ul. Gołębia 24, pok. 27

31-007 Kraków

tel. 12 663 11 58

fax. 12 663 11 02

e-mail: filolog@adm.uj.edu.pl

www.filg.uj.edu.pl

ul. Gołębia 24, pok. 27

31-007 Kraków

tel. 12 663 11 58

fax. 12 663 11 02

e-mail: filolog@adm.uj.edu.pl

www.filg.uj.edu.pl

 • FILOLOGIA KLASYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia klasyczna
  Studia z zakresu filologii klasycznej kierowane są do osób zainteresowanych tradycją antyczną (grecką i rzymską) oraz jej obecnością w kulturach nowożytnych i współczesnych, szczególnie europejskich. Studia mają w dużej mierze charakter interdyscyplinarny, co zapewnia dogłębne poznanie grecko-rzymskiego dziedzictwa kulturowego nie tylko w dziedzinie literatury pięknej i języków (greka, łacina), lecz także filozofii, historii, historii kultury oraz mitologii.
  Program studiów obejmuje przedmioty typowo filologiczne (praktyczna nauka języka łacińskiego i starogreckiego, gramatyka opisowa obu języków klasycznych), przedmioty o charakterze literaturoznawczo-przekładowym (ćwiczenia z literatury, historia literatury, translatoria i seminaria), a także przedmioty pomocnicze, uzupełniające wiedzę i kompetencje filologa klasycznego (wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa, wstęp do studiów filologii klasycznej z elementami technologii informacyjnej, historia starożytna, kultura antyczna). Ważnym elementem programu są autorskie przedmioty opcjonalne (kierowane do studentów wszystkich lat), przygotowywane każdego roku przez wykładowców z myślą o poszerzaniu zainteresowań studentów (np. kursy poświęcone kulturze popularnej, życiu codziennemu w antyku, łacinie prawniczej czy echom starożytności w folklorze współczesnej Grecji). Kameralny i elitarny charakter studiów filologii klasycznej pozwala, aby tematyka prowadzonych zajęć wychodziła naprzeciw indywidualnym zainteresowaniom studentów. Studia dają także możliwość uczestniczenia w lektoratach języków nowożytnych. Oprócz języków popularnych, w Instytucie Filologii Klasycznej UJ uczyć się można języka nowogreckiego. Ponadto, na mocy umów podpisanych przez Instytut Filologii Klasycznej UJ z jego europejskimi partnerami, do studentów kierowana jest szeroka oferta stypendiów zagranicznych w ramach programu Erasmus.
  Interdyscyplinarny charakter studiów filologii klasycznej daje absolwentowi rzetelne, ogólnohumanistyczne wykształcenie, ze szczególnym uwzględnieniem takich dyscyplin jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia i filozofia. Dysponuje on znajomością nie tylko języków klasycznych, ale także nowożytnych. Posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne w zakresie języków i literatur antycznych, a także ich recepcji w literaturze i kulturze europejskiej. Ponadto potrafi aktywnie wykorzystywać możliwości i zasoby pamięci, cechuje się umiejętnością precyzyjnego myślenia i jest świadomym uczestnikiem życia kulturalnego i naukowego. Absolwent filologii klasycznej może podjąć interesującą pracę w instytucjach kultury i nauki, w wydawnictwach lub w mediach. Przede wszystkim jest przygotowany, aby podjąć studia II stopnia z filologii klasycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, historia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • LINGWISTYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Lingwistyka
  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich przede wszystkim w zakresie filologii, jednak z powodzeniem mogą je podjąć absolwenci innych studiów, nie tylko humanistycznych. Program kształcenia obejmuje między innymi następujące przedmioty:
  • teoria języka;
  • syntaktyka;
  • semantyka;
  • pragmatyka;
  • metody empiryczne w językoznawstwie;
  • językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii języków;
  • semiotyka;
  a ponadto praktyczną naukę wybranego języka w wymiarze 270 godzin. Proponowane języki to m.in. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. Naukę języka obcego można zacząć od początku, bądź kontynuować od poziomu C1. Wybór języka i poziomu nastąpi w początkach pierwszego semestru, po uzyskaniu orientacji w zakresie umiejętności i preferencji studenta. Absolwent uzyskuje rozległą wiedzę z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa oraz znajomość języka obcego na poziomie B2+ lub C2 w wypadku kontynuacji. Jest przygotowany zarówno do pracy naukowej, jak też ma kompetencje do wykonywania zawodów, gdzie wiedza językoznawcza bądź dobra znajomość języka obcego jest niezbędna. Ma również możliwość kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia angielska
  Absolwent studiów filologicznych pierwszego stopnia, specjalność filologia angielska, poza pogłębionym profilem humanistycznym, powinien posiadać bardzo dobrą praktyczną znajomość języka angielskiego, a ponadto wiedzę z zakresu literatury oraz kultury brytyjskiej i amerykańskiej, a także językoznawstwa angielskiego. Zakłada się również, iż winien znać podstawy badań literackich i językoznawczych, a także ogólną metodologię badań naukowych, które ułatwią mu kontynuację studiów anglistycznych w ramach studiów magisterskich drugiego stopnia na jednej z czterech wybranych specjalizacji: literaturoznawczej, językoznawczej, przekładoznawczej oraz pedagogiczno-metodycznej. Trzyletnie studia licencjackie w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego pomyślane są przede wszystkim jako etap przygotowawczy do podjęcia dalszych studiów w obrębie dwuletniego programu magisterskiego. Niemniej jednak, sam dyplom licencjata, jaki absolwent otrzymuje po ukończeniu studiów, już umożliwia mu podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz pogłębiona świadomość zagadnień kulturowych i literackich. Przewidujemy bardzo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia absolwentów studiów pierwszego stopnia, począwszy od organów samorządowych, instytucji kulturalno-oświatowych, poprzez wydawnictwa, redakcje, obsługę ruchu turystycznego, aż po pracę w jednostkach usługowych i innych sektorach publicznych. Po ukończeniu ścieżki nauczycielskiej absolwent zyskuje możliwość nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia angielska jest średnia ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA FRANCUSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia francuska
  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego lub na innych wydziałach UJ. Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka francuskiego I, II, III – gr „Z'”, gr „0”, Prakt. nauka II języka rom., Historia literatury I a, Ib, IIa, IIb, III, Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa I a, Ib, II, Cywilizacja francuska, Historia Francji, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Gramatyka kontrastywna pol/fr, Historia języka, Teoria literatury / językoznawstwo ogólne, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. Dyplom absolwenta studiów wyższych otrzymuje się na podstawie pracy licencjackiej napisanej w języku francuskim oraz ustnego egzaminu licencjackiego w języku kierunkowym. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na filologii francuskiej II stopnia lub do podjęcia innych studiów II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia francuska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa języki obce

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia francuska jest dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w zakresie filologii francuskiej, romanistyki lub języka francuskiego.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • NEOFILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia germańska
  POSIEDŹ, POCZYTAJ, POMYŚL, ZARYZYKUJ !!! Przede wszystkim poznasz w szerokim zakresie język niemiecki, literaturę i historię krajów niemieckojęzycznych. Oprócz tego zdobędziesz ogólną wiedzę humanistyczną, dzięki której będziesz mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia albo nawet podjąć samodzielną pracę badawczą, z czym z resztą nie będziesz miał absolutnie żadnych problemów z powodu wysoko ustawionej poprzeczki w postaci zaawansowanego poziomu nauki języka niemieckiego na profilu literaturoznawczym lub językoznawczym. Do zajęć obowiązkowych należą przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Biorąc udział w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych musisz zebrać w ciągu trzech lat min. 180 pkt. ECTS. Przedmioty dodatkowe obejmują cztery podstawowe dziedziny:
  • literaturoznawstwo;
  • językoznawstwo;
  • wiedzę o kulturze
  • przekładoznawstwo;
  • dydaktykę (dla tych, którzy chcieliby robić karierę pedagogiczną).
  Na koniec studiów musisz jeszcze napisać pracę licencjacką oraz zdać egzamin licencjacki, dzięki czemu zdobędziesz tytuł licencjata. Kończąc germanistykę na UJ będziesz:
  • swobodnie i łatwo porozumiewał się po niemiecku (poziom C1 opanowania języka);
  • znał język, literaturę, kulturę i historię krajów niemieckojęzycznych;
  • mógł pracować w wydawnictwach i redakcjach czasopism, biurach turystycznych, firmach i w ogóle wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka niemieckiego;
  • mógł zostać tłumaczem, nauczycielem lub lektorem języka niemieckiego
  • mógł w trakcie studiów rozszerzać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Germanistów;
  • mógł kontynuować dalszą naukę na studiach II stopnia;
  • żałował, że wspaniały czas studiów oraz zarwane niekoniecznie przez naukę noce w niepowtarzalnym mieście dobiegły końca.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia germańska jest średnia ocen uzyskanych na studiach oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA HISZPAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia hiszpańska
  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego, lub na innych wydziałach UJ. Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I, II, III, Prakt. nauka II języka rom., Historia literatury I a, Ib, IIa, IIb, III, Historia literatury iberoamerykańskiej; Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa I a, Ib, II, Cywilizacja hiszpańska, Historia Hiszpanii, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Gramatyka kontrastywna pol./hiszp., Historia języka, Teoria literatury / językoznawstwo ogólne, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. Dyplom absolwenta studiów wyższych otrzymuje się na podstawie pracy licencjackiej napisanej w języku hiszpańskim oraz ustnego egzaminu licencjackiego w języku kierunkowym. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na filologii hiszpańskiej II stopnia lub do podjęcia innych studiów II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa języki obce

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia hiszpańska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA - język i kultura Rosji Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia - język i kultura Rosji
  Studia na kierunku filologia, specjalność język i kultura Rosji, kierowane są do osób zainteresowanych językiem rosyjskim, literaturą i kulturą rosyjską oraz historią Rosji. Kandydaci powinni posiadać zainteresowania filologiczno-językowe, kulturologiczne i historyczne w obszarze studiów. Studia filologiczne pierwszego stopnia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz przygotowują do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. W czasie studiów student powinien zdobyć biegłą znajomość języka rosyjskiego. Program studiów pierwszego stopnia obejmuje m.in.: praktyczną naukę języka rosyjskiego, język biznesu, historię literatury rosyjskiej, kulturę duchową Słowian Wschodnich, wstęp do literaturoznawstwa i językoznawstwa, realioznawstwo obszaru rosyjskiego, translatorykę praktyczną. Na roku trzecim student wybiera seminarium o problematyce literaturoznawczej lub kulturologicznej. Studia kończą się złożeniem i obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem licencjackim.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz tytuł licencjata. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Rosji. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego. Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość zatrudnienia w redakcjach czasopism, wydawnictwach, mediach, turystyce, przedsiębiorstwach gospodarczych, instytucjach kulturalnych, muzeach, bibliotekach oraz służbach granicznych. Ponadto, wykształcenie filologa licencjata pozwala na dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia - język i kultura Rosji decyduje kolejność rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się”, zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia - język i kultura Rosji jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA - języki i kultura krajów romańskich Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia - języki i kultura krajów romańskich
  Studia te przewidziane są dla osób posiadających dyplom licencjata lub magistra dowolnego kierunku, władających biegle (na poziomie B2+) jednym z języków romańskich. Program studiów obejmuje następujące przedmioty: praktyczna nauka dwóch języków romańskich, Wstęp do antropologii i kulturoznawstwa ; Socjologia kultury; Seminarium mgr (do wyboru); Kultura obszaru; Najnowsza historia polit. i gosp. krajów romańskich; Wielkie dzieła lit. krajów romańskich ; Geografia i turystyka krajów romańskich i kultury regionalne ; Etnolingwistyka; Ochrona własności intelektualnej. Pracę dyplomową można pisać w języku obcym lub po polsku. Studia nie dają możliwości realizacji uprawnień pedagogicznych.
  Możliwości zatrudnienia:
  • ekspert do spraw danego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji także gospodarczych lub politycznych;
  • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów;
  • tłumacz tekstów specjalistycznych, a po zdaniu egzaminu państwowego tłumacz przysięgły.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia - języki i kultura krajów romańskich jest dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA - kultura Rosji i narodów sąsiednich Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich
  Studia na kierunku filologia, specjalność kultura Rosji i narodów sąsiednich, kierowane są do osób zainteresowanych językami, literaturą oraz kulturą Słowian Wschodnich. Kandydaci powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne. Studia filologiczne pierwszego stopnia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz przygotowują do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. W czasie studiów student powinien zdobyć biegłą znajomość języka rosyjskiego, opanować w stopniu umożliwiającym komunikację język ukraiński lub białoruski oraz utrwalić znajomość języka zachodniego. Program studiów pierwszego stopnia obejmuje m.in.: praktyczną naukę języka rosyjskiego, język biznesu, historię literatury rosyjskiej, historię Rosji, historię Ukrainy, historię Białorusi, kulturę duchową Słowian Wschodnich, realioznawstwo obszaru języka rosyjskiego, kulturę ukraińską, kulturę białoruską, historię filozofii, wstęp do literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturologii. Ponadto, w ramach opcji studenci mogą uczęszczać na lektorat języka litewskiego i zapoznać się z szeroko rozumianą kulturą Litwy i Estonii oraz problemami współczesnego Kaukazu. Na roku trzecim student wybiera specjalizację rosjoznawczą, ukrainoznawczą lub translatologiczną. Studia kończą się złożeniem i obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem licencjackim.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz tytuł licencjata. Posiada podstawową wiedzę o językach, literaturze i kulturze Słowian Wschodnich. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego. Jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego. Ponadto, wykształcenie filologa licencjata pozwala na dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiedzkich jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA ORIENTALNA - arabistyka Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia orientalna - arabistyka
  Studia przeznaczone są dla osób charakteryzujących się zdolnościami językowymi, zainteresowanych różnorodną tematyką dotyczącą krajów arabskich. Ze względu na częste korzystanie podczas studiów z literatury przed­miotu w różnych językach europejskich, wymagana jest znajomość co najmniej jednego z nich. Program studiów pierwszego stopnia obejmuje 12 przed­miotów kierunkowych, w tym praktyczną naukę arabskiego języka literackiego oraz jednego z dialektów o zasięgu ponadregionalnym, a także przed­mioty kształcenia ogólnego. Nauce języka, prowadzonej od podstaw, towarzyszą kursy historii, kultury, religii świata arabskiego oraz przede wszystkim obszerny kurs literatury arabskiej, zarówno klasycznej, jak i współczesnej.
  Absolwent studiów arabistycznych pierwszego stopnia posiada dobrą znajomość w mowie i piśmie arabskiego języka literackiego oraz podstawową znajomość jednego z dialektów arabskich. Posiada wiedzę o kulturze, literaturze, historii, polityce i religii krajów arabskich. Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego może podejmować pracę w redakcjach czasopism, turystyce, przedsiębiorstwach realizujących kontrakty w krajach arabskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia orientalna - arabistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia orientalna - arabistyka jest ocena na dyplomie ukończenie studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA ORIENTALNA - indologia Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia orientalna - indologia
  Studia obejmują praktyczne i teoretyczne zagadnienia języków i literatur Półwyspu Indyjskiego w zakresie sanskrytu klasycznego i wedyjskiego oraz hindi i urdu (w przyszłości także tamilski i malajalam). W wymiarze godzin nauczania program studiów indologicznych pierwszego stopnia obejmuje ogółem 2340 godz., w tym 1920 godzin przed­miotów kierunkowych (m.in. praktyczna nauka jęz. hindi, gramatyka opisowa i kurs sanskrytu, kultura i sztuka Azji Pd., historia krajów Azji Pd., geografia i etnografia Azji Pd., tradycje literackie – lit. wedyjska) oraz 420 godzin przed­miotów kształcenia ogólnego (wstęp do języko­znawstwa i literaturo­znawstwa, historia filozofii). Studenci indianistyki corocznie wyjeżdżają na stypendia do Indii, jak również w ramach wymiany Socrates/Erasmus do Włoch, Austrii, Szwajcarii i Holandii.
  Absolwent posiada dobrą znajomość w mowie i piśmie języka hindi oraz bierną znajomość sanskrytu, a ponadto wiedzę o literaturze oraz kulturze Indii (społeczeństwie, religii, historii, podstawowych zagadnieniach ekonomiczno-politycznych krajów Azji Pd.). Może podejmować pracę wymagającą dobrej znajomości języka hindi lub sanskrytu oraz literatury, historii i kultury Indii np. pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, turystyce.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia orientalna - indologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia orientalna - indologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA ORIENTALNA - Iran i Środkowy Wschód Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia orientalna - Iran i Środkowy Wschód
  Program studiów drugiego stopnia obejmuje pogłębianie umiejętności posługiwania się językiem perskim, poznanie perskiej literatury klasycznej i współczesnej, kultury i historii Iranu. Poznaje historię, kulturę i literaturę regionu (Afganistan, Tadżykistan, Kurdystan, Oseti). Student posiadając bardzo dobrą znajomość w mowie i w piśmie języka perskiego może tłumaczyć i interpretować teksty w tym języku. Poznaje techniki translatorskie i metodologię pracy nad oryginalnymi źródłami (manuskryptami). Ma możliwość wyboru specjalizacji:
  • literaturoznawcza,
  • językoznawcza,
  • translatorska,
  • kulturoznawcza.
  • Kształci umiejętność gromadzenia informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych.
  Absolwent może podjąć pracę wymagającą bardzo dobrej znajomości języka perskiego: jako ekspert do spraw irańskiego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach; po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji – także w instytucjach gospodarczych lub politycznych, w służbach dyplomatycznych i specjalnych; wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i turystyki; tłumacz tekstów literackich i specjalistycznych, a po zdaniu egzaminu państwowego tłumacz przysięgły; w instytucjach badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia orientalna - Iran i Środkowy Wschód jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA ORIENTALNA - iranistyka Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia orientalna - iranistyka
  Studia iranistyczne obejmują łącznie 2370 godz. dydaktycznych, w tym 2070 godz. przed­miotów kierunkowych i 300 ogólnych (historia filozofii, wstęp do języko­znawstwa i literaturo­znawstwa). Podstawą studiów jest teoretyczna i praktyczna znajomość języka nowoperskiego (farsi) w jego formie klasycznej i kolokwialnej (także język perskich mediów). Zajęcia praktyczne prowadzone są przez lektora – native speakera; najzdolniejsi studenci mają możliwość wyjazdu na atrakcyjne stypendia do Iranu. Studenci poznają też drugi język nowoirański (paszto, kurdyjski, osetyjski, dari lub tadżycki) oraz podstawy języka awestyjskiego, staroperskiego i średnioperskiego (pahlawi). Przedmioty literackie obejmują przegląd literatur staro- i średnioirańskich (jeden semestr) oraz kurs klasycznej i współczesnej literatury nowoperskiej (wykład i lektura tekstów – po 3 semestry). Kładziemy nacisk na kulturę i realia świata irańskiego (wykłady: historia Iranu, religie Iranu, islam w Iranie, tradycje kulturowe świata irańskiego, geografia i etnografia Iranu). Na roku III ćwiczenia przekładowe (2 semestry) pozwalają studentom opanować podstawy praktycznych umiejętności translatorskich. Oferta programowa poszerzana jest w miarę możliwości o wykłady monograficzne i wykłady gości zagranicznych. Podstawą otrzymania dyplomu licencjata jest zaliczenie wymaganych pisemnych prac seminaryjnych i złożenie egzaminu końcowego.
  Absolwent studiów iranistycznych pierwszego stopnia posiada wiedzę o języku perskim, jego historii i gramatyce, klasycznej literaturze perskiej oraz kulturze Iranu (społeczeństwie, religii, historii, podstawowych zagadnieniach ekonomiczno-politycznych). Absolwent posiada dobrą znajomość w mowie i piśmie języka perskiego oraz bierną znajomość drugiego języka irańskiego (paszto, kurdyjskiego, tadżyckiego lub osetyjskiego). Może podejmować pracę wymagającą dobrej znajomości tych języków oraz znajomości literatury, historii i kultury Iranu np. pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, turystyce.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia orientalna - iranistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   

 • NEOFILOLOGIA ORIENTALNA - japonistyka Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia orientalna - japonistyka
  W procesie dydaktycznym główny nacisk położony jest na praktyczną naukę języka japońskiego (łącznie 720 godzin) oraz inne przed­mioty filologiczne jak: nauka pisma japońskiego, gramatyka historyczna i opisowa współczesnego jęz. japońskiego, lektura tekstów japońskich, klasyczna i współczesna literatura japońska, kultura i geografia Japonii, elementy literatury chińskiej i koreańskiej. Na III roku studiów program przewiduje również praktyczną naukę drugiego języka dalekowschodniego – chińskiego.
  Trzyletnie studia pierwszego stopnia w zakresie japonistyki mają zapewnić absolwentom znajomość współczesnego języka japońskiego w stopniu wystarczającym do ubiegania się o stypendia z różnych fundacji japońskich oraz szczegółową wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury i literatury japońskiej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach wymagających znajomości japońskiego obszaru kulturowego, w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji – na stanowiskach wymagających znajomości języka japońskiego w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym, jako tłumacze lub asystenci językowi w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucjach i firmach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków, a także w biurach tłumaczy i agencjach turystycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia orientalna - japonistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia orientalna - japonistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA ORIENTALNA - sinologia Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia orientalna - sinologia
  Sinologia to kierunek dla tych, którzy chcą połączyć w przyszłości pasję z pracą zawodową. Nauka języka chińskiego to odkrywanie nowych – w dosłownym sensie – odległych horyzontów, poznawanie języka i pisma, nabywanie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie współczesną chińszczyzną. Osoby uzdolnione językowo, którym nauka języków obcych i poznawanie obcych kultur sprawiają przyjemność, znajdą na tym kierunku odpowiedzi na pytania w zakresie komunikacji miedzykulturowej, której podstawą jest świetna znajomość języka chińskiego i kultury.
  Program studiów ułożony jest tak, aby studenci mogli, rozpoczynając naukę języka od „zera”, opanować go na poziomie B2. Narzędziem podstawowym jest duża łączna liczba godzin w toku studiów przeznaczona na zajęcia językowe, aktywizujące zdobytą wiedzę językową. Język nauczany jest w szerokim kontekście kultury chińskiej, tradycyjnej i współczesnej. Możliwe jest uzyskanie rocznego stypendium w Chinach lub na Tajwanie, zgodnie z oficjalną ofertą stypendialną dla studentów, oraz skorzystanie z wakacyjnych ofert kursów uniwersytetów Chin i Tajwanu, zgodnie z ich ofertą i stypendiami.
  Studia oferują:
  • Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze wybranych języków;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów danego obszaru językowego;
  • Dla wybranych specjalności: wykształcenie podstawowych umiejętności przekładowych lub glottodydaktycznych;
  • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
  • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;
  • Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej.
  Absolwent sinologii będzie umiał porozumiewać się w języku chińskim w mowie na poziomie B2, czytać ze zrozumieniem ogólne teksty odpowiednie do wskazanego poziomu, zapisane w znakach uproszczonych (stosowanych w ChRL) i tradycyjnych (używanych na Tajwanie). Będzie znał konwencję zachowań werbalnych i niewerbalnych warunkujących poprawną komunikację w chińskim kręgu kulturowym. Jego wiedza o Chinach i zdobyte umiejętności będą dobrym fundamentem do kontynuacji w przyszłości studiów sinologicznych na poziomie magisterskim, pogłębiających znajomość zagadnień związanych z Chinami i wypracowanie wysokich, profesjonalnych kompetencji językowych.
  Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentowi wejść na rynek pracy w różnego rodzaju firmach chińskich w Europie i polskich/europejskich współpracujących z chińskimi i tajwańskimi kontrahentami. Coraz szersze kontakty kulturalne i oferty turystyczne wiążą się z rosnącym zapotrzebowaniem na osoby znające język chiński. Nie bez znaczenia jest równoczesna tutaj dobra znajomość któregoś języka europejskiego.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia orientalna - sinologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   

 • NEOFILOLOGIA ORIENTALNA - turkologia Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia orientalna - turkologia
  W wymiarze godzin nauczania program studiów turkologicznych pierwszego stopnia obejmuje 2460 godzin, w tym 2100 godzin przed­miotów podstawowych i kierunkowych (m.in. praktyczna nauka jęz. tureckiego, gramatyka opisowa jęz. tureckiego, kultura ludów tureckich, historia Turcji, wprowadzenie do islamu, literatura turecka) oraz 360 godzin przed­miotów kształcenia ogólnego (m.in. wstęp do języko­znawstwa, literaturo­znawstwa, historia filozofii).
  Absolwent studiów turkologicznych pierwszego stopnia legitymuje się dobrą znajomością w mowie i piśmie tureckiego języka literackiego. Posiada wiedzę o literaturze, historii, kulturze, geografii, polityce i religii Turcji oraz podstawową wiedzę o językach, historii, kulturze i polityce innych państw turkojęzycznych. Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego, może podejmować pracę w redakcjach czasopism, turystyce, przedsiębiorstwach realizujących kontrakty w Turcji, sektorze usług wymagających znajomości języków i kultur. Warunkiem zaliczenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS oraz zdanie przekrojowego egzaminu dyplomowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia orientalna - turkologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia orientalna - turkologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA PORTUGALSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia portugalska
  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego, lub na innych wydziałach UJ. Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka portugalskiego I, II, III, Prakt. nauka II języka rom., Historia literatury I, II, III; Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa I a, Ib, II, Cywilizacja Portugalii, Historia Portugalii, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Gramatyka kontrastywna pol./port., Historia języka, Teoria literatury / językoznawstwo ogólne, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. Dyplom absolwenta studiów wyższych otrzymuje się na podstawie pracy licencjackiej napisanej w języku portugalskim oraz ustnego egzaminu licencjackiego w języku kierunkowym. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na filologii portugalskiej II stopnia lub do podjęcia innych studiów II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia portugalska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa języki obce

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia portugalska jest dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w zakresie dowolnej filologii, języka obcego lub językoznawstwa.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia rosyjska
  Studia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska, kierowane są do osób zainteresowanych językiem rosyjskim, literaturą i kulturą rosyjską oraz historią Rosji. Kandydaci na filologię rosyjską powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne. Studia filologiczne pierwszego stopnia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz przygotowują do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. W czasie studiów student powinien zdobyć biegłą znajomość języka rosyjskiego, opanować w stopniu umożliwiającym komunikację język ukraiński lub białoruski oraz utrwalić znajomość języka zachodniego. Program studiów obejmuje m.in.: praktyczną naukę języka rosyjskiego, język biznesu, historię literatury rosyjskiej, historię Rosji, kulturę duchową Słowian Wschodnich, historię filozofii, wstęp do literaturo­znawstwa, języko­znawstwa i filologii słowiańskiej, ćwiczenia translatoryjne. Na roku trzecim student wybiera specjalizację literaturoznawczą, językoznawczą, kulturologiczną lub translatologiczną. Studia kończą się złożeniem i obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem licencjackim.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz tytuł licencjata. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Rosji. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego. Jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego. Ponadto, wykształcenie filologa licencjata pozwala na dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia rosyjska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA RUMUŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia rumuńska
  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego lub na innych wydziałach UJ. Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka rumuńskiego I, II, III – , Prakt. nauka j. francuskiego, Prakt. nauka III języka rom., folklor/Historia literatury I, Historia literatury IIa, IIb, III, Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa Ia, Ib, II, Cywilizacja Rumunii, Historia Rumunii, Współczesne społeczeństwo Rumunii, Geografia gospodarcza i turystyczna Rumunii, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Historia języka, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. Absolwent filologii rumuńskiej I stopnia posiada: biegłą znajomość języka rumuńskiego w mowie i piśmie na poziomie C1, szeroką wiedzę na temat języka, literatury, kultury i historii Rumunii, a także (w mniejszym stopniu) innych krajów romańskich, dobrą znajomość łaciny i języka francuskiego na poziomie B2 oraz trzeciego wybranego języka romańskiego na poziomie A2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata. Studia przygotowują do kontynuacji studiów na filologii rumuńskiej na II stopniu, lub do podjęcia studiów I lub II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii rumuńskiej lub dobra znajomość języka rumuńskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa języki obce

  Dowiedz się więcej

   

 • NEOFILOLOGIA SŁOWIAŃSKA z językiem bułgarskim Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia słowiańska z językiem bułgarskim
  Absolwent studiów slawistycznych – bułgarystycznych I stopnia posiada wiedzę dotyczącą językoznawstwa i literaturoznawstwa, znajomość języka bułgarskiego na poziomie umożliwiającym bardzo dobry poziom komunikacji, potrafi przygotować wystąpienia ustne i pisemne w języku polskim oraz bułgarskim, posiada umiejętność przekładu tekstów o charakterze ogólnym z języka bułgarskiego na język polski oraz z języka polskiego na język bułgarski. Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze bułgarskiej, korzystając ze źródeł polskich i obcojęzycznych, tradycyjnych i elektronicznych. Do kompetencji absolwenta należy także umiejętność prezentacji i argumentacji własnych tez, zarówno podczas pracy w zespole, jak i podejmowania indywidualnych zadań.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia słowiańska z językiem bułgarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia słowiańska z językiem bułgarskim jest ocena na dyplomie ukończenia studiów i wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA SŁOWIAŃSKA z językiem chorwackim Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia słowiańska z językiem chorwackim
  Absolwent studiów slawistycznych – kroatystycznych I stopnia posiada wiedzę dotyczącą językoznawstwa i literaturoznawstwa, znajomość języka chorwackiego na poziomie umożliwiającym bardzo dobry poziom komunikacji, potrafi przygotować wystąpienia ustne i pisemne w języku polskim oraz chorwackim, posiada umiejętność przekładu tekstów o charakterze ogólnym z języka chorwackiego na język polski oraz z języka polskiego na język chorwacki. Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze chorwackiej, korzystając ze źródeł polskich i obcojęzycznych, tradycyjnych i elektronicznych. Do kompetencji absolwenta należą także: umiejętność prezentacji i argumentacji własnych tez, zarówno podczas pracy w zespole, jak i podejmowania indywidualnych zadań.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia słowiańska z językiem chorwackim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia słowiańska z językiem chorwackim jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA SŁOWIAŃSKA z językiem czeskim Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia słowiańska z językiem czeskim
  Absolwent studiów slawistycznych – bohemistycznych I stopnia posiada wiedzę dotyczącą językoznawstwa i literaturoznawstwa, znajomość języka czeskiego na poziomie umożliwiającym bardzo dobry poziom komunikacji, potrafi przygotować wystąpienia ustne i pisemne w języku polskim oraz czeskim, posiada umiejętność przekładu tekstów o charakterze ogólnym z języka czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język czeski. Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze czeskiej, korzystając ze źródeł polskich i obcojęzycznych, tradycyjnych i elektronicznych. Do kompetencji absolwenta należą także: umiejętność prezentacji i argumentacji własnych tez, zarówno podczas pracy w zespole, jak i podejmowania indywidualnych zadań.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia słowiańska z językiem czeskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia słowiańska z językiem czeskim jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA SŁOWIAŃSKA z językiem serbskim Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia słowiańska z językiem serbskim
  Absolwent studiów slawistycznych – serbistycznych I stopnia posiada wiedzę dotyczącą językoznawstwa i literaturoznawstwa, znajomość języka serbskiego na poziomie umożliwiającym bardzo dobry poziom komunikacji, potrafi przygotować wystąpienia ustne i pisemne w języku polskim oraz serbskim, posiada umiejętność przekładu tekstów o charakterze ogólnym z języka serbskiego na język polski oraz z języka polskiego na język serbski. Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze serbskiej, korzystając ze źródeł polskich i obcojęzycznych, tradycyjnych i elektronicznych. Do kompetencji absolwenta należą także: umiejętność prezentacji i argumentacji własnych tez, zarówno podczas pracy w zespole, jak i podejmowania indywidualnych zadań.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia słowiańska z językiem serbskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia słowiańska z językiem serbskim jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA SŁOWIAŃSKA z językiem słowackim Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia słowiańska z językiem słowackim
  Absolwent studiów slawistycznych – słowacystycznych I stopnia posiada wiedzę dotyczącą językoznawstwa i literaturoznawstwa, znajomość języka słowackiego na poziomie umożliwiającym bardzo dobry poziom komunikacji, potrafi przygotować wystąpienia ustne i pisemne w języku polskim oraz słowackim, posiada umiejętność przekładu tekstów o charakterze ogólnym z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język słowacki. Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze słowackiej, korzystając ze źródeł polskich i obcojęzycznych, tradycyjnych i elektronicznych. Do kompetencji absolwenta należą także: umiejętność prezentacji i argumentacji własnych tez, zarówno podczas pracy w zespole, jak i podejmowania indywidualnych zadań.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia słowiańska z językiem słowackim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia słowiańska z językiem słowackim jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA - studia śodkowoeuropejskie Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia - studia środkowoeuropejskie
  Studia II stopnia na kierunku neofilologia, specjalność studia środkowoeuropejskie są studiami należącymi do obszaru nauk humanistycznych, które oferują pogłębienie wiadomości na temat języków, literatur oraz kultur słowiańskiego obszaru Europy Środkowej a także umiejętności praktycznych związanych z wybranym modułem specjalizacyjnym. Program kształcenia na wybranym module specjalizacyjnym przygotowany został w sposób, który pozwoli na uzyskanie znajomości języka modułu na bardzo wysokim poziomie. Plan studiów obejmuje również blok zajęć przekładoznawczych, w ramach których kształcone są umiejętności tłumaczenia, zarówno ustnego, jak i pisemnego, tekstów użytkowych, naukowych, technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, prawniczych i literackich. Atutem studiów środkowoeuropejskich jest prowadzenie wspólnych studiów z partnerami na uniwersytetach w Pradze, Bratysławie, bądź Lublanie, zrzeszonymi wraz z UJ w Środkowoeuropejskiej Inicjatywie Akademickiej, zatem program studiów obejmuje pobyt w wymiarze 1 bądź 2 semestrów na jednym z uniwersytetów partnerskich, gdzie student wybierze sobie drugiego promotora swojej pracy dyplomowej a na dyplomie UJ znajdzie się informacja o wspólnych studiach z jedną z uczelni partnerskich. 
  Praktyki zawodowe. W planie kształcenia nie są przewidziane obowiązkowe praktyki. Studenci mogą starać się indywidualnie o staże w placówkach dyplomatycznych i instytucjach kultury kraju modułu specjalizacyjnego.
  Studencki ruch naukowy. W Instytucie Filologii Słowiańskiej istnieje Koło Naukowe Slawistów UJ im. Tadeusza Lehra-Spławińskiego. Studenci mają również możliwość uczestnictwa w konferencjach studenckich, publikacji wyników swoich prac w „Studenckich Zeszytach Naukowych Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego”; w ramach działalności skierowanej do studentów organizowane są także pokazy filmowe i spotkania literackie.
  Absolwent studiów środkowoeuropejskich II stopnia posiada wiedzę dotyczącą językoznawstwa i literaturoznawstwa, kultury i historii słowiańskiego obszaru Europy Środkowej, znajomość języka wybranego modułu na poziomie umożliwiającym zbliżony do użytkowników danego języka poziom komunikacji, potrafi przygotować wystąpienia ustne i pisemne w języku polskim oraz języku danego modułu, posiada umiejętność przekładu tekstów o charakterze specjalistycznym z języka modułu na język polski oraz z języka polskiego na język modułu. Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje z zakresu wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii kraju modułu specjalizacyjnego, korzystając ze źródeł polskich i obcojęzycznych, tradycyjnych i elektronicznych. Do kompetencji absolwenta należy także umiejętność prezentacji i argumentacji własnych tez, zarówno podczas pracy w zespole, jak i podejmowania indywidualnych zadań. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach kultury związanych z krajem danego modułu specjalizacyjnego, w firmach międzynarodowych, w wydawnictwach; część absolwentów podejmuje indywidualną działalność jako tłumacze. Istnieje możliwość podjęcia studiów III stopnia na kierunkach należących do obszaru nauk humanistycznych, w tym na studiach prowadzonych przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Znajomość języków. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie C2 w zakresie języka modułu specjalizacyjnego oraz na poziomie B1 w zakresie drugiego języka słowiańskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia - studia środkowoeuropejskie jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA SZWEDZKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia szwedzka
  Jeśli chcesz studiować filologię szwedzką, musisz choć "troszkę" interesować się dziedzinami humanistycznymi i oczywiście mieć talent do nauki języków. Jeśli "wszedłeś na tę stronę i czytasz tę informację", to znaczy, że najprawdopodobniej tak jest.
  Na studiach nauczysz się języka szwedzkiego (praktyczna nauka języka szwedzkiego) oraz zdobędziesz wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze Szwecji. Oprócz tego usłyszysz i przeczytasz o zagadnieniach dotyczących również innych krajów skandynawskich i ich miejscu w kulturze Europy. W ciągu pierwszych dwóch lat studiów opanujesz język szwedzki w takim stopniu, że na III roku będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych po szwedzku. Jednocześnie będziesz uczył się drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym – języka niemieckiego. Pod koniec studiów zdasz bez problemu egzamin z niemieckiego na poziomie B2. Damy Ci też możliwość wyjazdu na stypendia do Szwecji, które ufundują dla Ciebie Instytut Szwedzki albo inne szwedzkie organizacje. Dyplom ukończenia studiów będziesz miał w kieszeni, kiedy zaliczysz wymagane w programie kursy, napiszesz pracę licencjacką i zdasz egzamin licencjacki. Kończąc 6-semestralną filologię szwedzką (studia pierwszego stopnia) na UJ będziesz:
  • doskonale znał w mowie i piśmie dwa języki obce: język szwedzki (poziom C1) i niemiecki (poziom B2);
  • znał język, literaturę, kulturę i realia Szwecji;
  • znał tajniki kultury skandynawskiej;
  • umiał praktycznie zastosować zdobytą wiedzę w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego, np. rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz dostarczać informacje w formie pisemnej i ustnej oraz uczestniczyć w pracy zespołowej zachowując zasady etyczne;
  • mógł organizować wydarzenia / eventy życia kulturalnego w Polsce i Szwecji;
  • mógł pracować w redakcjach czasopism i wydawnictw, branży turystycznej i wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka szwedzkiego i niemieckiego, np. w firmach skandynawskich współpracujących z polskimi przedsiębiorstwami;
  • mógł kontynuować dalszą naukę na studiach II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia szwedzka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wybory spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia szwedzka jest średnia ocen uzyskanych na studiach oraz ocena z dyplomu ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA UKRAIŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia ukraińska
  Studia na kierunku filologia, specjalność filologia ukraińska, kierowane są do osób zainteresowanych językiem ukraińskim, literaturą i kulturą ukraińską oraz historią Ukrainy. Kandydaci na filologię ukraińską powinni wykazywać zdolności językowe oraz zainteresowania humanistyczne. Studia filologiczne I stopnia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy humanistycznej oraz przygotowują do dalszego kształcenia na studiach II stopnia. W czasie studiów student powinien zdobyć biegłą znajomość języka ukraińskiego, opanować w stopniu umożliwiającym komunikację język rosyjski oraz utrwalić znajomość języka zachodniego. Program studiów I stopnia obejmuje m.in.: praktyczną naukę języka ukraińskiego, język prawa i biznesu, historię literatury ukraińskiej, historię Ukrainy, kulturę duchową Słowian Wschodnich, historię filozofii, wstęp do literaturo­znawstwa, języko­znawstwa i filologii słowiańskiej, translatorykę. Na roku trzecim student wybiera specjalizację literaturoznawczą lub językoznawczą. Studia kończą się złożeniem i obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem licencjackim. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz tytuł licencjata. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Ukrainy. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka ukraińskiego, znawcą literatury i kultury danego obszaru językowego. Jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka ukraińskiego. Ponadto wykształcenie filologa licencjata pozwala na dalsze kształcenie na studiach II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia ukraińska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia ukraińska jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA WĘGIERSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia węgierska
  W ciągu 6 semestrów studiów student realizuje przed­mioty obligatoryjne: praktyczna nauka języka węgierskiego, wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej z elementami poetyki, zarys historii kultury Węgier, gramatyka kontrastywna, historia filozofii, wstęp do języko­znawstwa ogólnego, łacina – lektorat, estoński – lektorat, technologia informacyjna, historia Węgier, gramatyka opisowa, historia literatury węgierskiej XIX wieku, historia języka węgierskiego z elementami gramatyki historycznej, seminarium licencjackie, uzyskując 162 punkty ECTS – wedle własnych zainteresowań uzupełnia 18 punktów ECTS (min. 150 godzin wybranych zajęć z oferty UJ). W ramach III roku studiów student wybiera 3 przed­mioty specjalistyczne w zakresie nauki języka:
  • biznes i prowadzenie spraw biurowych,
  • turystyka i gastronomia,
  • religia i kościoły,
  • technika,
  • informatyka i telekomunikacja,
  • slang,
  • kultura (film, teatr, literatura, rynek wydawniczy).
  Absolwent 3–letnich studiów hungarystycznych pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata; posiada podstawową wiedzę o języku, historii, kulturze i literaturze współczesnej Węgier. Biegle włada językiem węgierskim w mowie i piśmie, na podstawowym poziomie zna także inny język ugrofiński – estoński. Zna elementarne lingworealie i specyficzne zwyczaje węgierskiej komunikacji kulturowej. Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi podjęcie pracy w firmach usługowych i handlowych, turystyce, w wydawnictwach i redakcjach czasopism oraz w dziedzinach, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka węgierskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C ECL; w KFW UJ prowadzone są egzaminy w systemie ECL). Istnieje możliwość kontynuowania nauki na wyższym poziomie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa (w ramach studiów magisterskich). Osoby uzyskujące dobre wyniki w nauce mają możliwość uzyskania stypendiów wyjazdowych na Węgry.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia węgierska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa języki obce

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia węgierska jest średnia ocen uzyskanych na studiach oraz ocena z dyplomu ukończenia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • NEOFILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Neofilologia włoska
  Studia trwają 3 lata. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe oraz opcyjne, wybrane spośród przedmiotów wykładanych także na innych kierunkach studiów Wydziału Filologicznego, lub na innych wydziałach UJ. Przedmioty kierunkowe: Praktyczna nauka języka włoskiego I, II, III, Prakt. nauka II języka rom., Historia literatury I a, Ib, IIa, IIb, III, Wstęp do studiów literackich, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa I a, Ib, II, Cywilizacja włoska, Historia Włoch, Wybór zagadnień z filozofii, Język łaciński, Gramatyka kontrastywna pol./wł., Historia języka, Teoria literatury / językoznawstwo ogólne, Opcje, Ochrona własności intelektualnej, Seminarium licencjackie, wf. Dyplom absolwenta studiów wyższych otrzymuje się na podstawie pracy licencjackiej napisanej w języku włoskim oraz ustnego egzaminu licencjackiego w języku kierunkowym. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na filologii włoskiej II stopnia lub do podjęcia innych studiów II stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neofilologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa języki obce

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neofilologia włoska jest dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w zakresie dowolnej filologii, języka obcego lub językoznawstwa.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: