturowe (realizujące się w warstwie społecznej, politycznej, ekonomicznej, artystycznej czy obyczajowej). Ukończenie studiów zapewnia też wiedzę praktyczną, niezbędną do takich form aktywności intelektualnych, jak sztuka argumentowania, prowadzenie dialogu czy kształtowanie postaw światopoglądowych. Student kończący studia filozoficzne jest przygotowany do radzenia sobie na trudnym współczesnym rynku pracy, ponieważ uzyskuje, oprócz wykształcenia w zakresie historii filozofii i tradycyjnej problematyki, podstawy wiedzy z zakresu nauk społecznych i poszczególnych dziedzin kultury (języka, sztuki, religii, polityki, nauki) oraz wiedzę o charakterze operacyjnym z zakresu komunikacji społecznej, która pozwala na aktywność zawodową w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i politycznego (np. w sektorach administracji publicznej, w różnych formach dziennikarstwa, itp.). Ukończenie studiów pozwala także na zdobycie kompetencji dydaktyczno-pedagogicznych, które uprawniają do prowadzenia zajęć z filozofii, etyki i innych przedmiotów
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, chemia, fizyka z astronomią, biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Częstochowa - kierunek Zarządzanie
   Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych związanych z funkcjonowaniem organizacji – przedsiębiorstw. Nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami: ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Są przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach. Posiadają kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach. Opanowują język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umożliwiającym posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Absolwenci opanowują umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole. Są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, chemia, fizyka z astronomią, biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Zarządzanie AJD
  ocena

  Zdecydowanie polecam, najlepszy kierunek w Akademii Jana Długosza! :) Program w zdecydowanej większości przepełnia wiedza praktyczna, pozwalająca zdobyć umiejętności kierowania przedsiębiorstwem i stworzenie go od podstaw. Przedmioty realizowane zawierają najnowsze techniki i możliwości kierowania własną działalnością. Warto również wspomnieć o genialnej atmosferze panującej wśród studentów :)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Coaching i procesy doradcze
 • Diagnoza i konsulting społeczny
ADMINISTRACJA
FILOZOFIA
Specjalności:
 • Filozofia teoretyczna
 • Filozofia z komunikacją społeczną
 • Specjalizacja nauczycielska
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzenie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim
 • Przedsiębiorczość i rozwój własnego przedsiębiorstwa
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Administracja samorządowa
 • Administracja kontroli i ochrony prawnej
FILOZOFIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
FILOZOFIA
Specjalności:
 • Filozofia teoretyczna
 • Filozofia z komunikacją społeczną
 • Specjalizacja nauczycielska
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzenie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim
 • Przedsiębiorczość i rozwój własnego przedsiębiorstwa
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Administracja samorządowa
 • Administracja kontroli i ochrony prawnej
FILOZOFIA