• ADMINISTRACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Administracja
   Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) jest jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej prowadzi kształcenie na kierunku: Administracja w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie: nauki o administracji.  Kształcenie na kierunku: Administracja wykorzystuje wiedzę z zakresu wielu dziedzin: nauki o administracji, prawa, ekonomii, filozofii, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologii, nauki o polityce publicznej. Kształcenie na kierunku: Administracja powinno dać absolwentowi możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów powstających w zakresie funkcjonowania organów administracji samorządowej i rządowej z różnych dziedzin wiedzy i nauki. Absolwent kierunku nabywa także umiejętności w zakresie kompetencji  społecznych (kompetencje miękkie).
   Absolwent  potrafi:
   • otrzymuje interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie prawa, ekonomii oraz zarządzania. Jednocześnie, ze względu na usytuowanie kierunku na uczelni technicznej, program studiów licencjackich jest rozbudowany o przygotowanie zawodowe w zakresie nauk technicznych oraz matematyki i informatyki
   • jest przygotowany do wypełniania zadań związanych z zarządzaniem miastem i regionem, organizowaniem promocji miasta i regionu, współdziałania na styku inwestora z władzą lokalną przy uwzględnieniu specyfiki systemu samorządu terytorialnego
   • jest specjalistycznie przygotowany do pełnienia roli zawodowej, w której łączą się problemy prawne, ekonomiczne, techniczne, a także społeczne. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami
   • ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku: Administracja oraz na kierunkach pokrewnych, także poza granicami państwa
   • Na kierunku Administracja studenci mogą wybrać (opcjonalnie) jedną z proponowanych w ramach programu studiów ścieżek specjalizacyjnych w celu pogłębienia wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie: bezpieczeństwa narodowego, finansów, gospodarowania nieruchomościami lub nowoczesnych metod komunikacji. Program dydaktyczny w ramach specjalizacji pozwala na uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie stosowania nowych metod w administracji, związanych z informatyzacją, bezpieczeństwem, gospodarką nieruchomościami lub działania w środowisku współczesnych usług i instrumentów finansowych
   Perspektywy zawodowe:
   • jednostki administracji publicznej: rządowej i samorządowej
   • jednostki administracji niepublicznej: spółdzielczej, zawodowej
   • państwowe i samorządowe osoby prawne, szczególnie fundusze celowe i agencje
   • własna działalność gospodarcza
   • przedsiębiorstwa
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia. informatyka, biologia, geografia, język polski, historia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ADMINSTRACJA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ADMINSTRACJA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA

Podyplomowe

AKADEMIA SAMORZĄDOWA