• CHEMIA Stopień: I II III REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Chemia
   Absolwenci kierunku Chemia uzyskują ogólne wykształcenie w zakresie nauk ścisłych. Posiadając solidną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu chemii oraz rozwiniętą w czasie studiów umiejętność samokształcenia, mogą łatwo dostosować się do wymagań rynku pracy. Nasi absolwenci otrzymują wiedzę z zakresu programowania i obsługi komputerów. Osoby zainteresowane pracą w szkolnictwie (tzn. te, które wybrały opcjonalny blok przedmiotów pedagogicznych lub ukończyły specjalność nauczycielską) posiadają kompetencje umożliwiające podejmowanie pracy w charakterze nauczyciela chemii lub chemii i fizyki (biologii lub informatyki) na wszystkich poziomach edukacji. Reasumując, nasi absolwenci są przygotowani  do pracy zarówno w placówkach oświatowych jak również instytutach  naukowo-badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • chemia, biologia, fizyka, matematyka
   • język obcy
   • chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • ANALITYKA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Analityka chemiczna
   Absolwenci kierunku Analityka chemiczna posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metod analitycznych pełniących istotną rolę w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska. W planie studiów położono duży nacisk na wszechstronne wykształcenie chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem analityki chemicznej środowiska, która umożliwi rozpoznanie zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby i żywnosci. Oprócz przedmiotów chemicznych studenci poznają podstawy biochemii, mikrobiologii i analizy DNA. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • chemia, biologia, fizyka, matematyka
   • język obcy
   • chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka chemiczna jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

  • CHEMIA KOSMETYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Chemia kosmetyczna
   Absolwent kierunku Chemia kosmetyczna są przygotowani do pracy w laboratoriach firm produkujących kosmetyki, m.in. jako specjaliści w opracowaniu receptur, kontroli jakości i badań nowych produktów. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne – umożliwią mu pełnienie funkcji eksperta w ocenie bezpieczeństwa stosowania kosmetyków. Absolwenci znajdują pracę w charakterze konsultanta i doradcy w działach dystrybucji. Podstawą przygotowania do pracy w branży kosmetycznej jest poznanie, w ramach zajęć specjalnościowych, chemii surowców kosmetycznych, receptury i technologii różnych form kosmetyków, toksykologii kosmetycznej, przepisów prawa obowiązującego w produkcji i dystrybucji produktów kosmetycznych oraz najnowszych technik analitycznych, głównie chromatograficznych i spektroskopowych, wykorzystywanych w kontroli jakości wyrobów kosmetycznych i badań aplikacyjnych nowych produktów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia kosmetyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia kosmetyczna jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

  • NAUCZANIE CHEMII Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Nauczanie chemii
   Absolwent studiów II stopnia kierunku Nauczanie chemii jest przygotowany do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Posiada: przygotowanie merytoryczne z zakresu nauczanego przedmiotu, tak aby w kompetentny sposób przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować i korelować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Przygotowanie z psychologii i pedagogiki, tak aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły, współpracować z innymi nauczycielami. Przygotowanie z dydaktyki przedmiotowej, tak aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania i wspierać rozwój intelektualny uczniów poprzez umiejętny dobór metod nauczania, środków dydaktycznych   oraz zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotu, a także oceniać osiągnięcia uczniów. Absolwent kierunku posiada znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauczanie chemii jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CHEMIA 
ANALITYKA CHEMICZNA
CHEMIA KOSMETYCZNA
 
Studia II stopnia:
CHEMIA 
ANALITYKA CHEMICZNA
CHEMIA KOSMETYCZNA
NAUCZANIE CHEMII

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
CHEMIA KOSMETYCZNA
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia w nauce i gospodarce
 
Studia II stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia w nauce i gospodarce
NAUCZANIE CHEMII

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO W UŻYTKOWANIU I ZARZĄDZANIU SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
CHROMATOGRAFIA I TECHNIKI POKREWNE WE WSPÓŁCZESNEJ ANALIZIE
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

Doktoranckie

CHEMIA