• BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Budownictwo
  Absolwent studiów I stopnia kierunku budownictwo ma wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki i chemi i, istotnych dla teori i konstrukcj i i technologi i materiałów budowlanych. Zna zasady geometri i wykreślnej oraz rysunku technicznego, posiada wiedzę niezbędną do wykonywania rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych, również z użyciem CAD. Zna zasady prowadzenia pomiarów geodezyjnych i sporządzania oraz odczytywania dokumentacj i kartograficznej dla celów inżynierskich. Zna oprogramowanie GIS stosowane w budownictwie. Zna zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcj i budowlanych, a także zasady specjalnego wykonawstwa i projektowania konstrukcj i geotechnicznych. Ma wiedzę w zakresie metodyki opracowania koncepcj i budowli wodnych, zlokal izowanych w korytach cieków i systemów z nich złożonych, oraz w zakresie projektowania systemów regulacyjnych cieków wodnych. Potrafi wykonać podstawowe pomiary geodezyjne, jak również wykorzystać dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz dane uzyskane z systemów informacj i przestrzennej do wykonania analiz i opracowań z zakresu budownictwa. Umie analizować dokumentacje geologiczno-inżynierskie i interpretować wyniki badań gruntu w celu oceny stanów naprężeń i odkształceń w podłożu gruntowym. Potrafi wyznaczać parametry fizyko-mechaniczne gruntów, umie ocenić warunki geotechniczne posadowienia budowl i i zaprojektować posadowienie obiektów inżynierskich oraz zaprojektować specjalne konstrukcje geotechniczne. Potrafi ocenić i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane oraz wykonać analizę statyczną konstrukcj i prętowych. Umie zastosować wiedzę z hydrauliki i hydrologi i do projektowania elementów budowl i wodnych i regulacj i cieków wodnych. Potrafi sporządzić bilans energetyczny obiektu budowlanego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Absolwent studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna ma wiedzę z matematyki, fizyki i nauk o ziemi niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, a także w zakresie projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych. Zna zasady tworzenia i wykorzystania rysunków technicznych i urbanistycznych oraz opracowań kartograficznych i geodezyjnych, jak również potrafi posługiwać się systemami informacj i przestrzennej. Zna podstawowe zasady: projektowania elementów infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i transportu wodnego; oceny zagrożenia powodziowego oraz ochrony przed powodzią różnych obszarów i rodzajów zabudowy; kształtowania środowiska przestrzennego z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego i równoważenia rozwoju. Ma wiedzę na temat zasad gospodarki nieruchomościami. Rozumie podstawowe pojęcia stosowane w ekonomi i, organizacj i i zarządzaniu. Potrafi wykonywać opracowania graficzne, wykorzystywane w pracach planistycznych rozwoju jednostek osadniczych różnej wielkości, oraz wykorzystać techniki komputerowe do prostej wizualizacj i propozycj i rozwiązań przestrzennych. Umie dokonać oceny stanu środowiska i wpływu zmian w użytkowaniu terenu i real izacj i inwestycj i infrastrukturalnych na środowisko. Potrafi zastosować proste metody szacowania kosztów inwestycj i infrastrukturalnych i skutków finansowych real izacj i planów zagospodarowania przestrzennego oraz posługiwać się katastrem wielozadaniowym w pracach planistycznych. Potrafi współpracować w zadaniach rewital izacj i obszarów zurbanizowanych. Umie racjonal izować procesy odnowy miast.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria środowiska
  Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska absolwent ma wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, chemi i, fizyki oraz biologii, a także geologi i, hydrogeologi i, geotechniki i mechaniki gruntów. Zna podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w atmosferze od skal i globalnej do lokalnej. Zna zasady prowadzenia pomiarów hydrometrycznych, sporządzania opracowań hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz wyznaczania parametrów fizykomechanicznych gruntów, jak również zasady projektowania i wykonawstwa konstrukcji geotechnicznych. Ma wiedzę o procesach związanych z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz przeróbką osadów ściekowych i gospodarką odpadami, a także o budowie i zastosowaniu pomp, wentylatorów i sprężarek oraz rurociągach do przetłaczania cieczy i gazów. Zna zasady konstrukcji i projektowania obiektów ujmowania wody, oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych oraz urządzeń i obiektów sieci i instalacj i kanal izacyjnych. Zna procesy technologiczne i rozwiązania techniczne unieszkodl iwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Potrafi sporządzać i odczytywać dokumentację geodezyjną oraz kartograficzną dla celów inżynierskich, interpretować dane meteorologiczne i analizować parametry jakości powietrza, ocenić warunki geotechniczne posadowienia budowli i zaprojektować proste konstrukcje geotechniczne. Potrafi opracować bi lans wodno-gospodarczy. Umie zbadać jakość wody i ścieków. Potrafi określ ić właściwą technologię uzdatniania wody i oczyszczania ścieków i wykonać projekt wybranych elementów zakładu uzdatniania wody, prostej oczyszczalni ścieków oraz systemów instalacj i wewnętrznych w budynkach. Potrafi zaplanować rekultywację składowisk.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ochrona środowiska
  Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska absolwent ma wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki, chemi i, biologi i, biochemii i mikrobiologi i, a także ochrony przyrody i ekologi i, które stanowią podstawę do zrozumienia oraz opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. Ma wiedzę z zakresu geomorfologi i oraz morfologi i rzek i procesów fluwialnych, a także dynamiki rzek. Ma podstawową wiedzę w zakresie pomiarów geodezyjnych i systemów informacj i o terenie, a także wykorzystania technik GIS w przestrzennych analizach stanu środowiska. Zna metody statystyczne i narzędzia informatyczne do analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. Ma wiedzę na temat kształtowania procesów środowiskowych oraz wpływu na nie działań inżynieryjnych, a także wiedzę dotyczącą zasad wykorzystania wód i obiektów gospodarki wodnej, jak również procesów i systemów związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz przeróbką osadów ściekowych. Ma wiedzę na temat gospodarki odpadami, a także elementarną znajomość mechaniki technicznej. Zna podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w atmosferze i hydrosferze, zasady interpretowania elementów meteorologicznych i parametrów jakości powietrza oraz sporządzania opracowań hydrologicznych. Umie posługiwać się aparaturą anal ityczną w zakresie chemi i, biologi i i mikrobiologii, potrafi wykonywać przy jej użyciu anal izy substancj i i makrocząstek, dokonywać ich opisu i interpretacj i na potrzeby oceny stanu środowiska. Potrafi sporządzić opis geomorfologiczny i glebowy, wykonać pomiary wybranych elementów meteorologicznych i hydrologicznych, opracować bi lans wodno-gospodarczy, ocenić elementy stanu hydromorfologicznego rzeki oraz wpływ zabudowy rzeki na stan ekosystemów wodnych. Potrafi sporządzić bi lans wodno-gospodarczy. Umie dobrać metody i urządzenia w zakładach gospodarki odpadami, a także przygotować założenia i koncepcję technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych i odzysku.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)