• ARCHITEKTURA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Architektura
   Absolwent studiów I stopnia kierunku architektura dysponuje wiedzą z zakresu histori i i teori i architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologi i budowlanych, konstrukcj i, fizyki budowl i, a także z projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zna przepisy techniczno-budowlane, metody organizacj i i przebieg procesu inwestycyjnego. Studia na tym kierunku pozwalają mu opanować umiejętność gromadzenia informacj i, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi — z uwzględnieniem wymagań osób niepełnosprawnych — oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Absolwent zna prawo budowlane, ekonomikę, organizację procesu inwestycyjnego i procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Uni i Europejskiej.
   Studia II stopnia możliwe są do zrealizowania w języku angielskim. Program studiów MA in English zawiera te same treści merytoryczne co program w języku polskim i tym samym posiada akredytacje krajowe (Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych) oraz zagraniczne – Royal Institute of Britsh Architects. Natomiast realizacja programu będzie się odbywała w całości w nowej formie zintegrowanego systemu modułowego prowadzonego przez kadrę dydaktyczną WA PK oraz profesorów z uczelni zagranicznych między innymi z Mediolanu, Barcelony i Atlanty.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Historia lub historia sztuki
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

    

   Dowiedz się więcej

  • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Architektura krajobrazu
   Po ukończeniu studiów architektura krajobrazu absolwent zna podstawowe uwarunkowania prawne, procedury i warunki techniczne dotyczące projektowania i real izacj i różnych kategori i obiektów architektury krajobrazu. Rozpoznaje style i elementy charakterystyczne dla różnych kompozycj i krajobrazowych historycznych i współczesnych. Potrafi, przy użyciu podstawowych metod, technik i narzędzi badawczych, uzyskać różnorodne dane o terenie, a także ocenić na podstawowym poziomie wartość przyrodniczą i kulturową krajobrazu i jego składowych. Zna podstawowe zasady funkcjonowania środowiska przyrodniczego, jego ochrony, kształtowania i zarządzania. Zna systematykę i nomenklaturę ro- śl in, a także ma elementarną wiedzę w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania chorobom i szkodnikom rośl in. Zna podstawowe materiały budowlane, ich zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu oraz podstawowe zasady projektowania obiektów budowlanych. Zna metody pielęgnacj i obiektów architektury krajobrazu oraz urządzenia techniczne stosowane w tym zakresie. Posiada praktyczne umiejętności wykonywania prac związanych z urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu i zieleni. Ma umiejętność, w stopniu podstawowym, sporządzania kosztorysów do różnych obiektów architektury krajobrazu. Wykorzystuje rysunek odręczny dla celów anal iz przestrzennych i przekazywania informacj i o krajobrazie. Potrafi wykonać wizual izacje projektów i symulacje rozwiązań z wykorzystaniem technik komputerowych. Potrafi projektować poszukując własnych koncepcj i przy wykorzystaniu wyobraźni, intuicj i i inwencj i twórczej. Umie stosować zasady projektowania obiektów architektury krajobrazu w różnym kontekście i skal i. Potrafi sporządzić dokumentację projektową zgodnie z wymogami formalnymi, a także wykonać inwentaryzację obiektów budowlanych, szaty rośl innej i obiektów architektury krajobrazu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Geografia
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

    

   Dowiedz się więcej

  • BIM - TECHNOLOGIE CYFROWE W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie
   Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z nowymi technologiami projektowania i zarządzania informacją budowlaną w procesach Building Information Modeling (BIM) z zastosowaniem najpopularniejszych systemów BIM. Studia przewidziane są dla absolwentów co najmniej pierwszego stopnia studiów architektonicznych lub pokrewnych. Technologia BIM rozwija się od kilkunastu lat, ale obecnie jej wprowadzenie staje się koniecznością. Dyrektywa Parlamentu EU z dnia 15 stycznia 2014 wskazuje na konieczność wprowadzenia w inwestycjach publicznych wymogu stosowania dokumentacji w postaci elektronicznej z zastosowaniem BIM. Kładzie się przy tym nacisk na ocenę ekonomiczną w całym cyklu życia obiektu. Państwa członkowskie EU mają obowiązek wprowadzić te wymogi do prawa krajowego do kwietnia 2016. Wprowadzenie BIM wymaga przygotowania kadr – których brak uważany jest za jedną z głównych przeszkód we wdrażaniu BIM. Kadrę dydaktyczną studiów stanowią doświadczeni specjaliści - certyfikowani z zakresu omawianych programów. Po ukończeniu studiów uczestnicy oprócz świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych, otrzymają świadectwa ukończenia certyfikowanych szkoleń firmy Autodesk. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest ukończenie co najmniej studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska lub pokrewnych 

   Dowiedz się więcej

  • PLANOWANIE KRAJOBRAZU I GOSPODARKA PRZESTRZENNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna
   Celem głównym powołania studiów podyplomowych jest rozszerzenie i aktualizacja wiedzy magistrów, licencjatów i inżynierów, absolwentów kierunków studiów związanych z kształtowaniem krajobrazu i gospodarką przestrzenną. Obejmuje to głównie, choć nie wyłącznie następujące kierunki studiów wyższych:
   • architektura krajobrazu
   • architektura i urbanistyka
   • ochrona środowiska
   • gospodarka przestrzenna
   Celem dodatkowym jest przygotowanie uczestników studiów do rozwiazywania aktualnych problemów ochrony i kształtowania krajobrazu, wynikających z podpisania przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz wprowadzenia w roku 2015 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobrazowej).  Wśród prezentowanych problemów znajdą się między innymi audyty krajobrazowe i urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu – wprowadzone tą ustawą w zakres kompetencji marszałków województw.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Architektura i budownictwo zrównoważone
   Absolwent studiów podyplomowych będzie specjalistą o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie ekologicznego (energooszczędnego, pasywnego, zero-energetycznego, plus-energetycznego) budownictwa i zrównoważonego rozwoju zurbanizowanego środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z oszczędnością energii i jej pozyskiwaniem ze źródeł odnawialnych. Zaostrzające się przepisy Prawa Budowlanego względem energochłonności budynków, skutkują rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu budownictwa energooszczędnego. Studium umożliwi uzyskanie teoretycznego i praktycznego przygotowania z tej dziedziny oraz zapoznanie się z najnowszymi badaniami, technologiami oraz metodami projektowania architektoniczno – budowlanego, uwzględniającymi efektywność energetyczną i aspekty ekologiczne budynków i ich zespołów. Absolwent Studium zdobędzie ponadto umiejętność efektywnej prezentacji wiedzy i uczestnictwa w dyskusji dotyczącej problematyki zrównoważonego środowiska. Absolwenci Studiów, w tym również absolwenci, którzy ukończyli studia magisterskie (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) oraz nie posiadają uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej, zdobędą wiedzę pozwalającą na sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i dokument upoważniający do uzyskania uprawnień w tym zakresie.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest ukończenie co najmniej studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

   Dowiedz się więcej

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Planowanie przestrzenne
   Celem Podyplomowych Studiów Planowania Przestrzennego jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Zachodzące obecnie dynamiczne przeobrażenia w zakresie przebudowy miast wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu planowania przestrzennego jak i gospodarki przestrzennej oraz zarządzania przestrzenią. Studia pozwolą na zapoznanie słuchaczy z najnowszymi badaniami i sposobami działań w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów na kierunkach architektura, budownictwo lądowe, inżynieria środowiska, budownictwo wodne, ekonomia, geografia, socjologia, zarządzanie itp.

    

   Dowiedz się więcej

  • KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Konserwacja Zabytków Architektury i Urbanistyki
   Studia uwzględniając specyfikę i wymogi współczesnej wiedzy konserwatorskiej, opartej na uznawanych w świecie naukowych podstawach, zapewniają słuchaczom efekty kształcenia zgodnie z wymogami organizacji zawodowych i pracodawców oraz podniesienie kwalifikacji w swoim zawodzie lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanym z pełnieniem zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków i dóbr kultury. Słuchacze Studiów otrzymują, w ramach wymienionych poniżej bloków tematycznych, niezbędną wiedzę teoretyczną, a kilkadziesiąt godzin zajęć w terenie (w obiektach zabytkowych, pracowniach konserwatorskich itp.) pozwala im zapoznać się z praktycznymi i technicznymi aspektami różnorodnej tematyki konserwatorskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest ukończenie co najmniej studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska lub pokrewnych

    

   Dowiedz się więcej

  • ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH: ROZWÓJ, PRZEKSZTAŁCENIA, REWITALIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja
   Program studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących obszarów mieszkaniowych w zakresie polityki, planowania i zarządzania; psychologii środowiskowej i socjologii; realizacji potrzeb, programowania i kształtowania przestrzennego; realizacji inwestycji w powiązaniu z zagadnieniami prawnymi i ekonomicznymi; zagadnień środowiskowych i ekologii człowieka. Celem studiów jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczestników procesu kształtowania i rozwoju zrównoważonych obszarów mieszkaniowych oferujących mieszkńcom możliwość życia w zdrowym środowisku wysokiej jakości.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest ukończenie co najmniej studiów inżynierskich na kierunkach: administracja publiczna, prawo i administracja, ekonomia, socjologia, prawo. 
    

   Dowiedz się więcej

  • ZIELEŃ W UKŁADACH HISTORYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zieleń w układach historycznych
   Celem Studium Podyplomowego jest podnoszenia kwalifikacji i kompetencji słuchaczy reprezentujących różne zawody, aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat badao, ochrony, konserwacji, urządzania i pielęgnacji trenów zabytkowej zieleni o różnorodnej genezie, formie i funkcji. Interdyscyplinarny program Studium, z zakresu szeroko rozumianego dziedzictwa sztuki ogrodowej i krajobrazu historycznego, obejmuje zagadnienia: roli zieleni dla dziedzictwa kulturowego i budowania tożsamości miejsca, historii sztuki ogrodowej, elementów architektury i urbanistyki, charakterystyki roślinności zabytkowej, konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów krajobrazowych, zielenina obszarach rewitalizowanych, badań zieleni zabytkowej, jej urządzania i pielęgnacji, prawnych uwarunkowań działań na obszarach zieleni historycznej i zasad sporządzania dokumentacji konserwatorskiej, ochrony i kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym. W ramach wymienionych powyżej bloków tematycznych, słuchacze studiów uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną, ćwiczenia pozwolą na zapoznanie się z metodyką badawczą i technicznymi aspektami różnorodnej tematyki dotyczącej zieleni zabytkowej, a seminaria w terenie na praktyczne rozeznanie stanu zieleni historycznej na wielu wybranych przykładach.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest ukończenie co najmniej studiów inżynierskich.

    

   Dowiedz się więcej

  • KONSERWACJA, KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Konserwacja, Kształtowanie Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych
   Celem uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz jest przygotowania profesjonalnej kadry spełniającej oczekiwania Kościoła oraz osób odpowiedzialnych za budownictwo sakralne, aranżacje wnętrza świątyni współczesnej i historycznej, a także użytkowników tychże obiektów, na których spoczywa odpowiedzialność za poziom prac konserwatorskich i właściwe ich użytkowanie. Słuchacze otrzymają najnowszą wiedzę z zakresu konserwacji zabytkowej oraz kształtowania współczesnej architektury sakralnej, zarządzania, utrzymania obiektów sakralnych, a także aranżacji wystroju wnętrza świątyni, sposobów eksponowania i przechowywania oraz konserwacji elementów jej wyposażenia m.in. malarstwa, rzeźby, szat liturgicznych, ksiąg oraz innego rzemiosła artystycznego. Studia prowadzone są m. in. przez pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, oraz Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego w Krakowie.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest ukończenie studiów na wydziałach artystycznych, architektów, konserwatorów, inżynierów, konstruktorów, plastyków.

   Dowiedz się więcej

  • ZAKRES BADAŃ I ANALIZA ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zakres badań i analiza architektury historycznej
   Studia swoim zakresem obejmują ukończenie rocznego kursu teorii związanej z problematyką badań architektonicznych oraz odbycie praktyki badawczej, pod opieką wyspecjalizowanych badaczy architektury. Dyplom i zaświadczenie o ukończonych praktykach badawczych spełniają wymagania określone  Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dając tym samym możliwość wykonywania zawodu „badacza architektury”.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest ukończenie studiów na kierunkach artystycznych, architektów, konserwatorów, plastyków, inżynierów i konstruktorów, historyków sztuki, archeologów.

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA (możliwe w języku angielskim)
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA (możliwe w języku angielskim)
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Podyplomowe

BIM - TECHNOLOGIE CYFROWE W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE
PLANOWANIE KRAJOBRAZU I GOPODARKA PRZESTRENNA
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH: ROZWÓJ, PRZEKSZTAŁCENIE, REWITALIZACJA
ZIELEŃ W UKŁADACH HISTORYCZNYCH
KONSERWACJA, KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH
ZAKRES BADAŃ I ANALIZA ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ