ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. (61) 848 70 96

e-mail: food_sc@up.poznan.pl

http://www.foodsciences.edu.pl/

 

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. (61) 848 70 96

e-mail: food_sc@up.poznan.pl

http://www.foodsciences.edu.pl/

 

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Dietetyka
  Program kształcenia na kierunku Dietetyka spełnia standardy kompetencji dietetyka przyjęte przez Europejską Federację Stowarzyszenia Dietetyków. Kształcenie prowadzi się w oparciu o efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Efekty kształcenia odnoszą się do dwóch obszarów: obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw; oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, historia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Technologia żywności i żywienia człowieka
  Efekty kształcenia odnoszą się do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych i wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wysoko kwalifikowane kadry w całej gospodarce żywnościowej. Efekty kształcenia zapisane dla kierunku spełniają efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich. Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, historia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TOWAROZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Towaroznawstwo
  Atutem kierunku Towaroznawstwo prowadzonego na UP w Poznaniu jest kadra dydaktyczna posiadająca duże doświadczenie dydaktyczno-naukowe w zakresie nauk rolniczych (przyrodniczych), co wyróżnia uczelnię spośród innych jednostek, głównie o charakterze ekonomicznym, prowadzących kierunek. Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta oceniane są w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów; a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwent posiada umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny właściwości produktów. Jest przygotowany do: udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy; opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością; laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry