• ANIMACJA KULTURY W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku animacja kultury w przestrzeni społecznej jest ukształtowanie kompetentnego artysty oraz w zależności od wybranej specjalności: nauczyciela lub organizatora działań twórczych mającego rozległą świadomość kontekstów społecznych, kulturowych i artystycznych swojej pracy. Rozumiejącego złożony charakter i dynamikę procesów społecznych i kulturowych oraz znaczenie twórczości w wymiarze indywidualnym i społecznym. Potrafiącego współpracować z różnymi odbiorcami w ramach szerokiej gamy publicznych i niepublicznych instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Posługującego się pełnym spektrum współczesnych środków artystycznych, świadomego aktualnych zagadnień kultury i sztuki.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Animacja kultury w przestrzeni społecznej jest przegląd prac plastycznych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

   

  Dowiedz się więcej

 • ART & DESIGN Stopień: II REKRUTACJA

  Na studiach artystycznych granice utworzone pomiędzy specjalnościami są tworami sztucznymi, często nieodpowiadającymi zainteresowaniom studentów oraz wymogom rynku pracy. Dlatego powstał pomysł studiów magisterskich Art & Design, który łączy w sobie 5 dotychczasowych kierunków prowadzonych na Wydziale Sztuki: Grafika, Wzornictwo, Malarstwo, Digital design oraz Animacja kultury. Analizując ankiety studenckie i wyrażane w nich oczekiwania doszliśmy do wniosku, że studenci studiów magisterskich – świadomi i odpowiedzialni twórcy – chcieliby mieć pełny wybór metod i technik twórczych, spróbować różnych technologii, pogłębić wiedzę na wybrane tematy. Dlatego nowy kierunek Art & Design oferuje pełny wybór ścieżki kształcenia z przygotowanych 28 modułów artystycznych, projektowych, animacyjnych oraz nauczycielskich wspartych 10 modułami z obszaru nauk o sztuce i filozofii. Aby pomóc studentom zdecydować o swojej ścieżce, zostały przygotowane przykładowe zestawy dla specjalności artystycznych, projektowych i nauczycielskich. Student mając możliwość wyboru odpowiednich modułów pod opieką tutora będzie w stanie rozwinąć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności według własnych preferencji oraz lepiej przygotować się do wymogów przyszłych pracodawców. Celem tych studiów jest kształcenie studentów w sposób indywidualny poprzez realizację własnego projektu artystycznego w kilku pracowniach przy ścisłej współpracy prowadzących, zarówno artystów jak i teoretyków. Stawiamy na kreatywność i elastyczność.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Art & design jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu prac.

   

  Dowiedz się więcej

 • DIGITAL DESIGN Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku Digital Design jest:

  • przygotowanie absolwenta do pracy w branżach związanych z rozwojem nowych mediów;
  • przygotowanie absolwentów, jako pracowników sektora kreatywnego, posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności informatyczne oraz rozwiniętą wrażliwość estetyczną i kompetencje z obszaru sztuki;
  • ukazanie mediów cyfrowych, jako obszary – środowiska cyfrowych przestrzeni komunikacyjnych takich jak: strony internetowe, DVD, e-book i biblioteki cyfrowe, telewizja cyfrowa, obrazy generowane kodem, wiadomości sms, poczta elektroniczna, gry komputerowe, czy fotografia cyfrowa;
  • przygotowanie absolwenta do projektowanie cyfrowych aplikacji i utworów wykorzystujących języki programistyczne, jako autorskich dzieł o charakterze interaktywnym;
  • ukazanie mediów cyfrowych i multimediów w kontekście sztuki współczesnej, jako aspekt kreowania komunikatu wizualnego w odniesieniu do historii obrazowania w komercyjnych i artystycznych realizacjach XX i XXI wieku;
  • wykorzystanie nowych technologii edycji obrazu wirtualnego, jako czynnik wzbogacający immersywne doznania odbioru dzieła, również, jako interfejs w przestrzeni typu open-space, bazujący na technologii informacyjnej;
  • przygotowanie absolwenta do wykorzystywania strategii kreowania komunikatu wizualnego wspartego na wiedzy o społeczeństwie i badaniach rynku marketingowego w sztuce i w obszarze mediów informacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kiernku Digital design jest wynik rozmowa kwalifikacyjnej oraz egzamin praktyczny. 

   

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku grafika jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w szczególności multimedialnych – w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studia zapewniają zdobycie wiedzy ogólnohumanistycznej kształtującej świadomość twórczą i kompetencje zawodowe. Uzyskany tytuł daje prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Posiada wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach i agencjach graficznych, jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Grafika jest egzamin praktyczny oraz ocena prac kandydata.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest ocena prac kandydata.

   

  Dowiedz się więcej

 • MALARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku malarstwo jest przygotowanie do wykonywania prac z zakresu malarstwa w technologiach tradycyjnych i współczesnych oraz z wykorzystaniem dyscyplin pokrewnych i intermedialnych środków wyrazu. Zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii sztuki. Przygotowanie do samodzielnej pracy indywidualnej oraz zespołowej w obszarze kultury i sztuki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczości artystycznej w dziedzinie malarstwa oraz wybranych dyscyplin pokrewnych. Potrafi wykorzystywać tradycyjne i nowoczesne techniki i technologie w dziedzinie malarstwa sztalugowego i malarstwa w architekturze. Posiada umiejętności w obszarze działań intermedialnych. Dysponuje wiedzą w zakresie historii sztuki, filozofii i estetyki. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy zespołowej w instytucjach kultury. Może kontynuować studia na innych kierunkach artystycznych II stopnia; gdyż jest otwarty na specyfikę szeroko pojętego języka sztuk wizualnych. Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o dostanie na studia drugiego stopnia.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu prac plastycznych.

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA I MEDIA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe. Zdobyte umiejętności budowania dzieła interdyscyplinarnego stają się równocześnie narzędziami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie zawodowe w wybranych sektorach rynku pracy takich jak:

  • produkcja filmu i dźwięku na potrzeby mediów,
  • fotografia użytkowa; reporterska, dokumentacyjna, wydawnicza,
  • grafika projektowa/edytorska/ilustracja; strony www, wydawnictwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i media jest ocena wykonanych przez kandydata prac z zakresu sztuk wizualnych.

   

  Dowiedz się więcej

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

Opinie (0)