• ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Architektura
  Absolwent studiów I stopnia kierunku architektura dysponuje wiedzą z zakresu histori i i teori i architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologi i budowlanych, konstrukcj i, fizyki budowl i, a także z projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zna przepisy techniczno-budowlane, metody organizacj i i przebieg procesu inwestycyjnego. Studia na tym kierunku pozwalają mu opanować umiejętność gromadzenia informacj i, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi — z uwzględnieniem wymagań osób niepełnosprawnych — oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Absolwent zna prawo budowlane, ekonomikę, organizację procesu inwestycyjnego i procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Uni i Europejskiej.
  Studia II stopnia możliwe są do zrealizowania w języku angielskim. Program studiów MA in English zawiera te same treści merytoryczne co program w języku polskim i tym samym posiada akredytacje krajowe (Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych) oraz zagraniczne – Royal Institute of Britsh Architects. Natomiast realizacja programu będzie się odbywała w całości w nowej formie zintegrowanego systemu modułowego prowadzonego przez kadrę dydaktyczną WA PK oraz profesorów z uczelni zagranicznych między innymi z Mediolanu, Barcelony i Atlanty.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Historia lub historia sztuki
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Architektura krajobrazu
  Po ukończeniu studiów architektura krajobrazu absolwent zna podstawowe uwarunkowania prawne, procedury i warunki techniczne dotyczące projektowania i real izacj i różnych kategori i obiektów architektury krajobrazu. Rozpoznaje style i elementy charakterystyczne dla różnych kompozycj i krajobrazowych historycznych i współczesnych. Potrafi, przy użyciu podstawowych metod, technik i narzędzi badawczych, uzyskać różnorodne dane o terenie, a także ocenić na podstawowym poziomie wartość przyrodniczą i kulturową krajobrazu i jego składowych. Zna podstawowe zasady funkcjonowania środowiska przyrodniczego, jego ochrony, kształtowania i zarządzania. Zna systematykę i nomenklaturę ro- śl in, a także ma elementarną wiedzę w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania chorobom i szkodnikom rośl in. Zna podstawowe materiały budowlane, ich zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu oraz podstawowe zasady projektowania obiektów budowlanych. Zna metody pielęgnacj i obiektów architektury krajobrazu oraz urządzenia techniczne stosowane w tym zakresie. Posiada praktyczne umiejętności wykonywania prac związanych z urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu i zieleni. Ma umiejętność, w stopniu podstawowym, sporządzania kosztorysów do różnych obiektów architektury krajobrazu. Wykorzystuje rysunek odręczny dla celów anal iz przestrzennych i przekazywania informacj i o krajobrazie. Potrafi wykonać wizual izacje projektów i symulacje rozwiązań z wykorzystaniem technik komputerowych. Potrafi projektować poszukując własnych koncepcj i przy wykorzystaniu wyobraźni, intuicj i i inwencj i twórczej. Umie stosować zasady projektowania obiektów architektury krajobrazu w różnym kontekście i skal i. Potrafi sporządzić dokumentację projektową zgodnie z wymogami formalnymi, a także wykonać inwentaryzację obiektów budowlanych, szaty rośl innej i obiektów architektury krajobrazu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Geografia
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Tyryry Ocena

Przeważają zajęcia artystyczne a na uczelni panuje jeden wielki biznes projektów z różnych przedmiotów