Uniwersytet Jagielloński

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

tel. 12 664 55 07

fax. 12 664 58 52

www.wzks.uj.edu.pl

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Uniwersytet Jagielloński

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

tel. 12 664 55 07

fax. 12 664 58 52

www.wzks.uj.edu.pl

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Studia drugiego stopnia mają na celu pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktyczno-warsztatowych absolwentów studiów dziennikarskich pierwszego stopnia. Oprócz bloków przedmiotów specjalistycznych związanych z dziennikarstwem i szeroko rozumianą dziedziną komunikacji społecznej (m.in. public relations, rzecznictwem oraz reklamą), studenci uzyskują możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej samych mediów, ich wpływu na system społeczny, opinię publiczną, kulturowego oddziaływania mediów, a także szeroko rozumianej komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej. Po pierwszym semestrze studenci wybierają jedną z czterech specjalizacji: medialną, promocyjną, zarządzanie informacją i analityczno-medioznawczą.
  Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie (zarówno teoretyczne, jak i praktyczno-warsztatowe) do wykonywania zawodu dziennikarza oraz innych zawodów okołomedialnych, związanych z szeroko rozumianą dziedziną komunikacji społecznej – m.in. public relations, rzecznictwem oraz reklamą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ekonomia
  Studia I stopnia na kierunku ekonomia przeznaczone są dla osób, które pragną poznać najnowsze tendencje w gospodarce światowej, chcą nauczyć się analizować i rozumieć trendy zachodzące w międzynarodowym środowisku biznesu, chcą poznać działalność instytucji i przedsiębiorstw międzynarodowych, interesują ich finanse, bankowość i ubezpieczenia. Plan studiów na kierunku ekonomia oparty został na doświadczeniach uniwersytetów europejskich oraz amerykańskich. Programy kształcenia umożliwiają poznanie i zrozumienie problematyki ekonomicznej, prawnej, informatycznej, poszerzenie wiedzy nt. bankowości, finansów i ubezpieczeń. Studia zapewniają rozwój ogólny studentów – w tym lepsze zrozumienie współczesnej gospodarki. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są nowoczesne metody ułatwiające zrozumienie złożonych problemów ekonomicznych współczesnego świata, co w dobrym stopniu przygotowuje studentów do pracy zawodowej. Na studiach I stopnia stwarzamy możliwość studiowania na jednej z dwóch oferowanych specjalności:
  • ekonomia międzynarodowa,
  • finanse, bankowość, ubezpieczenia.
  W planie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak: Mikroekonomia, Podstawy prawa gospodarczego, Historia gospodarcza, Podstawy zarządzania, Socjologia organizacji, Podstawy rachunkowości, Prawo własności intelektualnej, Prawo międzynarodowe, Technologie informacyjne, Podstawy makroekonomii, Polityka społeczna, Polityka gospodarcza, Podstawy finansów, Bankowość, Podstawy ubezpieczeń, Filozofia, Ekonometria, Finanse publiczne, Ekonomia integracji europejskiej, Zarządzanie międzynarodowe, Nadzór korporacyjny, Produkty i usługi bankowe, Organizacja i rynek ubezpieczeń, Sieć bezpieczeństwa finansowego, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Analiza ekonomiczna, Rynki finansowe, Wstęp do ekonomii stosowanej, Marketing międzynarodowy, Instytucje międzynarodowe, Finanse międzynarodowe, Ubezpieczenia społeczne, Gospodarka regionalna, Systemy bankowe na świecie, a także dwa języki obce. Wybór specjalności następuje na podstawie deklaracji studentów po 3. semestrze. Warunkiem utworzenia grupy jest deklaracja przynajmniej 15 osób na daną specjalność.
  Urynkowienie polskiej gospodarki z jednej strony oraz integracja Polski z Unią Europejską i globalizacja z drugiej strony spowodowało pojawienie się zapotrzebowania na ekonomistów, którzy będą potrafili zastosować prawo i teorię ekonomii do rozwiązywania codziennych, praktycznych problemów w organizacjach (przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, szpitalach i szkołach, ośrodkach itp.) oraz w skali gminy, powiatu, województwa. Absolwenci kierunku Ekonomia mogą podjąć pracę w instytucjach UE, urzędach administracji publicznej, korporacjach międzynarodowych oraz innych przedsiębiorstwach w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwenci charakteryzować się będą znajomością zarówno teorii mikro- i makroekonomicznej, finansów, bankowości, rachunkowości itp., jak i metod ilościowych niezbędnych w analizach mikro- i makroekonomicznych. Ponadto, absolwent kierunku ekonomia powinien posiadać podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej i ekonomicznej oraz umiejętności w stopniu umożliwiającym dalsze samokształcenie w dziedzinie szeroko rozumianej sferze ekonomii. Istotą tak zaprojektowanej sylwetki absolwenta jest to, aby absolwent ekonomii jednocześnie był kompetentny zawodowo w wybranej przez siebie dziedzinie oraz posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności, pozwalające na odnalezienie swego miejsca w świecie ekonomii. Powinien zatem być ekonomistą, lecz w razie potrzeby sprawdzać się w wielu innych profesjach okołoekonomicznych. Ważne zatem jest przygotowanie absolwenta nie tylko do pracy zawodowej, lecz także do ciągłego samorozwoju i elastycznego reagowania na zmieniające się wymagania rzeczywistości społecznej, lokalnej, krajowej i globalnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia, chemia, fizyka i astronomia, język polski, język obcy, informatyka, matematyka, geografia (dwa przedmioty wybrane w sposób najkorzystniejszy dla kandydata)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE DANYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Elektroniczne przetwarzanie danych
  Studia elektroniczne przetwarzanie informacji są interdyscyplinarnymi studiami informatyczno-humanistycznymi. Celem studiów jest poznanie naturalnych (ludzkich) mechanizmów komunikacyjnych i zastosowanie wiedzy o tych mechanizmach do projektowania i implementacji interakcyjnych systemów komputerowych. Celem interdyscyplinarnych studiów elektroniczne przetwarzanie informacji jest nie tylko dostarczenie wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki, ale także wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z mechanizmami ludzkiej komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. W trakcie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) studenci zapoznają się z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, bazami danych oraz inżynierią oprogramowania. Uczą się analizować tekst, obraz i dźwięk, a także zastosować wynik analizy do stworzenia logicznej i przejrzystej struktury informacji oraz zaprojektowania i wykonania ergonomicznego i estetycznego interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych. Studia dostarczają nie tylko niezbędnych fachowych danych, lecz także pozwalają zdobyć podstawowe kompetencje społeczne – studenci są przygotowani do pracy samodzielnej oraz zespołowej, potrafią tworzyć własne projekty, zgodnie ze standardami prawnymi i etycznymi. Program studiów obejmuje:
  • przedmioty humanistyczne: poetyka, stylistyka, wstęp do semantyki, kompozycja z elementami retoryki, psychologia percepcji, obraz filmowy, projektowanie graficzne, prawo autorskie i Internetu, historia kultury, wstęp do kul­turo­znaw­stwa;
  • przedmioty informatyczne: wstęp do informatyki, wprowadzenie do programowania (C, C++), wirtualny dokument hipertekstowy (PHP), interfejs graficzny (Ruby on Rails), bazy danych, systemy operacyjne i sieci, grafika komputerowa, animacja komputerowa, multimedia i sieci komputerowe, modelowanie i projektowanie systemów komputerowych; 
  • przedmioty ogólne: matematyka, logika, język angielski. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z kilku wydziałów UJ, AGH i ASP.
  Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają absolwentowi elektronicznego przetwarzania informacji, między innymi, na samodzielne: projektowanie, tworzenie, administrowanie serwisu www (webmaster), projektowanie i implementację interfejsu użytkownika dla różnego typu oprogramowania, projektowanie i implementację oprogramowania zdalnego nauczania (e-learning). Są to umiejętności, jakich nie dają studia czysto informatyczne. Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji jest poszukiwanym specjalistą w przemyśle informatycznym, tworzącym się sektorze informacyjnym i w modernizującej się edukacji. Jest przygotowany do pracy w firmach tworzących lub utrzymujących serwisy WWW oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których takie systemy są eksploatowane. Monitorowanie losów absolwentów wykazuje, że ponad 90% pracuje w szeroko rozumianym sektorze IT. Bardzo pozytywnie o kwalifikacjach absolwentów elektronicznego przetwarzania informacji wypowiadają się pracodawcy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroniczne przetwarzanie danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektroniczne przetwarzanie danych jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
  Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych kulturą, pragnących rozumieć ją, a w przyszłości dzielić się tym rozumieniem z innymi. Na tle innych studiów kulturoznawczych te na Uniwersytecie Jagiellońskim wyróżniają się swoim nastawieniem na wiedzę o filmie, dominującą już od pierwszego roku. Wiedzę o filmie zdobywa się tu na tle ogólnej wiedzy o kulturze. Toteż w programie studiów wyróżnić można dwie grupy przed­miotów: ogólnokulturowe i specyficznie filmoznawcze. Do tych pierwszych zaliczają się: wstęp do kul­turo­znaw­stwa, historia literatury, poetyka z elementami teorii literatury, komunikacja kulturowa, historia kultury, socjologia kultury, historia filozofii, historia sztuki, języko­znawstwo, logika i semiotyka. Do tych drugich: wprowadzenie do wiedzy o filmie, historia filmu powszechnego i polskiego, kierunki filmu współczesnego, historia myśli filmowej, teoria filmu, analiza filmu, muzyka filmowa, prawo autorskie i filmowe. Ponadto, prowadzone są warsztaty filmowe, poświęcone praktycznej realizacji filmu w technice wideo. Studia licencjackie przygotowują do uzupełniających studiów magisterskich w zakresie kulturoznawstwa.
  Absolwenci krakowskich studiów kulturoznawczych/filmoznawczych są przygotowani do znalezienia swego miejsca zawodowego w świecie szybko zmieniającej się kultury. Ich umiejętności opierają się na rozumieniu zjawisk kultury najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury audiowizualnej XX i XXI wieku; kształcą się zarówno w analizie tekstów kultury audiowizualnej jak i rozumieniu zjawisk rozleglejszych związanych z ewolucją form kultury, światem nowych mediów, związkami między kulturą i ideologią itp. Absolwenci mogą podejmować pracę w kraju i Unii Europejskiej, w tradycyjnych instytucjach kultury i edukacji, jak redakcje czasopism, redakcje telewizji i radia, instytucje upowszechniania i popularyzacji kultury, jak centra kultury filmowej, biura dystrybucyjne, a także w nowych, dopiero się kształtujących, jak agencje reklamowe czy fora internetowe. Studenci o zamiłowaniach dydaktycznych mogą, po zaliczeniu przedmiotów uzupełniających, uzyskać kwalifikacje pedagogiczne. Najzdolniejsi absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie, przygotowując się do pracy naukowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia lub język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Polityka społeczna
  Formułowanie, a następnie realizacja polityki społecznej na miarę wyzwań XXI wieku wymaga wykształcenia ludzi posiadających odpowiednie kwalifikacje. Za niezbędną należy uznać wiedzę o przyczynach oraz przejawach problemów i kwestii społecznych, o sposobach prowadzenia spraw publicznych w zakresie kwestii społecznych, a także instrumentach prawnych, finansowych oraz zarządzania w odniesieniu do polityki społecznej i funkcjonowania instytucji sfery społecznej, w tym prawidłowości i problemów zarządzania organizacjami publicznymi sfery społecznej oraz organizacjami obywatelskimi zajmującymi się problemami i kwestiami społecznymi. Utworzenie kierunku polityka społeczna ze specjalnością zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi uzupełnia lukę w kształceniu specjalistów organizacji i zarządzania w sferze spraw publicznych wymagających ingerencji instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji obywatelskich. Odnosi się to szczególnie do tych menedżerów sfery publicznej, którzy powinni być przygotowani do rozwiązywania kwestii społecznych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia, obejmującego instrumenty rynku pracy, aktywizacji zawodowej, partnerstwa w budowaniu endogenicznych mechanizmów sprzyjających lokalnemu rozwojowi, a w tym – animowaniu przedsiębiorczości i przekształceń środowiska dzielnicy czy miasta.
  Przykładowe przedmioty realizowane podczas studiów: psychologia, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie, ekonomia, socjologia, prawo, funkcjonowanie instytucji europejskich, administracja publiczna, metody i techniki badań społecznych, finanse publiczne, demografia, polityka społeczna w UE, prawo pracy, organizacja służb społecznych, polityka rynku pracy, podstawy zarządzania publicznego, rewitalizacja jako instrument polityki społecznej, zarządzanie strategiczne, ekonomika usług, zarządzanie operacyjne w instytucjach sfery społecznej, zarządzanie projektami, marketing organizacji publicznych i obywatelskich, komunikacja społeczna, podstawy negocjacji i mediacji, ekonomia sektora publicznego, finanse instytucji sfery społecznej, zarządzanie zmianą, zarządzanie karierą zawodową, zarządzanie zasobami ludzkimi w ISS, współdziałanie międzyorganizacyjne i międzysektorowe, zarządzanie międzykulturowe, zarządzanie wiedzą, polityka społeczna w zarządzaniu miastem, kultura organizacyjna, psychologia zdrowia, psychologia edukacji, przemiany społeczeństwa polskiego w XX wieku, profilaktyka społeczna, bezpieczeństwo i porządek publiczny, podstawy ekonomii społecznej, rachunkowość w instytucjach sfery społecznej, public relations w instytucjach sfery społecznej, e-usługi w sferze społecznej, metody zarządzania w instytucjach sfery społecznej, usługi społeczne, metody statystyczne w służbach społecznych, przedsiębiorczość w usługach społecznych.
  Absolwent uzyskuje wiedzę o przyczynach oraz przejawach problemów i kwestii społecznych, sposobach prowadzenia spraw publicznych, a także instrumentach prawnych, finansowych oraz zarządzania w odniesieniu do polityki społecznej oraz funkcjonowania instytucji sfery społecznej (ISS). W trakcie studiów nabywa umiejętności takie jak: gromadzenie i analiza informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz o grupach zagrożonych marginalizacją społeczną; udzielanie pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, opracowywania projektów i zarządzania nimi, ewaluacja interwencji różnych podmiotów; realizacja podstawowych funkcji zarządzania w ISS. Jest przygotowany do wykonywania zadań operacyjnych i administracyjnych z zakresu polityki społecznej realizowanych na samodzielnych stanowiskach pracy w urzędach i instytucjach rządowych, strukturach samorządowych i organizacjach obywatelskich oraz do pracy w charakterze specjalisty w zakresie organizacji i wykorzystania instrumentów zarządzania pomocą społeczną, a także do pełnienia funkcji menedżera/kierownika organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów i kwestii społecznych, w tym – do integrowania działań społecznych z lokalnymi uwarunkowaniami o charakterze gospodarczym i przestrzennym, szczególnie w kontekście potrzeb obszarów o charakterze kryzysowym. Tym samym potrafi podjąć się roli tzw. operatora rewitalizacji, niezależnie od organizacyjnego umiejscowienia tego podmiotu. Otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polityka społeczna jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Psychologia
  Program studiów jest pierwszą kompleksową propozycją kształcenia w zakresie psychologii stosowanej w Polsce. Składa się on z dwóch części:
  • kanon wiedzy ogólnopsychologicznej (rok I-III) – przed­mioty teoretyczne oraz umiejętności niezbędne do uprawiania zawodu psychologa.
  • kształcenie w zakresie dowolnie wybieranych dwóch tzw. modułów kierunkowych (rok IV i V) w zakresie poszczególnych dziedzin psychologii stosowanej oraz innych zawodów wymagających wiedzy i umiejętności psychologicznych.
  Instytut Psychologii Stosowanej kładzie nacisk na dobre przygotowanie teoretyczne studentów, ale również na aplikacyjne zastosowania wiedzy w praktyce. Służą temu liczne godziny praktyk i zajęć terenowych, wprowadzenie tzw. profili psychologii stosowanej, blokującej zajęcia z konkretnego działu zastosowań psychologii w praktyce. Nauczycielami akademickimi są praktycy, mający doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią. Równocześnie jednak Instytut Psychologii Stosowanej dużą wagę przywiązuje do metodologii badań psychologicznych i podstaw pracy naukowej. Świadczy o tym m.in. niezwykła aktywność naukowa studentów Instytutu, zrzeszonych w Kole Naukowym. Studia kończy przygotowanie i obrona pracy magisterskiej o charakterze empirycznym.
  Absolwent psychologii stosowanej jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w roli psychologa i w każdej innej wymagającej wiedzy i umiejętności psychologicznych, takich jak nawiązywanie kontaktów, porozumiewanie się z jednostkami, grupami, kształtowanie postaw i zachowań innych ludzi, organizowanie zarówno warunków pracy zawodowej, działalności społecznej, szeroko pojęta poprawa życia ludzkiego, podnoszenie jego jakości. Absolwenci psychologii stosowanej są dobrze przygotowani do odnalezienia się na rynku pracy. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbie zdrowia, edukacji, biznesie, reklamie, marketingu, współpracować z wymiarem sprawiedliwości, prowadzić własną działalność gospodarczą, pracować na rzecz społeczności poprzez projekty. Równocześnie są przygotowani do elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się rynku zatrudnienia oraz do ciągłego szkolenia się i poszerzania kwalifikacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie
  Studia I stopnia na kierunku zarządzanie przeznaczone są dla osób, które interesują się profesjonalnym zarządzaniem, lubią pracę z ludźmi, chcą założyć własną firmę (albo już ją prowadzą i chcą to robić lepiej). Programy kształcenia umożliwiają poznanie i zrozumienie problematyki zarządzania, ekonomicznej, prawnej, informatycznej. Zapewniają rozwój ogólny studentów – w tym lepsze zrozumienie współczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej i w warunkach globalizacji – oraz przygotowują do pracy zawodowej. W trakcie studiów realizowane są m.in. następujące przedmioty: badania marketingowe, zarządzanie marketingowe, podstawy inwestowania, informatyka w zarządzaniu, podstawy zarządzania, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo finansowe, trening asertywności, trening interpersonalny i adaptacyjny, wstęp do psychologii, wstęp do socjologii, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, język angielski i drugi wybrany język obcy, komunikacja w organizacji, podstawy ekonometrii, zarządzanie produkcją, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, ergonomia, zarządzanie zespołami, metody organizacji i zarządzania, przedsiębiorczość i innowacje, biznes plan, konflikty w organizacji, kształtowanie kadry menedżerskiej, przedsiębiorstwo w UE, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie logistyką, zarządzanie czasem i zmianami, rekrutacja i dobór kadr, systemy wynagrodzeń, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo personalne, stosunki pracy w UE, systemy ocen pracowników, zarządzanie kompetencjami, różnice kulturowe w biznesie, fundusze i programy pomocowe UE, negocjacje międzynarodowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, język obcy (dwa przedmioty wybrane w sposób najkorzystniejszy dla kandydata)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)