• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Elektronika i telekomunikacja
   Absolwent elektroniki i telekomunikacji posiada odpowiednią wiedzę w dziedzinie matematyki, fizyki, teorii obwodów, pola elektromagnetycznego, elektroniki, techniki analogowej i cyfrowej, systemów i sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, a także w dziedzinie ekonomiki i usług oraz systemów zarządzających telekomunikacją. Posiada także umiejętność pracy w laboratorium. Może znaleźć zatrudnienie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń elektronicznych i systemów telekomunikacyjnych. Posiada umiejętność stosowania nowoczesnych systemów komputerowych, zna najważniejsze języki programowania. Głęboko rozumiejąc problematykę elektroniki i telekomunikacji, może  podjąć pracę w zawodzie w każdym miejscu na świecie, również jako lider zespołu. Absolwent studiów magisterskich jest dodatkowo przygotowany do prowadzenia działalności naukowej. Absolwenci zyskują dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie poszczególnych specjalności:
   • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wyznaczania parametrów systemów i układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń telekomunikacyjnych. Jest przygotowany do projektowania i utrzymania sieci światłowodowych i układów fotonicznych. Może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących optotelekomunikacji, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.
   • Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie systemów multimedialnych oraz układów elektronicznych powszechnie wykorzystywanych w zastosowaniach konsumenckich i profesjonalnych. Absolwent tej specjalności jest szczególnie predysponowany do podejmowania pracy związanej z telekomunikacyjnymi systemami multimedialnymi, w tym zwłaszcza z telewizją cyfrową i z systemami nadzoru wizyjnego, a także z projektowaniem i produkcją systemów elektronicznych. Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących układów elektronicznych i systemów multimedialnych. 
   • Radiokomunikacja – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na projektowanie, budowanie i eksploatowanie sieci i systemów radiokomunikacyjnych (tzn. w zakresie wszelkiego rodzaju sieci i systemów bezprzewodowych, w tym telefonii komórkowej, sieci bezprzewodowych i szerokopasmowego dostępu do Internetu). Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących sieci i systemów radiokomunikacyjnych, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.
   • Sieci komputerowe i technologie internetowe – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, uruchamiania i administrowania nowoczesnymi sieciami komputerowymi, zarówno lokalnymi, jak i rozległymi. Dzięki znajomości technologii internetowych potrafi również implementować złożone systemy teleinformatyczne. Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących systemów komutacyjnych raz sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.
   Możliwości pracy – czyli nieunikniona kariera po studiach
   Absolwentów WEiT najchętniej zatrudniają:
   • operatorzy sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, dostawcy usług internetowych, portale elektroniczne, e-handel,
   • radio i telewizja, telewizja kablowa, media elektroniczne,
   • firmy tworzące oprogramowanie dla wszystkich sektorów gospodarki,
   • banki i firmy ubezpieczeniowe, działy sieci teleinformatycznych,
   • firmy elektroniczne i telekomunikacyjne,
   • producenci sprzętu elektronicznego, m.in. dla telekomunikacji,
   • przemysł samochodowy, produkujący części i podzespoły, elektronikę pojazdową,
   • przemysł pojazdów szynowych, firmy transportowe,
   • projektanci i wykonawcy systemów zabezpieczeń i nadzoru wizyjnego,
   • wojsko, policja, służby specjalne.
   Rozwijaj swoje pasje!
   Studenckie koła naukowe zapraszają wszystkich pasjonatów elektroniki i telekomunikacji:
   • PhotonClub – optyka, optoelektronika, fotonika i telekomunikacja światłowodowa
   • AEGIS – sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i danych, rozwiązania typu OpenSource
   • DIODAK – elektronika, układy cyfrowe
   • AMPEREK IEEE Student Branch – radiokomunikacja, sieci bezprzewodowe, systemy komutacyjne, elektronika 
   • MULTIMEDIA STUDIO – systemy multimedialne, przetwarzanie obrazu  i dźwięku, systemy nadzoru wizyjnego i inne systemy bezpieczeństwa, systemy wbudowane, programowanie i wykorzystanie układów FPGA 
   • Sekcja Studencka Audio Engineering Society
   • Akademickie Koło Naukowe Krótkofalowców SP3PET – budowa anten i radiostacji – realizacje sprzętowe, budowa radiostacji – realizacje programowe (FPGA), modulacje wykorzystywane w krótkofalarstwie
   • PYRALAB – programowanie na urządzenia mobilne: aplikacje na system Android, iOS i Windows Phone.
   • Telewizja studencka Spacja TV tworzenie reportaży na tematy związane z wydziałem Elektroniki i Telekomunikacji, Politechniką i życiem studenckim. 
   Akademia Sieci CISCO
   prowadzi kursy i egzaminy zakończone uzyskaniem cenionych na rynku pracy certyfikatów zawodowych CCNA (Cisco Certified network Associate) i CCNP (Cisco Certified Network Professional). Szczegóły na: www.cna.et.put.poznan.pl 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja.
   Studia stacjonarne:
   I stopnia 7-semestralne, rozpoczynające się w październiku – na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (w j. polskim i angielskim).
   Studia niestacjonarne:
   na studia 8-semestralne I stopnia, rozpoczynające się w październiku – na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
   Odpłatność: 1800 zł za semestr.
   Wzór rankingowy – czyli jak się dostać na studia E&T I stopnia?
   W = 0,5JP + 0,5JO + 3,5M + X
   JP  – język polski; JO – język obcy; 
   M – matematyka; X – podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z fizyki, chemii lub informatyki (uwzględnia wynik korzystniejszy dla kandydata).
    

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Proces rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja.
   Studia stacjonarne:
   II stopnia – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej:
   3-semestralne, rozpoczynające się w marcu (w j. polskim i angielskim)
   4-semestralne, rozpoczynające się w październiku, obejmujące semestr zerowy (w języku angielskim): z dyplomem co najmniej INŻYNIERA elektroniki i telekomunikacji, elektrotechniki, automatyki i robotyki, informatyki, fizyki technicznej lub teleinfomatyki, oraz z dyplomem co najmniej LICENCJATA informatyki, fizyki, teleinformatyki. 
   Semestr zerowy (na studiach 4-sem.) adresujemy do absolwentów innych kierunków niż elektronika i telekomunikacja, aby mogli uzupełnić niezbędną wiedzę z zakresu elektroniki i telekomunikacji.
   Studia niestacjonarne:
   Na studia 4-semestralne II stopnia, rozpoczynające się w październiku – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
   Odpłatność: 1850 zł za semestr), możliwość płatności w  ratach.
    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • TELEINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Teleinformatyka
   Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Teleinformatyka dysponują niezbędną wiedzą w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych. Mają szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz systemów multimedialnych. Ukończenie kierunku Teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach z szeroko rozumianej branży technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT - Information and Communication Technologies), zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, dostawców usług internetowych, w tym multimedialnych oraz w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny. Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają również niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów oraz kwalifikacje niezbędne specjalistom z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Absolwenci kierunku Teleinformatyka pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: Teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja oraz kierunkach pokrewnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, informatyka, biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I  stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Specjalności:
 • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja
 • Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku
 • Radiokomunikacja
 • Sieci komputerowe i technologie internetowe
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS
Specjalność
 • Information and Communication Technologies
 
Studia II stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Specjalności:
 • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja
 • Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku
 • Radiokomunikacja
 • Sieci komputerowe i technologie internetowe
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS
Specjalność:
 • Information and Communication Technologies (ICT)

Niestacjonarne

Studia I  stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 
Studia II stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA bez podziału na specjalności – z ukierunkowaniem na tematykę:
 • Multimediów i elektroniki powszechnego użytku
 • Radiokomunikacji
 • Sieci transportu informacji
 • Systemów telekomunikacyjnych

Podyplomowe

PROJEKTOWANIE TERMINALI MOBILNYCH
PROJEKTOWANIE I UTRZYMANIE SIECI CARRIER ETHERNET
SIECI KOMPUTEROWE: URZĄDZENIA I PROTOKOŁY
BEZPIECZEŃSTWO SIECI KOMPUTEROWYCH

Doktoranckie

ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS w dyscyplinie telekomunikacja – COMMUNICATION TECHNOLOGIES