rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia

Przełom maja i czerwca to czas oczekiwania na wyniki matur (jeśli jesteś tegorocznym maturzystą lub poprawiasz wyniki z któregoś przedmiotu), ale również moment, kiedy otwarte są rekrutacje na wszystkie krajowe uczelnie. Poniżej przedstawimy krok po kroku, jak szybko, prosto i bez problemu przejść przez proces rekrutacji na wymarzone studia:

Krok 1 – Wybór kierunku

Jeśli do tej pory nie wybraliście jeszcze kierunku studiów, na który chcecie iść, teraz nadeszła na to pora. Wbrew pozorom, najłatwiejszym sposobem jest metoda eliminacji. Wiecie, jakie przedmioty zdawaliście na maturze, odrzucacie więc wszystkie te kierunki, na które i tak nie dostaniecie się z powodów formalnych. Zostaje wam kilkanaście procent listy dostępnych kierunków, sprawa więc jest prostsza. Kolejnym sitem jest miejsce studiowania: stawiacie na całą Polskę, konkretne województwo czy tylko miasto zamieszkania? Na kolejnym etapie do głosu dochodzą wasze zainteresowania lub potrzeby rynkowe. Kiedy odrzucicie te kierunki, które nie są związane z waszą maturą, nie są dostępne na wybranym terenie i was nie interesują z powodów osobistych i praktycznych, prawdopodobnie zostaną wam dwa, góra trzy do wyboru. I to jest właściwa ilość do składania dokumentów, ponieważ zawsze warto mieć drugi wybór, gdyby na pierwszy nie udało się dostać, a posiadanie awaryjnego planu C nikogo jeszcze nie zabiło.

Krok 2 – Rejestracja elektroniczna

Rekrutacje na wszystkie uczelnie prowadzone są w specjalnym systemie elektronicznej rekrutacji. Pierwszym krokiem w procesie jest założenie indywidualnego konta rejestracyjnego, dzięki któremu będziecie mogli nie tylko wprowadzić wasze dane do systemu informatycznego uczelni, ale przede wszystkim na bieżąco sprawdzać proces rekrutacji.

Krok 3 – Wypełnianie podstawowych danych

Podczas pierwszego wypełniania rubryk należy podać dane osobiste i – jeśli już posiadacie – wyniki z egzaminów maturalnych. W innym wypadku można te dane wprowadzić później. Dane osobiste oznaczają tu wszystkie dane osobowe (takie jak numer dowodu osobistego lub paszportu) oraz informacje kontaktowe (adres zamieszkania/zameldowania, adres e-mail, telefon). Poza samymi wynikami maturalnymi w systemie rejestracji wymagane jest podanie rodzaju dyplomu (świadectwo maturalne, dyplom licencjata itp.), data jego wydania, nazwa szkoły itp. Na tym etapie załączacie pozostałe posiadane dokumenty (certyfikaty, dyplomy z olimpiad itd.). Należy uważnie przepisać wszystkie dane, bo pomyłka – szczególnie w procentach z egzaminu maturalnego lub ocenach dyplomowych – może przekreślić wasze szanse na pomyślne dostanie się na studia.

Krok 4 – Kierunki według priorytetów

Kolejnym krokiem jest wyszukanie z listy wybranych przez nas kierunków i oznaczenie ich priorytetu na liście preferencji od najbardziej nas interesujących do rezerwowych. W zależności od uczelni możecie zostać przyjęci na wszystkie trzy (jeśli macie wystarczająco dobre wyniki w stosunku do konkurencji) lub tylko na jeden, który uznaliście za najistotniejszy. Dlatego warto poważnie się zastanowić nad kolejnością zaznaczonych kierunków.

Krok 5 - Zdjęcie

W systemie elektronicznej rekrutacji należy również wgrać swoje zeskanowane zdjęcie. Uwaga! Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych oraz być odpowiednio wyraźne, inaczej nie zostanie przyjęte.

Krok 6 – Opłata rekrutacyjna

Nie można również zapomnieć o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek (jej kwota waha się w zależności od uczelni od 60 do 100 złotych). Kwota ta zostaje przejęta przez uczelnie i nie zostaje zwrócona, niezależnie od tego, czy dostaniecie się na wybrany kierunek, czy też nie. Podaną podczas rekrutacji kwotę należy wpłacić na podany podczas rekrutacji numer konta. Można wykonać tę opłatę na poczcie, w ajencji lub w formie przelewu internetowego. Po pojawieniu się kwoty na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (może to zająć od kilku do kilkunastu dni od wpłaty, w zależności od jej formy) należy przyporządkować ją do wybranego kierunku lub kierunków.

Krok 7 – Uzupełnienie rubryk

Z czasem w systemie należy dołączyć brakujące wyniki maturalne lub oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Kroki od 2 do 7 należy powtórzyć na wszystkich wybranych uczelniach, jeśli startujecie np. na parę uczelni lub do kilku różnych miast na ten sam kierunek.

Krok 8 – Lista zakwalifikowanych

Etapem, na który czekają wszyscy przechodzący przez proces rekrutacji jest sprawdzenie listy przyjętych. Nie trzeba udawać się osobiście przed drzwi wejściowe uczelni, by sprawdzić, czy wasze nazwisko widnieje na liście. W systemie informatycznym, w którym się rejestrowaliśmy zostanie podana informacja, czy zostaliście przyjęci, znajdujecie się na liście rezerwowej, czy też konkurencja okazała się zbyt duża na oferowaną przez uczelnię liczbę miejsc.

Krok 9 – Złożenie dokumentów na uczelni

Po pozytywnym rozpatrzeniu waszego formularza rekrutacyjnego i wstępnym zakwalifikowaniu na studia nie można zapomnieć o dostarczeniu oryginalnych, papierowych dokumentów do odpowiedniego działu na waszej przyszłej uczelni. Jeśli tego nie zrobicie w podanym terminie, mimo wstępnego przyjęcia zostaniecie skreśleni z listy i wasze miejsce zajmie ktoś z listy rezerwowych. A jakie dokumenty należy złożyć? Tutaj też istnieją niewielkie różnice w zależności od uczelni, ale warto przygotować:

 • Świadectwo dojrzałości albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, wraz z kopiami, celem poświadczenia zgodności z oryginałem i danymi podanymi w elektronicznym procesie rekrutacji. Dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny należy przynieść w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia wyższego stopnia.
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami znajdującymi się na osobistym koncie rejestracyjnym
 • Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
 • Dowód uiszczenia opłaty za ELS (około 20 złotych)
 • Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość kandydata
 • Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dodatkowo, mogą być wymagane:

 • Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innym kierunku studiów
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami i zasadami na uczelni
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku
 • Dyplom z olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego
 • Certyfikat językowy

Krok 10 – Witaj na studiach

Ten krok jest już czystą formalnością. Po upływie terminu składania przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz sprawdzeniu zgodności tych dokumentów na podany adres zamieszkania/zameldowania zostaje wysłane oficjalne potwierdzenie o przyjęciu na studia. Do zobaczenia na zajęciach w październiku i gratulacje!

 

Anna SzumacherTEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia wybrać?

Jaki kierunek studiów wybrać?

Jak wybrać uczelnię?

 

Komentarze (0)