• BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biologia
   Studia pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych. Absolwenci kierunku biologia są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, zakładach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach diagnostycznych i medycznych wykorzystujących metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych. Absolwenci specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania przyrody na studiach pierwszego stopnia uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody w szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku biologia i odbyciu zajęć z dydaktyki biologii, również do nauczania biologii w pozostałych typach szkół.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • BIOMONITORING REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biomonitoring
   Na tym autorskim kierunku Uniwersytet Łódzki zaoferował studia w 2014 r. jako pierwsza uczelnia w Polsce. Biomonitoring opiera się na analizie biowskaźników – szczególnych organizmów, które wykorzystywane są do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska. Ocena biologiczna stanu środowiska jest bardziej kompleksowa i wiarygodna w porównaniu z wynikami monitoringu jedynie parametrów fizycznych i chemicznych środowiska. Wdrażanie biomonitoringu w Polsce stanowi obowiązek wynikający z unijnych dyrektyw.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka
    

  • BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biotechnologia
   Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnego i wszechstronnego wykształcenia, umożliwiającego sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii.
   Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego. Mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowych, jednostkach związanych z ochroną środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach kontrolnych i badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • MIKROBIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Mikrobiologia
   Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę i kwalifikacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk  biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych i przemysłowych. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają im na podejmowanie pracy w: laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych, służby zdrowia oraz laboratoriach służb weterynaryjnych, laboratoriach nadzoru sanitarnego, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • GENETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Genetyka
   Studia na kierunku genetyka pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o cytogenetyce i genetyce molekularnej człowieka, a także o strukturach i funkcjach kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Duża liczba zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie: identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii, ochronie środowiska i medycynie.
   Absolwent kierunku genetyka będzie mógł pracować jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach medycyny sądowej oraz jako nauczyciel po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Genetyka jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Ochrona środowiska
   Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy przyrodniczej połączonej z szeroką znajomością problematyki ochrony środowiska w aspektach ekologicznym, społecznym prawnym i ekonomicznym.
   Absolwent kierunku ochrona środowiska potencjalnie jest wysoko kwalifikowanym pracownikiem służb ochrony przyrody i środowiska oraz urzędów, współpracujących z nimi instytucji i jednostek gospodarczych, a także samorządów i organizacji społecznych. Absolwent tego kierunku rozumie procesy fizykochemiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze oraz mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne kształtujące postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska. Umiejętność pracy w laboratorium i w terenie łączy z umiejętnościami przekonywania ludzi i współpracy z instytucjami społecznymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
   Są to studia przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży o szerokich, interdyscyplinarnych zainteresowaniach, którzy posiadają duży zasób wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zdolność łączenia faktów z różnych dziedzin nauki. Studia prowadzone są przez 4 wydziały UŁ: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki. Studenci MSM-P od początku trwania studiów studiują w trybie indywidualnym i mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziale Matematyki i Informatyki. Student MSM-P dokonuje wyboru kierunku wiodącego z następujących: biologia, biotechnologia, mikrobiologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

    

    

   Studia II stopnia
    
   Proces rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.
    

    

  • BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Biologia
   Studia podyplomowe przeznaczone dla nauczycieli biologii, którzy pragną pogłębić i zaktualizować wiedzę z zakresu biologii oraz dla
   nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Biologia wymagane są ukończone studia wyższe na kierunku biologia lub pokrewnym np. ochrona środowiska oraz studia mające w procesie kształcenia przedmiot biologię, np. pedagogika, psychologia, kierunki rolnicze, wychowanie fizyczne, kierunki medyczne.

  • BIOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa
   Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom najnowszych osiągnięć w zakresie nauk biologicznych, które mogą być wykorzystywane w kryminalistyce i sądownictwie. Absolwenci otrzymają wiedzę w zakresie antropologii sądowej, entomologii sądowej, biochemii, genetyki, toksykologii,mikrobiologii lekarskiej, sanitarnej, immunologii infekcyjnej, psychofarmakologii i uzależnień lekowych, botaniki sądowej i diatomologii, osteologii kręgowców, ochrony prawnej roślin i zwierząt oraz zastosowań metod statystycznych w kryminalistyce i administracji sądowej. Ponadto nabędą umiejętności samodzielnego pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego.
   Absolwent studiów będzie przygotowany do oceny i samodzielnego oznaczania materiału, który zebrano na miejscu zdarzenia i prawidłowego przygotowania ekspertyz sądowych. Zakładamy, że absolwent nabędzie umiejętności określania okoliczności miejsca zdarzenia na podstawie dostarczonego mu lub samodzielnie zebranego biologicznego materiału dowodowego.
   Osoby kończące studium będą posiadać wiedzę w zakresie ochrony przyrody oraz o chronionych przez prawo gatunkach roślin i zwierząt, a także umów i konwencji międzynarodowych w tym zakresie. Absolwenci zostaną przygotowani do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiału biologicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa wymagany jest tytuł absowenta studiów wyższych przynajmniej pierwszego stopnia.

  • OCHRONA PRZYRODY W PROCESACH INWESTYCYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnch
   Studia podyplomowe przygotowują pracowników firm konsultingowych i pracowników różnego szczebla administracji publicznej do sporządzania i weryfikacji raportów przyrodniczych w procedurze ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ). Program studiów zakłada przeprowadzenie zajęć w trzech blokach tematycznych: przyrodniczym, prawniczym i specjalistycznym poświęconym różnym aspektom OOŚ.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych wymagane są ukończone studia wyższe z dyplomem magistra biologii, geografii, ochrony środowiska, leśnictwa lub innych kierunków przyrodniczych lub absolwenci kierunków nieprzyrodniczych pracujący obecnie na stanowiskach związanych z ochroną przyrody.

opinie (1)

 • Student
  ocena

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UL to jedna z najlepszych uczelni biologicznych w Polsce. Kształci wybitnych specjalistów w swej dziedzinie, otwiera drogę do kariery naukowej i zawodowej. Wyposaża studenta w ogólnie rozwojową wiedzę nauk biologicznych przydatną w zyciu, jak i późniejszej karierze.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biochemia i biologia molekularna
 • Biofizyka molekularna i medyczna
 • Biologia eksperymentalna
 • Biologia środowiskowa
 • Genetyka
BIOMONITORING
BIOTECHNOLOGIA
MIKROBIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
MIĘDZYOBSZAROWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biochemia i biologia molekularna
 • Biofizyka medyczna i bioinformatyka
 • Biologia eksperymentalna
 • Biologia środowiskowa
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia medyczna
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
 • Biotechnologia roślinna
MIKROBIOLOGIA
Specjalności:
 • Mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ekologia i ochrona wód
 • Ochrona przyrody
 • Biotechnologie ekologiczne
 • Diagnostyka skażeń środowiska
 • Ekohydrologia (prowadzone w języku angielskim)
GENETYKA
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA;
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia stosowana i molekularna
 • Biologia środowiskowa
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ekologia i ochrona wód
 • Ochrona przyrody
 • Ekologia człowieka

Podyplomowe

BIOLOGIA
BIOLOGIA SĄDOWA
OCHRONA PRZYRODY W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

Doktoranckie

STUDIA BIOCHEMICZNO-BIOFIZYCZNE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
GENETYKA MOLEKULARNA, CYTOGENETYKA I BIOFIZYKA MEDYCZNA
MIKROBIOLOGIA, IOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA