• ANALITYKA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Analityka chemiczna
  Absolwenci kierunku Analityka chemiczna posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metod analitycznych pełniących istotną rolę w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska. W planie studiów położono duży nacisk na wszechstronne wykształcenie chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem analityki chemicznej środowiska, która umożliwi rozpoznanie zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby i żywnosci. Oprócz przedmiotów chemicznych studenci poznają podstawy biochemii, mikrobiologii i analizy DNA. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • chemia, biologia, fizyka, matematyka
  • język obcy
  • chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka chemiczna jest ocena na dyplomie oraz średna ocena ze studiów.
   

 • CHEMIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Chemia
  Absolwenci kierunku Chemia uzyskują ogólne wykształcenie w zakresie nauk ścisłych. Posiadając solidną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu chemii oraz rozwiniętą w czasie studiów umiejętność samokształcenia, mogą łatwo dostosować się do wymagań rynku pracy. Nasi absolwenci otrzymują wiedzę z zakresu programowania i obsługi komputerów. Osoby zainteresowane pracą w szkolnictwie (tzn. te, które wybrały opcjonalny blok przedmiotów pedagogicznych lub ukończyły specjalność nauczycielską) posiadają kompetencje umożliwiające podejmowanie pracy w charakterze nauczyciela chemii lub chemii i fizyki (biologii lub informatyki) na wszystkich poziomach edukacji. Reasumując, nasi absolwenci są przygotowani  do pracy zarówno w placówkach oświatowych jak również instytutach  naukowo-badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • chemia, biologia, fizyka, matematyka
  • język obcy
  • chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest średna ocena ze studiów oraz ocena na dyplomie.

   

 • CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
  Kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu jest unikatowym kierunkiem w skali kraju, gdyż łączy ze sobą nie tylko umiejętności pracy w laboratorium chemicznym, ale również wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami branży kosmetycznej i farmaceutycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka
   

 • CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA przeznaczone są dla studentów, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę w zakresie chemii materiałów oraz nanotechnologii czyli nowej dziedziny nauki obejmującej wytwarzanie i badania struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów, cząsteczek i klastrów. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie podstawowych działów chemii – chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej oraz technologii chemicznej uzupełnionej o wiedzę z zakresu chemii materiałów, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, technik pomiarowych oraz metod badań nanomateriałów. Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w chemii materiałów i nanotechnologii. Realizacja tych przedmiotów odbywa się na specjalistycznych wykładach, seminariach i laboratoriach, których bazą jest blok przedmiotów podstawowych a uzupełnieniem przedmioty humanistyczne i lektoraty. Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów zajęciami praktycznymi takimi jak wizyty w zakładach produkcyjnych i praktyki zawodowe. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową najnowszej generacji. Umożliwiamy także dostęp do literatury fachowej z interesujących ich dziedzin (abstraktowe i pełnotekstowe bazy danych, e-czasopisma, e-książki; światowe zasoby wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych; dostęp do e-źródeł).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • chemia, biologia, fizyka, matematyka
  • język obcy
  • chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka

 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Twoje zainteresowania i zdolności wykraczają poza ramy typowych kierunków studiów? Mamy dla Ciebie specjalną ofertę: Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Kształcą się na nich osoby o szerokich zainteresowaniach i interdyscyplinarnych uzdolnieniach w dziedzinie nauk matematycznych i przyrodniczych. Studia te adresowane są do najzdolniejszych absolwentów szkół średnich, którzy posiadają duży zasób wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, zdolność łączenia faktów z rożnych dziedzin wiedzy oraz umiejętność samodzielnej pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Nabór na MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wchodzących w skład MISM-P.Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki, na które ubiegają się o przyjęcie.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Nabór na MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki, na które ubiegają się o przyjęcie.

  Dowiedz się więcej

 • NAUCZANIE CHEMII Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Nauczanie chemii
  Absolwent studiów II stopnia kierunku Nauczanie chemii jest przygotowany do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Posiada: przygotowanie merytoryczne z zakresu nauczanego przedmiotu, tak aby w kompetentny sposób przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować i korelować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Przygotowanie z psychologii i pedagogiki, tak aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły, współpracować z innymi nauczycielami. Przygotowanie z dydaktyki przedmiotowej, tak aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania i wspierać rozwój intelektualny uczniów poprzez umiejętny dobór metod nauczania, środków dydaktycznych   oraz zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotu, a także oceniać osiągnięcia uczniów. Absolwent kierunku posiada znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauczanie chemii jest średna ocena ze studiów oraz cena na dyplomie.
   

Opinie (2)

Malwina Ocena

Chemia jest dziedziną, która zawsze będzie odgrywała olbrzymią rolę w życiu człowieka. Dlatego warto rozwijać się w jej zakresie. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim pogłębiają wiedzę, a co ważniejsze, solidnie przygotowują do kariery zawodowej.

Karolina Ocena

Analityka chemiczna nie jest to bułka z masłem i nie ma się co oszukiwać, że jest inaczej. Ale na pewno jest to kierunek, który daje bardzo wiele satysfakcji i warto przyłożyć się do nauki. Studia na Uniwersytecie Łódzkim dają pewien komfort, z racji warunków jakie otrzymują studenci do tego, aby pogłębiać swoją wiedzę.