• BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biologia
   Studia pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu wszystkich dyscyplin nauk biologicznych. Ponadto, dzięki licznym zajęciom o charakterze laboratoryjnym i terenowym, umożliwiają nabycie cennych umiejętności praktycznych, w tym szczególnie w zakresie analizy materiału biologicznego przy użyciu specjalistycznej aparatury oraz analizy procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji życia, od komórki i organizmu do całych ekosystemów.
   Oprócz zdobycia wiedzy ogólnobiologicznej, student ma możliwość, pogłębić swoje zainteresowania na jednym z pięciu bloków licencjackich oferowanych na studiach stacjonarnych I stopnia, tj. biochemia i biologia molekularna; biofizyka molekularna i medyczna; biologia eksperymentalna; biologia środowiskowa; genetyka lub zdecydować się na specjalność nauczycielską w zakresie nauczania przyrody, która dostępna jest zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
   Kontynuując edukację na studiach stacjonarnych II stopnia student wybiera jedną specjalność spośród następujących: biochemia i biologia molekularna, biofizyka molekularna i medyczna, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa. Natomiast na studiach niestacjonarnych
   II stopnia do wyboru ma dwie specjalności: biologia stosowana i molekularna; biologia środowiskowa.
   Absolwenci kierunku biologia są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, zakładach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach diagnostycznych i medycznych wykorzystujących metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych. Absolwenci specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania przyrody na studiach pierwszego stopnia uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody w szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku biologia i odbyciu zajęć z dydaktyki biologii, również przygotowanie do nauczania biologii w pozostałych typach szkół.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • BIOMONITORING REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biomonitoring
   Na tym autorskim kierunku Uniwersytet Łódzki jako pierwsza uczelnia w Polsce zaoferował studia w 2014 r. Studia skierowane są do osób szczególnie zainteresowanych przyrodą. Biomonitoring opiera się na analizie biowskaźników – wybranych grup organizmów, m.in. glonów, roślin naczyniowych, bezkręgowców, ryb i ptaków, które wykorzystywane są do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska. Ocena biologiczna stanu środowiska jest bardziej kompleksowa i wiarygodna w porównaniu z wynikami monitoringu jedynie parametrów fizycznych i chemicznych środowiska. Wdrażanie biomonitoringu w Polsce stanowi obowiązek wynikający z unijnych dyrektyw, co sprzyja znalezieniu pracy przez absolwentów tego unikatowego w skali kraju kierunku. Semestralne praktyki zawodowe w trakcie studiów pomagają nawiązać kontakt i zacieśnić więzi z potencjalnymi pracodawcami.
   Absolwenci mają możliwość ubiegania się o zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji rządowej i administracji samorządowej zajmujących się ochroną środowiska; służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska); laboratoriach badań środowiska; firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu oraz parkach narodowych lub krajobrazowych.
   Kierunek biomonitoring jest oferowany na studiach stacjonarnych I stopnia, ale jego absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunkach: Ochrona środowiska i Biologia, na wybranych pokrewnych kierunkach oraz na studiach II stopnia na kierunku Biomonitoring pod warunkiem powołania tych studiów przez Senat UŁ.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geografia, informatyka
    

  • BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Biotechnologia
   Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnego i wszechstronnego wykształcenia, umożliwiającego sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii. Studia licencjackie na kierunku Biotechnologia są trzyletnie i jednolite tzn. bez podziału na specjalności. Studia I stopnia trwają łącznie 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na kierunku biotechnologia, w ramach dwuletnich studiów drugiego stopnia – magisterskich, gdzie wybiera jedną z trzech specjalności, tj.: biotechnologia medyczna; biotechnologia mikrobiologiczna; biotechnologia roślinna. Studia I i II stopnia na kierunku biotechnologia realizowane są wyłącznie w trybie stacjonarnym.
   Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego. Mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowych, jednostkach związanych z ochroną środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach kontrolnych i badawczych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.

    

  • MIKROBIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Mikrobiologia
   Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę i kwalifikacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych i przemysłowych.
   Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają im na podejmowanie pracy w: laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych, służby zdrowia oraz laboratoriach służb weterynaryjnych, laboratoriach nadzoru sanitarnego, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.
   Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Mikrobiologia są trzyletnie i jednolite tzn. bez podziału na specjalności trwają łącznie 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent studiów I stopnia ma możliwością kontynuowania nauki na kierunku mikrobiologia, w ramach dwuletnich studiów II stopnia – magisterskich, o specjalności: mikrobiologia medyczna, immunologiczna i diagnostyka laboratoryjna.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • GENETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Genetyka
   Studia na kierunku genetyka pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu cytogenetyki i genetyki molekularnej człowieka, struktury i funkcji kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Duża liczba zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie: identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii, ochronie środowiska i medycynie. Studia na kierunku genetyka to studia II stopnia, dostępne wyłącznie w trybie stacjonarnym.
   Absolwent kierunku genetyka będzie mógł pracować jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach medycyny sądowej.
    
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Genetyka jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Ochrona środowiska
   Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy przyrodniczej połączonej z szeroką znajomością problematyki ochrony środowiska w aspektach ekologicznym, społecznym prawnym i ekonomicznym.
   W celu zapewnienia interdyscyplinarności i wysokiego poziomu kształcenia na kierunku Ochrona środowiska znaczna część zajęć realizowana jest przez pracowników innych Wydziałów UŁ, Politechniki Łódzkiej oraz specjalistów-praktyków zatrudnionych
   w instytucjach związanych z ochroną środowiska. Dużą część zajęć stanowią ćwiczenia laboratoryjne i terenowe oraz praktyki zawodowe, co pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę w praktyce.
   Kierunek Ochrona Środowiska dostępny jest w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia I stopnia, są jednolite bez podziału na bloki licencjackie. Kontynuując edukację na studiach stacjonarnych II stopnia student wybiera jedną specjalność spośród następujących: ochrona przyrody; ekologia i ochrona wód; biotechnologie ekologiczne; diagnostyka skażeń środowiska lub ecohydrology (płatne studia w jęz. angielskim). Natomiast na studiach niestacjonarnych II stopnia do wyboru ma trzy specjalności: ochrona przyrody; ekologia i ochrona wód; ekologia człowieka.
   Absolwent kierunku Ochrona środowiska potencjalnie jest wysoko kwalifikowanym pracownikiem służb ochrony przyrody i środowiska oraz urzędów, współpracujących z nimi instytucji i jednostek gospodarczych, a także samorządów i organizacji społecznych. Absolwent tego kierunku rozumie procesy fizykochemiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze oraz mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne kształtujące postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska. Umiejętność pracy w laboratorium i w terenie łączy z umiejętnościami współpracy z instytucjami społecznymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich
   i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska
   i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
   MISM-P to studia przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży o szerokich, interdyscyplinarnych zainteresowaniach, która posiada duży zasób wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz zdolność łączenia faktów z różnych dziedzin nauki. Studia prowadzone są przez 5 wydziałów UŁ: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki oraz Nauk Geograficznych. Studenci MISM-P od początku trwania studiów studiują w trybie indywidualnym i mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na każdym z 5 wymienionych wydziałów UŁ. Student MISM-P dokonuje wyboru kierunku wiodącego z następujących: Biologia, Biomonitoring, Biotechnologia, Mikrobiologia, Ochrona Środowiska, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Analiza Danych, Informatyka, Geografia, Geomonitoring. Część zajęć student MISM-P odbywa na kierunku innym niż wybrany kierunek wiodący.
   Studia MISM-P kształtują postawę samodzielności i odpowiedzialności, co wynika z ich indywidualnego trybu - student, wspólnie ze swoim opiekunem ustala swoje cele edukacyjne i realizuje je pod jego opieką.
   Absolwent MISM-P posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. Stosownie do wybranych kierunków kształcenia rozumie i potrafi analizować zjawiska zachodzące w przyrodzie, umie prowadzić rozumowanie matematyczne, jest przygotowany do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki. Absolwent MISM-P jest doskonale przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy i uczestnictwa w życiu społecznym.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się
   o przyjęcie.
   Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na poszczególnych kierunkach w ramach MISM-P.
    
    

opinie (1)

 • Student
  ocena

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UL to jedna z najlepszych uczelni biologicznych w Polsce. Kształci wybitnych specjalistów w swej dziedzinie, otwiera drogę do kariery naukowej i zawodowej. Wyposaża studenta w ogólnie rozwojową wiedzę nauk biologicznych przydatną w zyciu, jak i późniejszej karierze.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biochemia i biologia molekularna
 • Biofizyka molekularna i medyczna
 • Biologia eksperymentalna
 • Biologia środowiskowa
 • Genetyka
BIOMONITORING
BIOTECHNOLOGIA
MIKROBIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
MIĘDZYOBSZAROWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biochemia i biologia molekularna
 • Biofizyka medyczna i bioinformatyka
 • Biologia eksperymentalna
 • Biologia środowiskowa
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia medyczna
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
 • Biotechnologia roślinna
MIKROBIOLOGIA
Specjalności:
 • Mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ekologia i ochrona wód
 • Ochrona przyrody
 • Biotechnologie ekologiczne
 • Diagnostyka skażeń środowiska
 • Ekohydrologia (prowadzone w języku angielskim)
GENETYKA
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA;
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia stosowana i molekularna
 • Biologia środowiskowa
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ekologia i ochrona wód
 • Ochrona przyrody
 • Ekologia człowieka

Podyplomowe

BIOLOGIA
BIOLOGIA SĄDOWA
OCHRONA PRZYRODY W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

Doktoranckie

STUDIA BIOCHEMICZNO-BIOFIZYCZNE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
GENETYKA MOLEKULARNA, CYTOGENETYKA I BIOFIZYKA MEDYCZNA
MIKROBIOLOGIA, IOTECHNOLOGIA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA