• BUDOWNICTWO Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Budownictwo
  Możliwość pojęcia studiów w języku angielskim. Budownictwo to jedna z priorytetowych dziedzin gospodarki, a inżynier budownictwa to jeden z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych, prestiżowych i poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim zawodów. 
  Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera. Uzyskują kwalifikacje do projektowania nieskomplikowanych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonywania, remontów, użytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowania w budownictwie. Zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi. Są tak przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD), umożliwiającymi m.in. sprawne kreślenie, obliczanie oraz sprawdzanie spełniania normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.  
  Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera. W czasie studiów poszerzają wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Stanowi ona podstawę do twórczej pracy, ustawicznego kształcenia i zdobywania praktycznych umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie inżynierii lądowej. Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, własnych firmach budowlanych, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, wyższych uczelniach, organach nadzoru budowlanego oraz w służbach administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole. W czasie studiów absolwenci mogą ukończyć studium pedagogiczne, które uprawnia do nauczania w szkołach zawodowych. Ukończenie kierunku umożliwia staranie się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
  Absolwent studiów doktoranckich może pochwalić się takimi efektami kształcenia jak:
  W zakresie wiedzy:
  • ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym z zakresu  matematyki, mechaniki, metod obliczeniowych;
  • ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej;
  • ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych,  przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań;
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą prawych i etycznych aspektów  działalności naukowej, w tym zagadnień związanych z ochroną własności  intelektualnej;
  • ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia  zajęć dydaktycznych.
  W zakresie umiejętności:
  • potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością  naukową oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji;
  • potrafi dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym;
  • potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z  reprezentowaną dyscyplina naukową, w tym zadania i problemy nietypowe;
  • potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym;
  • potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;
  • jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i  innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
  W zakresie kompetencji społecznych:
  • wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej;
  • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną  dyscypliną naukową;
  • ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska  naukowego i zawodowego;
  • potrafi myśleć i działać w sposób niezależny i kreatywny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia 85 zł. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne. Studia stacjonarne  trwają 3,5 roku a niestacjonarne 4,5 roku.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

   

  Tryb naboru 1

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

                                               

  W = P albo 2R

  dla kierunku Budownictwo:

  gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo  rozszerzonym z matematyki albo fizyki i astronomii albo fizyki albo informatyki.

  dla kierunku Budownictwo w języku angielskim:

  gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z matematyki albo fizyki i astronomii albo fizyki albo informatyki oraz dodatkowo udokumentowana znajomość języka angielskiego. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL lub równoważnych albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

  Tryb naboru 2

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

   

  ocena

  6

  5

  4

  3

  2

  punkty

  200

  170

  140

  100

  60

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

   

  ocena

  5

  4

  3

  punkty

  200

  150

  100

   

   

   

  Tryb naboru nr 3

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.

   

  Ocena

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

  Excellent

  100

  200

  Very good

  85

  170

  Good

  70

  140

  Satisfactory

  50

  100

  Mediocre

  30

  60

  Poor

  10

  20

  Very poor

  0

  0

   

                                    

   

  Tryb naboru nr 4

   

   W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów w „nowa maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

   

  Tryb naboru nr 5

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według poniższej tabeli:

   

  punkty ECTS

  20

  i wyżej

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  liczba pkt.

  200

  190

  180

  170

  160

  150

  140

  130

  120

  110

  100

  punkty ECTS

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

   

  liczba pkt.

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

   

   

  Dodatkowe punkty

   

  Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się:

  dla kierunku Budownictwo (w j. polskim) i Budownictwo (w j. angielskim):

  §  30 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia Budowlanym (B),

  §  15 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia: Elektryczno-Elektronicznym (E) albo Mechanicznym i Górniczo-Hutniczym (M) albo Rolniczo-Leśnym z Ochroną Środowiska (R),

   

  Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Budownictwo prowadzone w języku polskim i w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 tj. od października 2018 r. W roku akademickim 2017/2018 roczna opłata za zajęcia dydaktyczne na kierunku Budownictwo w języku polskim na studiach niestacjonarnych I stopnia wynosiła 4 200 zł. W roku akademickim 2018/2019 opłata może ulec nieznacznej zmianie. Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora dot. liczebności grup uruchomienie kierunku studiów możliwe pod warunkiem przyjęcia przynajmniej 36 osób.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia 85 zł. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Studia stacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku, a niestacjonarne 2 lata. Studia w języku angielskim nie są prowadzone w systemie niestacjonarnym.

   

  O przyjęcie na kierunek Budownictwo mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku Budownictwo.

   

  Kryteria kwalifikacyjne:

  1. złożenie dokumentów
  2. lista rankingowa tworzona na podstawie średniej ocen z toku studiów. Lista rankingowa dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się tworzona jest na podstawie potwierdzonej liczby punktów ECTS.

  Wymagane dokumenty:

  1. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  2. poświadczona przez WKR za godność z oryginałem  kserokopia suplementu do dyplomu
  3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych, niezbędnych do  obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

   

   

  gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

   

  1. Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku Budownictwo w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo  CAE albo FCE albo TOEFL  albo równoważnego, świadectwo matury międzynarodowej albo świadectwo potwierdzające ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwo dojrzałości potwierdzające uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów z językiem wykładowym angielskim są zwolnieni z przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.
  2. pozostałe dokumenty wskazane w Uchwale Senatu z 28 lutego 2018 r. nr 7/d/02/2018

   

  Podział na specjalności przyjętych na studia stacjonarne na kierunek Budownictwo w języku polskim nastąpi na podstawie:

  • preferencji kandydata zdeklarowanych  elektronicznym systemie obsługi dydaktyki WIL PK,
  • miejsca na liście rankingowej,
  • bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału,
  • zarządzenia JM Rektora PK w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich.

   

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia danego kierunku, otrzymują maksymalny wskaźnik rekrutacyjny odpowiadający średniej 5,0 z toku studiów. Minimalna liczba zaliczonych punktów ECTS uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 5% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów. W przypadku gdy liczba zaliczonych punktów ECTS znajduje się w przedziale 5%-20% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest według wzoru:

   

  WR= 40/3 (ECTS/90-0,05)+3,0

   

  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

   

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Budownictwo prowadzone w języku polskim oraz w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 (tj. w lutym/marcu 2019 r.). Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 (tj. w październiku 2018 r.).  W roku akademickim 2017/2018 roczna opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo w języku polskim wynosiła 4 600 zł. W roku akademickim 2018/2019 opłata może ulec nieznacznej zmianie. Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora na Politechnice Krakowskiej uruchomienie specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia, co najmniej 24 osób.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia III stopnia

   

   

  Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prowadzi rekrutację m.in. na 4-letnie stacjonarne Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie Budownictwo

  1. Zasady przyjęć na studia III stopnia w dyscyplinie budownictwo:

   

  o przyjęcie na studia III stopnia mogą ubiegać się absolwenci:

  • studiów magisterskich technicznych szkół wyższych;
  • studiów magisterskich uniwersyteckich kierunków:
   matematyka, fizyka i informatyka.

   

  1. Wymagane dokumenty:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego) bądź kserokopię dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
   • podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
   • życiorys (formularz PK),
   • ankietę osobową (formularz PK),
   • formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych”,
   • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
   • 3 kolorowe fotografie przygotowane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
   • zaświadczenie o średniej ważonej za pomocą punktów ECTS ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich lub I i II stopnia) – nie dotyczy absolwentów WIL PK.

   

  1. Kryteria kwalifikacji:

  Kwalifikacja osób, które terminowo złożyły dokumenty, odbywa się na podstawie miejsca zajętego na liście rankingowej ustalanej na podstawie sumy:

  • oceny wiedzy kandydata oraz
  • oceny przyznanej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w skali 2-5 (wynik rozmowy niższy niż 3 uniemożliwia przyjęcie na studia).

   

  Oceną wiedzy jest:

  • średnia ważona ocen z toku studiów jednolitych magisterskich albo połowa sumy odpowiednich średnich ze studiów I i II stopnia - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie nie wcześniej niż 5 lat temu, czyli jeżeli Rb-Ru<6; (gdzie Rb - rok bieżący, Ru - rok ukończenia studiów), albo
  • średnia ważona ocen z egzaminów pisemnych z matematyki (z wagą 2) i języka obcego (z wagą 1) - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie wcześniej niż 5 lat temu (czyli jeżeli Rb-Ru>5) z zastrzeżeniem, że wynik niższy niż 3 z któregokolwiek egzaminu uniemożliwia przyjęcie na studia.

   

   

  Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej będzie średnią arytmetyczną ocen w skali 2-5, przyznanych za:

  • prezentację najważniejszych aspektów pracy dyplomowej oraz możliwości rozwijania podjętej w niej tematyki albo wybranej tematyki naukowej (nie będzie to traktowane jako zobowiązanie do jej podjęcia w przyszłości),
  • dotychczasowe zainteresowania naukowe, o których mogą świadczyć: działalność w Kołach Naukowych, uczestnictwo w konferencjach, własne publikacje, znajomość literatury - czasopism naukowych lub monografii,
  • omówienie wybranego artykułu naukowego, którego tematyka nawiązuje przynajmniej do jednej z dyscyplin: mechanika, budownictwo lub transport i opublikowanego w czasopiśmie znajdującym się na liście Ministra NiSzW w części A (kopię artykułu należy przynieść na rozmowę).

  Termin rozpoczęcia studiów: 1 października danego roku akademickiego

  Limit miejsc: 12 osób

  Opłaty: BRAK

  Składanie dokumentów: terminy zostaną podane odpowiednio wcześniej, należy sprawdzać wydziałową stronę internetową

  Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego: terminy zastaną określone odpowiednio wcześnie, należy sprawdzać wydziałową stronę internetową

  Ogłoszenie list osób przyjętych: najpóźniej do 30 września 2018 r.

  Ogłoszenie wyników rekrutacji: najpóźniej do 30 września 2018

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Gospodarka przestrzenna

  Studia I stopnia

  Gospodarka przestrzenna to nowoczesny kierunek gwarantujący interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, zasad i techniki planowania przestrzennego, ogólną wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej. Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje do uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i w programowaniu sektorowym, ukierunkowanym na podniesienie konkurencyjności struktur lokalnych i regionalnych oraz na przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym. Posiadają kompetencje doradcy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Uzyskują kwalifikacje do opracowywania dokumentów z zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko czy plany rozwoju, zwłaszcza systemów infrastruktury technicznej i transportowej. Są przygotowani do wykonywania specjalistycznych analiz inżynierskich i planów z zakresu transformacji przestrzennych. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w jednostkach lokalnego samorządu terytorialnego – zwłaszcza w zarządach gospodarki komunalnej i transportu – oraz w jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania rozwiązań i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowymi i innych branżowo powiązanych z gospodarka przestrzenną; w jednostkach regionalnego samorządu terytorialnego i ich strukturach branżowych związanych z gospodarką przestrzenną; w biurach projektów (planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie infrastruktury technicznej i transportowej); innych jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju. Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna kończą studia I stopnia z tytułem inżyniera, a studia II stopnia z tytułem magistra inżyniera.

  Studia II stopnia

  Absolwent ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej (procesy, cele rozwojowe, zadania techniczne) oraz pogłębioną szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami. Zapewnia to absolwentowi kompetencje w uczestniczeniu w kształtowaniu środowiska cywilizacyjnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, społecznych, środowiskowych, kulturowych i technicznych oraz zasadami ładu przestrzennego. Do formułowania i rozwiązywania zadań odnoszących się do inwentaryzacji, planowania oraz zarządzania przestrzenią absolwent stosuje wybrane metody pomiarowe, analityczne i symulacyjne, integrując przy tym wiedzę z różnych dyscyplin i dysponując znajomością trendów rozwojowych i innowacji w gospodarce przestrzennej.

  Absolwent posiada poszerzoną wiedzę oraz umiejętności analityczne, kreatywne i negocjacyjne (w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów) z zakresu gospodarki przestrzennej, uszczegółowione w obszarze urbanistyki i planowania komunikacyjnego. W szczególności dotyczy to problematyki: teoria i praktyka urbanistyki; polityka miejska i regionalna oraz marketing terytorialny; uwarunkowania prawne i procedury wykonywania dokumentów planistycznych; uwarunkowanie kulturowe i partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym; metody planowania rozwoju miast, w szczególności ich systemów transportu i logistyki; ochrona i kształtowanie środowiska, w szczególności oddziaływania transportu; ochrona dziedzictwa kulturowego; modelowanie, prognozowanie z wykorzystaniem technik komputerowych (w tym programów do symulacji) w planowaniu przestrzennym, w szczególności w transporcie; systemowe zarządzanie w gospodarce przestrzennej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Kierunek Gospodarka przestrzenna jest międzywydziałowy (Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska), natomiast całość procesu rekrutacyjnego realizowana jest przez jeden Wydział – Wydział Inżynierii środowiska.

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia 85 zł. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku.

  Tryb naboru 1

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

                                               

  W = P albo 2R

  gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z matematyki albo fizyki i astronomii albo fizyki albo chemii albo biologii albo geografii.

   

  Tryb naboru 2

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

  ocena

  6

  5

  4

  3

  2

  punkty

  200

  170

  140

  100

  60

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

  ocena

  5

  4

  3

  punkty

  200

  150

  100

   

  Tryb naboru nr 3

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.

  Ocena

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

  Excellent

  100

  200

  Very good

  85

  170

  Good

  70

  140

  Satisfactory

  50

  100

  Mediocre

  30

  60

  Poor

  10

  20

  Very poor

  0

  0

   

                                   

   

  Tryb naboru nr 4

   

   W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów w „nowa maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

   

  Tryb naboru nr 5

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według poniższej tabeli:

  punkty ECTS

  20

  i wyżej

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  liczba pkt.

  200

  190

  180

  170

  160

  150

  140

  130

  120

  110

  100

  punkty ECTS

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

   

  liczba pkt.

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

   

   

  Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 tj. od października 2018 r. Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora dot. liczebności grup uruchomienie kierunku studiów możliwe pod warunkiem przyjęcia przynajmniej 36 osób.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kierunek Gospodarka przestrzenna jest międzywydziałowy (Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska), natomiast całość procesu rekrutacyjnego realizowana jest przez jeden Wydział – Wydział Inżynierii środowiska.

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia 85 zł. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Studia stacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku.

  O przyjęcie na kierunek Gospodarka przestrzenna mogą ubiegać się kandydaci posiadający: tytuł inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta uzyskany na kierunku: Architektura, Architektura i Urbanistyka; tytuł inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera krajobrazu uzyskany na kierunku: Architektura Krajobrazu; tytuł inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku: Gospodarka Przestrzenna, Urbanistyka, Budownictwo, Transport, Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, Geodezja, Górnictwo i Geologia, Kartografia.

   

  Kryteria kwalifikacyjne:

  1.    złożenie dokumentów

  2.    lista rankingowa tworzona na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Lista rankingowa dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się tworzona jest na podstawie potwierdzonej liczby punktów ECTS.

  Wymagane dokumenty:

  1.    poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

  2.    zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

   

  gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

   

  3.    pozostałe dokumenty wskazane w Uchwale Senatu z 28 lutego 2018 r. nr 7/d/02/2018

   

  Do postępowania kwalifikacyjnego na kierunku Gospodarka przestrzenna kwalifikują się jedynie kandydaci, którzy w wyniku potwierdzenia efektów kształcenia się uzyskali co najmniej 20% punktów ECTS, określonych w programie kształcenia na ww. kierunku studiów.

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 (tj. w lutym/marcu 2019 r.). Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora na Politechnice Krakowskiej uruchomienie specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia, co najmniej 24 osób.

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Transort

  Transport, to druga, równorzędna względem budownictwa dziedzina gospodarki, a inżynier transportu to również jeden z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych, prestiżowych i poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim zawodów. 

  Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera. Studia kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego i lotniczego z uwzględnieniem infrastruktury, zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w dziedzinie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych. Posiadają interdyscyplinarną wiedzę co przekłada się na zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole.

  Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł magistra inżyniera. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconemu wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną są przygotowani do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych, przedsiębiorstwach przewozowych  i spedycyjnych oraz własnych tego typu firmach; w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw, w tym w miejskich zarządach dróg, w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej, w biurach urbanistycznych; w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich, w centach logistycznych a nawet policji. W zakresie transportu lotniczego absolwenci są przygotowani także do pracy w portach lotniczych

  Absolwent studiów doktoranckich może pochwalić się takimi efektami kształcenia jak:

  W zakresie wiedzy:
  • ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym z zakresu  matematyki, mechaniki, metod obliczeniowych;
  • ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej;
  • ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań; 
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą prawych i etycznych aspektów  działalności naukowej, w tym zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej;
  • ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia  zajęć dydaktycznych.
  W zakresie umiejętności:
  • potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością  naukową oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji;
  • potrafi dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym;
  • potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z  reprezentowaną dyscyplina naukową, w tym zadania i problemy nietypowe;
  • potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym;
  • potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym; 
  • jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i  innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia.
  W zakresie kompetencji społecznych:
  • wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej;
  • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową;
  • ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego;
  • potrafi myśleć i działać w sposób niezależny i kreatywny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia 85 zł. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku, a niestacjonarne 4,5 roku.

   

  STUDIA I STOPNIA

  Tryb naboru 1

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

                                               

  W = P albo 2R

  gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo  rozszerzonym z matematyki albo fizyki i astronomii albo fizyki albo informatyki.

  Tryb naboru 2

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

  ocena

  6

  5

  4

  3

  2

  punkty

  200

  170

  140

  100

  60

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

  ocena

  5

  4

  3

  punkty

  200

  150

  100

   

   

  Tryb naboru nr 3

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.

  Ocena

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

  Excellent

  100

  200

  Very good

  85

  170

  Good

  70

  140

  Satisfactory

  50

  100

  Mediocre

  30

  60

  Poor

  10

  20

  Very poor

  0

  0

   

                                    

   

  Tryb naboru nr 4

   

   W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów w „nowa maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

   

  Tryb naboru nr 5

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według poniższej tabeli:

  punkty ECTS

  20

  i wyżej

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  liczba pkt.

  200

  190

  180

  170

  160

  150

  140

  130

  120

  110

  100

  punkty ECTS

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

   

  liczba pkt.

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

   

   

  Dodatkowe punkty

   

  Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się:

  dla kierunku Transport:

  §  15 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia Administracyjno-Usługowym (A).

   

  Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Transport rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 tj. od października 2018 r. W roku akademickim 2017/2018 roczna opłata za zajęcia dydaktyczne na kierunku Transport, na studiach niestacjonarnych I stopnia wynosiła 4 200 zł. W roku akademickim 2018/2019 opłata może ulec nieznacznej zmianie. Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora dot. liczebności grup uruchomienie kierunku studiów możliwe pod warunkiem przyjęcia przynajmniej 36 osób.

  Dowiedz się więcej

   

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia 85 zł. Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Studia stacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku, a niestacjonarne 2 lata.

  O przyjęcie na kierunek Transport mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera, uzyskany na kierunku Transport. Kandydatów, którzy ukończyli kierunek techniczny, inny niż Transport obowiązuje uzyskanie pozytywnego wyniku testu kompetencyjnego *) organizowanego przez Wydział.

   

  Kryteria kwalifikacyjne:

  1. złożenie dokumentów

       2.lista rankingowa tworzona na podstawie średniej ocen z toku studiów. Wyjątkiem są kandydaci, którzy ukończyli kierunek inny niż Transport – w tym przypadku brana jest pod uwagę ocena z testu kompetencyjnego.

  Lista rankingowa dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się tworzona jest na podstawie potwierdzonej liczby punktów ECTS.

  Wymagane dokumenty:

  1.    poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

  2.    poświadczona przez WKR za godność z oryginałem  kserokopia suplementu do dyplomu

  3.    jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych, niezbędnych do  obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

   

   

  gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

   

  4.    pozostałe dokumenty wskazane w Uchwale Senatu z 28 lutego 2018 r. nr 7/d/02/2018

   

  Podział na specjalności przyjętych na studia stacjonarne na kierunek Transport nastąpi na podstawie:

  • preferencji kandydata zdeklarowanych  elektronicznym systemie obsługi dydaktyki WIL PK,
  • miejsca na liście rankingowej,
  • bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału,
  • zarządzenia JM Rektora PK w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich.

   

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia danego kierunku, otrzymują maksymalny wskaźnik rekrutacyjny odpowiadający średniej 5,0 z toku studiów. Minimalna liczba zaliczonych punktów ECTS uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 5% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów. W przypadku gdy liczba zaliczonych punktów ECTS znajduje się w przedziale 5%-20% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest według wzoru:

   

  WR= 40/3 (ECTS/90-0,05)+3,0

   

  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

   

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Transport rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 (tj. w lutym/marcu 2019 r.). Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Transport rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 (tj. w październiku 2018 r.).  W roku akademickim 2017/2018 roczna opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Transport wynosiła 4 800 zł. W roku akademickim 2018/2019 opłata może ulec nieznacznej zmianie. Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora na Politechnice Krakowskiej uruchomienie specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia, co najmniej 24 osób.

   

  *) zagadnienia i sposób oceny testu kompetencyjnego dot. rekrutacji na kierunek Transport , na studia II stopnia:

   

  Sposób oceny testu:

  1. Test dotyczy tych spośród kandydatów na studia II-go stopnia prowadzone przez WIL PK na kierunku „transport”, którzy studia I-go stopnia ukończyli na kierunku innym niż „transport”.

  2. Test jest testem wielokrotnego wyboru, w którym:

  a)    należy ustosunkować się do każdej odpowiedzi i zaznaczyć, czy jest ona prawdziwa czy fałszywa,

  b)    w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa,

  c)    w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest fałszywa.

  3. Każda odpowiedź jest punktowana w następujący sposób:

  a)    właściwe zaznaczenie odpowiedzi, to znaczy gdy odpowiedź prawdziwa jest zaznaczona jako prawdziwa albo gdy odpowiedź fałszywa jest zaznaczona jako fałszywa, punktowane jest jako +1 punkt,

  b)    każda pomyłka w zaznaczeniu odpowiedzi punktowana jest jako -1 punkt,

  c)    brak zaznaczonej odpowiedzi oznacza przyznanie 0 punktów.

  4. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia, równa liczbie odpowiedzi do których powinien ustosunkować się kandydat, wynosi 78.

  5. Do zaliczenia testu potrzebne jest zdobycie co najmniej +26 punktów, stanowiących  sumę punktów dodatnich i punktów ujemnych uzyskanych przez kandydata ze wszystkich ocenionych przez niego odpowiedzi, co stanowi 33,3% punktów możliwych do zdobycia.

  6. Kandydaci, którzy zaliczą test zostają zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego, przy czym sumaryczna liczba punktów uzyskana przez każdego z nich po rozwiązaniu testu, oznaczona przez N, zostaje przeliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wartość x według wzoru:

  Wartość tę uznaje się za zastępczą średnią uzyskaną przez kandydata z toku studiów I-go stopnia i lokalizuje w rankingu średnich uzyskanych przez innych kandydatów na studiach I-go stopnia odbywanych na kierunku „transport”. Średnia ustalona w sposób opisany powyżej zastępuje dla kandydatów piszących test średnią uzyskaną przez nich z toku studiów prowadzonych na kierunku innym niż „transport”. Sposób liczenia tej średniej oznacza, że każda ocena z testu uzyskana na poziomie co najmniej +54 punkty jest równoważna ocenie bardzo dobrej (5,0).

  7. Po umiejscowieniu zastępczej średniej uzyskanej przez kandydata piszącego test w rankingu średnich uzyskanych z toku studiów przez pozostałych kandydatów kandydat ten podlega dalszej procedurze rekrutacyjnej na zwykłych warunkach.

   

  ZAGADNIENIA UŁATWIAJĄCE PRZYGOTOWANIE DO TESTU 
  DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNEK TRANSPORT
   
  1. Definicja i klasyfikacje systemów transportowych
  2. Logistyka i jej rola w transporcie
  3. Informatyczna obsługa zleceń logistycznych
  4. Fundamentalny diagram inżynierii ruchu
  a. systemy detekcji i zbierania danych ruchowych
  b. strumienie ruchu, sieci transportowe a infrastruktura transportu
  5. Sformułowanie typowych problemów sterowania w transporcie
  6. Struktury organizacyjne zarządzania elementami systemu transportowego
  7. Proces przewozowy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym
  8. Charakterystyka infrastruktury transportowej
  9. Charakterystyka środków transportu
  10. Parametry przewozowe - popyt na usługi przewozowe
  11. Podaż usług przewozowych: struktura i czynniki, wpływające na wielkość i strukturę podaży
  12. Koszty wewnętrzne i zewnętrzne transportu
  13. Marketing a logistyka w przedsiębiorstwie transportowym
  14. Analiza efektywności inwestycji transportowych

  15.  Podstawowe akty prawne w transporcie

  dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia III stopnia

   

  Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prowadzi rekrutację m.in. na 4-letnie stacjonarne Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie Transport

   

  I.        Zasady przyjęć na studia III stopnia w dyscyplinie transport:

   

  o przyjęcie na studia III stopnia mogą ubiegać się absolwenci:

  • studiów magisterskich technicznych szkół wyższych;
  • ­studiów magisterskich uniwersyteckich kierunków:

  matematyka, fizyka i informatyka.

   

  II.            Wymagane dokumenty:

  ­       odpis dyplomu ukończenia studiów potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub tytułu równorzędnego) bądź kserokopię dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,

  • ­podanie o przyjęcie na studia (formularz PK),
  • życiorys (formularz PK),
  • ankietę osobową (formularz PK),
  • formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych”,
  • ­kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej,
  • ­3 kolorowe fotografie przygotowane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • zaświadczenie o średniej ważonej za pomocą punktów ECTS ocen z toku studiów (jednolitych magisterskich lub I i II stopnia) – nie dotyczy absolwentów WIL PK.

   

  III.            Kryteria kwalifikacji:

  Kwalifikacja osób, które terminowo złożyły dokumenty, odbywa się na podstawie miejsca zajętego na liście rankingowej ustalanej na podstawie sumy:

  •  oceny wiedzy kandydata oraz
  • ­ oceny przyznanej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w skali 2-5 (wynik rozmowy niższy niż 3 uniemożliwia przyjęcie na studia).

   

  Oceną wiedzy jest:

  • średnia ważona ocen z toku studiów jednolitych magisterskich albo połowa sumy odpowiednich średnich ze studiów I i II stopnia - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie nie wcześniej niż 5 lat temu, czyli jeżeli Rb-Ru<6; (gdzie Rb - rok bieżący, Ru - rok ukończenia studiów), albo
  • ·średnia ważona ocen z egzaminów pisemnych z matematyki (z wagą 2) i języka obcego (z wagą 1) - dla kandydatów, którzy ukończyli studia magisterskie wcześniej niż 5 lat temu (czyli jeżeli Rb-Ru>5) z zastrzeżeniem, że wynik niższy niż 3 z któregokolwiek egzaminu uniemożliwia przyjęcie na studia.

   

   

  Ocena z rozmowy kwalifikacyjnej będzie średnią arytmetyczną ocen w skali 2-5, przyznanych za:

  • prezentację najważniejszych aspektów pracy dyplomowej oraz możliwości rozwijania podjętej w niej tematyki albo wybranej tematyki naukowej (nie będzie to traktowane jako zobowiązanie do jej podjęcia w przyszłości),
  • ·dotychczasowe zainteresowania naukowe, o których mogą świadczyć: działalność w Kołach Naukowych, uczestnictwo w konferencjach, własne publikacje, znajomość literatury - czasopism naukowych lub monografii,
  • omówienie wybranego artykułu naukowego, którego tematyka nawiązuje przynajmniej do jednej z dyscyplin: mechanika, budownictwo lub transport i opublikowanego w czasopiśmie znajdującym się na liście Ministra NiSzW w części A (kopię artykułu należy przynieść na rozmowę).

   

  Termin rozpoczęcia studiów: 1 października danego roku akademickiego

  Limit miejsc: 10 osób

  Opłaty: BRAK

  Składanie dokumentów: terminy zostaną podane odpowiednio wcześniej, należy sprawdzać wydziałową stronę internetową

  Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego: terminy zastaną określone odpowiednio wcześnie, należy sprawdzać wydziałową stronę internetową

  Ogłoszenie list osób przyjętych: najpóźniej do 30 września 2018 r.

              Ogłoszenie wyników rekrutacji: najpóźniej do 30 września 2018 r.

  dowiedz się więcej

Opinie (4)

transport Ocena

Transport to kierunek dla tych, którzy od dziecka interesowali się samochodami, albo innymi pojazdami. Studia na Politechnice Krakowskiej to rozwijanie tych pasji, poszerzanie jej o kolejne wiadomości i doświadczenia. Zdecydowanie polecam tym, którzy interesują się wszystkim, co wiąże się z przemieszczaniem i podróżowaniem

JULIA Ocena

Politechnika Krakowska to uczelnia ze wspaniałymi tradycjami, bogatą historią i długą listą wybitnych absolwentów. Studiowanie tutaj to prestiż. Nauka na Politechnice Krakowskiej daje poczucie bezpieczeństwa, które polega na tym, że jesteś pewien wiedzy, którą zdobywasz

pioter Ocena

Muszę przyznać, że idąc na drugi stopień studiów miałem lekki ból głowy. Wydział Inżynierii Lądowej oferuje mnóstwo ciekawych specjalności i wcale nie tak łatwo jest wybrać tą jedną. W końcu wybrałem ?Budowlane obiekty inteligentne?. Czy studia są łatwe? Nie. Ale studia, które są łatwe nie aktywizują, nie motywują do samodzielnego myślenia. Cieszę się, że tu jestem

emila Ocena

generalnie polecam, wydział prawie że w centrum. Dużo zajęć praktycznych i dużo fajnych ludzi