• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Automatyka i robotyka
  Absolwent studiów I stopnia kierunku automatyka i robotyka ma wiedzę w zakresie matematyki i modelowania matematycznego służącą do rozwiązywania na poziomie inżynierskim prostych zagadnień z zakresu: automatyki, analizy sygnałów, sterowania procesami dyskretnymi i ciągłymi, mechaniki, analizy działania obwodów elektrycznych i układów elektronicznych. Ma również, stosowaną w obszarze automatyki i robotyki, wiedzę z fizyki, anal izy statystycznej, informatyki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, procesów i systemów wytwarzania, podstawowych charakterystyk konstruowania oraz sposobów sterowania maszyn i ich elementów. Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranej specjalności, dotyczącą: budowy i programowania układów i systemów sterowania, diagnostyki maszyn i urządzeń, programowania obiektowego i baz danych oraz modelowania systemów  obróbki i montażu, budowy i elementów systemów mechatronicznych, zwłaszcza tych wykorzystywanych w pojazdach samochodowych oraz robotach mobi lnych. Zna i rozumie podstawy robotyki, elementy oraz układy sterowania robotów, a także ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą robotów i manipulatorów wspomagających funkcje człowieka. Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi: oceniać i modernizować istniejące rozwiązania techniczne, zaprojektować , zgodnie z założoną specyfikacją, prosty układ mechaniczny, układ sterowania wykorzystujący programowalne sterowniki logiczne i stosowne oprogramowanie, oraz rozwiązać proste zadania automatyzacj i urządzeń, obiektów i procesów. Umie także rozwiązywać postawione problemy inżynierskie z zakresu studiowanej dyscypliny, za pomocą narzędzi obl iczeniowych, anal itycznych, symulacj i komputerowej i badań eksperymentalnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka
    

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Energetyka
  Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku energetyka absolwent ma wiedzę z matematyki, fizyki, chemi i oraz dziedzin pokrewnych słusznych dla kierunku energetyka. Ma wiedzę z zakresu złożonego stanu naprężenia, statyki, kinematyki i dynamiki, a także podstaw budowy, eksploatacj i i projektowania systemów energetycznych, ciepłowniczych, maszyn cieplnych i silników przepływowych oraz spalinowych, mechanizmów wymiany ciepła i masy oraz spalania paliw. Zna podstawy teoretyczne termodynamiki, aerodynamiki, mechaniki płynów, wymiany ciepła, a także automatyki, elektrotechniki, elektroniki. Ma wiedzę na temat sposobów przesyłania energi i elektrycznej i maszyn elektrycznych stosowanych w energetyce. Zna podstawowe urządzenia główne i pomocnicze stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz w siłowniach przemysłowych. Ma wiedzę z zakresu modelowania, projektowania, konstrukcj i oraz eksploatacj i maszyn, urządzeń i instalacj i zarówno energetycznych, jak i chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Zna zagadnienia z zakresu magazynowania oraz metod transportu mediów, a także energetyki napędu oraz przetwarzania energii w pojazdach. Zna zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energi i i niekonwencjonalnych sposobów napędu. Potrafi tworzyć bi lansy cieplne elektrowni, elektrociepłowni, oraz podstawowych urządzeń stosowanych w energetyce, używać równań bilansowych dla prawidłowego modelowania i projektowania urządzeń energetycznych i chłodniczych, anal izować obiegi termodynamiczne oraz optymal izować ich sprawność. Umie anal izować pracę podstawowych elementów automatyki oraz ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie budowy i eksploatacj i maszyn i urządzeń energetycznych, chłodniczych i wentylacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Energetyka jest wynik egzaminów wstępnych.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka stosowana
  Studia na kierunku informatyka stosowana, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, dają możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacj i bardzo poszukiwanych na współczesnym rynku pracy. Program studiów przewiduje zajęcia dotyczące różnych zagadnień współczesnej informatyki, poczynając od algorytmów i struktur danych, architektury systemów komputerowych oraz systemów sieciowych poprzez języki i paradygmaty programowania, zagadnienia komunikacj i człowiek-komputer, podstawy technik multimedialnych, grafikę komputerową i techniki wizualizacji, aplikacje internetowe, zagadnienia sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i algorytmów genetycznych, komputerowej analizy obrazu, systemów wbudowanych i mobi lnych, mikrokontrolerów i przetwarzania sygnałów, aż po systemy czasu rzeczywistego, profesjonalne systemy bazodanowe i zarządzanie projektami informatycznymi. Studia na kierunku informatyka stosowana są podzielone na studia pierwszego i drugiego stopnia. Ponieważ studia pierwszego stopnia mają dać przygotowanie do wykonywania zawodu, wprowadzono bloki przedmiotów wybieralnych, poświęcone zastosowaniom informatyki w różnych dziedzinach życia jak: inżynieria oprogramowania, informatyka, systemy informatyczne w przedsiębiorstwie, czy systemy informatyczne w medycynie. Ze względu na specyfikę Wydziału Mechanicznego do programu studiów wprowadzono m. in. zagadnienia projektowania w systemach CAD oraz modelowania i anal iz z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Naukę można kontynuować na drugim stopniu studiów, który daje pogłębienie podstaw teoretycznych zagadnień omawianych na studiach stopnia pierwszego, wprowadzają w bardziej zaawansowane apl ikacje i systemy informatyczne, a także przygotowują do pracy w jednostkach naukowo-badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa absolwent ma wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, chemi i, mechaniki płynów, termodynamiki, elektrotechniki i innych obszarów nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z inżynierią bezpieczeństwa. Zna podstawy obliczania i projektowania konstrukcj i w stanach prostych i złożonych z wykorzystaniem model i materiałowych oraz najważniejsze problemy inżynieri i materiałowej w zakresie materiałów metalowych i niemetalowych. Ma wiedzę z zakresu niezawodności i analizy ryzyka w inżynieri i bezpieczeństwa, informatyki i bezpieczeństwa informacj i w systemach komputerowych w obszarze inżynierskim pozwalającym tworzyć i wykorzystywać odpowiednie oprogramowanie, teorii obwodów elektrycznych oraz w zakresie teori i sygnałów i metod ich przetwarzania, podstaw sterowania i automatyki. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy, mechanizmów powstawania szkód powodowanych przez obiekty techniczne, a także bezpieczeństwa środowiska naturalnego, bezpieczeństwa obiektów budowlanych i konstrukcji przemysłowych, bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz magazynowania, transportu i użytkowania substancj i stwarzających zagrożenie dla człowieka i środowiska. Umie prowadzić identyfikację zagrożeń środowiska pracy i środowiska naturalnego oraz prowadzić działania profi laktyczne, wykonywać analizy bezpieczeństwa, i lościową i jakościową ocenę ryzyka na każdym stanowisku pracy, dobierać i projektować bariery bezpieczeństwa oraz identyfikować zagrożenia środowiska pracy. Umie także przeprowadzać badania okoliczności awari i i wypadków oraz opracowywać dokumentację związaną z bezpieczeństwem pracy i środowiska naturalnego. Potrafi ocenić postawiony problem techniczny i wynikające z niego impl ikacje w odniesieniu do techniki, a także w zakresie obowiązujących przepisów określających jego wpływ na środowisko pracy i środowisko naturalne (problem odpadów, emisja gazowych i stałych składników zanieczyszczenia, emisja ciepła, drgań, hałasu itp.). Potrafi zaplanować i nadzorować zadania obsługowe dla zapewnienia niezawodnej eksploatacj i maszyn i urządzeń w zakresie swojej specjalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria biomedyczna ma wiedzę z matematyki, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa niezbędną do rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu mechaniki i biomechaniki, a także z fizyki, w dziedzinach związanych z inżynierią biomedyczną, oraz z chemi i nieorganicznej, organicznej i biochemii, na poziomie umożliwiającym zrozumienie reakcj i chemicznych wykorzystywanych w przemyśle, jak i zachodzących w organizmach żywych. Oprócz tego dysponuje wiedzą z zakresu elektroniki i elektrotechniki, w zakresie inżynierskim związanym z aparaturą medyczną, oraz systemami diagnostycznymi, a także wiedzą z podstaw anatomii, fizjologii, ortopedii i protetyki w zakresie niezbędnym do projektowania, eksploatacj i oraz konserwacj i i walidacji urządzeń biotechnicznych. Ma również wiedzę z mechatroniki, metrologi i oraz automatyki i robotyki w stopniu niezbędnym do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu miernictwa medycznego, sterowania i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ma wiedzę na temat metod obl iczeniowych i systemów pomiarowych, związanych z metrologią biomedyczną, biomechaniką, systemami diagnostycznymi i metodami doświadczalnymi w medycynie, oraz w zakresie inżynieri i produkcj i w zakresie technologii biomateriałów i implantów. Zna teorię działania urządzeń zabiegowych i diagnostycznych oraz aparatury medycznej i anal itycznej. Zna techniki obrazowania medycznego oparte o znajomość fizyki medycznej i podstawy diagnostyki obrazowej. Potrafi określić parametry i cechy pożądane urządzenia biotechnicznego, zaprojektować, zgodnie ze specyfikacją, układ z zakresu bioinżynierii mechanicznej z zastosowaniem projektowania wspomaganego komputerowo, zaprojektować prosty układ elektroniczny, napisać prostą aplikację programową oraz zaplanować i nadzorować zadania obsługowe dla zapewnienia niezawodnej eksploatacj i aparatury medycznej i diagnostycznej w zakresie studiowanego kierunku i wybranej specjalności. Potrafi również zaplanować eksperyment diagnostyczny oraz wykonać pomiary i przeprowadzić właściwą analizę statystyczną wyników badań.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria materiałowa
  Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria materiałowa ma podstawową wiedzę z matematyki oraz fizyki, niezbędną do zrozumienia i opisu budowy materiałów oraz zjawisk strukturalnych występujących podczas projektowania, wytwarzania, przetwórstwa oraz eksploatacj i materiałów inżynierskich w konstrukcjach. Posiada elementarną wiedzę w zakresie projektowania i wykonywania analiz wytrzymałościowych, zjawisk elektrycznych w technice z uwzględnieniem doboru materiałów do urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych, jak również stosowania systemów komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej i technice. Dysponuje uporządkowaną wiedzą o budowie pierwiastków i związków chemicznych, elementach chemi i nieorganicznej i organicznej, reakcjach chemicznych i ich znaczeniu w kształtowaniu struktury i własności materiałów inżynierskich oraz zasadach doboru technik wytwarzania w zależności od technologicznych właściwości materiałów inżynierskich i warunków ich eksploatacji. Ma także wiedzę na temat budowy strukturalnej materiałów inżynierskich (wiązania atomowe, podstawy krystalografii, defekty strukturalne, struktura polimerów). Potrafi przeprowadzić analizę istniejących rozwiązań technicznych w zakresie doboru procesów i urządzeń do wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich, projektować procesy wytwarzania i przetwórstwa produktów o założonej strukturze i własnościach użytkowych oraz dobrać materiały inżynierskie do zastosowań technicznych w zależności od ich struktury, własności i warunków użytkowania. Umie również projektować i wdrażać techniki recyklingu materiałów inżynierskich. Potrafi zastosować do formułowania i rozwiązywania zagadnień materiałowych w technice metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria produkcji
  Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku inżynieria produkcji absolwent ma wiedzę z matematyki oraz statystyki. Zna zasady testowania hipotez statystycznych jak również podstawy i metody badań operacyjnych. Posiada podstawową wiedzę z fizyki niezbędną do opisu zjawisk występujących w zagadnieniach inżynierskich związanych z inżynierią produkcji. Ma także wiedzę z podstaw mechaniki i wytrzymałości materiałów niezbędną do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu budowy maszyn i urządzeń technologicznych. Ma wiedzę z zakresu rodzajów, właściwości, zastosowań i racjonalnego doboru podstawowych materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych. Zna podstawowe procesy obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej. Zna zasady tworzenia dokumentacji technicznej i zapisu konstrukcji maszyn oraz ma wiedzę z zakresu budowy, podstaw konstruowania i eksploatacji maszyn, urządzeń i elementów technicznych. Ma także odpowiednią wiedzę niezbędną do rozwiązywania zagadnień techniki i technologii wytwarzania. Ma odpowiednią wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki, napędów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych i elektrycznych, podstaw automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, nadzorowania procesów i systemów wytwarzania, rozwoju i zastosowania współrzędnościowej techniki pomiarowej. Ma wiedzę z zakresu informatyki stosowanej w inżynierii produkcji. Ma także wiedzę dotyczącą funkcjonowania, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania procesem kształtowania systemów produkcyjnych, łańcuchem dostaw i logistyką. Zna metody i narzędzia analizy rynku oraz planowania i sterowania produkcją. Zna zasady odtwarzania (rekonstrukcji) elementów maszyn i urządzeń, korzystania z systemów baz danych na potrzeby konstrukcji i technologii. Potrafi, na bazie zdobytej wiedzy, modernizować istniejące rozwiązania techniczne i technologiczne poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań związanych z inżynierią produkcji. Umie zidentyfikować i zdiagnozować problem inżynierski z zakresu studiowanej specjalności, a także wykonać zadania projektowe niezbędne do jego rozwiązania.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria produkcji jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Inżynieria produkcji jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków  - kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego
  Kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego jest prowadzony we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Celem tego kierunku jest wykształcenie projektantów (designerów) i konstruktorów form przemysłowych m. in. pojazdów, maszyn i urządzeń w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie przemysłu w tym zakresie. Absolwent będzie miał wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaprojektowanie produktu zgodnie z zadaną specyfikacją techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomi i i estetyki. Uzyska podstawową wiedzę w obszarze nauk technicznych oraz sztuk plastycznych. Ponadto, absolwent zdobędzie szczegółową wiedzę z dziedzin bezpośrednio związanych z opracowaniem produktu, jak metody, techniki i narzędzia projektowania i wytwarzania uwzględniające zachowanie zakładanych walorów wizualnych, funkcjonalnych i rynkowych. W procesie projektowania będą wykorzystywane systemy komputerowego wspomagania, obejmujące m. in. modelowanie 3D, obliczenia, wykonywanie dokumentacji technicznej oraz graficzną prezentację produktu. Absolwent będzie potrafił tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia. Będzie umiał posługiwać się warsztatem plastycznym w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz współczesnych mediów. Przygotowanie do realizacj i zadań projektanta wzornictwa przemysłowego obejmie pracę w multidyscyplinarnym zespole projektowym. W zakresie samokształcenia absolwent będzie potrafił samodzielnie rozwijać własne umiejętności warsztatowe projektanta oraz zdobywać wiedzę stosownie do specyfiki wykonywanych zadań przy wykorzystaniu źródeł zarówno polskich jak też obcojęzycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria wzronictwa przemysłowego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka,  fizyka i astronomia, fizyka, informatyka
  Kandydat weźmie udział w egzaminie wstępnym z predyspozycji plastycznych i technicznych.
   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Studia prowadzone także w języku angielskim. Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn absolwent ma ogólną wiedzę inżynierską z matematyki i fizyki, podstaw automatyki, robotyki, teori i sterowania, elektroniki, elektrotechniki oraz informatyki w zakresie właściwym dla potrzeb inżyniera, szczególne zaś w zakresie wybranej specjalności. Zna podstawy zarządzania, organizacj i pracy oraz metody obl iczeniowe w zakresie mechaniki, mechaniki płynów, termodynamiki oraz podstaw konstrukcj i maszyn i wytrzymałości materiałów. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z podstaw dynamiki maszyn, własności materiałów konstrukcyjnych oraz analizy stanu naprężenia i odkształcenia konstrukcji. W zakresie wybranej specjalności absolwent potrafi zaprojektować urządzenie lub proces technologiczny oraz przeanal izować i zdiagnozować działanie maszyny lub urządzenia. Potrafi prawidłowo dobrać metodę obl iczeniową, język programowania, metodę symulacyjną, a także zreal izować bezpośrednią interwencję w działający wadliwie system, zaprojektować zgodnie ze specyfikacją układ mechaniczny z zastosowaniem CAD, rozwiązać proste zadanie inżynierskie oraz napisać prostą aplikację programową stosując właściwie dobrane narzędzie programowe. Potrafi zaplanować eksperyment diagnostyczny pozwalający na ocenę efektu i prawidłowości działania urządzenia, maszyny lub systemu. Potrafi stworzyć model matematyczny elementów konstrukcyjnych, konstrukcj i i zjawisk występujących w zagadnieniach inżynierskich mechaniki, podstaw konstrukcj i maszyn, wytrzymałości materiałów, dynamiki maszyn, drgań, termodynamiki i mechaniki płynów, a także w stopniu podstawowym wykorzystywać rozwinięte komercyjne inżynierskie narzędzia symulacyjne jak na przykład programy MES lub CFD i inne stosowane w inżynieri i mechanicznej. Zna język obcy w zakresie prowadzenia rozmów codziennych i fachowych oraz korzystania z fachowej literatury.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, chemia
  Na studia anglojęzyczne wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Transport
  Absolwent studiów I stopnia kierunku transport ma wiedzę z matematyki i fizyki w zakresie niezbędnym dla swojej specjalności, a ponadto z podstaw automatyki, teori i sterowania, inżynieri i transportu, elektroniki, elektrotechniki oraz informatyki w zakresie inżynierskim związanym z transportem. Zna podstawy zarządzania, organizacj i pracy oraz inżynieri i transportu w zakresie potrzebnym inżynierowi organizującemu pracę w systemach transportowych. Zna inżynierskie metody obliczeniowe w zakresie mechaniki, podstaw konstrukcj i maszyn i wytrzymałości materiałów. Ma podbudowaną teoretycznie wiedzę z podstaw Metody Elementów Skończonych (MES) konieczną do formułowania i rozwiązywania zagadnień inżynierskich, jak również z dynamiki maszyn i pojazdów w zakresie drgań własnych i drgań wymuszonych układów o jednym i wielu stopniach swobody, drgań układów ciągłych. Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy w zakresie organizacj i, planowania, projektowania systemów sterowania, kierowania i zarządzania ruchem. Umie wykonać specyfikację zadań transportowych, określić parametry i cechy systemu transportu oraz sformułować specyfikację procesu transportowego, ładunku, zadania transportowego dla osiągnięcia żądanego efektu w postaci funkcjonalnego sytemu transportu, a ponadto zorganizować, nadzorować i zarządzać procesami transportowymi. Umie rozwiązać proste zadanie inżynierskie związane ze studiowaną specjalnością w zakresie projektowym, eksploatacyjnym, diagnostycznym lub logistycznym, stosując metody analityczne i numeryczne, a także zaprojektować — zgodnie ze specyfikacją — system lub proces transportowy (również z zastosowaniem CAD) oraz zaplanować i nadzorować zadania obsługowe dla zapewnienia niezawodnej eksploatacj i maszyn, urządzeń i pojazdów w zakresie swojej specjalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN Stopień: III REKRUTACJA

  Studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym  umożliwiają uczestnikom zdobycie wykształcenia w zakresie wybranej tematyki z inżynierii produkcji oraz budowy i eksploatacji maszyn i uzyskanie stopnia doktora nauk w tych dyscyplinach. Studia te polegają na realizacji indywidualnie ustalonego programu studiów oraz pracy badawczej pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego. Doktorantom zapewnia się stosowne warunki naukowe i materialne dla prowadzenia studiów i badań naukowych.

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA Stopień: III REKRUTACJA

  Studia doktoranckie jako trzeci etap kształcenia kadry naukowo-technicznej, przeznaczone są dla dobrze przygotowanych absolwentów studiów magisterskich o kierunku mechanicznym, którzy wykazują duże zaangażowanie w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych. Pomagają one w realizacji rozprawy doktorskiej i przygotowują do jej obrony, co jest podstawą do nadania uczestnikom studiów stopnia doktora nauk technicznych.Po uzyskaniu stopnia doktora uczestnik studiów doktoranckich jest wszechstronnie przygotowany do wykonywania pracy naukowo-dydaktycznej w uczelniach wyższych i innych jednostkach naukowo-badawczych, a także do wykonywania zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych w zakładach przemysłowych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (7)

jare Ocena

To studia praktyczne, z których wynosi się konkretne umiejętności. Wiedza, którą zdobywamy jest nowoczesna, dostosowana do wymogów, panujących na rynku pracy. Tak powinno być na każdej uczelni.

hanna Ocena

Jeśli miałabym, w skali szkolnej, ocenić Politechnikę Krakowską, to dałabym piątkę. Każdy, kto chce zdobyć solidne wykształcenie otrzyma tutaj taką możliwość. Wiele kierunków, wiele specjalności. Nic, tylko się uczyć

krzy Ocena

Lubię swoje studia, lubię swoją uczelnię, więc w temacie nauki niczego mi nie brakuje. Politechnika Krakowska to fajna uczelnia, nastawiona na kształcenie praktyczne, takie, które może stanowić o sile absolwenta na rynku pracy

mariusz Ocena

Wybrałem studia na Politechnice Krakowskiej ze względu na bogatą ofertę dydaktyczną i specjalności, które odpowiadają moim przyszłym planom zawodowym

ss Ocena

Studiuję Inżynierię bezpieczeństwa na Politechnice Krakowskiej i żałuję, że czas mojego studiowania dobiega końca. Studiowanie tutaj to bardzo intensywny, ciekawy okres, w którym nie tylko się uczymy, ale też zawieramy fajne znajomości, bawimy się. Studia na Politechnice Krakowskiej zawsze będę wspominał ze szczerym uśmiechem

wojtek Ocena

Mechanika i budowa maszyn to kierunek- inwestycja. Zdobywasz taką wiedzę, dzięki której nie powinieneś mieć żadnych problemów ze znalezieniem pracy, na dodatek dobrze płatnej. Dlatego wybrałem ten kierunek studiów

krystian Ocena

Automatyka i robotyka to trudny kierunek. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria- czasem ciężko się połapać. Tutaj nie ma czasu na nudę. Ale nie ma też miejsca na rzeczy niepotrzebne. Dlatego nauka wynosi 100 procent. Polecam