al. Niepodległości 10,

61-875 Poznań

tel. (0-61) 856-92-00 856-92-07/08

fax (0-61) 856-92-33 

http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/

al. Niepodległości 10,

61-875 Poznań

tel. (0-61) 856-92-00 856-92-07/08

fax (0-61) 856-92-33 

http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Ekonomia
  Celem studiów jest przygotowanie studentów do użycia wiedzy ekonomicznej w różnych zastosowaniach praktycznych oraz posiadania umiejętności dotyczących stosowania nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych, podbudowanych wiedzą o uwarunkowaniach społecznych. Cechy te pozwalają absolwentom specjalności podjąć pracę na różnorodnych stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów, w każdym sektorze i dziale gospodarki, zarówno prywatnym, jak i publicznym. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Finanse i rachunkowość
  Przygotowanie specjalistów z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej jednostek krajowych, jak i zagranicznych, analizy ekonomicznej i finansowej oraz doradztwa podatkowego i finansowego osób fizycznych i prawnych. Zdobycie wiedzy dotyczącej badania sprawozdań finansowych oraz kontroli i audytu przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych, jak również długu publicznego. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. 
  Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami:
  • Zasady rachunkowości i skarbowości – wybrane przedmioty: zaawansowana rachunkowość finansowa, zaawansowana rachunkowość zarządcza, badanie sprawozdań finansowych,
  • System podatkowy i celny – wybrane przedmioty: ordynacja podatkowa, podatki dochodowe, opodatkowanie podatkami pośrednimi, podatki w UE, cło i system celny Unii Europejskiej,
  • Finanse przedsiębiorstw, samorządów i państwa – wybrane przedmioty: planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, finanse samorządu terytorialnego na świecie, audyt wewnętrzny, audyt i kontrola w administracji publicznej, polityka budżetowa, zarządzanie długiem publicznym, kontrola zarządcza.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Polityka społeczna
  Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, przygotowujący do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Polityka społeczna to bardzo rozległa dziedzina, oferująca ciekawą pracę dla osób o zainteresowaniach społecznych i ekonomicznych. Specjalność przygotowuje nowoczesnych menedżerów i pracowników instytucji usług społecznych, w tym: opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu polityki społecznej, finansów i zarządzania. Specjalność przygotowuje pracowników łączących wiedzę z zakresu polityki społecznej i wiedzę ekonomiczną do pracy w instytucjach usług społecznych, np. zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB), albo wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polityka społeczna jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)