• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Architektura krajobrazu
   Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, historia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MEDYCYNA ROŚLIN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Medycyna roślin
   Absolwent kierunku Medycyna Roślin będzie posiadał rzetelną wiedzę ogólnoprzyrodniczą, gruntowne podstawy produkcji roślin ogrodniczych, rolniczych i leśnych oraz szeroką znajomość problematyki fitosanitarnej. Jego wykształcenie zawodowe cechować będzie dobra znajomość czynników sprawczych chorób, szkodników roślin oraz chwastów. Posiadać będzie umiejętność dobierania odpowiednich, bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego, metod i środków ograniczania ich występowania w oparciu o zasady integrowanej ochrony roślin. Zasady te zgodne są z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2009/128/WE, wchodzącej w życie 1 stycznia 2014 r. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez studenta w czasie studiów na kierunku Medycyna Roślin odpowiadają wykształceniu niezbędnemu do uprawiania zawodu lekarza roślin. Absolwenci tych studiów będą w szczególności przygotowani do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, dystrybucją środków ochrony roślin, pracy w administracji różnego szczebla oraz jednostkach naukowo-badawczych – uczelniach i instytutach naukowych oraz w szkolnictwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Medycyna roślin brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mecydyna roślin jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OGRODNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Ogrodnictwo
   Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo - warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ogrodnictwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
OGRODNICTWO
MEDYCYNA ROŚLIN
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
OGRODNICTWO
MEDYCYNA ROŚLIN

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
OGRODNICTWO
MEDYCYNA ROŚLIN
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
OGRODNICTWO
MEDYCYNA ROŚLIN