ul. św. Anny 12

31-008 Kraków

tel. 12 422 54 44

fax. 12 422 40 06

e-mail: dziekwl@cm-uj.krakow.pl

www.wl.uj.edu.pl

ul. św. Anny 12

31-008 Kraków

tel. 12 422 54 44

fax. 12 422 40 06

e-mail: dziekwl@cm-uj.krakow.pl

www.wl.uj.edu.pl

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Dietetyka
  Studia drugiego stopnia oferują teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Studenci nabywają umiejętności w prowadzeniu badań w dziedzinie żywności i żywienia oraz kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Ponadto nacisk kładzie się na wiedzę z zakresu planowania i wdrażania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków do życia grup ludności. Kształci się specjalistów profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych. Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia. Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą żywienia pacjentów i rozpowszechniać oświatę zdrowotną.
  Absolwent kończący studia drugiego stopnia kierunek dietetyka, będzie ukierunkowany na działalność w zakresie dietetyki klinicznej. Będzie miał wiadomości z zakresu fizjologii, patofizjologii oraz biochemii klinicznej na poziomie, który pozwoli współpracować z lekarzem w zakresie leczenia żywieniowego. Będzie mógł podjąć pracę w lecznictwie otwartym, jak i klinicznym na oddziałach chirurgicznych, gastroenterologicznych, diabetologicznych oraz pediatrycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest wynik egzaminu pisemnego, średnia ocen ze studiów i ocena z dyplomu.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Lekarski
  Celem studiów na kierunku lekarskim jest nauczanie fundamentalnych teorii i zasad praktyki medycznej, przekazanie umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentami, współpracownikami i innymi wykonawcami zawodów medycznych, oraz przygotowanie do kierowanie zespołami ludzkimi. Studia powinny wyposażyć absolwenta w niezbędną wiedzę i umiejętności jak i zasady etyczne gwarantujące profesjonalną i bezpieczną opiekę lekarską.
  Zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania absolwent posiada teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza medycyny.
  Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do:
  • planowania i realizacji postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego opartego na naukowych podstawach respektującego zasady humanitaryzmu;
  • krytycznej oceny wyników badań naukowych,
  • prowadzenia badań naukowych oraz upowszechnienie ich wyników;
  • współpracy z innymi realizatorami opieki zdrowotnej,
  • kierowania zespołami ludzkimi,
  • kontynuacji edukacji zawodowej,
  • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych;
  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w : publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Lekarsko-dentystyczny
  Celem studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jest nauczanie podstawowych, fundamentalnych teorii i zasad praktyki medycznej, oraz przekazanie umiejętności komunikacji z pacjentem i współpracy z pacjentami, oraz współpracownikami i innymi wykonawcami zawodów medycznych. Studia powinny wyposażyć w niezbędną wiedzę, umiejętności, kompetencje i zasady etyczne gwarantujące profesjonalną i bezpieczną opiekę dentystyczną.
  Zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania absolwent posiada teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.
  Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do:
  • prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej;
  • planowania, wdrożenia i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej;
  • postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach respektującego zasady humanitaryzmu;
  • prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności, oraz upowszechnienie ich wyników;
  • nauczania i zarządzania w zakresie wykonywania zawodu;
  • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych;
  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, a po uzyskaniu odpowiednich uprawnień mogą prowadzić praktykę lekarza dentysty.
  W trakcie studiów studenci powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, oraz zarządzania placówkami służby zdrowia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarsko-dentystycznym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • NAUKI O ZDROWIU ORAZ NAUKI MEDYCZNE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne
  Studia doktoranckie trwają 8 semestrów. W pierwszym roku doktoranci odbywają zajęcia z Informacji naukowej i bibliograficznej, Metod nauczania i oceny wyników, Metodologii badań naukowych w medycynie, statystyce i informatyce. Wszystkie wyżej wymienione kursy kończą się egzaminem. Drugi rok studiów obejmuje nauczanie z zakresu: Metodologia badań naukowych w medycynie, statystyka oraz Metodologia badań naukowych w medycynie, informatyka. Doktoranci na III roku odbywają zajęcia z Bioetyki w badaniach naukowych oraz do wyboru z filozofii bądź historii medycyny. Mają również obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego. W ciągu IV roku powinna być złożona i obroniona rozprawa doktorska. Doktoranci wszystkich lat zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 20 i nie większym niż 90 godzin rocznie. Dodatkowo doktoranci uczestniczą w zebraniach naukowych i seminariach w zakresie przewidzianym przez opiekuna, w czasie których referują tematy związane z kierunkiem prowadzonych badań.
  Absolwent uzyskuje przygotowanie do otrzymania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu lub nauk medycznych w zakresie medycyny, biologii medycznej lub stomatologii. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, a także posiada wiedzę i umiejętności prowadzenia zajęć ze studentami.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, średnia ocen uzyskanych na studiach, ocena projektu badawczego oraz osiągnięcia naukowe. 

  Dowiedz się więcej

   

   

   

Opinie (0)