• TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
   Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu chemii żywności oraz  nauk technicznych, żywieniowych  i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności.  Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Absolwent posiada kwalifikacje z  zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami  niezakaźnymi. Posiada wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej  organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także prowadzić edukację żywieniową. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent  ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

   O przyjęcie w procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka mogą się ubiegać osoby, posiadające świadectwo dojrzałości. Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości oraz ocen klasyfikacji końcowej (stara matura).  Obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony): 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.
   Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, wiedzy o żywieniu i żywności (dawna nazwa „Olimpiada Wiedzy o Żywieniu”), wiedzy o żywności. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu oraz Wydziału.

    


    


   Studia II stopnia

    

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest uzyskanie dyplomu z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się co najmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych wnosząc odpłatność za każdy uzupełniany przedmiot nie objęty planem studiów.
   Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu oraz Wydziału.

    

  • TOWAROZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Towaroznawstwo
   Absolwent kierunku Towaroznawstwo posiada wiedzę oraz umiejętności i kompetencje z zakresu oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych, nadzorowania systemów zarządzania jakością oraz BHP w przedsiębiorstwie i przeprowadzania analiz cyklu trwania produktu. Absolwent posiada również przygotowanie do pracy w: laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych, jednostkach gospodarczych i przemysłowych jako specjalista do spraw jakości produktów oraz w organach nadzoru urzędowego. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

   O przyjęcie w procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo mogą się ubiegać osoby, posiadające świadectwo dojrzałości. Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości oraz ocen klasyfikacji końcowej (stara matura). Obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony): 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.
   Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy technicznej. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu oraz Wydziału.

  • DIETETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Dietetyka
   Absolwenci kierunku Dietetyka nabywają kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiadają oni wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowotnej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu fizjologicznego, a także prowadzenie edukacji żywieniowej. Absolwent tego kierunku jest ponadto specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności i potraw. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach dietetyka w zakładach służby zdrowia, żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych, jak również na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności ze szczególnym uwzględnieniem produktów/potraw dietetycznych. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w planowaniu żywienia różnych grup ludności, ocenie sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

   O przyjęcie w procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka mogą się ubiegać osoby, posiadające świadectwo dojrzałości. Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości oraz ocen klasyfikacji końcowej (stara matura). Obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony): jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomia, matematyki.
   Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, wiedzy o żywieniu i żywności (dawna nazwa „Olimpiada Wiedzy o Żywieniu”), wiedzy o żywności. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu oraz Wydziału.

    


    


   Studia II stopnia

    

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest uzyskanie dyplomu z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się co najmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych wnosząc odpłatność za każdy uzupełniany przedmiot nie objęty planem studiów.
   Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu oraz Wydziału.
    

  • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Jakość i bezpieczeństwo żywności
   Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych, biologicznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Ma umiejętności w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy sensorycznej i instrumentalnej.  Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności oraz w sterowaniu procesami technologicznymi. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci studiów I stopnia, inżynierskich są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia, magisterskich.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

   O przyjęcie w procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności mogą się ubiegać osoby, posiadające świadectwo dojrzałości. Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości oraz ocen klasyfikacji końcowej (stara matura).  Obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony): 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, matematyki.

   Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, wiedzy o żywieniu i żywności (dawna nazwa „Olimpiada Wiedzy o Żywieniu”), wiedzy o żywności. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu orazWydziału.

    


    


   Studia II stopnia

    

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności jest uzyskanie dyplomu z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się co najmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych wnosząc odpłatność za każdy uzupełniany przedmiot nie objęty planem studiów. Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu oraz Wydziału.

    

  • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka
   Celem studiów podyplomowych  jest poszerzenie wiedzy merytorycznej absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich, kierunków (specjalności) zbliżonych do zakresu  studiów podyplomowych, w celu  jej wykorzystania w praktyce zawodowej, m.in.  do nauczania przedmiotów. Ponadto, zgodnie  z wymaganymi standardami kształcenia nauczycieli,  program o łącznej liczbie 350 godzin dydaktycznych, poza wieloma przedmiotami m.in. z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, technologii gastronomicznej, higieny żywienia zbiorowego, obsługi konsumenta, toksykologii żywności, patofizjologii, systemów zapewnieni a jakości żywności, bromatologii i oceny jakości żywienia, obejmuje „Metodykę nauczania przedmiotów zawodowych”.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Warunkiem zakwalifikowania na studium podyplomowe jest:
   • dyplom ukończenia studiów wyższych lub licencjackich;
   • złożenie w sekretariacie dokumentów: kserokopia dyplomu, podanie do Kierownika studium, umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, fotografie i kwestionariusz osobowy.
   Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

  • JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI I SYSTEMY JEJ GWARANTOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Jakość żywności i systemy jej gwarantowania
   Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnego z normami serii ISO 9000 i 22000 oraz przygotowanie do wdrożenia albo doskonalenia systemu jakości, z uwzględnieniem innych systemów (GMP/GHP, HACCP) i akredytacji laboratoriów. Studia dają Słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy z  zakresu kształtowania jakości produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz napojów i wody, a także nowoczesnych metod badania jakości żywności. Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących na stanowiskach kierowników produkcji i laboratoriów, technologów żywności oraz kadry technicznej związanej z zarządzaniem produkcją, kontrolą i oceną jakości żywności, do nauczycieli szkół przemysłu spożywczego i pracowników stacji Sanepidu.  Program studiów będą realizować pracownicy Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz specjaliści jednostki certyfikującej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. a także firmy szkoleniowej TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.  Na podstawie zdanych egzaminów i otrzymanych zaliczeń Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, według wzoru określonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słuchacze studiów mogą dodatkowo otrzymać certyfikat „Asystenta Systemu Zarządzania Jakością” wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Asystent jakości ma uprawnienia do wdrażania systemu jakości i wykonywania auditów wewnętrznych. Ponadto mogą otrzymać certyfikat „Standardy jakościowe dla sieci handlowych” wydawany przez TÜV Akademia Polska (patrz Koszty Studiów). 

    

   Wymagania rekrutacyjne

    
   Warunkiem udziału w Studiach podyplomowych są:
   • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie technologii żywności lub dziedzin pokrewnych (nauki rolnicze, chemiczne, biologiczne),
   • złożenie w Sekretariacie dokumentów: kserokopii dyplomu, podania do Kierownika studiów i Kwestionariusza osobowego i zdjęć oraz wykonanie płatności,
   • podpisanie umowy Słuchacz-Uczelnia (w trakcie pierwszego zjazdu).
   Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

  • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem w Przemyśle Spożywczym
   Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz zarządzania jakością zgodnie z normami serii ISO 22000 oraz 9000, a także zagadnieniami związanymi z systemami GMP, GHP, HACCP, BRC, IFS i EUREPGAP. Program studiów obejmuje również zagadnienia związane z jakością żywności, logistyką, zarządzaniem środowiskowym w przemyśle spożywczym, prawem żywnościowym, podstawami marketingu oraz zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu spożywczego. Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich pracujących na stanowiskach kierowników produkcji i laboratoriów, technologów żywności oraz kadry technicznej związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem, produkcją, kontrolą i oceną jakości żywności, do nauczycieli szkół przemysłu spożywczego i pracowników instytucji związanych z urzędową kontrolą żywności.  Absolwenci otrzymują na podstawie zaliczeń i zdanych egzaminów dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Słuchacze studiów mogą otrzymać również certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności zgodnie z ISO 22000 wydany przez Biuro Certyfikacji PRS, a także certyfikat potwierdzający znajomość systemów wymaganych przez sieci handlowe. Wykładowcami są specjaliści z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Biura Certyfikacji PRS oraz Ergo Solutions.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Warunkiem zakwalifikowania na studium podyplomowe jest:
   • dyplom ukończenia studiów wyższych lub licencjackich;
   • złożenie w sekretariacie studium wszystkich wymaganych dokumentów: kserokopia dyplomu, podanie do Kierownika studium, umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, fotografie i kwestionariusz osobowy 
   Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

    

opinie (3)

 • zn
  ocena

  Zgadzam się z Karo. I jeszcze dopowiem od siebie, że na wydziale jest naprawdę fajna kadra. Cud, miód i orzeszki. : )

 • Karo
  ocena

  Technologia Żywności to fajny kierunek i nie tak łatwy, jak mogłoby się wydawać. Dużo techniki i chemii :)

 • fred
  ocena

  może być, nic więcej w temacie

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia Żywności
 • Żywienie Człowieka
 • Bioinżynieria i Bioprocesy
TOWAROZNAWSTWO
Specjalność:
 • Towaroznawstwo Żywności
DIETETYKA
Specjalność:
 • Dietetyka
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Specjalność:
 • Jakość i Bezpieczeństwo Żywności
 
Studia II stopnia:
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia Żywności
 • Żywienie Człowieka z Dietetyką
DIETETYKA
Specjalność:
 • Dietetyka
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Specjalność:
 • Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia Żywności
 • Winiarstwo
 
Studia II stopnia:
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia Żywności

Podyplomowe

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA
JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI I SYSTEMY JEJ GWARANTOWANIA
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Doktoranckie

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA