Uniwersytet Jagielloński

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

tel. 12 663 15 65

fax. 12 663 15 64

e-mail: wsmip@adm.uj.edu.pl

www.wsmip.uj.edu.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

tel. 12 663 15 65

fax. 12 663 15 64

e-mail: wsmip@adm.uj.edu.pl

www.wsmip.uj.edu.pl

 • AMERYKANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Amerykanistyka
  Moduły prowadzone na studiach I stopnia na kierunku amerykanistyka obejmują tematykę związaną ze społeczeństwami i państwami amerykańskimi, funkcjonującymi historycznie i współcześnie na obszarze Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej. Studia oferują podstawową wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, politycznych, kulturowych i prawnych związanych z szeroko rozumianą problematyką amerykańską. Podczas studiów I stopnia student pozna m.in. historię państw Ameryki Północnej i Łacińskiej, specyfikę społeczeństw amerykańskich, podstawy polityki wewnętrznej i zewnętrznej państw amerykańskich, metody badań amerykanistycznych oraz amerykańską kulturę i obyczaje. Jednocześnie uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, uczestnicząc w takich modułach, jak socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, podstawy ekonomii i zarządzania, komunikowanie międzykulturowe czy public relations. Mam możliwość nauki języka angielskiego lub hiszpańskiego. Ważnym elementem studiów prowadzonych przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest możliwość uczestniczenia w:
  • wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata (w tym amerykańskich i latynoamerykańskich);
  • konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami amerykańskimi;
  • wymianach studenckich objętych programem Erasmus oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata, którzy studiują na prowadzonych przez Instytut studiach transatlantyckich (Transatlantic Studies);
  • studenckich kołach naukowych;
  oraz innych imprezach okolicznościowych promujących kulturę i obyczaje amerykańskie (święta niepodległości poszczególnych państw amerykańskich, Dni Amerykańskie, Dni Latynoamerykańskie, tradycyjne święta amerykańskie).
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku amerykanistyka posiada ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień obejmujących obszar nauk społecznych, w tym szczególnie odnoszącą się do Ameryki Pólnocnej i Ameryki Łacińskiej, zna historyczne uwarunkowania i współczesne mechanizmy funkcjonowania państw amerykańskich, rozumie podstawowe procesy społeczne i kulturowe zachodzące na kontynentach amerykańskich, umie rozwiązywać proste problemy zawodowe i współpracować z innymi osobami wdrażając elementy komunikowania oraz public relations, posługuje się jezykiem angielskim lub hiszpańskim na poziomie B2, potrafi gromadzić i analizować informacje w stopniu podstawowym, a także ma szersze spojrzenie na relacje społeczne przez pryzmat doświadczeń amerykańskich. Jednocześnie absolwent jest gotowy do wdrożenia nabytych podczas studiów umiejętności i kompetencji społecznych w życiu publicznym i prywatnym oraz do kontynuowania nauczania na studiach II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Amerykanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Amerykanistyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • ASIAN STUDIES: KOREAN STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę Półwyspu Koreańskiego na płaszczyznach: historycznej, kulturowej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i gospodarki regionu. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka koreańskiego. Pierwszy rok studiów realizowany jest na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a drugi rok na Uniwersytecie Keimyung w Daegu. W drugim roku studenci są zobowiązani do złożenia pracy magisterskiej. Absolwenci programu otrzymują dwa dyplomy magisterskie: studiów koreańskich na Uniwersytecie Keimyung w Daegu oraz studiów azjatyckich, specjalność: Korean Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Asian studies: Korean studies jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Bezpieczeńtwo narodowe
  Studia oferują ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących bezpieczeństwa, zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Absolwent będzie posiadał umiejętność postrzegania, rozumienia i analizowania istoty bezpieczeństwa, jego uwarunkowań, zależności i następstw w perspektywie funkcjonalnej, instytucjonalnej i strukturalnej. Umie analizować i stosować zasady oraz normy prawne, a także procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w ujęciu wielopoziomowym (globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym). Zna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w ujęciu zarówno jednostkowym jak i systemowym.
  Absolwent zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europu oraz posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.W zakresie posiadanej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym, a także w zarządzaniu kryzysowym, Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w zespołach reagowania kryzysowego, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT Stopień: II REKRUTACJA

  Studia zaprojektowano dla kandydatów zainteresowanych aktualnymi problemami ochrony środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody. Eksperci i nauczyciele akademiccy o ugruntowanym dorobku naukowym, przekazują stale aktualizowaną wiedzę, uczą pracy w zespole oraz planowania i prowadzenia prac waloryzacyjnych i monitoringowych w środowisku. Interdyscyplinarny program kształcenia łączy liczne zajęcia praktyczne w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach z atrakcyjnymi ćwiczeniami terenowymi.

   

 • EUROPEISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Europeistyka
  Studia dzienne zorganizowane są na zasadzie systemu punktowego, zgodnego z European Credit Transfer System. Zaliczenie każdego roku studiów wymagać będzie od studenta uzyskania 60 punktów ECTS. Ukończenie studiów pierwszego stopnia wymaga więc uzyskania 180 punktów. Program stacjonarnych studiów pierwszego stopnia przewiduje 1800 godzin, z czego 690 godzin stanowią przed­mioty podstawowe i kierunkowe. Oferowane studentom kursy podzielone są na cztery grupy:
  • kursy podstawowe, obowiązkowe dla wszystkich studentów (m.in. między­narodowe stosunki gospodarcze, prawo UE, podstawy wiedzy o państwie i prawie);
  • kursy kierunkowe z co najmniej czterech zakresów kształcenia w wymiarze 90 godzin w każdym zakresie (m.in. historia społeczna Europy, systemy polityczne państw europejskich, mechanizmy wspólnego rynku i system finansowy UE, architektura instytucjonalna i procesy decyzyjne UE);
  • inne kursy obowiązkowe, wynikające z zaleceń MNiSW (m.in. socjologia, filozofia, dwa języki obce);
  • kursy fakultatywne (m.in. Prawo dyplomatyczne i konsularne, polityka zagraniczna RP, negocjowanie konfliktów społecznych).
  Zasadą jest, że kursy są jednosemestralne. Studenci dokonują wyboru spośród oferowanych kursów w taki sposób, aby w ciągu roku uzyskać wymaganą ilość punktów.
  Studia na kierunku europeistyka posiadają charakter interdyscyplinarny. Przedmiotem studiów jest Europa rozumiana jako przestrzeń społeczno–kulturowa. Studenci zdobywają wiedzę o charakterze propedeutycznym w zakresie humanistyki, nauk społecznych, ekonomii i prawa. Na tej podstawie studenci budują wiedzę w zakresie procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych zachodzących w integrującej się Europie. Absolwenci studiów będą przygotowani do zdobywania specjalistycznej wiedzy oferowanej w ramach europeistycznych uzupełniających studiów magisterskich, stanowiących kontynuację studiów licencjackich, w zakresie integracji europejskiej oraz procesów społecznych, ekonomicznych i politycznych, zachodzących we współczesnej Europie oraz jej roli w procesach globalizacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • GLOBAL AND DEVELOPMENT STUDIES Stopień: I REKRUTACJA

  tudia na kierunku GLaD to przede wszystkim studia interdyscyplinarne mające za zadanie przekazanie podstawowej, ale rozległej tematycznie wiedzy na temat współczesnych procesów globalizacyjnych oraz problemów rozwojowych współczesnego świata. Ogólnym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności umożliwiających rozumienie i wyjaśnianie procesów politycznych, ekonomicznych, instytucjonalnych dla współczesnych stosunków międzynarodowych oraz aktualnych zagrożeń globalnych z nich wynikających. Studia umożliwiają więc pogłębione zapoznanie się z metodami przeciwdziałania tym zagrożeniem, przede wszystkim w aspekcie aktualnych wyzwań dla ludzkości oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej.

 • INTERNATIONAL SECURITY AND DEVELOPMENT Stopień: II REKRUTACJA

  International Security and Development (ISAD) to międzynarodowy program studiów drugiego stopnia skierowany do polskich i zagranicznych studentów, m.in. z krajów Europy, Ameryki Północnej i Azji oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i rozwoju. Program studiów pozwala na zdobycie teoretycznej, specjalistycznej wiedzy z zakresu międzynarodowego bezpieczeństwa i współpracy rozwojowej. Jego celem jest rozwijanie kreatywnego myślenia o złożonych problemach związanych z globalnym bezpieczeństwem i rozwojem, a także wyposażenie studentów w narzędzia analityczne, wiedzę językową i kompetencje międzykulturowe. Program pomaga też w zdobyciu umiejętności zawodowych potrzebnych do zarządzania globalnym bezpieczeństwem i rozwojem w międzynarodowym otoczeniu.

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Kulturoznawstwo
  Program studiów zorganizowany jest w systemie punktów ECTS. Przedmioty podzielone są na dwie grupy:
  • przedmioty obowiązkowe, takie jak: teoria kultury, historia filozofii, antropologia kulturowa, socjologia stosunków między­kulturowych, socjologia kultury, język a kultura;
  • przedmioty fakultatywne, takie jak: interpersonalne stosunki i komunikacja między­kulturowa, kultura organizacji, współczesne tożsamości, dzieje obyczajów.
  Do zaliczenia studiów wymagane jest uzyskanie 180 punktów ECTS. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej.
  Podstawowym celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie: głównych zagadnień teorii kultury, teorii procesów narodotwórczych, międzynarodowych stosunków kulturowych i politycznych, relacji inter-etnicznych, kultury przedsiębiorczości etnicznej, zagadnień wielokulturowości i pluralizmu kulturowego, etnicznego i politycznego we współczesnym świecie, podstaw filozofii, socjologii i politologii oraz wstępnych zagadnień związanych z wyborem przyszłej specjalności magisterskiej. Kulturoznawstwo międzynarodowe stanowi zatem nowy rodzaj studiów interdyscyplinarnych, zorientowanych na dostarczenie wiedzy nie tylko teoretyczno-ogólnej, ale i praktycznej, odnoszącej się do zasad organizacji i ewolucji współczesnych społeczeństw europejskich i pozaeuropejskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LATYNOAMERYKANISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia oferują wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych związanych z problematyką latynoamerykańską. Podczas studiów I stopnia studenci poznają m.in. historię Ameryki Łacińskiej, specyfikę dynamicznych przemian państw i społeczeństw latynoamerykańskich, zróżnicowanie etniczno-rasowe oraz religijne, problemy społeczne, systemy polityczne oraz kulturę latynoamerykańską. Dokonując wyboru kursów fakultatywnych studenci będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianej problematyki amerykańskiej, obejmującej zarówno Amerykę Łacińską i Karaiby, jak i Amerykę Północną. Jednocześnie studenci kierunku latynoamerykanistyka uzyskają podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, uczestnicząc w takich zajęciach jak: socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie czy metody nauk społecznych.

  Istotnym elementem studiów jest nacisk na nauczanie i/lub doskonalenie języka hiszpańskiego od I roku studiów oraz języka angielskiego od II roku studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Latynoamerykanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, język polski, matematyka, WOS
  • Język angielski lub język hiszpański

  Dowiedz się więcej

 • MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Migracje międzynarodowe
  Program studiów I stopnia na kierunku migracje międzynarodowe obejmuje zagadnienia związane z głównymi kierunkami i mechanizmami współczesnych migracji oraz strumieniami uchodźców. Studia oferują podstawową wiedzę dotyczącą społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych konsekwencji mobilności przestrzennej. Podczas trzech lat nauki student pozna m.in. dzieje migracji światowych, zagadnienia wielokulturowości i etniczności, problemy polityki migracyjnej oraz polityki wobec mniejszości, metody badań migracyjnych oraz etnicznych. Jednocześnie uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, uczestnicząc w takich modułach, jak socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, podstawy ekonomii i zarządzania, komunikowanie społeczne oraz public relations. Studenci mają możliwość nauki języka angielskiego lub hiszpańskiego. W programie studiów przewidziano także translatoria, umożliwiające pogłębianie i doskonalenie znajomości języków obcych. Ważnym elementem studiów prowadzonych przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest możliwość uczestniczenia w:
  • wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata;
  • konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad migracjami i wielokulturowością
  • wymianach studenckich objętych programem Erasmus oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata,studenckich kołach naukowych.
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku migracje międzynarodowe posiada ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień obejmujących obszar nauk społecznych, w tym szczególnie odnoszącą się do procesów migracji, problematyki uchodźstwa i zróżnicowania społeczeństw wielokulturowych. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy i trendy migracyjne, różnorodne modele polityki migracyjnej, zasady i obszary działalności organizacji międzynarodowych i polskich zajmujących się ochroną praw mniejszości. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe i współpracować z innymi osobami wdrażając elementy komunikowania oraz public relations, posługuje się językiem angielskim lub hiszpańskim na poziomie B2, potrafi gromadzić i analizować informacje, a także ma szersze spojrzenie na złożoną sytuację zróżnicowanych kulturowo społeczeństw. Jednocześnie absolwent jest gotowy do wdrożenia nabytych podczas studiów umiejętności i kompetencji społecznych w życiu publicznym i prywatnym oraz do kontynuowania nauczania na studiach II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Migracje międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • POLITOLOGIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Politologia
  Obowiązujący program studiów uwzględnia Europejski System Transferu Punktów (ECTS), przy jednoczesnym uwzględnieniu przed­miotów wchodzących w skład minimum programowego określonego przez MNiSzW. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną Instytutu dla kierunków politologia i stosunki między­narodowe. W programie studiów znajdują się głównie przed­mioty kierunkowe, m.in.: nauka o polityce, systemy polityczne, historia ustroju Polski, współczesna myśl polityczna, samorząd terytorialny oraz integracja europejska. Program przewiduje również przed­mioty do wyboru (szczegółowy program studiów zamieszczony jest na stronie internetowej INPiSM).
  Absolwent posiada ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych, umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot wybrany spośród: filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • RELACJE MIĘDZYKULTUROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Relacje międzykulturowe
  Głównym celem kształcenia na I stopniu studiów na kierunku relacje międzykulturowe jest przekazanie studentom wiedzy o współczesnym zglobalizowanym świecie, w którym coraz intensywniejsze są interakcje między ludźmi różnych kultur oraz stosunki i zależności pomiędzy poszczególnymi kulturami. Studia nad relacjami międzykulturowymi łączą wiedzę różnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, dostarczając studentom różnorodnych narzędzi teoretycznych i metodologicznych potrzebnych do zrozumienia złożonego i szybko zmieniającego się świata. Fundamentalna dla kierunku interdyscyplinarność przejawia się w integrowaniu w ramach programu studiów wielu perspektyw poznawczych oferowanych przez: kulturoznawstwo, antropologię, nauki o sztuce, historię, językoznawstwo, religioznawstwo, socjologię, nauki o polityce oraz nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Zajęcia dostarczające wiedzy o relacjach międzykulturowych i poszczególnych kulturach są harmonijnie łączone z zajęciami rozwijającymi umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do poruszania się we współczesnym świecie, w którym coraz częściej konieczna jest współpraca między osobami z różnych kręgów kulturowych. Należy podkreślić, że zarysowaną wielość perspektyw i zagadnień obecną w programie studiów podporządkowano priorytetowi, jakim jest dążenie do poznania relacji między różnymi kulturami oraz szerokiego spektrum zachowań ludzi w różnych sytuacjach kontaktu z przedstawicielami innych kultur. Owo poznanie stanowi fundament dialogu i umożliwia rozwój w wymiarze jednostkowym i zbiorowym za sprawą lepszego zrozumienia odmienności kulturowych i wykorzystanie potencjału, jaki daje współpraca międzykulturowa.
  Studenci relacji międzykulturowych zdobywają ogólną wiedzę w zakresie nauk społecznych, która umożliwia im kontynuację edukacji na poziomie II stopnia wszystkich kierunków humanistycznych oraz społecznych uczelni krajowych i zagranicznych. Celem kształcenia na I stopniu studiów jest przekazanie studentom wiedzy o różnych aspektach relacji międzykulturowych we współczesnym zglobalizowanym świecie, w którym coraz intensywniejsze są interakcje między ludźmi różnych kultur oraz stosunki i zależności pomiędzy poszczególnymi kulturami. Zajęcia dostarczające ogólnej wiedzy o relacjach międzykulturowych i poszczególnych kulturach są harmonijnie łączone z zajęciami rozwijającymi umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do poruszania się we współczesnym świecie, w którym coraz częściej konieczna jest współpraca między osobami z różnych kręgów kulturowych.
  Z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi zdobytymi w trakcie studiów na kierunku relacje międzykulturowe absolwent jest w stanie precyzyjnie określić swoje atuty i racjonalnie kształtować dalszą karierę we współczesnym wielokulturowym świecie. Absolwent relacji międzykulturowych może podejmować pracę w szerokim spektrum instytucji od fundacji i organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. sprawami imigrantów czy organizowaniem życia kulturalnego i obywatelskiego, przez instytucje kultury (muzea, galerie), ministerstwa, ambasady, konsulaty i inne instytucje administracji rządowej oraz samorządowej po media i przedsiębiorstwa (np. turystyczne, reklamowe, public relations) działające w środowisku wielokulturowym – wszędzie tam, gdzie niezbędne są kompetencje w interakcjach międzykulturowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Relacje międzykulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Relacje międzykulturowe jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Obowiązujący program studiów uwzględnia Europejski System Transferu Punktów (tzw. ECTS) przy jednoczesnym uwzględnieniu przed­miotów wchodzących w skład minimum programowego określonego przez MNiSzW. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną Instytutu dla kierunków politologia i stosunki między­narodowe. W programie studiów I stopnia znajdują się m.in.: przed­mioty kształcenia ogólnego (np. filozofia, socjologia), przed­mioty podstawowe (np. historia stosunków między­narodowych, ekonomia, elementy matematyki i statystyki, polityka gospodarcza), przed­mioty kierunkowe (np. prawo między­narodowe publiczne, między­narodowe stosunki polityczne, integracja europejska) oraz przed­mioty specjalizacyjne dodane do obowiązkowych (np. polityka regionalna UE, między­narodowe stosunki militarne, prawo dyplomatyczne i konsularne).
  Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do pracy:
  • na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
  • w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz
  • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. 

  Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach nie tylko bezpośrednio związanych z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Zdobywa umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest średnia ocen uzyskanych na studiach.

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA AZJATYCKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Studia azjatyckie
  W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się trzy zasadnicze grupy przed­miotów, określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia bliskowschodnie. Podstawowymi przed­miotami kulturoznawczymi są: teoria kultury, socjologia kultury, metodologia badań społecznych, historia kultury Bliskiego Wschodu, wiedza o sztuce i literaturze Bliskiego Wschodu, kultura audiowizualna w obszarze Bliskiego Wschodu i filozofia islamska. Głównymi przedmiotami specjalnościowymi są: cywilizacja muzułmańska, Islam, Judaizm, historia państwa Izrael, geografia Bliskiego Wschodu, stosunki gospodarcze Bliskiego Wschodu i orientalizm. W ramach aspektu Izrael, Instytut proponuje pakiet wykładów, konwersatoriów i seminariów dotyczących współczesnego Izraela oglądanego z rozmaitych perspektyw – od literatury po gospodarkę. Izrael, sąsiadujący z Libanem, Syrią, Jordanią i Egiptem, pokazujemy w kontekście świata arabskiego. Zachodzi tu zresztą podwójna zależność: jak Izrael jest niezrozumiały bez niego, tak on jest niezrozumiały bez Izraela. Osobną uwagę skupiamy na arabskich obywatelach Izraela oraz obywatelach Autonomii Palestyńskiej. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka arabskiego bądź hebrajskiego w wymiarze 540 godzin.
  Zdobyte w trakcie studiów azjatyckich wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów znajdą zastosowanie w pracy w instytucjach tak diagnozujących, jak i kreujących różne sfery aktywności społecznej. Absolwent może podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: mediach, agencjach badań rynkowych, reklamowych i public relations, a także pozarządowym: stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu. Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia bliskowschodnie ułatwią absolwentom pracę w środowisku międzynarodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwiają także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia azjatyckie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia azjatyckie jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA EURAZJATYCKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Studia eurazjatyckie
  Kierunek studia eurazjatyckie ma charakter krajoznawczy i interdyscyplinarny; należy zarówno do obszaru nauk społecznych, jak i humanistycznych, z obu czerpie wiedzę i strategie metodologiczne. Głównym przedmiotem studiów jest specyficznie pojmowany obszar eurazjatycki. Nie należy go rozumieć jako całości Europy i Azji; nie obejmuje zatem państw Unii Europejskiej, obszarów wschodnioazjatyckich, takich jak Chiny, Japonia czy Korea, bliskowschodnich, takich jak kraje arabskie, Izrael ani też subkontynentu indyjskiego. Pojęciu Eurazji nadaje znaczenie specyficzne, charakterystyczne dla rosyjskiej doktryny eurazjatystycznej, gdzie za „eurazjatycki kontynent” uważa się państwa byłego Imperium Rosyjskiego, ZSRR i nielicznych partnerów z najbliższego otoczenia (jak Turcja czy Iran), z którymi obszar ten wchodził w kontakty polityczne i gospodarcze. Oprócz Rosji, największego podmiotu na tym terenie i jej stosunków z Ukrainą, program studiów penetruje tematykę „postradzieckich” krajów mniej znanych w polskiej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej: wschodnioeuropejskich – Białorusi i Mołdawii, środkowoazjatyckich – Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu oraz kaukaskich – Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii. Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Program studiów obejmuje obowiązkowe dla wszystkich studentów kursy obejmujące wiedzę na temat historii, przestrzeni geograficznej, religijnego zróżnicowania, rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego, życia politycznego i administracji na obszarze eurazjatyckim oraz kursy do wyboru uzupełniające przewidziane programem kompetencje. Ponadto, program nauczania zapewnia zajęcia praktyczne z języka rosyjskiego oraz angielskiego przez 3 lata nauki, każdego w wymiarze 270 godzin w całym toku studiów. Zgodnie z przepisami, ukończenie studiów wymaga zdania egzaminu z jednego języka obcego na poziomie B2. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku: studia eurazjatyckie w znaczącym stopniu różni się od innych kierunków realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Największe podobieństwo można zauważyć w przypadku studiów na kierunku: kulturoznawstwo ze specjalnością: rosjoznawstwo, prowadzonych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, tym bardziej, że jego planowana realizacja opiera się na zbliżonych zasobach kadrowych Instytutu Rosji i Europy Wschodniej. Różnice programowe są jednak na tyle zasadnicze, że oba programy w bardzo niewielkim stopniu zachodzą na siebie tematycznie, odmienne są także efekty kształcenia, model absolwenta i możliwości zatrudnienia. O ile program studiów kulturoznawczych na specjalności: rosjoznawstwo skoncentrowany jest przede wszystkim na Rosji, o tyle studia eurazjatyckie stawiają sobie za cel studium całego obszaru postradzieckiego z wyłączeniem państw, które weszły w skład Unii Europejskiej. W znacznie większym stopniu brany jest także kontekst stosunków tego obszaru z niektórymi państwami sąsiednimi, głównie z Turcją, Iranem oraz obszarem Pacyfiku. Ponieważ studia wschodnie nie mają charakteru kulturoznawczego, tematy kultury, a w szczególności życia artystycznego i literackiego, nie odgrywają w nich zasadniczej roli, ustępując miejsca problematyce historii, przemian społecznych narodów eurazjatyckich, ich życia politycznego i gospodarczego. O ile nazwa studiów mogłaby sugerować objęcie swym zasięgiem całego obszaru Europy i Azji, w rzeczywistości nie porusza żadnych zagadnień obszaru Unii Europejskiej z wyjątkiem stosunków UE z Rosją. Podobnie jest w przypadku zagadnień azjatyckich. Program kierunku: studia eurazjatyckie nie eksploruje ani Azji Wschodniej i Japonii, ani też obszaru Indii, Pakistanu, krajów Bliskiego wschodu czy Maghrebu. Porusza jedynie zagadnienia rozwoju cywilizacji tureckiej i jej stosunków z obszarem określanym dziś jako postradziecki; podobnie jest w przypadku Iranu i Chin, których problematykę porusza się jedynie w kontekście stosunków z Rosją. Program zawiera nieco obszerniejszy niż w przypadku większości studiów na niefilologicznych udział lektoratów języków obcych: rosyjskiego i angielskiego. Zwiększenie to jest jednak konieczne ze względu na fakt, że profil absolwenta zakłada swobodne poruszanie się w obszarze biznesu i dyplomacji na terytorium, gdzie języki te stanowią niezbędne narzędzie komunikacji.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: studia eurazjatyckie będzie posiadał rzadką dziś orientację w realiach obszaru postradzieckiego i jego stosunkach z najbliższym otoczeniem. Dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego pozwoli mu uczestniczyć w kontaktach biznesowych, turystycznych i politycznych (wynikających z partnerstwa jednostek samorządu czy instytucji państwowych) z krajami obszaru postradzieckiego. Może stać się cenionym pracownikiem dla firm zainteresowanych kontaktami z bardzo perspektywicznymi mniejszymi partnerami obszaru eurazjatyckiego, szczególnie w obliczu trudności w kontaktach handlowych z największymi importerami na Wschodzie. Efekty kształcenia przyjęte dla kierunku studiów studia eurazjatyckie mają charakter międzyobszarowy (nauki społeczne 50%, nauki humanistyczne 50%). W zakresie wiedzy obejmują obszar postardziecki, kwestie przedsiębiorczości i życia politycznego, umiejętności dotyczą pogłębionych kompetencji językowych, rozpoznawania charakteru wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych, a także prognozowania zjawisk; w zakresie kompetencji zakładają przede wszystkim otwarcie na pracę w grupie i odmienności cywilizacyjne. Możliwości zatrudnienia absolwenta są stosunkowo szerokie: od szerokiego spektrum podmiotów gospodarczych, poszukujących możliwości partnerstwa na obszarze eurazjatyckim poprzez instytucje doradcze, system kontrolno-decyzyjny w obszarze imigracji, podmioty kulturalne, w jeszcze większym stopniu – jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia eurazjatyckie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia eurazjatyckie jest średnia ocen uzyskanych na studiach oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)