ul. Gołębia 24, pok. 24

31-007 Kraków

tel. 12 663 11 52

fax. 12 430 14 75

e-mail: filozof@adm.uj.edu.pl

www.phils.uj.edu.pl

ul. Gołębia 24, pok. 24

31-007 Kraków

tel. 12 663 11 52

fax. 12 430 14 75

e-mail: filozof@adm.uj.edu.pl

www.phils.uj.edu.pl

 • ETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Etyka
  Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych dla pełnienia roli (a) nauczyciela etyki w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej; (b) specjalisty ds. etyki (w zakresie etyki biznesu, bioetyki, etyki środowiskowej, etyki mediów, etyki urzędniczej itp.). Studia z zakresu etyki oferują szerokie i pogłębione studium etyki ogólnej, etyk szczegółowych i dyscyplin pokrewnych, uzupełnione jest przez podstawy wykształcenia filozoficznego oraz studium pedagogiczne, przygotowujące i dające uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach nieakademickich. Większy nacisk położony jest na praktyczny i społeczny aspekt wiedzy, tak aby kształcić specjalistów posiadających nie tylko określony zasób wiadomości, ale też umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów i konfliktów moralnych.
  Po ukończeniu studiów absolwent kierunku "Etyka" posiada podstawową wiedzę dotyczącą filozofii, historii filozofii oraz metod i problemów filozofii współczesnej. Wiedza na tym poziomie pozwala na nauczanie propedeutyki filozofii w szkołach podstawowych i średnich. Absolwent posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą etyki, metaetyki, historii etyki i historii moralności, bioetyki, jak również wiedzę dotyczącą współczesnych kontrowersji moralnych i dyskusji etycznych. Wiedza na tym poziomie pozwala na nauczanie etyki w szkołach wszystkich stopni, jak również pełnienie funkcji doradczych i eksperckich w zakresie etyk szczegółowych (etyki zawodowe, etyka biznesu, bioetyka etc.). W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzy i umiejętności przydatnych w wykonywaniu różnych zawodów i funkcji, gdzie wymagana jest zdolność samodzielnego, analitycznego myślenia, myślenia innowacyjnego i kreatywnego, rozpoznawania i rozwiązywania problemów moralnych, analizy i interpretacji tekstów naukowych (z zakresu nauk humanistycznych i społecznych) i filozoficznych. Posiada także odpowiednie kompetencje językowe – potrafi porozumiewać się w języku obcym, tłumaczyć z języka polskiego na obcy krótkie teksty, tłumaczyć z języka obcego na polski. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku etyka lub filozofia, albo na innych kierunkach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia, filozofia, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dwa przedmioty wybrane w sposób najkorzystniejszy dla kandydata)

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filozofia
  W trakcie studiów filozoficznych student musi zaliczyć co najmniej 21 przed­miotów ściśle filozoficznych z następujących grup zagadnień: filozofia starożytna i średniowieczna, filozofia nowożytna i najnowsza, logika, ontologia, epistemologia i filozofia nauki, etyka, estetyka, filozofia społeczna. Rozwojowi zainteresowań specjalnych sprzyjają wykłady i seminaria dotyczące szczegółowych problemów filozoficznych. Student zdobywa określone umiejętności profesjonalne, takie jak: praca nad tekstem, przekłady obcojęzycznych tekstów filozoficznych, samodzielne przygotowywanie rozpraw, udział i prowadzenie dyskusji filozoficznych, opracowanie edytorskie publikacji itp. Dodatkowo student zobowiązany jest zaliczyć przed­mioty uzupełniające kanon wykształcenia filozoficznego. Dotyczy to przed­miotów oferowanych przez Instytut Filozofii, jak też wybieranych samodzielnie przez studenta z oferty innych instytutów bądź uczelni. Student zobowiązany jest uczestniczyć w dwóch lektoratach z języków obcych (język angielski i drugi do wyboru) oraz w lektoracie języka starożytnego.
  W ramach studiów zostaną uruchomione specjalności: etyczna, estetyczno-kulturoznawcza, ontologiczno-kognitywistyczna i filozoficzno-polityczna oraz inne w miarę potrzeb. Specjalizacja polega na wyborze przez studentów odpowiedniej liczby przed­miotów właściwych dla danej specjalności oprócz wskazanych obowiązkowych przed­miotów ogólnofilozoficznych.
  Studia dostarczają podstawowej wiedzy z zakresu wykształcenia filozoficznego, które obejmuje logikę, historię filozofii, ontologię, epistemologię, etykę, estetykę oraz filozofię społeczną. Obok wiedzy na temat różnych zagadnień filozoficznych, problemów, szkół, stanowisk i metod filozofowania absolwent powinien dysponować szeregiem umiejętności praktycznych, takich jak prezentowanie poglądów i stanowisk filozoficznych, analiza i interpretacja tekstów filozoficznych (łącznie z ich tłumaczeniem z języków obcych), artykułowanie i uzasadnianie własnych poglądów, zdolność do samodzielnego i krytycznego myślenia.
  Absolwent studiów filozoficznych pierwszego stopnia powinien być przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach filozoficznych drugiego stopnia lub studiach z dziedzin pokrewnych, obejmujących szeroko rozumiane nauki humanistyczne i społeczne. Studia przygotowywać mają także do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu Studium Pedagogicznego), jak też w innych zawodach, gdzie wymagane są nawyki ustawicznego kształcenia, zdolność do samodzielnego i krytycznego myślenia, umiejętności analityczne, wyobraźnia.
  Zatrudnienie: w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym (gimnazja, szkoły średnie) jako nauczyciel filozofii i etyki. W urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach, gdzie potrzebni są wykształceni ludzie o zdolnościach analitycznych oraz umiejętności kreatywnego, a jednocześnie ścisłego myślenia. Praktyka pokazuje, że większość absolwentów studiów filozoficznych znajduje pracę na stanowiskach, na których wymagana jest kreatywność, innowacyjność, zdolności analityczne i umiejętność logicznego myślenia. Warto zwrócić uwagę, że wielu absolwentów studiów filozoficznych sprawdza się z powodzeniem w działalności politycznej, stając się zawodowymi politykami.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia, filozofia, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, język angielski, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dwa przedmioty wybrane w sposób najkorzystniejszy dla kandydata)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Kognitywistyka
  W trakcie realizacji studiów studenci będą mieli możliwość zapoznania się zarówno z podstawowymi pojęciami, metodami, koncepcjami i podejściami stosowanymi w badaniach dotyczących mózgu i umysłu, jak i teoretycznymi próbami ujęcia zagadnienia świadomości w ramach badań naukowych. Studenci będą także mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami klasycznej ontologii stanowiącymi źródło współczesnej kognitywistyki (m.in. problemem psychofizycznym), współczesnymi dziedzinami filozofii związanymi z kognitywistyką (filozofia umysłu, informacji) jak i badaniami prowadzonymi obecnie na pograniczu antropologii i logiki. W trakcie zajęć oferowanych w ramach ścieżki specjalizacyjnej studenci będą mieli także okazję zdobyć wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym i zapoznać się z podstawami dziedzin nauki związanych z kognitywistyką: psychologii poznawczej, neuronauki (nauki o układzie nerwowym), neurokognitywistyki, psychologii emocji, psycholingwistyki, informatyki i sztucznej inteligencji.
  Absolwent kognitywistyki powinien posiadać umiejętność wieloaspektowego spojrzenia na problemy związane z poznaniem ludzkim, jego rozwojem oraz ewentualnymi dysfunkcjami. Będzie potrafił przy rozwiązywaniu problemów posługiwać się logiką, metodami analizy psychologicznej i społecznej oraz kompetencjami z zakresu biologicznych podstaw działania mózgu ludzkiego przy użyciu różnych urządzeń obliczeniowych w tym sieci neuronowych. Będzie przygotowany do pracy związanej między innymi z modelowaniem zachowania się osoby-użytkownika w systemach interakcyjnych w sferze publicznej jak i indywidualnej, w dziedzinach związanych z ergonomią i komputerowych wspomaganiem procesu pracy i edukacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kognitywistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Kulturoznawstwo
  Absolwent kulturoznawstwa o specjalności buddologia przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, odznacza się dobrą znajomością literatury naukowej z dziedziny nauk społecznych, potrafi także dostrzegać i interpretować zjawiska kulturowe zachodzące we współczesnym świecie. Dodatkowo posiada on wysokospecjalistyczną wiedzę buddologiczną – zaznajomiony jest z buddyjską filozofią, tradycją piśmienniczą, doskonale orientuje się w historii buddyzmu oraz jego współczesnych formach i interpretacjach. W czasie studiów student ma możliwość nabycia znajomości jednego z dwóch kanonicznych języków buddyjskich (sanskryt lub tybetański), co umożliwi mu samodzielną pracę z oryginalnymi pismami tej tradycji. Kursy fakultatywne znajdujące się w ofercie dydaktycznej poszerzają znajomość problematyki społeczno – kulturowej innych obszarów świata oraz prezentują mechanizmy współczesnych przemian kulturowych. w trakcie studiów student opanuje język angielski na poziomie biegłym w mowie i piśmie (minimum to poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Po ukończeniu studiów student otrzymuje tytuł licencjata.
  Absolwent kulturoznawstwa o specjalności porównawczych studiów cywilizacji przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, a także odznacza się znajomością literatury z dziedziny nauk społecznych. Ponadto posiada on wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i historii kultury, a także głównych cywilizacji współczesnego świata, takich jak: cywilizacja islamska i zachodnia (europejsko-amerykańska), konfucjańska (Chiny, Korea, Japonia i Wietnam) oraz indyjska (Indie, Nepal, Tajlandia, Birma, Laos i Kambodża). Znajomość języka orientalnego (arabskiego, japońskiego lub hindi) pozwala absolwentowi na pogłębianie studiów nad wybranym kręgiem kulturowym. Ogólne wykształcenie humanistyczne umożliwia absolwentowi kierunku zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych, doktoranckich lub innego rodzaju szkoleń.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI HUMANISTYCZNE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki humanistyczne
  Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym pomyślane są jako trzeci stopień kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Podstawowym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie przyszłych pracowników instytucji akademickich pełniących podwójną rolę badacza i nauczyciela w szkolnictwie wyższym.
  W szczególności absolwenci poznają teoretycznie i praktycznie warsztat pracy naukowej w swoich dyscyplinach w stopniu pozwalającym na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą. Pogłębiają znajomość filozoficznych i metodologicznych podstaw tych dyscyplin, opanowują stosowane w nich narzędzia i techniki badawcze oraz analityczne; pogłębiają znajomość wybranego języka obcego. Oprócz tych korzyści ogólnych, dzięki okazji do prowadzenia zaawansowanych studiów i badań stają się wysokiej klasy specjalistami w wybranym przez siebie obszarze. Mogą dzięki temu prowadzić partnerską współpracę z innymi badaczami w kraju i za granicą. Choć nie jest to bezpośredni cel studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym, umiejętności merytoryczne i warsztatowe pozyskane przez absolwentów dają im mocną pozycję także na rynku pracy innym niż akademicki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem klasyfikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki humanistyczne jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ocena projektu badawczego, publikacje i referaty na konferencjach naukowych.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • NAUKI SPOŁECZNE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki społeczne
  Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym pomyślane są jako trzeci stopień kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Podstawowym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie przyszłych pracowników instytucji akademickich pełniących podwójną rolę badacza i nauczyciela w szkolnictwie wyższym.
  W szczególności absolwenci poznają teoretycznie i praktycznie warsztat pracy naukowej w swoich dyscyplinach w stopniu pozwalającym na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą. Pogłębiają znajomość filozoficznych i metodologicznych podstaw tych dyscyplin, opanowują stosowane w nich narzędzia i techniki badawcze oraz analityczne; pogłębiają znajomość wybranego języka obcego. Oprócz tych korzyści ogólnych, dzięki okazji do prowadzenia zaawansowanych studiów i badań stają się wysokiej klasy specjalistami w wybranym przez siebie obszarze. Mogą dzięki temu prowadzić partnerską współpracę z innymi badaczami w kraju i za granicą. Choć nie jest to bezpośredni cel studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym, umiejętności merytoryczne i warsztatowe pozyskane przez absolwentów dają im mocną pozycję także na rynku pracy innym niż akademicki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki społeczne jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej i średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Pedagogika
  Celem kształcenia na kierunku pedagogika, specjalność animacja społeczno – kulturowa jest wyposażenie w podstawową wiedzę o:
  • związkach między kulturą i społeczeństwem oraz podstawowych koncepcjach wyjaśniających ten problem
  • rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społeczno-kulturalnego oraz zachodzących między nimi relacjach
  • kulturze języka polskiego
  • diagnozowaniu sfery społeczno – kulturalnej
  • konstruowaniu projektów społeczno – kulturalnych
  • animacji społeczno – kulturalnej i edukacji kulturalnej
  • strukturze i funkcjach systemu kultury; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji kultury
  • głównych kierunkach w sztuce polskiej i światowej
  • głównych kierunkach w sztukach audiowizualnych
  • głównych kierunkach w literaturze polskiej i światowej
  • głównych kierunkach w teatrze polskim i światowym
  • głównych kierunkach w muzyce polskiej i światowej
  • identyfikowaniu uczestników oddziaływań społeczno – kulturalnych
  • metodyce wykonywania typowych zadań; normach i procedurach stosowanych w działalności społeczno – kulturalnej
  • metodach i formach upowszechniania wybranych dziedzin artystycznych
  • projektowaniu ścieżki własnego rozwoju w umiejętności:
  • dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizowania ich powiązania z różnymi obszarami działalności animacyjnej
  • opisywania na poziomie podstawowym zmian zachodzących na przestrzeni wieków w sztuce
  • opisywania na poziomie podstawowym zmian zachodzących w sztukach audiowizualnych
  • opisywania na poziomie podstawowym zmian zachodzących na przestrzeni wieków w literaturze
  • opisywania na poziomie podstawowym zmian zachodzących na przestrzeni wieków w tetrze
  • opisywania na poziomie podstawowym zmian zachodzących na przestrzeni wieków w muzyce
  • uzasadniania potrzeby budowania społeczeństwa obywatelskiego
  • skonstruowania projektu społecznego lub kulturalnego w oparciu o wiedzę z zakresu diagnozowania i projektowania
  • identyfikowania potrzeb edukacyjnych uczestników procesów animacyjnych
  • wskazywania dobrych praktyk w zakresie animacji i edukacji kulturalnej
  • stosowania podstawowych zasad autoprezentacji
  • stosowania w stopniu podstawowym zasad retoryki
  • oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności społeczno – kulturalnej
  • określania przydatności typowych metod, form i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z upowszechnianiem wybranych dziedzin artystycznych
  • animowania prac nad rozwojem własnym uczestników procesów edukacyjnych oraz wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy, a także inspirowania do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  • pracy w zespole i pełnienia w nim różnych ról
  • dokonywania analizy własnych działań i wskazywania na ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

  w kompetencje społeczne pozwalające na:

  • uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeb ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywanie samooceny własnych kompetencji i doskonalenie umiejętności, wyznaczanie kierunków własnego rozwoju i kształcenia
  • docenienie znaczenia wiedzy z zakresu psychospołecznych podstaw animacji dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnoszenia zdobytej wiedzy do projektowania działań zawodowych
  • docenienie znaczenia wiedzy o sztukach plastycznych w działalności społeczno – kulturalnej animatora
  • docenienie znaczenia wiedzy o sztukach audiowizualnych w działalności społeczno – kulturalnej animatora
  • docenienie znaczenia wiedzy o literaturze w działalności społeczno – kulturalnej animatora
  • docenienie znaczenia wiedzy o teatrze w działalności społeczno – kulturalnej animatora
  • docenienie znaczenia wiedzy o muzyce w działalności społeczno – kulturalnej animatora
  • docenienie znaczenia diagnozowania i odnoszenia zdobytej wiedzy do projektowania działań zawodowych
  • nabycie przekonania o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym
  • nabycie przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne oraz porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
  • odpowiedzialne przygotowanie się do swojej pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Pedagogika specjalna
  Proponujemy studia przygotowujące do pracy z człowiekiem. Pedagog to ten, kto będąc obok osoby potrzebującej stara się wesprzeć jej samodzielność, rozwój talentów i zainteresowań poprzez różne działania. Czasem to będzie rozmowa, czasem informacja, innym razem działania organizacyjne. Wiedza i umiejętności, jakie są potrzebne pedagogowi w jego codziennej pracy zależą przede wszystkim od specyfiki instytucji, sytuacji oraz ludzi, którzy potrzebują wsparcia na swojej drodze życia. Dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i osób starzejących się. Wszystkim im pedagog może pomóc rozwiązać swoje problemy, wspomóc rozwój talentów, kształcić się w nowych obszarach wiedzy, szukać dodatkowych działań służących ekspresji swej osobowości i pożytkowi publicznemu. Z takiej właśnie perspektywy specyfiki sytuacji należy spojrzeć na ofertę programową studiów Instytutu Pedagogiki UJ.
  Specjalność: Resocjalizacja. Specjalność resocjalizacja przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu, niedostosowanymi społecznie, a także tymi, które odbywają karę pozbawienia wolności. Resocjalizator może mieć również w swej pracy kontakt z osobami posiadającymi trudności w uczeniu się, upośledzonymi umysłowo, przewlekle chorymi i odmiennymi somatycznie, osobami z niepełnosprawnością ruchową, niewidomymi i niesłyszącymi, a także z dziećmi zdolnymi i osobami w wieku starszym. Praca pedagoga resocjalizatora to także szeroko rozumiana działalność profilaktyczna w zakresie zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego oraz pomoc osobom uzależnionym, szukającym drogi wyjścia z nałogu. W tym zakresie ciekawą propozycją m.in. jest street-working. Jakkolwiek patologie społeczne typu: narkomania, alkoholizm, przestępczość zaburzają społeczne poczucie bezpieczeństwa i mogą rodzić rozmaite formy protestu, to jednak pedagog zawsze przyjmie perspektywę człowieka, któremu trzeba dać szansę indywidualnego rozwoju oraz odnalezienia swojego miejsca w ramach akceptowanego życia społecznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Praca socjalna
  Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych. Efektywna komunikacja, prowadzenie badań i diagnozowanie, planowanie i realizacja projektów, animacja i organizacja środowiska, ale także promocja i zarządzanie to podstawowe obszary tematyczne, które obejmuje program studiów.
  Ważnym elementem programu jest praca metodą projektów socjalnych – w małych grupach studenci realizują projekty dla wybranych instytucji. W ten sposób nie tylko uczą się aplikować zdobytą wiedzę i umiejętności, ale także współpracować w grupie i zarządzać projektem. Program studiów kładzie nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. W toku nauczania obecne są elementy wiedzy psychologicznej (psychologia stosowana) i socjologicznej (socjologia rozumiejąca). Studia rozwijają umiejętności studentów z zakresu mediacji, negocjacji i rozwiązywania problemów. W ramach zajęć studenci poznają także różnorodne podejścia i metody współczesnej pracy socjalnej (m.in. streetworking, praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, action research).
  Absolwenci mogą znaleźć pracę m.in. w instytucjach pomocy społecznej, placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach terapii uzależnień, w instytucjach promocji zdrowia (także zdrowia psychicznego), organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych, ale również w firmach – działach HR i działach odpowiedzialnych za CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) i jako specjaliści od life coachingu. Absolwenci przygotowani są do pełnienia różnych ról pracownika socjalnego, a w tym organizatora społeczności lokalnej i animatora. Studia dają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
  Posiadana wiedza i umiejętności, a także zdobyte w trakcie studiów doświadczenie umożliwiają podejmowanie działań o charakterze pomocowym, promocyjnym, edukacyjnym, doradczym czy menadżerskim w różnych sektorach gospodarki, m.in. prywatnym, publicznym, samorządowym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora pozarządowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest średnia ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Psychologia
  Studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone są w trybie indywidualnym. Oznacza to, że każdy student w znacznej mierze decyduje o planie i profilu swoich studiów począwszy od trzeciego roku studiów.
  Celem studiów psychologicznych jest:
  • poznanie teorii, stanu badań oraz metodologii psychologii;
  • zapoznanie się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej;
  • poszerzenie wiedzy z wybranych dziedzin psychologii o wiadomości z innych dyscyplin;
  • rozwój twórczego i krytycznego myślenia.
  Podstawową jednostką dydaktyczną studiów psychologicznych na UJ jest kurs, który zazwyczaj trwa jeden semestr. Kursy dzielą się na psychologiczne i niepsychologiczne.
  Student zalicza kursy psychologiczne i niepsychologiczne dające w sumie co najmniej 300 punktów ECTS, w proporcji 240 – kursy psychologiczne, 50 – kursy niepsychologiczne (w tym lektorat z języka angielskiego zakończony egzaminem – 10 punktów), 10 – seminarium magisterskie, oraz zajęcia z wychowania fizycznego.
  Kursy psychologiczne podzielone są na dwie grupy: jedna (A) jest obowiązkowa, a druga (B) obejmuje kursy do wyboru. Kursy z grupy A mają charakter ogólny i wprowadzający (np. psychologia rozwoju w biegu życia, psychologia społeczna, psychologia różnic indywidualnych, diagnoza psychologiczna), z grupy B poszerzają wiedzę zdobytą na poziomie A, mają charakter bardziej szczegółowy i specjalistyczny. Każdy kurs, z wyjątkiem warsztatu, kończy się egzaminem z oceną; warsztaty dają wyłącznie punkty ECTS. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z tego przedmiotu.
  Student musi napisać pracę magisterską, a następnie obronić ją przed Instytutową Komisją Egzaminacyjną podczas egzaminu magisterskiego. Na egzaminie wymagana jest: rzetelna znajomość działu psychologii, którego dotyczy praca magisterska, znajomość podstawowych zagadnień z innych działów psychologii (poziom A), znajomość powiązań działu, którego dotyczy praca magisterska, z innymi działami psychologii.
  Student może zrealizować jedną lub dwie z proponowanych ścieżek specjalizacyjnych i zdać egzamin specjalizacyjny stanowiący podstawę wydania wkładki do dyplomu.
  Przygotowanie do zawodu psychologa, jakie realizuje Uczelnia, obejmuje zarówno teoretyczne podstawy wyjaśniania mechanizmów ludzkiego zachowania jak i orientację w elementarnych wskazaniach i zasadach psychologicznej praktyki. Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania.
  Absolwent psychologii powinien być przygotowany do pracy przede wszystkim w zawodzie psychologa, ale także do zgodnego z zasadami etyki wykorzystywania wiedzy psychologicznej we wszystkich sektorach życia społecznego, w pełnieniu rozmaitych ról zawodowych, w wykonywaniu różnych zawodów.
  Psycholog jest zawodem zaufania publicznego, zatem absolwent psychologii winien być przygotowany nie tylko do podejmowania i realizowania zadań związanych z tym zawodem, ale również winien być gotowy do świadczenia pomocy psychologicznej w wielu różnych sytuacjach kryzysowych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Absolwent psychologii jest przygotowywany do pracy zarówno z pojedynczymi osobami w różnym wieku jak i z grupami, pomagając w rozwiązywaniu problemów społecznych.
  Absolwent studiów psychologicznych powinien dysponować:
  • wiedzą ogólną i specjalistyczną z poszczególnych dziedzin psychologii, obejmującą podstawowe działy psychologii oraz główne obszary ich zastosowań,
  • wiedzą ogólną z zakresu filozofii, nauk społecznych i biologicznych,
  • odpowiednim poziomem świadomości i kultury metodologicznej,
  • znajomością problemów etycznych związanych z pracą psychologa oraz wrażliwością etyczną,
  • orientacją w praktycznych działaniach związanych z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów jednostek, grup i społeczności, a więc w zakresie diagnozowania i udzielania pomocy psychologicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy lub język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

 • RELIGIOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Religioznawstwo
  Głównym celem studiów religioznawczych jest zapoznanie się z religiami świata, ukazanie uwarunkowań aktu religijnego, indywidualnych i społecznych jego konsekwencji. Trzyletnie studia licencjackie obejmują swoim programem:
  kursy poświęcone różnym religiom świata, takim jak: judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, szamanizm, religie Czarnej Afryki, religie Indian, religie Słowian, Celtów, Germanów i wiele innych;
  kursy skoncentrowane na teorii religii oraz analizie zjawisk religijnych z perspektywy współczesnej nauki uwzględniającej biologiczne, psychologiczne, kulturowe oraz społeczne uwarunkowania człowieka. Przygotowują one do interpretacji fenomenu religii w optyce antropologicznej, socjologicznej, psychologicznej, filozoficznej i politologicznej;
  kursy stanowiące wprowadzenie do wszystkich najważniejszych dziedzin humanistyki, takich jak: socjologia, psychologia, filozofia, antropologia, etnologia, kulturoznawstwo i politologia. Dzięki temu studia mają charakter interdyscyplinarny i pozwalają na indywidualne profilowanie własnej specjalizacji w wybranej subdyscyplinie humanistyki;
  kilkadziesiąt specjalistycznych kursów fakultatywnych dowolnego wyboru, poświęconych szczegółowym zagadnieniom z zakresu symboliki religijnej, teorii rytuału, archeoastronomii, gender studies, tanatologii i wiele innych. Ponieważ znaczna część literatury wymagana w toku studiów jest w języku angielskim, program obejmuje obowiązkowy dwuletni kurs nauki tego języka. Poza tym studenci zobowiązani są zapoznać się z podstawami wybranego języka tradycji religijnej. Szczegóły na: http://www.religioznawstwo.uj.edu.pl
  Absolwent religioznawstwa przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, dającego możliwość rozwoju w wielu kierunkach. Chcąc poznać kulturę i mentalność jej członków, trzeba poznać tradycję i wartości, a najlepiej to zrobić poprzez zrozumienie religii. Absolwent religioznawstwa zdobywa więc zaplecze intelektualne, które pozwala mu sprawniej poruszać się w obrębie własnej, jak i obcej kultury. Dzięki studiom religioznawczym Absolwent może pracować chociażby jako dziennikarz zajmujący się religią, nauczyciel etyki lub religioznawstwa, może również pracować wielu innych zawodach i instytucjach. Religioznawstwo zapewnia również świetną bazę do rozpoczęcia drugiego kierunku studiów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Religioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy lub język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Religioznawstwo jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na dowolnym kierunku.

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Socjologia
  Studenci studiów I stopnia zdobywają szeroką wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów społecznych, nabywają umiejętności analizy i badania różnych aspektów życia społecznego oraz komunikowania wyników tych badań i analiz różnym adresatom. Studia obejmują:
  • grupę przed­miotów bazowych: wprowadzenie do socjologii, historię socjologii, współczesne teorie socjologiczne oraz grupę ogólnych przed­miotów humanistycznych i społecznych: filozofię, logikę, ekonomię (do wyboru);
  • grupę przed­miotów kształcących i rozwijających umiejętności studiowania, pisania, prezentacji i negocjacji
  • grupę przed­miotów metodologicznych: metody empirycznych badań społecznych, wprowadzenie do statystycznej analizy danych, metody jakościowe i metody ilościowe. Każde z tych zagadnień studenci rozwijają zgodnie ze swoimi zainteresowaniami na kursach fakultatywnych;
  • grupę przed­miotów dotyczących ważnych aspektów współczesnego społeczeństwa: mediów, procesów ludnościowych, społeczności miejskich i lokalnych, kultury, gospodarki i sfery publicznej, świadomości społecznej, wielkich struktur społecznych, problemów społecznych etc. Studenci dokonują zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wyboru przedmiotów rozwijających poszczególne zagadnienia socjologiczne;
  • praktyki zawodowe;
  • lektorat z języka angielskiego lub innego obcego oraz lektoria tekstów socjologicznych w językach obcych.
  Studia pierwszego stopnia kończą się przedłożeniem pracy licencjackiej oraz ustnym egzaminem z zakresu podstawowej problematyki socjologicznej i problematyki pracy.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia umie gromadzić i interpretować zastane informacje i dane empiryczne oraz formułować na ich podstawie diagnozy dotyczące wybranych obszarów rzeczywistości społecznej. Jest profesjonalnym realizatorem badań społecznych. Absolwent studiów licencjackich w zakresie socjologii umie również komunikować wyniki swoich analiz ich adresatom i zdaje sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Absolwent zawodowych studiów socjologicznych pierwszego stopnia posiada także wiedzę i umiejętności określone przepisami dotyczącymi zawodów, w których absolwenci tych studiów są zatrudniani. Absolwent studiów licencjackich może podjąć pracę w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)