• ANALITYKA GOSPODARCZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Analityka gospodarcza
  Głównym celem kształcenia na kierunku Analityka gospodarcza jest rozszerzenie oferty dydaktycznej w zakresie zgodnym z aktualnym i przewidywanym zapotrzebowaniem krajowego i globalnego rynku pracy oraz priorytetowych kierunków rozwoju kraju i regionu.  Przygotowane standardy kształcenia, plan oraz program studiów dla kierunku Analityka gospodarcza umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu mikro- i makroekonomii, finansów i rachunkowości oraz metod ilościowych, podporządkowanych praktyce analiz gospodarczych a także metod informatycznych prowadzenia takich analiz. Absolwent tego kierunku będzie analitykiem gospodarczym, prowadzącym samodzielnie lub częściej w zespole analizy i prognozy gospodarcze. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka i ekonometria
  Kierunek kształci specjalistów w zakresie tworzenia systemów informacji ekonomicznej, wykorzystania sprzętu informatycznego w kierowaniu przedsiębiorstwem i gospodarką narodową oraz zastosowania metod ilościowych do analizy skomplikowanych procesów ekonomicznych. Studentom oferowane są następujące specjalności: Informatyka ekonomiczna, Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych, Zarządzanie informacjami.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka stosowana
  Studia I stopnia możliwe do realizowania w języku angielskim. Program studiów obejmuje wszystkie przedmioty wchodzące w skład kanonu informatyki. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw informatyki, budowy i zasad działania systemów komputerowych, programowania, baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz projektowania systemów informacyjnych. Program kształcenia zawiera również matematykę i statystykę.Głównym atutem proponowanego kierunku jest to, że oprócz wiedzy informatycznej studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości, rachunkowości czy prawa. Dzięki temu absolwenci kierunku dobrze rozumieją rzeczywistość gospodarczą, co ma istotne znaczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspierających działalność biznesową.Studia na kierunku Informatyka stosowana trwają trzy lata. Po ukończeniu drugiego roku nauki studenci wybierają specjalność. W chwili obecnej planowane jest uruchomienie dwóch specjalności: inżynieria oprogramowania oraz systemy informacyjne. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Marketing i komunikacja rynkowa
  Jest to unikatowy w południowej Polsce kierunek przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności tworzenia strategii marketingowych, zarządzania produktem oraz realizacji działań promocyjnych. Zagadnienia omawiane w trakcie studiów obejmują m. in. wykorzystanie Internetu w marketingu, kreowanie wizerunku marki, zarządzanie komunikacją z klientami, prowadzenie badań konsumentów oraz śledzenie i przewidywanie trendów rynkowych. Absolwenci kierunku „Marketing i komunikacja rynkowa" mogą znaleźć pracę w działach marketingu, firmach internetowych oraz w instytutach badań rynku, agencjach reklamy i public relations. Zajmują stanowiska menedżerów produktu, analityków rynku, przedstawicieli handlowych, specjalistów marketingu międzynarodowego, specjalistów ds. promocji, rzeczników prasowych itp. Po zdobyciu doświadczenia absolwenci kierują działami marketingu lub sprzedaży oraz pełnią odpowiedzialne funkcje w zarządach krajowych i międzynarodowych korporacji. Oferowana wiedza i umiejętności umożliwiają także zakładanie i prowadzenie własnych firm.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Rachunkowość i controlling
  Odmiennie od kierunku „Finanse i rachunkowość”  nowy kierunek „Rachunkowość i controlling” jest unikatowy w skali kraju przez to, że nakierowany jest na wszechstronne i profesjonalne przygotowanie absolwentów, zarówno w zawodach ściśle związanych z rachunkowością, jak i tych, które wykorzystują informację księgową dla potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w obszarze finansowym, jak i operacyjnym.  Rachunkowość odnotowuje w ostatnich latach dynamiczny rozwój związany z aplikacją międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF), obsługą finansowo-księgową funduszy unijnych, nowymi formami finansowania działalności gmin, rozwojem rynku kapitałowego itp. Ponadto zdecydowana większość polskich firm to małe firmy i mikro-firmy prowadzące tzw. rachunkowość uproszczoną. Kierunek „Rachunkowość i controlling”, a w szczególności specjalność „rachunkowość” pozwalają kształcić takich specjalistów jak: księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy czy pracownik biura rachunkowego. W procesie ich kształcenia przewiduje się znaczną liczbę godzin z takich przedmiotów jak rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, rachunkowość budżetowa, rachunkowość małych firm, prawo podatkowe oraz język angielski w rachunkowości i controllingu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rachunkowoć i cotrolling brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rachunkowość i controlling jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Turystyka i rekreacja
  tudia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W ramach studium podstawowego (3 semestry) student zdobędzie wszechstronną wiedzę w dziedzinie: ekonomii, organizacji i zarządzania, statystyki, rachunkowości, psychologii, ekologii, marketingu, historii kultury i sztuki, a ponadto pogłębi znajomość dwóch języków obcych.Pozostałe trzy semestry przeznaczone będą na studium kierunkowe na jednej z dwóch specjalności. Absolwent specjalności Turystyka międzynarodowa uzyska profesjonalne przygotowanie do podjęcia pracy związanej z obsługą przyjazdowej i wyjazdowej turystyki zagranicznej, o charakterze rekreacyjnym i biznesowym, w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach non profit oraz instytucjach sterujących gospodarką turystyczną na szczeblu lokalnym i krajowym. Absolwent specjalności Hotelarstwo i gastronomia będzie posiadał kwalifikacje uprawniające do zatrudnienia w przedsiębiorstwach hotelarskich (w tym prowadzonych przez międzynarodowe koncerny hotelowe) i gastronomicznych w Polsce i za granicą.
  Zdobyta wiedza ogólnoekonomiczna oraz znajomość strategii zarządzania, a także zasób najnowszych informacji z zakresu szeroko rozumianej gospodarki turystycznej pozwoli absolwentom kierunku podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych w branży, a także prowadzić własne firmy turystyczne. Obecnie studia na kierunku Turystyka i rekreacja prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie
  Kierunek oferuje studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk. Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: organizacja i zarządzanie, marketing, rachunkowość i gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, prawo gospodarcze, zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Absolwenci kierunku są przygotowani zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i sztabowych w firmach i instytucjach poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • bizon
  ocena

  jedynie co mi się podoba to infrastruktura wydziału, reszta słabo

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry