• BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Biologia
   Studia są rozliczane w systemie ECTS. Poszczególne etapy kształcenia na studiach pierwszego stopnia są realizowane w oparciu o kursy obowiązkowe wyczerpujące tematycznie zalecenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego zawarte w obowiązujących standardach kształcenia na kierunku biologia. W programie studiów pierwszego stopnia w UJ wykraczają one znacznie poza zalecane minima godzin zajęć zorganizowanych i gwarantują efekty kształcenia postulowane w projekcie.
   Łącznie na studiach pierwszego stopnia realizowanych jest 2240 godzin zajęć dydaktycznych (kursy podstawowe, kierunkowe oraz fakultatywne i czas przeznaczony na przygotowanie pracy dyplomowej). Kursy do wyboru dają możliwość poszerzenia zakresu wiadomości przekazanych w ramach treści podstawowych i kierunkowych oraz zdobycia wiedzy szczegółowej z wybranej dziedziny biologii, zgodnie z zainteresowaniami oraz tematyką przygotowywanej pracy licencjackiej. Prezentują one najnowsze osiągnięcia z różnych dziedzin biologii i pozwalają na opanowanie specjalistycznych technik badawczych, przygotowując tym samym absolwenta do pracy na różnych stanowiskach.
   Kursy do wyboru odbywają się corocznie lub okresowo. Aby ułatwić decyzję w zakresie wyboru tematyki pracy dyplomowej studentom I i II roku zaleca się kursy wprowadzające w zagadnienia specjalistyczne. Kursy podstawowe i kierunkowe kończą się egzaminem w formie pisemnej. Egzamin musi zostać przeprowadzony do końca sesji poprawkowej przypadającej po zakończeniu kursu. Kursy do wyboru zaliczane są w formie pisemnej i kończą się zaliczeniem z oceną. Studia pierwszego stopnia przewidują 120 godz. lektoratu jęz. angielskiego realizowanego na II i III roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2. Po II roku student ma obowiązek zaliczyć 3-tygodniową praktykę zawodową w Parkach Narodowych, laboratoriach lub instytutach naukowo-badawczych. Do ukończenia studiów pierwszego stopnia wymaganych jest co najmniej 180 pkt. ECTS oraz przedstawienie i obrona pracy licencjackiej.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii opartą na szerokiej podstawie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz umiejętność jej wykorzystania w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie się posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu biologii. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, pracy w laboratoriach w zakresie wykonywania podstawowej analityki i prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny oraz w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody. Zrealizowanie akademickiego programu kształcenia uprawnia absolwenta studiów I stopnia do dalszego zdobywania wiedzy na studiach drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia lub chemia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, język obcy, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest wynik testu kwalifikacyjnego.

    

   Dowiedz się więcej

  • E-GOSPODARKA PRZESTRZENNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek E-Gospodarka przestrzenna
   Kierunek „e-gospodarka przestrzenna” to nowa jakość na rynku polskim, wypracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych i naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz najlepszych wzorców międzynarodowych. Kierunek łączy pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej i kształtowania środowiska w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju z intensywnym kształceniem w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacji geograficznej (systemy informacji geograficznej, teledetekcja, analiza przestrzenna, geowizualizacja) w gospodarowaniu przestrzenią. Ważnym elementem jest też przygotowanie absolwenta do wejścia na rynek pracy. W ramach kształcenia duży nacisk zostanie położony na wykorzystanie e-learningu.
   Studia „e-gospodarka przestrzenna” są tworzone w ramach projektu „Technologie informacji geograficznej w gospodarce przestrzennej: innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku (E-GEO)”, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz ze środków krajowych w ramach działania „Rozwój Polskich Uczelni” Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji. Projekt jest realizowany od lutego 2014 do maja 2016 r.
   Studia na kierunku e-gospodarka przestrzenna trwają 2 lata i oferują zajęcia z zakresu: gospodarki przestrzennej, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, geoinformatyki, geografii fizycznej. Student bierze udział w wykładach, ćwiczeniach kameralnych i laboratoryjnych, konwersatoriach oraz ćwiczeniach terenowych o charakterze specjalizacyjnym lub regionalnym. Indywidualnie wybiera opiekuna naukowego/promotora i temat pracy magisterskiej.
   Student ma możliwość wyboru modułów fakultatywnych kierunku e-gospodarka przestrzenna, przedmiotów realizowanych na kierunku geografia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz kursów z oferty innych wydziałów UJ. Wybór dokonywany jest przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym i Dyrektorem do spraw studenckich IGiGP UJ
   Przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ działa Koło Naukowe, które powstało w 1881 r. i tym samym jest najstarszym polskim stowarzyszeniem skupiającym studentów geografii. KGUJ organizuje konferencje o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym, seminaria, odczyty oraz wycieczki i letnie obozy naukowe.
   W ramach niektórych zajęć na kierunku e-gospodarka przestrzenna studenci wykonują projekty, które będą częściowo wykorzystane w badaniach naukowych Instytutu. Studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów: ERASMUS+ (22 partnerów zagranicznych), CEEPUS (11 partnerów; IGiGP jest koordynatorem sieci Applied Geoinformatics), ERASMUS MUNDUS (8 partnerów; IGiGP jest jednostką koordynującą projekt ERANET-MUNDUS w ramach UJ), International Visegrad Fund. Znajomość język angielskiego na poziomie co najmniej B2. Absolwent zna i potrafi wykorzystać narzędzia geoinformatyczne do zarządzania przestrzenią. Potrafi analizować dane przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne niezbędne przy podejmowaniu decyzji przestrzennych w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i dbałością o ochronę przyrody. Zna przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, a także podstawowe dla tej dziedziny przepisy prawa. Z uwagi na swoje kompetencje, absolwent kierunku „e-gospodarka przestrzenna” może znaleźć zatrudnienie w instytucjach, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, decyzjami lokalizacyjnymi, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych.
   Absolwent kierunku e-gospodarka może podjąć dalsze kształcenie:
   • na studiach podyplomowych prowadzonych w IGiGP UJ
   • Studia podyplomowe UNIGIS,
   • Studia podyplomowe Rewitalizacja miast (organizacja i finansowanie),
   • na innych studiach podyplomowych z zakresu gospodarki przestrzennej i zarządzania lokalnego,
   • na studiach III stopnia (doktoranckie) prowadzonych m.in. w IGiGP UJ.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku E-Gospodarka przestrzenna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • GEOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Geografia
   Absolwent studiów geograficznych I stopnia posiada wiedzę z zakresu głównych działów geografii oraz poszerzony zakres wiadomości z zakresu wybranej specjalności. Jest on kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka, a także jego wpływu na przeobrażenia środowiska geograficznego. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków. Posiada także umiejętność posługiwania się metodami służącymi do opracowywania i interpretacji materiałów źródłowych, w tym zna podstawy wdrażania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach i urzędach zajmujących się wykorzystaniem zasobów, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, jednostkach gospodarczych, planistycznych, administracji publicznej oraz w instytucjach oświatowych. Zaliczenie fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach geograficznych II stopnia lub na innych pokrewnych kierunkach studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Biologia, chemia, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dwa przedmioty wybrane w sposób najkorzystniejszy dla kandydata)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • GEOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Geologia
   Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku geologia posiada znajomość przedmiotów ogólnych i podstawowych oraz przedmiotów kierunkowych z geologii w zakresie umożliwiającym wykonywanie prac geologicznych na poziomie zawodowym. Ma podstawową wiedzę z geologii stosowanej, hydrogeologii oraz ochrony i kształtowania środowiska, co umożliwi mu zatrudnienie w instytucjach zajmujących się zapobieganiem negatywnym skutkom działalności człowieka, wynikającej szczególnie z eksploatacji surowców naturalnych. Ma umiejętność uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania niewielkimi zespołami wykonującymi zadania zlecone. Zna język angielski na co najmniej średnim poziomie zaawansowania. Oprócz przygotowania do bezpośredniego podjęcia pracy zawodowej posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą mu podjęcie studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, geografia
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • NEUROBIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Neurobiologia
   Celem studiów jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy obejmującej podstawowe przed­mioty neurobiologiczne, opartej na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Program studiów pierwszego stopnia obejmuje kursy podstawowe: biologię komórki, biochemię i biofizykę, chemię, genetykę i ewolucjonizm oraz statystykę. Program obejmuje ponadto cztery grupy kursów kierunkowych, związanych z budową i funkcjami układu nerwowego, do których należą: podstawy biologii i fizjologii organizmów zwierzęcych, neuroanatomia i neurofizjologia, neuropsychologia i psychofizjologia oraz neurobiologia eksperymentalna. Studia są rozliczane w systemie punktowym ECTS. Studia kończą się przygotowaniem pracy licencjackiej i egzaminem licencjackim z neurobiologii.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia obok wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów neurobiologicznych, opartych na podstawach nauk ścisłych, powinien również posiadać wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii organizmów zwierzęcych i psychologii. Powinien znać język angielski, co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) i posługiwać się specjalistyczną terminologią neurobiologiczną. Powinien posiadać umiejętność samodzielnego zdobywania nowej wiedzy z zasobów światowej literatury z różnych obszarów neurobiologii. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku neurobiologia. Może również podjąć innego rodzaju studia uzupełniające, w tym na kierunku biologia. Kompetencje merytoryczne umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych i medycznych a także w szkolnictwie, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Neurobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Chemia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, informatyka, język angielski, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, język polski, język obcy (poza językiem angielskim)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neurobiologia jest wynik testu kwalifikacyjnego.

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie zasobami przyrody
   Absolwent studiów Zarządzanie zasobami przyrody będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej przede wszystkim na różnych stanowiskach i w różnych instytucjach administracji państwowej, placówkach ochrony przyrody oraz firmach konsultingowych i pozarządowych zajmujących się inwentaryzacją i waloryzacją przyrody a także oceną ryzyka środowiskowego wynikającego z intensywnego rozwoju infrastruktury gospodarczej kraju. Istotną drogą dalszego rozwoju i pracy będzie możliwość aplikowania na studia III stopnia, przygotowanie do pracy w placówkach naukowo badawczych, a także umiejętność pisania grantów i aplikowania o fundusze celowe na działalność związaną z ochroną przyrody.
   Efekty kształcenia uwzględniają misję i strategię rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, określone w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014-2020. Ogólnoakademicki charakter programu nauczania oferowanego na Zarządzaniu zasobami przyrody, doskonale wpisuje się w misję Uniwersytetu, który tworzy nowoczesną przestrzeń edukacyjną w oparciu o wysokie standardy i potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Absolwenci nabędą wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji przydanych w pracy zawodowej a także w świadomym kierowaniu własnym rozwojem i karierą. Poza wykładami, program studiów przewiduje zajęcia praktyczne w doskonale wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach, a także liczne zajęcia i wycieczki terenowe. Takie formy zajęć umożliwiają zdobycie niezbędnego, praktycznego doświadczenia przyrodniczego oraz uczą pracy w zespole. Podstawą wysokiej jakości kształcenia jest udokumentowany dorobek naukowy kadry dydaktycznej INoŚ, Instytutu Botaniki oraz innych pracowników Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Część specjalistycznych przedmiotów prowadzona będzie przez ekspertów z instytucji i organizacji na co dzień zajmujących się zarządzaniem i ochroną zasobów przyrody i współczesnymi problemami zrównoważonego rozwoju.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • NAUKI BIOLOGICZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Nauki biologiczne
   Studia są realizowane w systemie 4-letnim, dziennym. Tematyka prac doktorskich dotyczy badań z zakresu botaniki (prace są wykonywane pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu Botaniki):
   • cytologia roślin,
   • ekologia roślin,
   • embriologia klasyczna i eksperymentalna,
   • fitogeografia,
   • fitosocjologia,
   • kultury in vitro tkanek i organów roślinnych,
   • lichenologia,
   • mikologia,
   • paleobotanika,
   • taksonomia roślin.
   Absolwent studiów doktoranckich powinien zdobyć wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, opanować warsztat badawczy, w tym umiejętności analizy i interpretacji uprzednio zgromadzonych danych doświadczalnych. Studia 4 letnie powinny zakończyć się obroną pracy doktorskiej. W pracy tej doktorant winien wykazać się umiejętnościami rozwiązywania problemów naukowych, prawidłowej analizy danych, dyskutowania wyników oraz umiejętnością formułowania wniosków.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia III stopnia

    

   Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki biologiczne jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu pisemnego.

    

   Dowiedz się więcej

  • NAUKI O ZIEMI REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Nauki o Ziemi
   Studia doktoranckie prowadzone w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (geomorfologia, glebo­znawstwo i geografia gleb, geografia fizyczna z geoekologią, hydrologia, klimatologia), geografii społeczno-ekonomicznej (geografia ludności, osadnictwa i rolnictwa, geografia miast, geografia religii, geografia turyzmu i gospodarki uzdrowiskowej, metody ilościowe, rozwój regionalny), systemów informacji geograficznej, kartografii i teledetekcji. Studia trwają cztery lata. Program studiów przewiduje:
   • wykłady tematyczne prowadzone w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
   • seminarium z filozofii przyrody lub konwersatorium z ekonomii,
   • lektorat z języka angielskiego,
   • seminarium prowadzone przez opiekuna naukowego,
   • udział w zebraniach naukowych, seminariach, warsztatach,
   • badania własne.
   Absolwent studiów doktoranckich:
   • posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej,
   • wykazuje opanowanie warsztatu badawczego, jest przygotowany do prowadzenia prac naukowych, posiada umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych (zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym i rozporządzeniem CK ds. stopni i tytułów),
   • jest przygotowany do pracy w szkołach wyższych, jednostkach naukowo-badawczych, ochrony i kształtowania środowiska, osłony hydrometeorologicznej, samorządach lokalnych i regionalnych, jednostkach administracji państwowej oraz podmiotach gospodarczych zajmujących się gospodarką przestrzenną i rozwojem regionalnym,
   • jest kompetentny w zarządzaniu środowiskiem.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia III stopnia

    

   Warunkiem kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Nauki o Ziemi jest średnia ocen ze studiów, wynik rozmowy kwalifikacyjnej, oraz dodatkowe kryteria.

    

   Dowiedz się więcej

  • ECOLOGY AND EVOLUTION REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Ecology and evolution
   Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem tych przydatnych w rozwiązywaniu współczesnych problemów ekologicznych i w badaniach ewolucyjnych. Czynna znajomość języka angielskiego, pozwoli absolwentowi na rozpoczęcie studiów III stopnia w najlepszych uniwersytetach zagranicznych i ośrodkach naukowych. Dzięki nabytym w pracy laboratoryjnej i terenowej praktycznym umiejętnościom, absolwent potrafi zaprojektować badania terenowe i eksperymentalne, a dzięki znajomości statystyki potrafi stosować odpowiednie testy i analizować uzyskane wyniki. Absolwent posiada umiejętność krytycznej selekcji informacji oraz zdolność wykonania rzetelnej analizy badanego problemu z wykorzystaniem wiedzy ogólnej. Potrafi pracować w zespole i wykazuje kompetencje konieczne do pracy na różnych stanowiskach i poziomach odpowiedzialności zawodowej. Dzięki wysokim kwalifikacjom, absolwent ma szanse na zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej i unijnej oraz w organizacjach i agendach pozarządowych.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
GEOGRAFIA
Specjalności:
 • Geografia fizyczna
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
 • Turystyka 
GEOLOGIA
NEUROBIOLOGIA
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia człowieka
 • Biologia komórki
 • Biologia roślin
 • Biologia środowiskowa
 • Fizjologia eksperymentalna
 • Genetyka i biologia rozrodu 
E-GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GEOGRAFIA
Specjalności:
 • Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
 • Meteorologia, klimatologia i hydrologia
 • Turystyka
 • Systemy informacji geograficznej 
GEOLOGIA
Specjalności:
 • Geologiczno-poszukiwawcza
 • Mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna
 • Stratygraficzno-mikropaleontologicza
NEUROBIOLOGIA
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY
ECOLOGY AND EVOLUTION

Niestacjonarne

Studia II stopnia:
GEOGRAFIA
Specjalności:
 • Geografia fizyczna
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka 

Doktoranckie

NAUKI BIOLOGICZNE
Specjalność:
 • Biologia
NAUKI O ZIEMI
Specjalności:
 • Geografia
 • Geologia