• FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Fizyka techniczna
   Absolwent studiów I stopnia kierunku fizyka techniczna ma wiedzę z matematyki, obejmującą zagadnienia anal izy matematycznej, algebry oraz elementy matematyki stosowanej. Ma także wiedzę z fizyki w zakresie niezbędnym do posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie fizyki współczesnej i jej technicznych zastosowań, niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk fizycznych oraz rozumienia rol i fizyki w różnych obszarach techniki i technologi i. Ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki i metrologi i, technik komputerowych, atomowej i molekularnej budowy materi i oraz mechanizmów procesów chemicznych, niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zagadnień technicznych i technologicznych. Ma elementarną wiedzę na temat zasad funkcjonowania i eksploatacj i aparatury, urządzeń i systemów wykorzystujących metody fizyki technicznej. Potrafi identyfikować problematykę fizyczną w zjawiskach naturalnych i procesach technologicznych oraz wykorzystywać metodykę badań fizycznych (eksperymentalnych i teoretycznych) do rozwiązywania zadań inżynierskich, jak również wykorzystać poznane metody eksperymentalne, urządzenia, symulacje komputerowe oraz modele teoretyczne do anal izy i rozwiązania problemów inżynierskich.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka
   Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku informatyka absolwent ma wiedzę z elektrotechniki, elektroniki i miernictwa w zakresie niezbędnym do rozumienia technik cyfrowych i zasad funkcjonowania współczesnych komputerów oraz sieci przewodowych i bezprzewodowych. Ma ogólną wiedzę w zakresie języków i paradygmatów programowania oraz szczegółową w dziedzinach algorytmiki, analizy, projektowania i programowania obiektowego, baz danych i sztucznej inteligencji.Ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej, a także w zakresie architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologi i sieciowych i systemów wbudowanych. Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu: analizy i implementacj i systemów oprogramowania wraz z oceną ich złożoności obliczeniowej, komunikacji człowiek-komputer, grafiki komputerowej oraz sztucznej inteligencji, systemów operacyjnych, baz danych i inżynieri i oprogramowania. Posiada umiejętności projektowania prostych elementów infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemów komputerowych, sieci komputerowych i technologi i sieciowych oraz systemów wbudowanych. Umie tworzyć poprawny model obiektowy systemu (w języku UML), zaprojektować funkcjonalny interfejs użytkownika oraz zaproponować schemat systemu bazodanowego. Umie prowadzić testy oprogramowania. Jest przygotowany do pełnienia funkcj i administratora systemów oraz sieci komputerowych. Ma praktyczną umiejętność projektowania — w oparciu o zadaną specyfikację — oraz implementacji prostych rozwiązań informatycznych, z wykorzystaniem właściwie dobranych metod, technik i narzędzi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru z pośród matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

    

   Dowiedz się więcej

  • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Matematyka
   Absolwent studiów I stopnia kierunku matematyka rozumie budowę teori i matematycznych i potrafi użyć formal izmu matematycznego do budowy i anal izy prostych model i matematycznych w innych dziedzinach nauk. Zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teori i mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscypl in matematyki. Zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcj i jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nich inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii. Zna podstawy technik obliczeniowych programowania, wspomagających prace matematyka, a także rozumie ich ograniczenia. Zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbol icznych. Umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcj i zupełnej. Potrafi m. in.: definiować funkcje i relacje rekurencyjne; tworzyć nowe obiekty drogą konstruowania przestrzeni i lorazowych lub produktów kartezjańskich; definiować funkcje, także z wykorzystaniem przejść granicznych, i opisywać ich własności; interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych. Umie obl iczać wyznaczniki i zna ich własności, potrafi podać geometryczną interpretację wyznacznika i rozumie jej związek z anal izą matematyczną. Rozwiązuje układy równań l iniowych o stałych współczynnikach i potrafi posłużyć się geometryczną interpretacją rozwiązań. Umie ułożyć i anal izować algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w wybranym języku programowania. Potrafi skompi lować, uruchomić i testować napisany samodzielnie program komputerowy. Umie modelować i rozwiązywać problemy dyskretne. Umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacj i i ich odpowiednikami próbkowymi, a także prowadzić proste wnioskowanie statystyczne, również z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

    

   Dowiedz się więcej

  • NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Nanotechnologie i nanomateriały
   Po ukończeniu studiów I stopnia na makrokierunku nanotechnologie i nanomateriały absolwent ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą zagadnienia analizy matematycznej, algebry oraz elementy matematyki stosowanej, niezbędnych do rozumienia i i lościowego opisu zjawisk i procesów technologicznych oraz posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie chemi i i fizyki oraz ich technicznych zastosowań. Ma wiedzę szczegółową, związaną z zagadnieniami fizyki współczesnej, zwłaszcza dotyczącymi atomowej i molekularnej budowy materii, niezbędnymi do rozumienia podstawowych mechanizmów fizycznych i wykorzystania wiedzy fizycznej w nanotechnologi i. Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi do projektowania, modelowania i symulacj i komputerowych wybranych zagadnień chemicznych, fizycznych, technicznych oraz technologicznych. Potrafi identyfikować problematykę fizyczną w zjawiskach naturalnych i procesach technologicznych, a także wykorzystywać metodykę badań fizycznych (eksperymentalnych i teoretycznych) do rozwiązywania zadań inżynierskich, jak również planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać poprawne wnioski. Umie zaprojektować i wykonać proste stanowisko badawcze do oceny zadanych właściwości fizykochemicznych substancji, jak również prosty proces technologiczny oraz ocenić jego poprawność i funkcjonalność przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi zgodnie z zadaną specyfikacją, charakterystyczną dla ukończonej specjalności.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZYKA TECHNICZNA
Specjalności:
 • Fizyka fazy skondensowanej
 • Modelowanie komputerowe
 • Nowoczesne materiały i nanotechnologie
 • Technologie multimedialne
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka w finansach i ekonomii
 • Modelowanie matematyczne
INFORMATYKA
NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY
Specjalności:
 • Inżynieria nanostruktur
 
Studia II stopnia:
FIZYKA TECHNICZNA
Specjalności:
 • Fizyka fazy skondensowanej
 • Modelowanie komputerowe
 • Nowoczesne materiały i nanotechnologie
 • Technologie multimedialne
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka w finansach i ekonomii
 • Modelowanie matematyczne
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Grafika komputerowa i multimedia dla inżynierów
 • Grafika komputerowa i multimedia dla licencjatów
 • Informatyka stosowana dla inżynierów
 • Informatyka stosowana dla licencjatów
 • Inżynieria obliczeniowa dla inżynierów
 • Inżynieria obliczeniowa dla licencjatów
 • Teleinformatyka dla inżynierów
 • Teleinformatyka dla licencjatów
NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY
Specjalności:
 • Inżynieria nanostruktur II

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA
 • Grafika komputerowa i multimedia dla inżynierów
 • Grafika komputerowa i multimedia dla licencjatów
 • Informatyka stosowana dla inżynierów
 • Informatyka stosowana dla licencjatów
 • Teleinformatyka dla inżynierów
 • Teleinformatyka dla licencjatów

Podyplomowe

MATEMATYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI