• BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biologia
   Studia pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych. Absolwenci kierunku biologia są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, zakładach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach diagnostycznych i medycznych wykorzystujących metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych. Absolwenci specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania przyrody na studiach pierwszego stopnia uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody w szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku biologia i odbyciu zajęć z dydaktyki biologii, również do nauczania biologii w pozostałych typach szkół.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • BIOMONITORING REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biomonitoring
   Na tym autorskim kierunku Uniwersytet Łódzki zaoferował studia w 2014 r. jako pierwsza uczelnia w Polsce. Biomonitoring opiera się na analizie biowskaźników – szczególnych organizmów, które wykorzystywane są do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska. Ocena biologiczna stanu środowiska jest bardziej kompleksowa i wiarygodna w porównaniu z wynikami monitoringu jedynie parametrów fizycznych i chemicznych środowiska. Wdrażanie biomonitoringu w Polsce stanowi obowiązek wynikający z unijnych dyrektyw.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka
    

  • BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biotechnologia
   Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnego i wszechstronnego wykształcenia, umożliwiającego sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego. Mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowych, jednostkach związanych z ochroną środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach kontrolnych i badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.

    

  • MIKROBIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Mikrobiologia
   Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę i kwalifikacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk  biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych i przemysłowych. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają im na podejmowanie pracy w: laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych, służby zdrowia oraz laboratoriach służb weterynaryjnych, laboratoriach nadzoru sanitarnego, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • GENETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Genetyka
   Studia na kierunku genetyka pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o cytogenetyce i genetyce molekularnej człowieka, a także o strukturach i funkcjach kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Duża liczba zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie: identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii, ochronie środowiska i medycynie. 

   Absolwent kierunku genetyka będzie mógł pracować jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach medycyny sądowej oraz jako nauczyciel po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Genetyka jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Ochrona środowiska
   Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy przyrodniczej połączonej z szeroką znajomością problematyki ochrony środowiska w aspektach ekologicznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym.
   Absolwent kierunku ochrona środowiska potencjalnie jest wysoko kwalifikowanym pracownikiem służb ochrony przyrody i środowiska oraz urzędów, współpracujących z nimi instytucji i jednostek gospodarczych, a także samorządów i organizacji społecznych. Absolwent tego kierunku rozumie procesy fizykochemiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze oraz mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne kształtujące postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska. Umiejętność pracy w laboratorium i w terenie łączy z umiejętnościami przekonywania ludzi i współpracy z instytucjami społecznymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich
   i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska
   i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
   Są to studia przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży o szerokich, interdyscyplinarnych zainteresowaniach, którzy posiadają duży zasób wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zdolność łączenia faktów z różnych dziedzin nauki. Studia prowadzone są przez 4 wydziały UŁ: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki. Studenci MSM-P od początku trwania studiów studiują w trybie indywidualnym i mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziale Matematyki i Informatyki. Student MSM-P dokonuje wyboru kierunku wiodącego z następujących: biologia, biotechnologia, mikrobiologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się
   o przyjęcie.
   Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na poszczególnych kierunkach w ramach MISM-P.
    
    

  • BIOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA DOKTORANCKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia doktoranckie Biologia i Ochrona Środowiska

   Studia doktoranckie (studia III stopnia) proponowane na Wydziale BiOŚ umożliwiają studentom-doktorantom zdobycie wiedzy z wybranych dziedzin nauk biologicznych. W czasie czteroletnich studiów doktoranci również poszerzają swoją wiedzę z zakresu filozofii lub ekonomii, znajomości języka angielskiego w zakresie specjalistycznego słownictwa oraz dydaktyki (metodyka nauczania biologii w szkole wyższej). Programy studiów doktoranckich, jak i dobór kadry prowadzącej zajęcia zawsze są nadzorowane przez odpowiednie Rady Programowe Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz podlegają opiniowaniu przez Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów. W czasie trwania studiów doktoranci mogą uczestniczyć w konferencjach krajowych i zagranicznych, odbywać staże naukowe zarówno w uczelniach w Polsce jak i za granicą oraz uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach. Wyjazdy na staże, szkolenia i konferencje pozwalają nawiązywać kontakty naukowe, rozszerzyć możliwości badań oraz pogłębić znajomość języka obcego. Studia umożliwiają doktorantowi zdobycie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych, prezentacji ich wyników oraz pozyskiwania funduszy umożliwiających realizację projektów naukowych. W czasie studiów doktoranci wykonują badania naukowe pod opieką samodzielnych pracowników naukowych. Badania te są podstawą przygotowania rozprawy doktorskiej i jej publicznej obrony, w efekcie której doktorant uzyskuje stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie  zgodnej ze specyfiką określonych studiów.
   Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego działają cztery studia doktoranckie:
   • Stacjonarne Studia Doktoranckie Biochemiczno-Biofizyczne 
   Studia kształcą specjalistów w zakresie biochemii, biofizyki i biologii molekularnej oraz stwarzają doktorantom szansę nabycia kwalifikacji interdyscyplinarnych (biologia, medycyna, rolnictwo). Prace doktorskie przygotowywane są pod opieką pracowników naukowych Katedry Biochemii Ogólnej, Katedry Cytobiochemii oraz Katedry Biofizyki Molekularnej.
   • Stacjonarne Studia Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska
   Badania naukowe doktoranci prowadzą pod opieką pracowników Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska. Badania te obejmują szeroki zakres tematów związanych z antropologią, ekologią roślin, grzybów i zwierząt, funkcjonowaniem populacji i ekosystemów wodnych, jak i lądowych, taksonomią, filogeografią oraz ochroną środowiska. 
   • Stacjonarne Studia Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej  
   Doktoranci prowadzą badania w zakresie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej  w jednej z siedmiu jednostek naukowo-badawczych naszego Wydziału. Są to: Katedra Genetyki Molekularnej, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Katedra Biofizyki Molekularnej (Zakład Radiobiologii), Katedra Biofizyki Medycznej, Katedra Biofizyki Ogólnej, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska oraz Zakład Genetyki Drobnoustrojów.
   • Stacjonarne Studia Doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej 
   Doktoranci przygotowują prace doktorskie z zakresu mikrobiologii, immunologii, biotechnologii roślin i mikroorganizmów, cytofizjologii, fizjologii i biochemii roślin oraz neurobiologii. Badania prowadzone są w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Katedrze Neurobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ oraz w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. 
   Szczegółowe informacje dotyczące programu kształcenia, celów i efektów kształcenia, zasad rekrutacji oraz programy studiów wraz z siatką godzin są dostępne na stronie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ: http://www.biol.uni.lodz.pl/pl w zakładce <STUDENCI/STUDIA DOKTORANCKIE>.

opinie (1)

 • Student
  ocena

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UL to jedna z najlepszych uczelni biologicznych w Polsce. Kształci wybitnych specjalistów w swej dziedzinie, otwiera drogę do kariery naukowej i zawodowej. Wyposaża studenta w ogólnie rozwojową wiedzę nauk biologicznych przydatną w zyciu, jak i późniejszej karierze.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biochemia i biologia molekularna
 • Biofizyka molekularna i medyczna
 • Biologia eksperymentalna
 • Biologia środowiskowa
 • Genetyka
BIOMONITORING
BIOTECHNOLOGIA
MIKROBIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
MIĘDZYOBSZAROWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biochemia i biologia molekularna
 • Biofizyka medyczna i bioinformatyka
 • Biologia eksperymentalna
 • Biologia środowiskowa
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia medyczna
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
 • Biotechnologia roślinna
MIKROBIOLOGIA
Specjalności:
 • Mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ekologia i ochrona wód
 • Ochrona przyrody
 • Biotechnologie ekologiczne
 • Diagnostyka skażeń środowiska
 • Ekohydrologia (prowadzone w języku angielskim)
GENETYKA
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA;
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia stosowana i molekularna
 • Biologia środowiskowa
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ekologia i ochrona wód
 • Ochrona przyrody
 • Ekologia człowieka

Podyplomowe

BIOLOGIA
BIOLOGIA SĄDOWA
OCHRONA PRZYRODY W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

Doktoranckie

STUDIA BIOCHEMICZNO-BIOFIZYCZNE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
GENETYKA MOLEKULARNA, CYTOGENETYKA I BIOFIZYKA MEDYCZNA
MIKROBIOLOGIA, IOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA