• ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
   Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk technicznych i wybranym zakresie nauk przyrodniczych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami. Absolwent potrafi ocenić wartość zapotrzebowania na energię, możliwości jej pozyskiwania oraz zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi także oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania. Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi lub zagospodarowaniem odpadów. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

    

    

  • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Technika rolnicza i leśna
   Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji  systemów mechatronicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
   Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia techniczne w sektorze gospodarki żywnościowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technika rolnicza i leśna jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu inżynierii produkcji rolno-spożywczej, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i transferu technologii i innowacyjności. Jest przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi w inżynierii produkcji rolno-spożywczej, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego.
   Realizowany program studiów przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w sektorze usług technicznych, przemyśle spożywczym, sektorze produkcji rolniczej, zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, placówkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej i terenowej oraz szkolnictwie. Przekazywany zakres wiedzy merytorycznej obejmuje nie tylko problematykę krajową sektora rolno-spożywczego ale również m.in. krajów Unii Europejskiej. Zdobyte umiejętności biegłego posługiwania się językami obcymi przez naszych absolwentów dodatkowo zwiększają ich szanse na rynku pracy zarówno krajowym jak i zagranicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA BIOSYSTEMÓW Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria biosystemów
   Absolwent kierunku Inżynieria Biosystemów posiada szeroką wiedzę ogólną dotyczącą wykorzystania nauk inżynieryjnych dla systemów biologicznych, która obejmuje analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn 
   i zaawansowanych technologicznie urządzeń w systemach produkcji. Posiada szczegółową wiedzę w zakresie sensoryki 
   i automatyki oraz robotyki wykorzystywanej w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej i komunalnej oraz segmencie nowoczesnych technologii. Ponadto posiada niezbędną wiedzę dotyczącą systemów biologicznych, biotechnicznych, technologii precyzyjnych w rolnictwie i gospodarce komunalnej oraz energetyki jak również systemów IT. Dodatkowo posiada wiedzę dotyczącą ekoenergetyki uwzględniającej specyfikę i potencjał obszarów wiejskich.
   Absolwent posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia i formalizowania opisów inżynierskich, elastyczność w dostosowywaniu się do realnych warunków rynkowych. Absolwent potrafi wykonywać zadania inżynierskie o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym ukierunkowane na potrzeby zaawansowanego technicznie rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnej oraz komunalnej jak również przemysłu. Potrafi wykorzystać nauki inżynieryjne dla systemów biologicznych, obejmujących analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń w mechanizacji i automatyzacji procesów i metod przetwarzania, wyposażenia i budynków oraz urządzeń laboratoryjnych i eksperymentalnych a także technik analitycznych. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji zaawansowanych informatycznie obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, technice komunalnej i ekoenergetyce. Absolwent potrafi wykorzystywać najnowsze technologie IT przy realizacji projektów inżynierskich i eksperymentach naukowych w obrębie kierunku studiów. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami technologicznymi, informatycznymi, procesowymi lub gospodarki komunalnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biosystemów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka z astronomią, informatyka, biologia, chemia, geografia

   Dowiedz się więcej

    

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA BIOSYSTEMÓW
Specjalności:
 • Inżynieria Biosystemów Komunalnych
 • Inżynieria Bioweterynaryjna
 • Mechatronika w Inżynierii Biosystemów
 • Technika i Energetyka w Inżynierii Biosystemów
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI
Specjalności:
 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria produkcji 
 • Organizacja i zarządzanie
 
Studia II stopnia:
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
Specjalności:
 • Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
 • Ekoenergetyka
 • Mechatronika
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • Inżynieria produkcji surowcowej
 • Infrastruktura i logistyka

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI
Specjalności:
 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria produkcji 
 • Organizacja i zarządzanie
 
Studia II stopnia:
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
Specjalności:
 • Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
 • Ekoenergetyka
 • Mechatronika
 • Inżynieria rolnicza i spożywcza
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • Inżynieria produkcji surowcowej
 • Infrastruktura i logistyka

 

Podyplomowe

AUDYTING I CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ENERGETYKĄ LOKALNĄ
SYSTEMY JAKOŚCI BIOPALIW
TECHNOLOGIE ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA ROŚLIN