• ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Administracja
  Kierunek Administracja adresowany jest do przyszłych pracowników nie tylko administracji samorządowej i samorządowej, ale także urzędów skarbowych, biur rachunkowych czy sądów. Program i sposób kształcenia zapewniają zdobycie nowoczesnej wiedzy z zakresu administracji, prawa, ekonomii, zarządzania publicznego i finansów. Główne założenie kierunku stanowi wzbogacenie tradycyjnego postrzegania administracji jako domeny prawniczej o ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania sfery publicznej. Absolwenci kierunku Administracja charakteryzują się wysoką etyką i solidnych wykształceniem w dziedzinach: administracji, prawa, ekonomii, nauko politycznych i zarządzania. Posiadają umiejętności analitycznego myślenia oraz odpowiednie przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych i prywatnych. W pracy zawodowej potrafią skutecznie posługiwać się nowoczesnymi technikami informatycznymi. Znają biegle przynajmniej jeden język obcy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ekonomia
  Nauczanie na tym kierunku koncentruje się na zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, ujmowanej tak w makro- i mikroskali, jak i w przekroju krajowym i międzynarodowym. Kierunek stwarza możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz metod i technik prowadzenia analiz ekonomicznych. W nauczaniu akcentuje się kształtowanie u studentów wartości, postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie na różnych szczeblach administracji publicznej lub samorządowej (lokalnej), w szkolnictwie, oświacie i dziennikarstwie(publicystyka ekonomiczna). Mogą również podejmować samodzielną działalność w charakterze niezależnych przedsiębiorców lub konsultantów ekonomicznych. Kierunek stwarza szerokie możliwości specjalizacyjne. Studenci wybierają jedną z oferowanych specjalności, w zależności od zainteresowań i predyspozycji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Europeistyka
  Studia na kierunku Europeistyka mają charakter interdyscyplinarny i są adresowane do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej i polityki międzynarodowej. Studia oferują rozległą wiedzę osobom, które chcą odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Absolwent kierunku Europeistyka posiadać będzie podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, socjologii, politologii i stosunków międzynarodowych. Charakteryzować go będzie znajomość europejskiej tradycji, historii i kultury, społeczno-politycznych uwarunkowań integracji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii integracji Polski z Unią Europejską), struktury Unii Europejskiej oraz prawnych i ekonomicznych aspektów jej funkcjonowania. Absolwent kierunku Europeistyka zdobywa nie tylko szeroką wiedzę teoretyczną ale i praktyczną. Istotnym w kształceniu na tym kierunku jest posiadanie praktycznej znajomości języków obcych, dlatego też w programie nauczania przewidziane są dodatkowe konwersatoria z języka europejskiego (angielski, francuski lub niemiecki) na wybranym przez słuchaczy poziomie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Gospodarka i administracja publiczna
  Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) został stworzony w celu kształcenia ekonomistów dla sektora publicznego i jego otoczenia, jak również specjalistów pracujących dla biznesu (m.in. kształtując kompetencje w kierunku prawa pracy, zamówień publicznych, zarządzania projektami). W ten sposób powstał nowoczesny i autorski program nauczania, który gwarantuje zdobycie wiedzy oraz szeregu umiejętności niezbędnych dla kształtowania kariery zawodowej i rozwoju osobistego w różnych obszarach rynku pracy. Program studiów obejmuje szereg specjalistycznych przedmiotów z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania oraz zajęcia z języków obcych, dodatkowo prowadzimy specjalność, w której językiem wykładowym jest język angielski. Istotny walor studiom na kierunku GAP nadaje kształcenie profilowane, w ramach którego istnieje możliwość doboru przedmiotów, a także przygotowywania prac dyplomowych i magisterskich silnie osadzonych w praktyce gospodarczej i społecznej. Uzupełnienie podstawowego programu studiów stanowi rozbudowana oferta różnorodnych zajęć, w tym wykłady gościnne uznanych specjalistów (ekonomistów, polityków, menedżerów). Tworzymy doskonałe warunki do rozwoju osobistego poprzez możliwość uczestnictwa w szeregu przedsięwzięć, poczynając od działalności Koła Naukowego GAP po udział w studenckich rajdach, zajęciach i obozach sportowych. Interesującą propozycję stanowią projekty związane z mediami i produkcją telewizyjną.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka i administracja publiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka i administracja publiczna jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria organizacji i zarządzania
  Nowy kierunek, realizowany we współpracy trzech katedr, otwiera przed studentami możliwość wyboru jednej z trzech specjalności, ukierunkowanych ściśle na praktyczne aspekty zarządzania i praktyczny wymiar organizacji. Poza kanonem wiedzy niezbędnej przyszłemu menedżerowi, studia kładą szczególny nacisk na rolę czynnika ludzkiego w organizacjach i efektywność działań zarządczych i rozwojowych. Szczególnie istotny jest interdyscyplinarny aspekt wymiaru techniczno-operacyjnego, uwzględniający rozwój umiejętności przywódczych i komunikacyjnych jako kompetencji strategicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Logistyka Międzynarodowa
  Studia inżynierskie na kierunku Logistyka Międzynarodowa mają charakter interdyscyplinarny- studenci zdobywają wiedzę zarówno z obszaru nauk ekonomicznych, jak i technicznych. Program studiów opracowany został w taki sposób, by łączyć elementy nauk ścisłych i humanistycznych, dzięki czemu absolwenci kierunku posiadają kompetencje niezbędne przy pracy w zróżnicowanym otoczeniu. Studia przygotowują studentów do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Celem studiów jest zapoznanie studentów z wpływem procesów globalizacji na systemy logistyczne, pokazanie złożoności i wieloaspektowości międzynarodowych systemów logistycznych oraz pokazanie możliwości i warunków kształtowania logistyki w ujęciu międzynarodowym. Absolwenci kierunku Logistyka Międzynarodowa posiadają kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w rodzimych przedsiębiorstwach logistycznych działających w skali międzynarodowej, korporacjach zagranicznych oraz innych organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym m.in. jako specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i przemysłowych. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w firmach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych, logistycznych centrach dystrybucji oraz firmach doradczych, a umiejętności zdobyte w trakcie licznych praktyk i projektów studenckich podnoszą wartość studentów jako potencjalnych pracowników.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka międzynarodowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka międzynarodowa jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze to dziedzina naukowa powstała na bazie teorii ekonomii i polityki gospodarczej w skali gospodarki światowej oraz elementów związanych ze globalnymi stosunkami polityczno - społecznymi między różnymi krajami. Przedmiotem zainteresowania tej dziedziny są procesy globalizacji, internacjonalizacji gospodarki światowej, handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, międzynarodowe stosunki finansowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych.
  Proces studiowania na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ma charakter interdyscyplinarny, chociaż istota problematyki wykładów, ćwiczeń i seminariów skoncentrowana jest na procesach i zjawiskach sensu stricto ekonomicznych zarówno w skali globalnej , makroekonomicznej jak i mikroekonomicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunku gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Organizacja i zarządzanie
  Specjalistyczny program studiów na tym nowym kierunku obejmuje szerokie spektrum wiedzy z zakresu strategicznego i operacyjnego wymiaru zarządzania. Ideą, która spaja zróżnicowany, autorski projekt kierunku, jest holistyczne kształtowanie procesu zarządzania organizacjami. Umiejętności w zakresie analizy determinant międzynarodowego i globalnego kontekstu funkcjonowania organizacji, opracowania i wdrażania strategii jednostek biznesu, a także kształtowania wizji strategicznego rozwoju to tylko niektóre spośród kształtowanych w ramach trzech specjalności nowego kierunku. Absolwenci są zatem kompleksowo przygotowani do działalności menedżerskiej i roli doradców w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Organizacja i zarządzanie jest wynik z jednego przedmiotu: ekonomii lub zarządzania.

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Socjologia
  Kierunek socjologia adresowany jest do osób zainteresowanych problematyką społeczną i kulturową, rozumieniem zjawisk życia społecznego.  Zajęcia obejmują podstawy nauk społecznych  oraz zagadnienia z zakresu socjologii ogólnej i socjologii szczegółowych.  Studia umożliwiają nabywanie umiejętności badania rozmaitych i interpretowania zjawisk społecznych w różnych obszarach życia społecznego, a także proponowania praktycznych rozwiązań. Studenci socjologii będą zdobywali odpowiednie kompetencje do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz   formułowania przekazów informacyjnych przydatnych zarówno do wyjaśniania  zjawisk i procesów życia społecznego, jak i proponowania rozwiązań praktycznych. Zaproponowany program studiów zapewni uzyskanie umiejętności prowadzenia analiz społecznych, wykonywania podstawowych analiz statystycznych, znajomości i umiejętności wykorzystania technologii informatycznych. Ważnym składnikiem wiedzy absolwenta będzie umiejętność interpretowania i analizy zjawisk życia gospodarczego z uwzględnieniem perspektywy socjologicznej. Kierunek ma bardzo wyraźne nastawienie praktyczne, co wyraża się między innymi uczestnictwem studentów w projektach badawczych (100 godzin projektowych w trakcie trzyletnich studiów licencjackich). Udział w projektach badawczych pozwoli na zdobycie doświadczenia zawodowego a także powiązanie teoretycznej wiedzy z praktyką, sprzyja ukształtowaniu umiejętności pracy w zespole, a także zdolności organizacyjnych i przywódczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Stosunki Międzynarodowe to nie tylko relacje zachodzące między aktorami gry międzynarodowej jakimi są państwa, narody, instytucje, korporacje wielonarodowe i organizacje międzynarodowe - rządowe i pozarządowe. To również problemy zarówno o skali globalnej, jak i regionalnej - proliferacja broni masowej zagłady, kwestia wyżywienia ludzkości i kurczących się zasobów surowcowych w tym energetycznych, zagrożenia środowiska naturalnego, walka z nowymi chorobami, ochrona prawa człowieka. Stosunki Międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego się w nim poruszania.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry