• CHEMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Chemia
   Absolwenci kierunku Chemia uzyskują ogólne wykształcenie w zakresie nauk ścisłych. Posiadając solidną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu chemii oraz rozwiniętą w czasie studiów umiejętność samokształcenia, mogą łatwo dostosować się do wymagań rynku pracy. Nasi absolwenci otrzymują wiedzę z zakresu programowania i obsługi komputerów. Osoby zainteresowane pracą w szkolnictwie (tzn. te, które wybrały opcjonalny blok przedmiotów pedagogicznych lub ukończyły specjalność nauczycielską) posiadają kompetencje umożliwiające podejmowanie pracy w charakterze nauczyciela chemii lub chemii i fizyki (biologii lub informatyki) na wszystkich poziomach edukacji. Reasumując, nasi absolwenci są przygotowani  do pracy zarówno w placówkach oświatowych jak również instytutach  naukowo-badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

    

  • ANALITYKA CHEMICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Analityka chemiczna
   Absolwenci kierunku Analityka  chemiczna posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metod analitycznych pełniących istotną rolę w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska. w planie studiów położono duży nacisk na wszechstronne wykształcenie chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem analityki chemicznej środowiska, która umożliwi rozpoznanie zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby i żywnosci. Oprócz przedmiotów chemicznych studenci poznają podstawy biochemii, mikrobiologii i analizy DNA. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka chemiczna jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

  • CHEMIA KOSMETYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Chemia kosmetyczna
   Absolwent kierunku chemia kosmetyczna są przygotowani do pracy w laboratoriach firm produkujących kosmetyki, m.in. jako specjaliści w opracowaniu receptur, kontroli jakości i badań nowych produktów. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne – umożliwią mu pełnienie funkcji eksperta w ocenie bezpieczeństwa stosowania kosmetyków. Absolwenci znajdują pracę w charakterze konsultanta i doradcy w działach dystrybucji. Podstawą przygotowania do pracy w branży kosmetycznej jest poznanie, w ramach zajęć specjalnościowych, chemii surowców kosmetycznych, receptury i technologii różnych form kosmetyków, toksykologii kosmetycznej, przepisów prawa obowiązującego w produkcji i dystrybucji produktów kosmetycznych oraz najnowszych technik analitycznych, głównie chromatograficznych i spektroskopowych, wykorzystywanych w kontroli jakości wyrobów kosmetycznych i badań aplikacyjnych nowych produktów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia kosmetyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia kosmetyczna jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

  • NAUCZANIE CHEMII REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Nauczanie chemii
   Od roku akademiciego 2015/2016 na Wydziale Chemii został uruchomiony nowy kierunek studiów - Nauczanie Chemii. Są to studia drugiego stopnia i zawierają w sobie elementy studiów drugiego stopnia kierunku Chemia poszerzonego o przedmioty z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki chemii oraz praktyk opiekuńczo-wychowawczych i praktyk zawodowych pedagogicznych. W ramach kierunku „Nauczanie chemii” studenci zostaną przygotowani do rozwiązywania złożonych zagadnień z psychologii i pedagogiki z III i IV etapu edukacyjnego. Student zdobędzie wiedzę teoretyczną, którą wykorzysta podczas praktyk opiekuńczo-wychowawczych. Zaznajomi się również z zagadnieniami metodyki nauczania chemii w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej. Wiedzę swoją w tym temacie wykorzysta podczas studenckich praktyk zawodowych w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.
   Student zdobędzie podstawowe informacje na temat prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem szkoły i pracą nauczyciela w Polsce. Pozna również zagadnienia związane z wewnątrz oraz zewnątrzszkolnym systemem oceniania (egzaminy gimnazjalne i maturalne), zdobędzie umiejętność interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników badań oraz zdobytej wiedzy np. na seminariach, sesjach posterowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauczanie chemii jest średna ocena ze studiów oraz ogólny wynik studiów na dyplomie.
    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CHEMIA KOSMETYCZNA
CHEMIA 
ANALITYKA CHEMICZNA
 
Studia II stopnia:
CHEMIA KOSMETYCZNA
CHEMIA
ANALITYKA CHEMICZNA
NAUCZANIE CHEMII

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
CHEMIA KOSMETYCZNA
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia w nauce i gospodarce
 
Studia II stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia w nauce i gospodarce
NAUCZANIE CHEMII

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO W UŻYTKOWANIU I ZARZĄDZANIU SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
CHROMATOGRAFIA I TECHNIKI POKREWNE WE WSPÓŁCZESNEJ ANALIZIE
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

Doktoranckie

CHEMIA