• ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Elektrotechnika

  Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika ma wiedzę z matematyki obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, a także wiedzę z fizyki, chemi i, elektrochemi i i materiałoznawstwa w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach elektrycznych. Zna zasady konstrukcji, kreślenia schematów elektrycznych ideowych i montażowych. Ma wiedzę dotyczącą: elektromechanicznego przetwarzania i przekształcania energii; konstrukcji i właściwości eksploatacyjnych transformatorów i maszyn elektrycznych; metod sterowania analogowego i cyfrowego elektrycznymi układami napędowymi; modelowania układów elektrycznych w automatyce przemysłowej; teorii i analizy obwodów elektrycznych z uwzględnieniem układów niel iniowych i wielofazowych; techniki izolacyjnej i techniki wysokich napięć; techniki mikroprocesorowej, elektroniki i energoelektroniki. Zna zasady projektowania układów przesyłania, rozdziału i użytkowania energi i elektrycznej. Potrafi dokonać anal izy przebiegów elektrycznych w dziedzinie czasu i częstotl iwości, projektować i konstruować układy do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych, zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk eksploatacyjnych oraz ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących urządzenia elektryczne i energoelektroniczne. Umie zaprojektować układy elektryczne i energoelektroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, jak również wykonać projekt układu zasilania energią elektryczną i układu sterowania, oraz dobrać elementy elektrycznego układu napędowego i zaprogramować jego właściwości ruchowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Energetyka
  Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku energetyka absolwent ma wiedzę z matematyki obejmującą algebrę, anal izę, probabi l istykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, a także wiedzę z fizyki, chemi i i elektrochemii i materiałoznawstwa w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach energetycznych. Dysponuje wiedzą dotyczącą: właściwości chemicznych, elektrycznych, magnetycznych i cieplnych materiałów stosowanych w energetyce; metod konstruowania części maszyn i urządzeń; elektromechanicznego przetwarzania i przekształcania energi i, konstrukcji i właściwości eksploatacyjnych transformatorów i maszyn elektrycznych; przemian energetycznych oraz wytwarzania energi i mechanicznej, elektrycznej i cieplnej; sterowania analogowego i cyfrowego układami napędowymi; teorii i analizy obwodów elektrycznych z uwzględnieniem układów nieliniowych i wielofazowych; odwzorowania obiektów trójwymiarowych oraz kreślenia schematów elektrycznych. Zna podstawowe systemy i elementy instalacj i centralnego ogrzewania oraz wentylacj i, techniki izolacyjnej i techniki wysokich napięć. Zna zasady projektowania stacj i i l ini i systemu elektroenergetycznego oraz układy służące do podłączenia źródeł odnawialnych do systemu elektroenergetycznego. Potrafi zaprojektować układy energetyczne (elektryczne i cieplne) z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, dokonać krytycznej anal izy funkcjonowania urządzenia energetycznego. Umie sformułować specyfikację elementów wchodzących w skład obiektów przeznaczonych do przesyłu przetwarzania i użytkowania energi i elektrycznej oraz cieplnej, a także wykonać projekt układu zasilania energią elektryczną oraz cieplną i układu sterowania, jak również elektrycznego układu napędowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka
  Absolwent studiów I stopnia kierunku informatyka zna zasady działania systemów operacyjnych, a także podstawowe funkcje systemu operacyjnego i ich praktyczne realizacje. Ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki, pozwalającą na rozumienie budowy i działania układów cyfrowych oraz problemów energetycznych w układach cyfrowych. Ma podstawową wiedzę o układach liniowych stosowanych w technice komputerowej, a także wiedzę z zakresu analogowej i cyfrowej techniki pomiarowej. Ma wiedzę w zakresie sieci komputerowych, a także budowy systemów mikroprocesorowych wykorzystujących mikrokontrolery, zna budowę i zasady programowania typowych mikroprocesorów i mikrokontrolerów. Zna podstawowe układy i metody pomiarowe oraz podstawy teorii sygnałów. Ma wiedzę w zakresie konstrukcji języków imperatywnych (C/C++, Java), w zakresie pojęcia algorytmu, podstawowych konstrukcj i programistycznych, implementacji algorytmów w języku C/C++, podstawowych typów danych oraz wykonywanych na nich operacjach. Zna i rozumie zasady programowania obiektowego. Ma wiedzę w zakresie konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych. Zna typowe algorytmy grafowe, sortowania i wyszukiwania. Ma umiejętność: instalowania prostej sieci z dwoma klientami i pojedynczym serwerem z wykorzystaniem narzędzi typu DHCP; korzystania z kluczy i pakietów kryptograficznych PGP; budowania prostych interakcyjnych aplikacj i internetowych działających w oparciu o bazę danych; formułowania zapytań w języku SQL; przygotowywania schematu relacyjnej bazy danych na podstawie modelu encja-związek. Ma podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej — zna metody reprezentacj i i percepcj i treści multimedialnych, zna metody kodowania i kompresj i obrazów oraz fi lmów, zna podstawowe zagadnienia związane z przetwarzaniem obrazów, oraz zasady i narzędzia do projektowania graficznego interfejsu użytkownika.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, informatyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

energetyk Ocena

Studia na Politechnice Krakowskiej dają bardzo solidne wykształcenie i bardzo dużo umiejętności. Studiując wiesz, że zdobywasz wiedzę nowoczesną, która poszukiwana jest na rynku pracy

dario Ocena

Politechnika Krakowska to uczelnia, na której warto studiować. Najbardziej podoba mi się możliwość realizacji własnych pomysłów i robienia praktyk w znaczących na rynku firmach. Daję 5 z plusem


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: