ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

tel. 012 293 58 43

fax. 012 293 58 92

e-mail: dzk.fi@uek.krakow.pl

http://uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-finansow.html

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

tel. 012 293 58 43

fax. 012 293 58 92

e-mail: dzk.fi@uek.krakow.pl

http://uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-finansow.html

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Finanse i rachunkowość
  Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki. W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne. Instytucje tworzące sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, posługują się różnymi instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe szeroko stosowane są przez państwo, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.Program tego kierunku studiów obejmuje zatem, oprócz podstawowej wiedzy ekonomicznej wykładanej w podobnym zakresie na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych, szeroki zakres przedmiotów, których treść pozwala na dogłębne zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia na tym kierunku mają na celu kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry ekonomicznej o specjalistycznym interdyscyplinarnym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej i lokalnej.Program kształcenia kierunkowego obejmuje szeroki zestaw przedmiotów, m.in. z zakresu funkcjonowania gospodarki regionalnej i samorządowej, planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, gospodarki miejskiej. Przekazywany jest zasób wiedzy teoretycznej i merytorycznej działania w zakresie planowania przestrzennego, programowania rozwoju regionalnego i lokalnego, współdziałania administracji rządowej i samorządowej oraz poprzez współpracę z regionami europejskimi. Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna znajdą zatrudnienie w różnych służbach administracji publicznej zajmujących się planowaniem przestrzennym, polityką oraz gospodarką gruntami i ochroną środowiska. Ponadto mogą być zatrudniani w biurach projektów, organizacjach społeczno-gospodarczych, regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych. Perspektywy zatrudnienia ekonomistów ze znajomością gospodarki przestrzennej wzrosły w związku z możliwościami uzyskania tzw. uprawnień urbanistycznych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 I 1999 r., Dz U nr 10, poz. 86). Absolwenci mogą  pogłębiać swoje wykształcenie na czterosemestralnych studiach magisterskich, m.in. z zakresu Gospodarki Przestrzennej, a także licznych studiach podyplomowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Prawo
  Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Prawo uzyska tytuł magistra prawa i będzie mógł ubiegać się o przystąpienie do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (np. adwokacką, radcowską, notarialną). Profil kształcenia na kierunku Prawo w UEK ułatwi absolwentowi zdawanie egzaminów stanowiących jeden z wymogów wykonywania takich wolnych zawodów jak np. doradca podatkowy, jak również umożliwi pełne wykorzystanie wiedzy w działalności gospodarczej. Kierunek Prawo utworzony w UEK ma charakter unikatowy w skali kraju. Powstał w wyniku kilkuletnich prac przygotowawczych. Ich efektem jest stworzenie planu i programu studiów dostarczających w sposób kompleksowy wiedzy z zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego i podatkowego. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny w tym znaczeniu, że łączy zagadnienia prawne z ekonomicznymi. Kierunek Prawo jest utworzony na Wydziale Finansów, na którym funkcjonują katedry prawnicze: Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych. Wypracowaną koncepcję studiów prawniczych w UEK zaakceptował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co dowodzi, że została ona oceniona jako wartościowa propozycja w ofercie dydaktycznej polskich uczelni.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry