• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Głównym celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy, rozwijania umiejętności i kształtowania kompetencji społecznych niezbędnych do elastycznego dostosowywania się do wymagań rynku pracy i reagowania na jego aktualne i przyszłe potrzeby. Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia bezpieczeństwo narodowe posiada przygotowanie do pracy w organach samorządowych, rządowych, administracji państwowej, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz organizacjach społecznych. Ponadto zdobyta wiedza umożliwia absolwentom tego kierunku podjęcie pracy zawodowej w służbach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna) oraz w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Na mocy porozumienia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z Komendą Główną Policji z dnia 3 czerwca 2011 roku do programu studiów wprowadzono treści szkolenia podstawowego policjantów, co umożliwia absolwentom chętnym do pracy w Policji po ukończeniu studiów skrócenie szkolenia podstawowego i ułatwia podjęcie pracy w tym zawodzie. Absolwent, kończąc trzyletni tok studiów wyższych zawodowych, otrzymuje tytuł licencjata. Ma możliwość kontynuacji edukacji na studiach magisterskich tej samej lub zbliżonej specjalności oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia licencjackie na kierunku Pedagogika skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania szeroko pojętego zawodu Pedagoga zarówno w Polsce, jak i w większości państw Unii Europejskiej. W wyniku zrealizowania programu kształcenia Absolwent posiada podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, jest gotowy do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafi kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz spełniania funkcji konkretnych instytucji oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną specjalnością. Jest gotów do prowadzenia prostej analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie:

  • dysponował WIEDZĄ ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną (obejmującą podstawową terminologię, teorie i metodologię); uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych; wiedzą, która umożliwi zrozumienie szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego; międzyobszarowy charakter kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwoli absolwentowi na zdobycie niezbędnej dla nauczyciela tego szczebla edukacji elementarnej wiedzy z: obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych (w tym - pedagogiki i psychologii), obszaru nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych (w tym - historii); obszaru nauk ścisłych, dziedziny nauk matematycznych (w tym - matematyki); oraz obszaru sztuki, dziedziny sztuk plastycznych i dziedziny sztuk muzycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Pedagogika specjalna skierowany jest do wszystkich zainteresowanych wychowaniem, kształceniem i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością oraz osób o rozwoju odbiegającym od normy we wszystkich fazach życia. Program studiów łączy podejście humanistyczne oraz społeczne, uwzględnia aspekty środowiska wychowawczego, systemów i instytucji opieki, wychowania, edukacji i rehabilitacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna jest zdobycie podstawowej wiedzy, kształtowanie i rozwijanie umiejętności oraz kompetencji społecznych, niezbędnych do elastycznego dostosowanie się do potrzeb rynku pracy:

  • dostarczenie uporządkowanej wiedzy społecznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, obejmującej podstawową terminologię, teorie i metodologię oraz wiedzy na temat zasad i norm etycznych;
    
  • rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, rozwijania umiejętności pracy w zespole, opanowanie umiejętności formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i socjalnych oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy oraz praktycznego działania a także umiejętności badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwenta kierunku psychologia cechuje rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwi mu zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu ludzkich zachowań oraz edukacji. W zakresie studiowanego kierunku absolwent wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych oraz nauk medycznych. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu: wspierania możliwości rozwojowych dziecka, diagnozowania i interpretacji danych diagnostycznych i konstruowania programów profilaktycznych .Posiadać będzie ponadto poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej psychologa. Absolwent posiada umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów badawczych i terapeutycznych. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i sprawnie posługiwać się nią w postępowaniu diagnostycznym. Wykorzystując metody heurystyczne w sposób twórczy planuje własny rozwój osobowy. Absolwent jest wrażliwy do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem w charakterze psychologa. Jest przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Jest obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

ANO Ocena

dla mnie niezapomniany okres w życiu :) polecam

Kamci1993 Ocena

Tragiczny brak organizacji. Za dużo studentów. Bardzo mało wymagajacy wykładowcy. Chcecie odpocząć wybierzecie się tam. Jeśli chcecie żeby studia was zainspirowaly albo zainteresowaly jakimś tematem także poszukajcie co s więcej o tym to nie tutaj.