ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6

30-348 Kraków

tel. 12 664 66 29

fax. 12 664 66 75

e-mail: matinf@uj.edu.pl

www.matinf.uj.edu.pl

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6

30-348 Kraków

tel. 12 664 66 29

fax. 12 664 66 75

e-mail: matinf@uj.edu.pl

www.matinf.uj.edu.pl

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Matematyka
  Absolwent każdej ze specjalności uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Posiada umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń, prezentacji treści matematycznych, wyodrębniania informacji jakościowych z danych ilościowych, korzystania z modeli matematycznych, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. Po zrealizowaniu materiału trzech lat studiów student otrzymuje wykształcenie, dzięki któremu może podjąć stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim koncentrując się na wybranej specjalności. Absolwenci specjalności matematyka w ekonomii mają przygotowanie do współpracy z ekonomistami i są świetnymi kandydatami do podjęcia studiów II stopnia na specjalności finansowej. Absolwent specjalności stosowanej ma szeroką wiedzę matematyczną uzupełnioną o podstawową wiedzę w zakresie informatyki i nauk przyrodniczych. Jest przygotowany do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej z informatykami, inżynierami, biologami, fizykami i chemikami. Potrafi tworzyć modele matematyczne zjawisk przyrodniczych i technicznych oraz ich symulacje komputerowe. Posiada umiejętność analizy statystycznej danych i optymalizacji procesów przemysłowych. Absolwenci specjalności teoretycznej są przygotowani do kontynuowania studiów drugiego stopnia na tej specjalności i następnie studiów doktoranckich aby zdobyć umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych i pracy na wyższej uczelni.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka
  Absolwent stacjonarnych studiów informatycznych pierwszego stopnia powinien wykazywać się: umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, umiejętnością administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i umiejętnością programowania, przygotowaniem z zakresu podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako administrator średniej wielkości systemów komputerowych, programista, operator oraz prowadzący serwis systemów informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA ANALITYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka analityczna
  Absolwent tych studiów uzyskuje tytuł licencjata informatyki analitycznej. Posiada on gruntowną wiedzę z podstaw informatyki obejmującą algorytmikę, paradygmaty języków programowania, elementy teorii obliczeń i złożoności obliczeniowej. Potrafi samodzielnie zanalizować problem informatyczny poczynając od jego precyzyjnego sformułowania i oceny złożoności, poprzez specyfikację i oszacowanie kosztu rozwiązania, aż po szczegóły realizacji. Umie przygotować, zrealizować, weryfikować i analizować projekty informatyczne, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej. Absolwent, wyposażony w taką wiedzę i umiejętności, jest kompetentnym informatykiem-analitykiem systemowym, analitykiem-programistą i specjalistą w konstruowaniu efektywnego oprogramowania. Absolwenci tego kierunku są przygotowani tak do podjęcia pracy zawodowej jak i do kontynuowania studiów i pracy badawczej. Kwalifikacje licencjata informatyki analitycznej predystynują go do podjęcia pracy:
  • w centrach badawczo-rozwojowych branży IT,
  • w firmach specjalizujących sie w produkcji oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem dużych firm międzynarodowych, np. na stanowisku informatyka-analityka systemowego,
  • w przedsiębiorstwach wdrożeniowych lub integrujących systemy informatyczne, np. na stanowisku analityka-programisty.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka analityczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka analityczna jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA KOMPUTEROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Matematyka komputerowa
  Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka komputerowa są idealne dla kandydatów, którzy chcą studiować tak matematykę jak i informatykę, bądź nie mogą się zdecydować, który z tych kierunków wybrać. Studia na tym kierunku kształcą w zakresie podstaw matematyki: analizy matematycznej, algebry, geometrii, topologii, kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa, a równocześnie dają solidne fundamenty w zakresie informatyki: od systemów operacyjnych poczynając, po algorytmikę i praktyczną naukę współczesnych języków programowania, z uwzględnieniem nowoczesnych technik i paradygmatów programowania.
  Absolwent kierunku matematyka komputerowa uzyskuje wiedzę z zakresu matematyki oraz informatyki dającą mu umiejętność algorytmicznego spojrzenia na opisywalne w języku matematyki problemy nauk ścisłych, inżynieryjnych i biznesowych. Potrafi zbudować matematyczny model dla rozważanego problemu, ocenić czy i jakimi metodami algorytmicznymi dany problem daje się rozwiązać, skonstruować stosowne algorytmy, zaprojektować oprogramowanie i skutecznie je zaimplementować w jednym z nowoczesnych języków programowania, przy wykorzystaniu efektywnych paradygmatów programowania. Stworzone oprogramowanie potrafi przetestować i wdrożyć do eksploatacji. W fazie wstępnej analizy problemu bądź w przypadku łatwych problemów umie skorzystać z istniejącego oprogramowania matematycznego. Absolwenci kierunku matematyka komputerowa są przygotowani tak do podjęcia pracy zawodowej jaki i kontynuowania studiów drugiego stopnia na tym i pokrewnych kierunkach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka komputerowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka komputerowa jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI MATEMATYCZNE - Informatyka Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki matematyczne - Informatyka
  Studia doktoranckie trwają cztery lata i odbywają się pod kierunkiem indywidualnego opiekuna.
  Program studiów obejmuje wykłady i seminaria dobierane w ten sposób, by jak najefektywniej stymulować badania naukowe ukierunkowane tematyką przyszłej rozprawy doktorskiej.
  Do zajęć obowiązkowych należą:
  • wykłady zakończone egzaminem – co najmniej 60 godzin wykładów i 2 egzaminy rocznie, przez pierwsze 3 lata studiów,
  • dwa seminaria prowadzone przez katedrę lub zakład Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w latach I-IV, z zaliczeniem po każdym roku,
  • wykłady lub seminaria związane z planowanym egzaminem doktorskim z dyscypliny dodatkowej – 60 godzin zajęć na I lub II roku z zaliczeniem lub egzaminem,
  • prowadzenie lub uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin.
  Absolwent studiów doktoranckich z informatyki realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ jest ekspertem w ramach tych aspektów szeroko rozumianej informatyki, które mieszczą się w dziedzinie nauk matematycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki matematyczne - Matematyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu pisemnego i ocena na dyplomie. Brane pod uwagę będą także dodatkowe kryteria przyjęcia.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI MATEMATYCZNE - Matematyka Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nauki matematyczne - Matematyka
  Instytut Matematyki UJ dysponuje kadrą naukową umożliwiającą studia doktoranckie z matematyki w zakresie następujących działów matematyki:
  • analiza funkcjonalna
  • analiza różniczkowa
  • analiza zespolona
  • geometria analityczna i algebraiczna
  • geometria różniczkowa
  • wybrane działy matematyki stosowanej
  • równania różniczkowe
  • teoria aproksymacji
  • układy dynamiczne.
  Doktorant uczęszcza na wybrane wykłady, zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa (wygłoszenie referatów) w seminariach naukowych, prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz prowadzi badania naukowe związane z tematem rozprawy doktorskiej. Absolwent studiów doktoranckich zna najnowsze pojęcia, teorie i zagadnienia badawcze w zakresie wybranych działów matematyki oraz potrafi je wykorzystać w pracy naukowej.Wykorzystuje przy tym nowatorskie metody prowadzenia badań naukowych oraz we właściwy i krytyczny sposób umie ocenić uzyskane wyniki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki matematyczne - Matematyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu pisemnego i ocena na dyplomie. Brane pod uwagę będą także dodatkowe kryteria przyjęcia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

student Ocena

da się nauczyć)