• GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną, a absolwent studiów inżynierskich – dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym. Absolwent jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych; opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych planowania rozwoju infrastruktury technicznej; planowania rozwoju usług uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu Absolwent studiów inżynierskich jest dodatkowo przygotowany do: opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych; opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania Absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w pracowniach projektowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, informatyka, fizyka, geografia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria i gospodarka wodna
   Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej  oraz inżynierii środowiska; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją inwestycji, które służą racjonalnemu gospodarowaniu wodą, podwyższaniu i utrzymaniu produkcyjności terenów rolniczych, zaopatrzeniu w wodę bytową i zapewnieniu higienicznych warunków życia w osiedlach wiejskich, a także ochronę siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami naturalnymi (powodzie, posuchy) i związanymi z gospodarczą działalnością człowieka oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria środowiska
   Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
 
Studia II stopnia:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
 
Studia II stopnia:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA