• BUDOWNICTWO Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Budownictwo
  Możliwość pojęcia studiów w języku angielskim. Budownictwo to jedna z priorytetowych dziedzin gospodarki, a inżynier budownictwa to jeden z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych, prestiżowych i poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim zawodów. 
  Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera. Uzyskują kwalifikacje do projektowania nieskomplikowanych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonywania, remontów, użytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowania w budownictwie. Zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi. Są tak przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD), umożliwiającymi m.in. sprawne kreślenie, obliczanie oraz sprawdzanie spełniania normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.  
  Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera. W czasie studiów poszerzają wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Stanowi ona podstawę do twórczej pracy, ustawicznego kształcenia i zdobywania praktycznych umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie inżynierii lądowej. Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, własnych firmach budowlanych, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, wyższych uczelniach, organach nadzoru budowlanego oraz w służbach administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole. W czasie studiów absolwenci mogą ukończyć studium pedagogiczne, które uprawnia do nauczania w szkołach zawodowych. Ukończenie kierunku umożliwia staranie się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
  Absolwent studiów doktoranckich może pochwalić się takimi efektami kształcenia jak:
  W zakresie wiedzy:
  • ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym z zakresu  matematyki, mechaniki, metod obliczeniowych;
  • ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej;
  • ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych,  przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań;
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą prawych i etycznych aspektów  działalności naukowej, w tym zagadnień związanych z ochroną własności  intelektualnej;
  • ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia  zajęć dydaktycznych.
  W zakresie umiejętności:
  • potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością  naukową oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji;
  • potrafi dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym;
  • potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z  reprezentowaną dyscyplina naukową, w tym zadania i problemy nietypowe;
  • potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym;
  • potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;
  • jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i  innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
  W zakresie kompetencji społecznych:
  • wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej;
  • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną  dyscypliną naukową;
  • ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska  naukowego i zawodowego;
  • potrafi myśleć i działać w sposób niezależny i kreatywny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia


  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia 85 zł. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku, a niestacjonarne 4,5 roku. Studia w języku angielskim nie są prowadzone w systemie niestacjonarnym.

   

  Tryb naboru 1

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

  W = P albo 2R

  dla kierunku Budownictwo:

  gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z matematyki albo fizyki i astronomii albo fizyki albo informatyki.

  dla kierunku Budownictwo w języku angielskim:

  gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z matematyki albo fizyki i astronomii albo fizyki albo informatyki oraz dodatkowo udokumentowana znajomość języka angielskiego. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL lub równoważnych albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

   

  Tryb naboru 2

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

   

  ocena

  6

  5

  4

  3

  2

  punkty

  200

  170

  140

  100

  60

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

   

  ocena

  5

  4

  3

  punkty

  200

  150

  100

   

  Tryb naboru nr 3

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.

   

  Ocena

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

  Excellent

  100

  200

  Very good

  85

  170

  Good

  70

  140

  Satisfactory

  50

  100

  Mediocre

  30

  60

  Poor

  10

  20

  Very poor

  0

  0

   

   

  Tryb naboru nr 4

  W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów w „nowa maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

   

  Tryb naboru nr 5

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według poniższej tabeli:

   

  punkty ECTS

  20

  i wyżej

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  liczba pkt.

  200

  190

  180

  170

  160

  150

  140

  130

  120

  110

  100

  punkty ECTS

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

   

  liczba pkt.

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

   

  DODATKOWE PUNKTY

  Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się:

  dla kierunku Budownictwo (w j. polskim) i Budownictwo (w j. angielskim):

  • 30 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia Budowlanym (B),

  • 15 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia: Elektryczno-Elektronicznym (E) albo Mechanicznym i Górniczo-Hutniczym (M) albo Rolniczo-Leśnym z Ochroną Środowiska (R),

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia w języku polskim rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 tj. od października 2017 r. Studia w języku angielskim odbywają się wyłącznie w trybie stacjonarnym. W roku akademickim 2017/2018 roczna opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych I stopnia będzie wynosiła 4 200 zł. Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora dot. liczebności grup uruchomienie kierunku studiów możliwe pod warunkiem przyjęcia przynajmniej 36 osób.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia 85 zł. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Studia stacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku, a niestacjonarne 2 lata. Studia w języku angielskim nie są prowadzone w systemie niestacjonarnym.

  O przyjęcie na kierunek Budownictwo mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku Budownictwo.

   

  Kryteria kwalifikacyjne:

  1. złożenie dokumentów

  2. lista rankingowa tworzona na podstawie średniej ocen z toku studiów. Wyjątkiem są kandydaci na kierunek Budownictwo w języku angielskim – brany jest pod uwagę fakt uzyskania pozytywnego wyniku testu kompetencyjnego.

  Lista rankingowa dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się tworzona jest na podstawie potwierdzonej liczby punktów ECTS.

  Wymagane dokumenty:

  1. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

  2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

   

   

   

  gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

   

  1. Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku Budownictwo w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL albo równoważnego, świadectwo matury międzynarodowej albo świadectwo potwierdzające ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwo dojrzałości potwierdzające uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym albo świadectwo uzyskania pozytywnego wyniku testu kompetencyjnego przeprowadzonego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej. Absolwenci studiów z językiem wykładowym angielskim są zwolnieni z przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

  2. pozostałe dokumenty wskazane z Zarządzeniem Rektora PK

   

  Podział na specjalności przyjętych na studia stacjonarne na kierunek Budownictwo w języku polskim nastąpi na podstawie:

  • preferencji kandydata zdeklarowanych elektronicznym systemie obsługi dydaktyki WIL PK,
  • miejsca na liście rankingowej,
  • bieżących możliwości lokalowych i finansowych Wydziału,
  • zarządzenia JM Rektora PK w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich.

   

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia danego kierunku, otrzymują maksymalny wskaźnik rekrutacyjny odpowiadający średniej 5,0 z toku studiów. Minimalna liczba zaliczonych punktów ECTS uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 5% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów. W przypadku gdy liczba zaliczonych punktów ECTS znajduje się w przedziale 5%-20% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest według wzoru:

   

   

  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

   

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Budownictwo prowadzone w języku polskim oraz na kierunku Budownictwo w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze zimowym (tj. w październiku 2017 r.) i letnim roku akademickiego 2017/2018 (tj. w lutym/marcu 2018 r.). Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Budownictwo w języku polskim rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (tj. w październiku 2017 r.). W roku akademickim 2017/2018 roczna opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo wynosiła 4 600 zł. Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora na Politechnice Krakowskiej uruchomienie specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia, co najmniej 24 osób.

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia III stopnia

   

   

  Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prowadzi rekrutację m.in. na 4-letnie stacjonarne Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie Budownictwo

  1. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci:

  • studiów magisterskich technicznych szkół wyższych;
  • studiów magisterskich uniwersyteckich kierunków: matematyka, fizyka i informatyka.


  2. Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego) bądź kserokopię dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
  • podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
  • życiorys (formularz PK),
  • ankietę osobową (formularz PK),
  • formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych”,
  • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
  • 3 kolorowe fotografie przygotowane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich lub I i II stopnia) ważonej za pomocą punktów ECTS – nie dotyczy absolwentów WIL PK

  Formularze będą dostępne w serwisie rekrutacyjnym PK odpowiednio wcześniej.

   

  3. Kwalifikacja osób, które terminowo złożyły dokumenty, odbywa się na podstawie miejsca na liście rankingowej ustalanej na podstawie sumy:

  • oceny wiedzy kandydata
  • oceny przyznanej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w skali 2-5 (wynik rozmowy niższy niż 3 uniemożliwia przyjęcie na studia).

  Oceną wiedzy jest:

  • średnia ważona ocen z toku studiów jednolitych magisterskich albo połowa sumy odpowiednich średnich ze studiów I i II stopnia - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie nie wcześniej niż 5 lat temu, czyli jeżeli Rb-Ru<6; gdzie Rb - rok bieżący, Ru - rok ukończenia studiów), albo
  • średnia ważona z ocen egzaminów pisemnych z matematyki (z wagą 2) i języka obcego (z wagą 1) - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie wcześniej niż 5 lat temu (czyli jeżeli Rb-Ru>5) z zastrzeżeniem, że wynik niższy niż 3 z któregokolwiek egzaminu uniemożliwia przyjęcia na studia

  Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej będzie średnia arytmetyczną ocen w skali 2-5, przyznanych za:

  • prezentację najważniejszych aspektów pracy dyplomowej oraz możliwości rozwijania podjętej w niej tematyki albo wybranej tematyki naukowej (nie będzie to traktowane jako zobowiązanie do jej podjęcia w przyszłości),
  • dotychczasowe zainteresowania naukowe o których mogą świadczyć: działalność w Kołach Naukowych, uczestnictwo w konferencjach, własne publikacje, znajomość literatury - czasopism naukowych lub monografii, pisemna opinia osoby ze stopniem dr. hab.,
  • omówienie wybranego artykułu naukowego, którego tematyka nawiązuje przynajmniej do jednej z dyscyplin: mechanika, budownictwo lub transport i opublikowanego w czasopiśmie znajdującym się na liście Ministra NiSzW w części A (kopię artykułu należy przynieść na rozmowę).

   

  Termin rozpoczęcia studiów: 1 października danego roku akademickiego

  Limit miejsc: 10 osób

  Opłaty: BRAK

  Składanie dokumentów: terminy zostaną podane odpowiednio wcześniej, należy sprawdzać wydziałową stronę internetową

  Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego: terminy zastaną określone odpowiednio wcześnie, należy sprawdzać wydziałową stronę internetową

  Ogłoszenie list osób przyjętych: najpóźniej do 30 września 2017 r.

  Ogłoszenie wyników rekrutacji: najpóźniej do 30 września 2017 r.

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia I stopnia
  Gospodarka przestrzenna to nowoczesny kierunek gwarantujący interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, zasad i techniki planowania przestrzennego, ogólną wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej. Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje do uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i w programowaniu sektorowym, ukierunkowanym na podniesienie konkurencyjności struktur lokalnych i regionalnych oraz na przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym. Posiadają kompetencje doradcy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Uzyskują kwalifikacje do opracowywania dokumentów z zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko czy plany rozwoju, zwłaszcza systemów infrastruktury technicznej i transportowej. Są przygotowani do wykonywania specjalistycznych analiz inżynierskich i planów z zakresu transformacji przestrzennych. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w jednostkach lokalnego samorządu terytorialnego – zwłaszcza w zarządach gospodarki komunalnej i transportu – oraz w jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania rozwiązań i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowymi i innych branżowo powiązanych z gospodarka przestrzenną; w jednostkach regionalnego samorządu terytorialnego i ich strukturach branżowych związanych z gospodarką przestrzenną; w biurach projektów (planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie infrastruktury technicznej i transportowej); innych jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju. Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna kończą studia I stopnia z tytułem inżyniera, a studia II stopnia z tytułem magistra inżyniera.

  Studia II stopnia

  Absolwent ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej (procesy, cele rozwojowe, zadania techniczne) oraz pogłębioną szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami. Zapewnia to absolwentowi kompetencje w uczestniczeniu w kształtowaniu środowiska cywilizacyjnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, społecznych, środowiskowych, kulturowych i technicznych oraz zasadami ładu przestrzennego. Do formułowania i rozwiązywania zadań odnoszących się do inwentaryzacji, planowania oraz zarządzania przestrzenią absolwent stosuje wybrane metody pomiarowe, analityczne i symulacyjne, integrując przy tym wiedzę z różnych dyscyplin i dysponując znajomością trendów rozwojowych i innowacji w gospodarce przestrzennej.

  Absolwent posiada poszerzoną wiedzę oraz umiejętności analityczne, kreatywne i negocjacyjne (w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów) z zakresu gospodarki przestrzennej, uszczegółowione w obszarze urbanistyki i planowania komunikacyjnego. W szczególności dotyczy to problematyki: teoria i praktyka urbanistyki; polityka miejska i regionalna oraz marketing terytorialny; uwarunkowania prawne i procedury wykonywania dokumentów planistycznych; uwarunkowanie kulturowe i partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym; metody planowania rozwoju miast, w szczególności ich systemów transportu i logistyki; ochrona i kształtowanie środowiska, w szczególności oddziaływania transportu; ochrona dziedzictwa kulturowego; modelowanie, prognozowanie z wykorzystaniem technik komputerowych (w tym programów do symulacji) w planowaniu przestrzennym, w szczególności w transporcie; systemowe zarządzanie w gospodarce przestrzennej.

  Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie:

  • w urzędach miast i gmin, starostwach oraz urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się: planowaniem przestrzennym oraz planowaniem dróg i komunikacji, gospodarką i mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, ochroną środowiska;
  • w urzędach administracji rządowej;
  • w biurach planistycznych, projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
  • w biurach i innych jednostkach planowania i zarządzania transportem;
  • w instytutach naukowo-badawczych związanych z urbanistyką lub transportem ​przy:
   • sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin;
   • sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
   • sporządzaniu ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego;
   • opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego województw;
   • konstruowaniu strategii, programów i wizji rozwojowych jednostek osadniczych;
   • opracowywaniu programów przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
   • wydawaniu decyzji lokalizacyjnych;
   • opracowaniu dokumentu "Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej" (ZRID);
   • opracowywaniu studiów i ekspertyz dotyczących planowania rozwoju sieci dróg ulic i komunikacji zbiorowej oraz zarządzania i funkcjonowania systemów transportowych;
   • opracowywaniu ocen wpływu przedsięwzięć (zwłaszcza transportowych) na środowisko.

  Po odbyciu kilkuletniej praktyki absolwenci kierunku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym (w tym w ramach własnej działalności gospodarczej) oraz będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w wyżej wymienionych profesjach i instytucjach

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia 85 zł. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku.

   

  Tryb naboru 1

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

   

  W = P albo 2R

  gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z matematyki albo fizyki i astronomii albo fizyki albo chemii albo biologii albo geografii.

   

  Tryb naboru 2

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

  ocena

  6

  5

  4

  3

  2

  punkty

  200

  170

  140

  100

  60

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

  ocena

  5

  4

  3

  punkty

  200

  150

  100

  Tryb naboru nr 3

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.

  Ocena

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

  Excellent

  100

  200

  Very good

  85

  170

  Good

  70

  140

  Satisfactory

  50

  100

  Mediocre

  30

  60

  Poor

  10

  20

  Very poor

  0

  0

   

   

  Tryb naboru nr 4

   

  W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów w „nowa maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

   

  Tryb naboru nr 5

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według poniższej tabeli:

  punkty ECTS

  20

  i wyżej

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  liczba pkt.

  200

  190

  180

  170

  160

  150

  140

  130

  120

  110

  100

  punkty ECTS

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

   

  liczba pkt.

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

   

  Studia stacjonarne I stopnia rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 tj. od października 2017 r. Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora dot. liczebności grup uruchomienie kierunku studiów możliwe pod warunkiem przyjęcia przynajmniej 36 osób.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia 85 zł. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Studia stacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku.

   

  O przyjęcie na kierunek Gospodarka przestrzenna (międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z Wydziałem Architektury PK) mogą ubiegać się kandydaci posiadający: tytuł inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta uzyskany na kierunku: Architektura, Architektura i Urbanistyka; tytuł inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera krajobrazu uzyskany na kierunku: Architektura Krajobrazu; tytuł inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku: Gospodarka Przestrzenna, Urbanistyka, Budownictwo, Transport, Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, Geodezja, Górnictwo i Geologia, Kartografia.

   

  Kryteria kwalifikacyjne:

  1. złożenie dokumentów

  2. lista rankingowa tworzona na podstawie średniej ocen z toku studiów. Lista rankingowa dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się tworzona jest na podstawie potwierdzonej liczby punktów ECTS.

  Wymagane dokumenty:

  1. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

  2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

   

   

   

  gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

   

  1. pozostałe dokumenty wskazane z Zarządzeniem Rektora PK

   

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia danego kierunku, otrzymują maksymalny wskaźnik rekrutacyjny odpowiadający średniej 5,0 z toku studiów. Minimalna liczba zaliczonych punktów ECTS uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 5% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów. W przypadku gdy liczba zaliczonych punktów ECTS znajduje się w przedziale 5%-20% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest według wzoru:

   

   

  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 (tj. w lutym/marcu 2018 r.). Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora na Politechnice Krakowskiej uruchomienie specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia, co najmniej 24 osób.

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Transort
  Transport, to druga, równorzędna względem budownictwa dziedzina gospodarki, a inżynier transportu to również jeden z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych, prestiżowych i poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim zawodów. 
  Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera. Studia kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego i lotniczego z uwzględnieniem infrastruktury, zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w dziedzinie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych. Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole.
  Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł magistra inżyniera. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach przewozowych  i spedycyjnych oraz własnych tego typu firmach; w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw, w tym w miejskich zarządach dróg  transportu; w biurach urbanistycznych; w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich. Absolwenci dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconego wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną są przygotowani do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych; spedycyjnych specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej, a nawet w policji.  W zakresie transportu lotniczego absolwenci są przygotowani także do pracy w portach lotniczych oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej (Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, itp.).
  Absolwent studiów doktoranckich może pochwalić się takimi efektami kształcenia jak:
  W zakresie wiedzy:
  • ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym z zakresu  matematyki, mechaniki, metod obliczeniowych;
  • ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej;
  • ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań; 
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą prawych i etycznych aspektów  działalności naukowej, w tym zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej;
  • ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia  zajęć dydaktycznych.
  W zakresie umiejętności:
  • potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością  naukową oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji;
  • potrafi dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym;
  • potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z  reprezentowaną dyscyplina naukową, w tym zadania i problemy nietypowe;
  • potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym;
  • potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym; 
  • jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i  innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
  W zakresie kompetencji społecznych:
  • wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej;
  • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową;
  • ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego;
  • potrafi myśleć i działać w sposób niezależny i kreatywny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia 85 zł. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku, a niestacjonarne 4,5 roku.

   

  STUDIA I STOPNIA

  Tryb naboru 1

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

   

  W = P albo 2R

  gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z matematyki albo fizyki i astronomii albo fizyki albo informatyki.

  Tryb naboru 2

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

   

  ocena

  6

  5

  4

  3

  2

  punkty

  200

  170

  140

  100

  60

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

   

  ocena

  5

  4

  3

  punkty

  200

  150

  100

   

  Tryb naboru nr 3

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.

   

  Ocena

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

  Excellent

  100

  200

  Very good

  85

  170

  Good

  70

  140

  Satisfactory

  50

  100

  Mediocre

  30

  60

  Poor

  10

  20

  Very poor

  0

  0

   

   

  Tryb naboru nr 4

   

  W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów w „nowa maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

   

  Tryb naboru nr 5

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według poniższej tabeli:

   

  punkty ECTS

  20

  i wyżej

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  liczba pkt.

  200

  190

  180

  170

  160

  150

  140

  130

  120

  110

  100

  punkty ECTS

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

   

  liczba pkt.

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

   

  DODATKOWE PUNKTY

  Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się dla kierunku Transport 15 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia Administracyjno-Usługowym (A).

   

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 tj. od października 2017 r. W roku akademickim 2017/2018 roczna opłata za zajęcia dydaktyczne na kierunku Transport, na studiach niestacjonarnych I stopnia wynosić będzie 4 200 zł. Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora dot. liczebności grup uruchomienie kierunku studiów możliwe pod warunkiem przyjęcia przynajmniej 36 osób.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia 85 zł. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Studia stacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku, a niestacjonarne 2 lata.

  O przyjęcie na kierunek Transport mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera, uzyskany na kierunku Transport. Kandydatów, którzy ukończyli kierunek techniczny, inny niż Transport obowiązuje uzyskanie pozytywnego wyniku testu kompetencyjnego organizowanego przez Wydział. Szczegóły w tym zagadnienia ułatwiające przygotowanie do testu dotyczące testu kompetencyjnego zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Lądowej w dniu 16.03.2016 r. Z Uchwałą można zapoznać się na wydziałowej stronie internetowej, w zakładce Rekrutacja.

   

  Kryteria kwalifikacyjne:

  1. złożenie dokumentów

  2. lista rankingowa tworzona na podstawie średniej ocen z toku studiów. Wyjątkiem są kandydaci, którzy ukończyli kierunek inny niż Transport – w tym przypadku brana jest pod uwagę ocena z testu kompetencyjnego .

  3. Lista rankingowa dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się tworzona jest na podstawie potwierdzonej liczby punktów ECTS.

  Wymagane dokumenty:

  1. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

  2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

   

   

   

  gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

  1. pozostałe dokumenty wskazane z Zarządzeniem Rektora PK

   

  Podział na specjalności przyjętych na studia stacjonarne na kierunek Transport nastąpi na podstawie:

  • preferencji kandydata zdeklarowanych elektronicznym systemie obsługi dydaktyki WIL PK,
  • miejsca na liście rankingowej,
  • bieżących możliwości lokalowych i finansowych Wydziału,
  • zarządzenia JM Rektora PK w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich.

   

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia danego kierunku, otrzymują maksymalny wskaźnik rekrutacyjny odpowiadający średniej 5,0 z toku studiów. Minimalna liczba zaliczonych punktów ECTS uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 5% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów. W przypadku gdy liczba zaliczonych punktów ECTS znajduje się w przedziale 5%-20% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest według wzoru:

   

   

  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Transport prowadzone rozpoczynają się w semestrze zimowym (tj. w październiku 2017 r.) i letnim roku akademickiego 2017/2018 (tj. w lutym/marcu 2018 r.) Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Transport rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (tj. w październiku 2017 r.). W roku akademickim 2017/2018 roczna opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Transport wynosić będzie 4 800 zł. Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora na Politechnice Krakowskiej uruchomienie specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia, co najmniej 24 osób.

  dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia III stopnia

   

  Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prowadzi rekrutację m.in. na 4-letnie stacjonarne Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie Transport

  1. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci:

  • studiów magisterskich technicznych szkół wyższych;

  • studiów magisterskich uniwersyteckich kierunków: matematyka, fizyka i informatyka.


  2. Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego) bądź kserokopię dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
  • podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
  • życiorys (formularz PK),
  • ankietę osobową (formularz PK),
  • formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych”,
  • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
  • 3 kolorowe fotografie przygotowane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich lub I i II stopnia) ważonej za pomocą punktów ECTS – nie dotyczy absolwentów WIL PK

  Formularze będą dostępne w serwisie rekrutacyjnym PK odpowiednio wcześniej.

  3. Kwalifikacja osób, które terminowo złożyły dokumenty, odbywa się na podstawie miejsca na liście rankingowej ustalanej na podstawie sumy:

  • oceny wiedzy kandydata

  • oceny przyznanej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w skali 2-5 (wynik rozmowy niższy niż 3 uniemożliwia przyjęcie na studia).

  Oceną wiedzy jest:

  • średnia ważona ocen z toku studiów jednolitych magisterskich albo połowa sumy odpowiednich średnich ze studiów I i II stopnia - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie nie wcześniej niż 5 lat temu, czyli jeżeli Rb-Ru<6; gdzie Rb - rok bieżący, Ru - rok ukończenia studiów), albo
  • średnia ważona z ocen egzaminów pisemnych z matematyki (z wagą 2) i języka obcego (z wagą 1) - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie wcześniej niż 5 lat temu (czyli jeżeli Rb-Ru>5) z zastrzeżeniem, że wynik niższy niż 3 z któregokolwiek egzaminu uniemożliwia przyjęcia na studia

  Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej będzie średnia arytmetyczną ocen w skali 2-5, przyznanych za:

  • prezentację najważniejszych aspektów pracy dyplomowej oraz możliwości rozwijania podjętej w niej tematyki albo wybranej tematyki naukowej (nie będzie to traktowane jako zobowiązanie do jej podjęcia w przyszłości),
  • dotychczasowe zainteresowania naukowe o których mogą świadczyć: działalność w Kołach Naukowych, uczestnictwo w konferencjach, własne publikacje, znajomość literatury - czasopism naukowych lub monografii, pisemna opinia osoby ze stopniem dr. hab.,
  • omówienie wybranego artykułu naukowego, którego tematyka nawiązuje przynajmniej do jednej z dyscyplin: mechanika, budownictwo lub transport i opublikowanego w czasopiśmie znajdującym się na liście Ministra NiSzW w części A (kopię artykułu należy przynieść na rozmowę).

  Termin rozpoczęcia studiów: 1 października danego roku akademickiego

  Limit miejsc: 8 osób

  Opłaty: BRAK

  Składanie dokumentów: terminy zostaną podane odpowiednio wcześniej, należy sprawdzać wydziałową stronę internetową

  Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego: terminy zastaną określone odpowiednio wcześnie, należy sprawdzać wydziałową stronę internetową

  Ogłoszenie list osób przyjętych: najpóźniej do 30 września 2017 r.

  Ogłoszenie wyników rekrutacji: najpóźniej do 30 września 2017 r.

  dowiedz się więcej

Opinie (1)

emila Ocena

generalnie polecam, wydział prawie że w centrum. Dużo zajęć praktycznych i dużo fajnych ludzi