• COMPARATIVE HERITAGE STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie z zakresu Comparative Heritage Studies (COHES) oferują szeroki zakres wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego obecnego w literaturze, sztuce, teatrze, architekturze, przestrzeni miejskiej i miejscach pamięci, zwłaszcza tych, które znajdują się na terenie Krakowa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Program COHES koncentruje się na wieloetnicznym, wielonarodowym, wielojęzycznym charakter dziedzictwa, proponując rozpatrywanie go w trzech aspektach: cyfrowym (Digital Heritage), wizualnym (Visual Heritage) oraz porównawczo-przekładowym (Comparative and Translated Heritage).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Comparative heritage studies jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • EDYTORSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Edytorstwo
  Studia edytorskie obejmują – z niewielkimi modyfikacjami – podstawowy kanon przed­miotów polonistycznych (historycznoliterackich i językoznawczych): historię literatury polskiej, poetykę z elementami teorii literatury, gramatykę opisową i historyczną, kulturę języka polskiego. W programie znalazły się także następujące zajęcia specjalistyczne: bibliografia, historia książki, poligrafia współczesnej książki, organizacja i mar­ke­ting w wydawnictwie, redakcja techniczna, grafika książki, podstawy prawa dla edytorów, komputerowe przygotowanie publikacji. Stosunkowo wiele czasu przewidziano na zajęcia w pracowni komputerowej, podczas których studenci poznają programy do opracowania grafiki, do składu komputerowego (DTP) oraz do redagowania stron www. Program przewiduje również ćwiczenia terenowe w drukarni i praktyki w firmie wydawniczej. Seminarium licencjackie na III roku pozwala uczestnikom połączyć umiejętności praktyczne redaktora z wiedzą o rynku wydawniczym dawnym i współczesnym.
  Absolwenci studiów edytorskich posiadają wiedzę o literaturze, polskiej i obcej oraz o historii i stanie obecnym języka polskiego, a także o historii książki, zasadach działania firm wydawniczych i podstawach prawa autorskiego. Opanowują też umiejętności potrzebne redaktorowi wydawnictwa: poznają w praktyce adiustację tekstów, redakcję techniczną i merytoryczną, korektę, podstawy składu komputerowego oraz redagowania stron internetowych. Tak wyposażeni, mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism i w instytucjach naukowych prowadzących prace dokumentacyjno-bibliograficzne. Mogą też zakładać własne niewielkie firmy wydawnicze, świadczące usługi na rzecz dużych wydawnictw oraz firm i organizacji w zakresie przygotowania publikacji. Ułatwiają to programy aktywizacji zawodowej absolwentów, dzięki którym mogą oni zdobyć sprzęt i oprogramowanie niezbędne do rozpoczęcia działalności na własną rękę. Istnieje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na specjalności edytorskiej w UJ.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edytorstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jezyk polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia sztuki, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edytorstwo jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filologia polska
  Specjalność antropologiczno-kulturowa na kierunku filologia polska proponuje rozpatrywanie zagadnień literatury i języka w powiązaniu z całością kultury w imię zrozumienia człowieka w całej złożoności jego kulturowego i społecznego uwarunkowania. Celem studiów na tej specjalności są interdyscyplinarne poszukiwania w obrębie całej humanistyki, w których teoria literatury, filozofia, socjologia, medio­znawstwo i antropologia współpracują w imię poznania rzeczywistości kulturowej. Studia te jednak nie powielają formuły innych specjalności kulturoznawczych ze względu na mocne osadzenie w kanonie przed­miotów polonistycznych i wyrazistą orientację na literaturę i współczesne literaturo­znawstwo. Klasyczna wiedza o literaturze zostaje wzbogacona o szereg nowych obszarów problemowych. Program tej specjalności jest na bieżąco tworzony w odniesieniu do najnowszych tendencji w badaniach literackich (np. studia kulturowe, studia gender, antropologia literatury).
  Specjalność antropologiczno-kulturowa obejmuje oprócz pełnego zestawu kierunkowych przed­miotów polonistycznych (historia literatury polskiej i powszechnej, gramatyka opisowa i historyczna, poetyka i teoria literatury) bogaty zespół przed­miotów kulturoznawczych pogrupowanych w bloki: antropologia kultury (filozofia literatury, estetyka, podstawowe pojęcia wiedzy o kulturze), kultura współczesna (literatura i sztuka a nowe media, interpretacja dzieła teatralnego, malarskiego, muzycznego i filmowego, literatura i kultura popularna, kultura polska XX wieku w kontekście europejskim), etnologia literatury (literatura pogranicza, folklor), komunikacja kulturowa (gry i rytuały komunikacyjne), organizacja i animacja kultury (zarządzanie instytucjami kulturalnymi, edukacja między­kulturowa). Trzyletnie studia licencjackie kończą się obroną pracy licencjackiej.
  Absolwenci dysponują pełnymi kompetencjami polonisty: znajomością historii i teorii literatury polskiej i powszechnej, wiedzą o języku i komunikacji. Są zorientowani w najnowszych tendencjach w humanistyce, swobodnie poruszają się w dyskursie nauk społecznych (podstawy antropologii, socjologii, etnologii, wiedzy o mediach), mają też szansę zbudować bogatą erudycję dotyczącą bieżących wydarzeń z dziedziny kultury – dzięki praktykom w najciekawszych placówkach Krakowa stają się często aktywnymi współtwórcami życia kulturalnego (organizują festiwale, przeglądy, spotkania autorskie, pracują w wydawnictwach, mediach etc.). Studia te, ze względu na nowoczesny i stale aktualizowany program oraz liczne możliwości poszerzania wiedzy w trakcie wyjazdów stypendialnych za granicę, są doskonałą podstawą dalszych studiów – uzupełniających, doktoranckich i podyplomowych, zwłaszcza tych zorientowanych transdyscyplinarnie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Język polski w komunikacji społecznej
  Absolwent:
  • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu językoznawstwa, nauki o komunikowaniu, w tym komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej
  • posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, retoryki i stylistyki praktycznej
  • posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, badań międzykulturowych i literaturoznawstwa w pracach badawczych i sytuacjach profesjonalnych
  • posiada umiejętność tworzenia komunikatów poprawnych pragmatycznie i językowo oraz dopasowanych formalnie do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego i kontaktów międzykulturowych
  • dokonuje analizy i diagnozy zjawisk komunikacyjnych i międzykulturowych
  • buduje asertywne i etyczne relacje interpersonalne, potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe i negocjować, potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie
  • rozumie znaczenie poprawnej i skutecznej komunikacji, w tym publicznej i międzykulturowej, dla budowania jakości życia społecznego i kulturowego

  Możliwości zatrudnienia:

  • Urzędy państwowe i samorządowe
  • Instytucje medialne i wydawnicze
  • Ośrodki kultury i oświaty
  • Działy reklamy, promocji i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych firmach
  • Działy zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia umiejętności komunikacyjnych w instytucjach państwowych i prywatnych
  • Instytucje zajmujące się współpracą międzynarodową
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Język polski w komunikacji społecznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, wiedza o społeczeństwie
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Język polski w komunikacji społecznej jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Kulturoznawstwo
  Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł licencjata. Na podstawie wykształcenia spełniającego standardy ustalone dla kierunku kulturoznawstwo uzyskuje specjalistyczną wiedzę z zakresu wiedzy o kulturze. Szczególny charakter specjalności: "Teksty kultury" pozwala mu na swobodne poruszanie się w przestrzeni kultury książki, szeroko rozumianej kultury literackiej oraz dyskursów kultury. Absolwent rozumie zjawiska kultury i tekstu. Zna reprezentatywne zjawiska kultury, teorie, jak i metodologie pozwalające odnosić się do nich w praktykach badawczych. Posiada podstawową wiedzę w ramach kształcenia w zakresie filozofii kultury, współczesnej kultury audiowizualnej i cyberkultury, nowych mediów, widowisk i przedstawień kulturowych, antropologii literatury oraz nauki o komunikowaniu społecznym. Zjawiska kultury tekstu, z którymi się zapoznawał, pozwoliły mu na głębsze zaznajomienie się z kulturą regionu Środkowej Europy. Podczas trzyletnich studiów student kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki zdobywa też praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania i animacji przedsięwzięć i instytucji kulturalnych. Umie również podejmować pogłębioną analizę tekstów literackich i nieliterackich. Zna podstawowe techniki edytowania tekstu oraz sposoby i formy jego wytwarzania w obrębie poszczególnych praktyk kulturowych. Posiada więc umiejętność czynnego rozumienia tekstów i dyskursów kultury, tzn. ich pojmowania, analizowania i wytwarzania. Absolwenci studiów kulturoznawczych na Wydziale Polonistyki mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach upowszechniania kultury, a także w agencjach reklamowych i public relations. Studia na tym kierunku są nadto doskonałym sposobem pogłębiania wiedzy dla osób o szerokim spektrum zainteresowań powiązanych z kulturą, osób planujących pracę i dalszą specjalizację jako twórcy kultury lub jako dziennikarze zajmujący się rynkiem literackim. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI HUMANISTYCZNE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki humanistyczne
  Ukończenie Studiów Doktoranckich WP UJ pozwala ich absolwentowi na zdobycie wiedzy, wykształcenie umiejętności, przyswojenie postaw umożliwiających prowadzenie samodzielnej, aktywnej, twórczej, odpowiedzialnej działalności w obu podstawowych – a specyficznych dla humanistyki – wymiarach życia naukowego: kultury narodowej oraz nauki międzynarodowej. Kształcenie prowadzone na Studiach Doktoranckich WP UJ w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, teatrologii, wyposaża słuchaczy:
  • w wiedzę o kluczowych pojęciach, teoriach, metodologiach, zagadnieniach badawczych tyleż w dziedzinie całej współczesnej humanistyki, co zwłaszcza w zakresie w/w trzech dyscyplin kierunkowych (i w kontekście ich historyczno-kulturowych przemian oraz specyfiki);
  • w umiejętności samodzielnego zdobywania i wykorzystywania informacji, stawiania i rozwiązywania problemów naukowych, sprawnego stosowania i twórczego rozwijania pojęć, teorii i metodologii badawczych, racjonalnego planowania i efektywnego realizowania samodzielnych oraz zespołowych projektów badawczych, skutecznego przekazywania i wymiany wiedzy, doświadczenia oraz koncepcji naukowych (na forum rodzimym i międzynarodowym, w sferach dyskusji naukowej, dydaktyki uniwersyteckiej, popularyzacji społecznej);
  • w postawy respektujące i wspierające etos wspólnoty naukowej, które skłaniać winny m. in. do samokrytycznego oszacowania wartości własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny oraz poszanowania cudzej własności intelektualnej, do ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i współpracowników, do podjęcia wyzwania związanego z potrzebą ciągłego prowadzenia poszukiwań naukowych i pomnażania wiedzy (a obejmującego aktywność sięgającą od bezinteresownego stymulowania twórczego myślenia we własnym środowisku zawodowym po inicjowanie nowych tematów, kierunków i metod badawczych).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki humanistyczne jest ocena projektu badawczego, średnia ocen ze studiów oraz osiągnięcia naukowe kandydata.

   

   

 • POLONISTYKA-KOMPARYSTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku polonistyka-komparatystyka są w szczególny sposób ukierunkowane na kształtowanie umiejętności postrzegania literatury w szerokich kontekstach innych zjawisk kulturowych, a literatury polskiej – w perspektywie innych literatur (europejskich i pozaeuropejskich). Interdyscyplinarny charakter studiów zapewnia możliwość dogłębnego poznania polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście kultury europejskiej – i skonfrontowania jej z pozaeuropejskim dorobkiem kulturowym, także w dziedzinach innych niż literatura piękna.
  Program studiów obejmuje zarówno przedmioty kształcenia polonistycznego (jak: kurs literatury polskiej od literatury staropolskiej po najnowszą literaturę polską, poetyka i teoria literatury, gramatyka języka polskiego), przedmioty dotyczące zagadnień związanych z innymi niż literatura dziedzinami kultury (historia filozofii, językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria kultury), a wreszcie przedmioty pomocnicze, kształtujące liczne kompetencje i umiejętności ogólne (kultura języka, logika praktyczna, redakcja tekstu, retoryka i stylistyka praktyczna) oraz przedmioty dające konkretną wiedzę i umiejętności potrzebne w późniejszym życiu zawodowym (np. ochrona własności intelektualnej). Ważnym elementem są też warsztaty badawcze, warsztaty krytyczne i praktyki zawodowe, przygotowujące do praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych w czasie studiów. Studia komparatystyczne dają ponadto możliwość dodatkowego pogłębiania znajomości języków obcych – w czasie całego toku studiów (licencjackich i magisterskich) student ma możliwość wyboru kursów trzech języków obcych, a także odbycia zajęć kierunkowych w języku wykładowym innym niż język polski. Dopełnieniem tego programu jest możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów stypendialnych na uczelnie w niemal wszystkich państwach europejskich.
  Szczególnie istotne miejsce w programie studiów zajmują przedmioty komparatystyczne: zajęcia z literatury porównawczej, blok zajęć dotyczących literatury powszechnej i metodologia komparatystyki. Zajęcia te obejmują między innymi zagadnienia związane z: historią idei i tematologią, psychologią twórczości, intersemiotycznością i wzajemnymi związkami sztuk (literatury, malarstwa, muzyki), historią sztuki i historią muzyki, historią i teorią kultury, metodologią badań komparatystycznych, tłumaczeniem literackim. Każdy student ma możliwość samodzielnego wyboru konkretnych ścieżek kształcenia poprzez dobór zajęć, które są dla niego najbardziej interesujące, a zmieniająca się co roku tematyka tych zajęć zapewnia możliwość wszechstronnego kształcenia, jak i poznania aktualnego stanu wiedzy w licznych dziedzinach badań nad literaturą i kulturą.
  Od kandydatów na komparatystykę oczekuje się zainteresowania literaturą w zakresie szerszym niż tylko literatura polska, a także zjawiskami związanymi z kulturą, sztuką i ich wzajemnymi powiązaniami.
  Ogólnoakademicki profil tych interdyscyplinarnych studiów daje dobre podstawy do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach. Jednakże studia te kładą też nacisk na kształtowanie wielu umiejętności praktycznych. Absolwenci kierunku polonistyka–komparatystyka dobrze orientują się w zagadnieniach związanych nie tylko z literaturą polską, ale też z literaturami innych krajów, z innymi formami działalności kulturalnej (sztuki plastyczne, film, muzyka), a także z innymi dziedzinami współczesnej humanistyki. Absolwenci kierunku polonistyka–komparatystyka są cenionymi pracownikami licznych organizacji i instytucji zajmujących się kulturą – organizacji pozarządowych, muzeów i innych instytucji kultury czy wydawnictw. Wielu komparatystów pracuje w mediach, a także w różnych sektorach usług, jak tłumaczenia czy turystyka.
  Studenci kierunku polonistyka–komparatystyka mają też możliwość realizacji kursu kształcenia pedagogicznego, który daje im uprawnienia do nauczania języka polskiego i lepszego realizowania założeń reformy szkolnictwa, a w przypadku wyboru odpowiedniej dalszej ścieżki kształcenia – także nauczania języka polskiego jako obcego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polonistyka-komparystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, wiedza o społeczeństwie
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polonistyka-komparystyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • WIEDZA O TEATRZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Wiedza o teatrze
  Wybór specjalizacji:
  Moduł teatrologiczny: realizowany od II roku studiów, dla studentów, którzy zamierzają podjąć studia drugiego stopnia o specjalności teatrologicznej; moduł performatyczny: realizowany od II roku studiów, dla studentów, którzy zamierzają podjąć studia drugiego stopnia o specjalności performatycznej lub teatrologicznej.
  Trzyletnie studia licencjackie na kierunku wiedza o teatrze poświęcone są historii i współczesności sztuki scenicznej we wszelkich jej formach i przejawach. Mają one także charakter wielostronnego wprowadzenia w szeroko pojętą problematykę kulturalną. W ich trakcie studenci zostaną zapoznani z historią teatru i dramatu powszechnego (polskiego i obcego), poznają najważniejsze zjawiska współczesności, zdobędą wiedzę teoretyczną i metodologiczną niezbędną do podjęcia samodzielnych badań. Równie ważnym elementem programu są zajęcia poświęcone kontekstom sztuki teatru, który wszak nie istnieje – i nigdy nie istniał – w próżni. Nie da się go oderwać od literatury i sztuk pięknych. Nie można go też rozpatrywać poza właściwym mu kontekstem historycznym i kulturowym. Dlatego studenci wiedzy o teatrze będą zaznajamiani także z zagadnieniami z zakresu literaturo­znawstwa, historii, filozofii, historii sztuki czy antropologii kultury.
  Ponieważ wielu absolwentów wiedzy o teatrze po ukończeniu studiów podejmie pracę w instytucjach kultury, uznaliśmy za zasadne włączenie do programu przed­miotu „zarządzanie kulturą”.
  Poznawanie teatru – sztuki żywej – wyłącznie z książek byłoby zdecydowanym błędem. Toteż istotne uzupełnienie studiów stanowić będzie blok zajęć warsztatowych, obejmujących warsztaty teatralne, krytykę teatralną, analizę dramatu i analizę przed­stawienia teatralnego.
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku wiedza o teatrze powinien łączyć wykształcenie humanistyczne ze znajomością problematyki sztuk przedstawiających i świata widowisk, w szczególności teatru. Naszym celem jest wykształcenie ludzi, którzy potrafią zarówno swobodnie poruszać się w przeszłości i teraźniejszości dramatu i teatru, jak i są w stanie osądzić zjawiska z nimi związane w kontekstach historycznym, kulturowym, socjologicznym itp. Absolwent wiedzy o teatrze powinien być świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego, łącząc znajomość spraw teatru z umiejętnościami wielokierunkowej promocji kultury i efektywnej orientacji we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Staramy się przygotowywać absolwentów do podjęcia samodzielnej pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, a także – a może nawet przede wszystkim – do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wiedza o teatrze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, wiedza o społeczeństwie
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wiedza o teatrze jest średnia ocen uzyskanych na studiach oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)