• BUDOWNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Budownictwo
   Możliwość pojęcia studiów w języku angielskim. Budownictwo to jedna z priorytetowych dziedzin gospodarki, a inżynier budownictwa to jeden z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych, prestiżowych i poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim zawodów. 
   Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera. Uzyskują kwalifikacje do projektowania nieskomplikowanych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonywania, remontów, użytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowania w budownictwie. Zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi. Są tak przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD), umożliwiającymi m.in. sprawne kreślenie, obliczanie oraz sprawdzanie spełniania normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.  
   Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera. W czasie studiów poszerzają wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Stanowi ona podstawę do twórczej pracy, ustawicznego kształcenia i zdobywania praktycznych umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie inżynierii lądowej. Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, własnych firmach budowlanych, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, wyższych uczelniach, organach nadzoru budowlanego oraz w służbach administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole. W czasie studiów absolwenci mogą ukończyć studium pedagogiczne, które uprawnia do nauczania w szkołach zawodowych. Ukończenie kierunku umożliwia staranie się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
   Absolwent studiów doktoranckich może pochwalić się takimi efektami kształcenia jak:
   W zakresie wiedzy:
   • ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym z zakresu  matematyki, mechaniki, metod obliczeniowych;
   • ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej;
   • ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych,  przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań;
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą prawych i etycznych aspektów  działalności naukowej, w tym zagadnień związanych z ochroną własności  intelektualnej;
   • ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia  zajęć dydaktycznych.
   W zakresie umiejętności:
   • potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością  naukową oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji;
   • potrafi dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym;
   • potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z  reprezentowaną dyscyplina naukową, w tym zadania i problemy nietypowe;
   • potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym;
   • potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;
   • jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i  innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
   W zakresie kompetencji społecznych:
   • wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej;
   • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną  dyscypliną naukową;
   • ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska  naukowego i zawodowego;
   • potrafi myśleć i działać w sposób niezależny i kreatywny.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo.
   Rekrutacja na każdy rodzaj studiów prowadzona jest niezależnie, tzn. osobno dla studiów I stopnia i osobno dla studiów II stopnia. Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK. Uruchomienie studiów na danym kierunku wymaga co najmniej 36 zakwalifikowanych kandydatów, natomiast specjalności co najmniej 24 zakwalifikowanych kandydatów. Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia (ok. 85 zł – dokładna kwota zostanie określona i podana do wiadomości odpowiednio wcześniej). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, ewentualnego terminu testu kwalifikacyjnego, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej Politechniki oraz Wydziału odpowiednio wcześniej. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości dla kandydatów z „nową maturą”, „starą maturą”, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.
   Tryb naboru 1
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru: W = P albo 2R, gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo  rozszerzonym z matematyki albo fizyki z astronomią albo fizyki albo informatyki.
   Tryb naboru 2
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.
   ocena
   6
   5
   4
   3
   2
   punkty
   200
   170
   140
   100
   60
    
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.
   ocena
   5
   4
   3
   punkty
   200
   150
   100
    
   Tryb naboru nr 3
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.
   Ocena
   Liczba punktów dla kandydatów
   zdających na poziomie standard level (SL)
   Liczba punktów dla kandydatów
   zdających na poziomie higher level (HL)
   Excellent
   100
   200
   Very good
   85
   170
   Good
   70
   140
   Satisfactory
   50
   100
   Mediocre
   30
   60
   Poor
   10
   20
   Very poor
   0
   0
    
   Tryb naboru nr 4
   W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów w „nowa maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.
   Tryb naboru nr 5
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według wzoru: W = W1, gdzie uzyskane przez kandydata w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, punkty ECTS przeliczane są według poniższej tabeli:

   punkty ECTS

   20

   i wyżej

   19

   18

   17

   16

   15

   14

   13

   12

   11

   10

   9

   8

   7

   6

   5

   4

   3

   2

   1

   0

   liczbapunktów

   200

   190

   180

   170

   160

   150

   140

   130

   120

   110

   100

   90

   80

   70

   60

   50

   40

   30

   20

   10

   0

   Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku Budownictwo w języku angielskim dodatkowo wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL lub równoważnych albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Proces rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo.
   O  przyjęcie na kierunek Budownictwo mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku Budownictwo.

   Kryteria kwalifikacyjne1)

   • złożenie dokumentów
   • lista rankingowa tworzona na podstawie średniej ocen z toku studiów 

   Wymagane dokumenty2)

   • poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów
   • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:
   ocena semestralna = ocena x liczba punktów/n
   gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
   • pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej.
   Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia danego kierunku, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.
   Zwyczajowo studia stacjonarne II stopnia na kierunku Budownictwo prowadzone w języku polskim i w języku angielskim rozpoczynały się w semestrze letnim każdego roku akademickiego. Od roku akademickiego 2016/2017, zgodnie z Uchwałą Rady WIL planowana jest również rekrutacja na semestr zimowy (Wydział czeka jedynie na decyzję Senatu PK, która ma zostać podjęta do końca kwietnia 2016 r.). Umożliwi to kandydatom aplikowanie na studia II stopnia co semestr każdego roku akademickiego.

   1) Po ustaleniu listy przyjętych na kierunek Budownictwo, przydział na poszczególne specjalności zostanie dokonany na podstawie:

   • preferencji kandydata zadeklarowanych w elektronicznym systemie obsługi dydaktyki WIL,
   • listy rankingowej, o której mowa w punkcie 2 „Kryteriów kwalifikacyjnych”,
   • bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych WIL,
   • zarządzenia Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na Politechnice Krakowskiej.
   2) Od kandydatów na studia na kierunku Budownictwo w języku angielskim dodatkowo wymagana będzie udokumentowana znajomość języka angielskiego (patrz kryteria I stopień). Absolwenci studiów w języku angielskim są zwolnieni z obowiązku udokumentowania znajomość języka angielskiego.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia III stopnia

    

   Proces rekrutacji na studia III stopnia na kierunku Budownictwo.
   1. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci:
   • studiów magisterskich technicznych szkół wyższych;
   • studiów magisterskich uniwersyteckich kierunków: matematyka, fizyka i informatyka.
   2. Wymagane dokumenty:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego) bądź kserokopię dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
   • podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
   • życiorys (formularz PK),
   • ankietę osobową (formularz PK),
   • formularz "Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych",
   • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
   • 3 kolorowe fotografie przygotowane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
   • zaświadczenie o średniej  ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich lub I i II stopnia) ważonej za pomocą punktów ECTS - nie dotyczy absolwentów WIL PK
   Formularze dostępne w serwisie rekrutacyjnym PK - zostaną udostępnione odpowiednio wcześniej.
   3. Kwalifikacja osób, które terminowo złożyły dokumenty, odbywa się na podstawie miejsca na liście rankingowej ustalanej na podstawie sumy:
   • oceny wiedzy kandydata
   • oceny przyznanej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w skali 2-5 (wynik rozmowy niższy niż 3 uniemożliwia przyjęcie na studia).
   Oceną wiedzy jest:
   • średnia ważona ocen z toku studiów jednolitych magisterskich albo połowa sumy odpowiednich średnich ze studiów I i II stopnia - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie nie wcześniej niż 5 lat temu, czyli jeżeli Rb-Ru<6; gdzie Rb - rok bieżący, Ru - rok ukończenia studiów), albo średnia ważona z ocen egzaminów pisemnych z matematyki (z wagą 2) i języka obcego (z wagą 1) - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie wcześniej niż 5 lat temu (czyli jeżeli Rb-Ru>5) z zastrzeżeniem, że wynik niższy niż 3 z któregokolwiek egzaminu  uniemożliwia przyjęcia na studia
   Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej będzie średnia arytmetyczną ocen w  skali 2-5, przyznanych za:
   • prezentację najważniejszych aspektów pracy dyplomowej oraz możliwości rozwijania podjętej w niej tematyki albo wybranej tematyki naukowej (nie będzie to traktowane jako zobowiązanie do jej podjęcia w przyszłości),
   • dotychczasowe zainteresowania naukowe, o których mogą świadczyć: działalność w Kołach Naukowych, uczestnictwo w konferencjach, własne publikacje, znajomość literatury - czasopism naukowych lub monografii, pisemna opinia osoby ze stopniem dr. hab., 
   • omówienie wybranego artykułu naukowego, którego tematyka nawiązuje przynajmniej do jednej z dyscyplin: mechanika, budownictwo lub  transport i opublikowanego w czasopiśmie znajdującym się na liście Ministra NiSzW w części A (kopię artykułu należy przynieść na rozmowę).

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Gospodarka przestrzenna to nowoczesny kierunek gwarantujący interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, zasad i techniki planowania przestrzennego, ogólną wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej. Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje do uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i w programowaniu sektorowym, ukierunkowanym na podniesienie konkurencyjności struktur lokalnych i regionalnych oraz na przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym. Posiadają kompetencje doradcy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Uzyskują kwalifikacje do opracowywania dokumentów z zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko czy plany rozwoju, zwłaszcza systemów infrastruktury technicznej i transportowej. Są przygotowani do wykonywania specjalistycznych analiz inżynierskich i planów z zakresu transformacji przestrzennych. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w jednostkach lokalnego samorządu terytorialnego – zwłaszcza w zarządach gospodarki komunalnej i transportu – oraz w jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania rozwiązań i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowymi i innych branżowo powiązanych z gospodarka przestrzenną; w jednostkach regionalnego samorządu terytorialnego i ich strukturach branżowych związanych z gospodarką przestrzenną; w biurach projektów (planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie infrastruktury technicznej i transportowej); innych jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju. Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna kończą studia I stopnia z tytułem inżyniera, a studia II stopnia z tytułem magistra inżyniera.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna.
   Rekrutacja na każdy rodzaj studiów prowadzona jest niezależnie, tzn. osobno dla studiów I stopnia i osobno dla studiów II stopnia. Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK. Uruchomienie studiów na danym kierunku wymaga co najmniej 36 zakwalifikowanych kandydatów, natomiast specjalności co najmniej 24 zakwalifikowanych kandydatów. Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia (ok. 85 zł – dokładna kwota zostanie określona i podana do wiadomości odpowiednio wcześniej). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, ewentualnego terminu testu kwalifikacyjnego, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej Politechniki oraz Wydziału odpowiednio wcześniej. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości dla kandydatów z „nową maturą”, „starą maturą”, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.
   Tryb naboru 1
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru: W = P albo 2R, gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z matematyki albo fizyki z astronomią albo fizyki albo chemii albo biologii albo geografii.
   Tryb naboru 2
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.
   ocena
   6
   5
   4
   3
   2
   punkty
   200
   170
   140
   100
   60
    
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.
   ocena
   5
   4
   3
   punkty
   200
   150
   100
    
   Tryb naboru nr 3
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.
   Ocena
   Liczba punktów dla kandydatów
   zdających na poziomie standard level (SL)
   Liczba punktów dla kandydatów
   zdających na poziomie higher level (HL)
   Excellent
   100
   200
   Very good
   85
   170
   Good
   70
   140
   Satisfactory
   50
   100
   Mediocre
   30
   60
   Poor
   10
   20
   Very poor
   0
   0
    
   Tryb naboru nr 4
   W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów w „nowa maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.
   Tryb naboru nr 5
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według wzoru: W = W1, gdzie uzyskane przez kandydata w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, punkty ECTS przeliczane są według poniższej tabeli:

   punkty ECTS

   20

   i wyżej

   19

   18

   17

   16

   15

   14

   13

   12

   11

   10

   9

   8

   7

   6

   5

   4

   3

   2

   1

   0

   liczbapunktów

   200

   190

   180

   170

   160

   150

   140

   130

   120

   110

   100

   90

   80

   70

   60

   50

   40

   30

   20

   10

   0

    


   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Proces rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna.

   O przyjęcie na studia II stopnia kierunek Gospodarka przestrzenna mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

   • tytuł inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta uzyskany na kierunku Architektura, Architektura i Urbanistyka
   • tytuł inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera krajobrazu uzyskany na kierunku Architektura Krajobrazu
   • tytuł inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku Gospodarka Przestrzenna,  Urbanistyka, Budownictwo, Transport,  Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, Geodezja, Górnictwo i Geologia,  Kartografia

   Wymagane dokumenty:

   • poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów
   • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:
   ocena semestralna = ocena x liczba punktów/n
   gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

   Kryteria kwalifikacyjne:

   • złożenie dokumentów
   • lista rankingowa tworzona na podstawie średniej ocen z toku studiów
   Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na I rok studiów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia danego kierunku, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.
   Od roku akademickiego 2016/2017, zgodnie z Uchwałą Rady WIL na studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na studia II stopnia planowana jest również rekrutacja na semestr zimowy i letni (Wydział czeka jedynie na decyzję Senatu PK, która ma zostać podjęta do końca kwietnia 2016 r.). Umożliwi to kandydatom aplikowanie na studia II stopnia co semestr każdego roku akademickiego.

    

   Dowiedz się więcej

  • TRANSPORT REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Transort
   Transport, to druga, równorzędna względem budownictwa dziedzina gospodarki, a inżynier transportu to również jeden z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych, prestiżowych i poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim zawodów. 
   Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera. Studia kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego i lotniczego z uwzględnieniem infrastruktury, zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w dziedzinie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych. Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole.
   Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł magistra inżyniera. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach przewozowych  i spedycyjnych oraz własnych tego typu firmach; w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw, w tym w miejskich zarządach dróg  transportu; w biurach urbanistycznych; w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich. Absolwenci dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconego wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną są przygotowani do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych; spedycyjnych specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej, a nawet w policji.  W zakresie transportu lotniczego absolwenci są przygotowani także do pracy w portach lotniczych oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej (Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, itp.).
   Absolwent studiów doktoranckich może pochwalić się takimi efektami kształcenia jak:
   W zakresie wiedzy:
   • ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym z zakresu  matematyki, mechaniki, metod obliczeniowych;
   • ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej;
   • ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań; 
   • ma podstawową wiedzę dotyczącą prawych i etycznych aspektów  działalności naukowej, w tym zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej;
   • ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia  zajęć dydaktycznych.
   W zakresie umiejętności:
   • potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością  naukową oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji;
   • potrafi dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym;
   • potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z  reprezentowaną dyscyplina naukową, w tym zadania i problemy nietypowe;
   • potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym;
   • potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym; 
   • jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i  innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
   W zakresie kompetencji społecznych:
   • wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej;
   • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową;
   • ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego;
   • potrafi myśleć i działać w sposób niezależny i kreatywny.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    
   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport.
   Rekrutacja na każdy rodzaj studiów prowadzona jest niezależnie, tzn. osobno dla studiów I stopnia i osobno dla studiów II stopnia. Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK. Uruchomienie studiów na danym kierunku wymaga co najmniej 36 zakwalifikowanych kandydatów, natomiast specjalności co najmniej 24 zakwalifikowanych kandydatów. Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia (ok. 85 zł – dokładna kwota zostanie określona i podana do wiadomości odpowiednio wcześniej). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, ewentualnego terminu testu kwalifikacyjnego, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej Politechniki oraz Wydziału odpowiednio wcześniej. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości dla kandydatów z „nową maturą”, „starą maturą”, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.
   Tryb naboru 1
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru: W = P albo 2R, gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo  rozszerzonym z matematyki albo fizyki z astronomią albo fizyki albo informatyki.
   Tryb naboru 2
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.
   ocena
   6
   5
   4
   3
   2
   punkty
   200
   170
   140
   100
   60
    
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.
   ocena
   5
   4
   3
   punkty
   200
   150
   100
    
   Tryb naboru nr 3
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.
   Ocena
   Liczba punktów dla kandydatów
   zdających na poziomie standard level (SL)
   Liczba punktów dla kandydatów
   zdających na poziomie higher level (HL)
   Excellent
   100
   200
   Very good
   85
   170
   Good
   70
   140
   Satisfactory
   50
   100
   Mediocre
   30
   60
   Poor
   10
   20
   Very poor
   0
   0
    
   Tryb naboru nr 4
   W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów w „nowa maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.
   Tryb naboru nr 5
   Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według wzoru: W = W1, gdzie uzyskane przez kandydata w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, punkty ECTS przeliczane są według poniższej tabeli:

    

   punkty ECTS

   20

   i wyżej

   19

   18

   17

   16

   15

   14

   13

   12

   11

   10

   9

   8

   7

   6

   5

   4

   3

   2

   1

   0

   liczbapunktów

   200

   190

   180

   170

   160

   150

   140

   130

   120

   110

   100

   90

   80

   70

   60

   50

   40

   30

   20

   10

   0

    

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Proces rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Transport.

   O przyjęcie na kierunek Transport mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera, uzyskany na kierunku Transport. Kandydatów, którzy ukończyli kierunek techniczny, inny niż Transport obowiązuje uzyskanie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego organizowanego przez Wydział. Szczegóły dotyczące testu kwalifikacyjnego zawsze zostają uchwalone na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Lądowej. Z dokumentem można zapoznać się na wydziałowej stronie internetowej, w zakładce Rekrutacja.

   Kryteria kwalifikacyjne1)

   • złożenie dokumentów
   • lista rankingowa tworzona na podstawie średniej ocen z toku studiów 

   Wymagane dokumenty

   • poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów
   • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:
   ocena semestralna = ocena x liczba punktów/n
   gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
   • pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej.
   Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia danego kierunku, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku. Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Transport są prowadzone w języku polskim i rozpoczynają się w semestrze letnim każdego roku akademickiego (tj. od lutego/marca danego roku kalendarzowego).

   1) po ustaleniu listy przyjętych na kierunek Transport, przydział na poszczególne specjalności zostanie dokonany na podstawie :

   • preferencji kandydata zadeklarowanych w elektronicznym systemie obsługi dydaktyki WIL,
   • listy rankingowej, o której mowa w punkcie 2 „Kryteriów kwalifikacyjnych”,
   • bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych WIL,
   • zarządzenia Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na Politechnice Krakowskiej 

    

   Dowiedz się więcej

    

    

    


    


   Studia III stopnia

    

   Proces rekrutacji na studia III stopnia na kierunku Transport.
   1. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci:
   • studiów magisterskich technicznych szkół wyższych;
   • studiów magisterskich uniwersyteckich kierunków: matematyka, fizyka i informatyka.
   2. Wymagane dokumenty:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego) bądź kserokopię dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
   • podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
   • życiorys (formularz PK),
   • ankietę osobową (formularz PK),
   • formularz "Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych",
   • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
   • 3 kolorowe fotografie przygotowane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
   • zaświadczenie o średniej  ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich lub I i II stopnia) ważonej za pomocą punktów ECTS - nie dotyczy absolwentów WIL PK
   Formularze dostępne w serwisie rekrutacyjnym PK - zostaną udostępnione odpowiednio wcześniej.
   3. Kwalifikacja osób, które terminowo złożyły dokumenty, odbywa się na podstawie miejsca na liście rankingowej ustalanej na podstawie sumy:
   • oceny wiedzy kandydata
   • oceny przyznanej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w skali 2-5 (wynik rozmowy niższy niż 3 uniemożliwia przyjęcie na studia).
   Oceną wiedzy jest:
   • średnia ważona ocen z toku studiów jednolitych magisterskich albo połowa sumy odpowiednich średnich ze studiów I i II stopnia - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie nie wcześniej niż 5 lat temu, czyli jeżeli Rb-Ru<6; gdzie Rb - rok bieżący, Ru - rok ukończenia studiów), albo
   • średnia ważona z ocen egzaminów pisemnych z matematyki (z wagą 2) i języka obcego (z wagą 1) - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie wcześniej niż 5 lat temu (czyli jeżeli Rb-Ru>5) z zastrzeżeniem, że wynik niższy niż 3 z któregokolwiek egzaminu  uniemożliwia przyjęcia na studia
   Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej będzie średnia arytmetyczną ocen w  skali 2-5, przyznanych za:
   • prezentację najważniejszych aspektów pracy dyplomowej oraz możliwości rozwijania podjętej w niej tematyki albo wybranej tematyki naukowej (nie będzie to traktowane jako zobowiązanie do jej podjęcia w przyszłości),
   • dotychczasowe zainteresowania naukowe, o których mogą świadczyć: działalność w Kołach Naukowych, uczestnictwo w konferencjach, własne publikacje, znajomość literatury - czasopism naukowych lub monografii, pisemna opinia osoby ze stopniem dr. hab., 
   • omówienie wybranego artykułu naukowego, którego tematyka nawiązuje przynajmniej do jednej z dyscyplin: mechanika, budownictwo lub  transport i opublikowanego w czasopiśmie znajdującym się na liście Ministra NiSzW w części A (kopię artykułu należy przynieść na rozmowę).

opinie (1)

 • emila
  ocena

  generalnie polecam, wydział prawie że w centrum. Dużo zajęć praktycznych i dużo fajnych ludzi

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
 
BUDOWNICTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM
 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
TRANSPORT
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowle - informacja i modelowanie (BIM)
 • Budowlane obiekty inteligentne
 • Budowle i środowisko
 • Drogi kolejowe
 • Drogi, ulice i autostrady
 • Infrastruktura transportu lotniczego
 • Inżynieria wodna i komunalna
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
 • Mosty i budowle podziemne
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Zarządzanie i marketing w budownictwie
BUDOWNICTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM
Specjalności:
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Urbanistyka i transport
TRANSPORT
Specjalności:
 • Inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne
 • Transport kolejowy
 • Transport lotniczy
 • Transport miejski
 • Spedycja - planowana do uruchomienia od akademickiego 16/17

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności (do wyboru od 5 semestru):
 • Drogi kolejowe
 • Drogi, ulice i autostrady
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Technologia i organizacja budownictwa
TRANSPORT
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowlane obiekty inteligentne
 • Drogi kolejowe
 • Drogi, ulice i autostrady
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
 • Mosty i budowle podziemne
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Zarządzanie i marketing w budownictwie
 • Zastosowania informatyki w budownictwie
TRANSPORT
Specjalności:
 • Systemy transportowe i logistyczne
 • Transport miejski
 • Spedycja - planowana do uruchomienia od roku akademickiego 16/17

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W SYTUACJI POŻARU
 
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYTING I OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
 
INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO
 
KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE
 
MIEJSKI TRANSPORT ZBIOROWY - ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE
 
PROCEDURY FIDIC W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
PRZEDMIAROWANIE, KOSZTORYSOWANIE I PLANOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
 
STOSOWANIE EUROKODÓW W BUDOWNICTWIE
 
SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI
 
ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ LOTNISKOWĄ
 
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO

Doktoranckie

BUDOWNICTWO
 
TRANSPORT