Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

 • ANALITYKA GOSPODARCZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Analityka gospodarcza
  W ramach kierunku kształceni będą specjaliści, których kompetencje obejmować będą zarówno umiejętności monitorowania i optymalizacji procesów biznesowych na podstawie analizy danych wewnętrznych, jak i monitorowania i prognozowania zjawisk w sferze otoczenia przedsiębiorstwa (analiza i interpretacja danych makroekonomicznych oraz danych na szczeblu branżowym).
  Absolwent studiów Analityka gospodarcza będzie mógł z powodzeniem pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub pracować jako członek większego zespołu analitycznego (np. w dużej firmie komercyjnej, urzędzie publicznym lub instytucji konsultingowej). Będzie przygotowany do gromadzenia i przetwarzania danych dostępnych w systemie informatycznym firmy, bądź w źródłach zewnętrznych, w celu dokonania analiz i tworzenia raportów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza jest konkurs dyplomów.
   

 • ANALITYKA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Analityka społeczna
  Analityka społeczna to kierunek łączący nowoczesne i interdyscyplinarne podejścia z obszaru nauk społecznych. Jest innowacyjną odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość społeczną, zachodzące w jej obrębie zjawiska, procesy i zdarzenia, oddziałujące na kierunek i tempo zmian we współczesnym świecie.
  Absolwent kierunku będzie posiadał rozległą wiedzę z zakresu podstawowych koncepcji tworzonych w ramach nauk społecznych, będzie potrafił zastosować je w swojej praktyce badawczej, doradczej i ewaluacyjnej. Będzie także posiadał bogaty warsztat metodologiczny oraz ogólne rozenanie w aktualnej sytuacji i trendach występujących w poszczególnych sferach życia społecznego. Podstawowym założeniem kształcenia kompetencyjnego na kierunku Analityka społeczna jest przygotowanie dalszego rozwoju naukowego i zawodowego oraz podejmowania przez absolwentów samodzielnej praktyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, WOS
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, WOS
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka społeczna jest konkurs dyplomów.
   

 • EKONOMIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia
  Studia na kierunku Ekonomia pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej.
  Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty. Staje się specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi oraz zna metody i narzędzia niezbędne do prowadzenia analiz ekonomicznych. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Studia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych, zarówno w kraju jak i zagranicą.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs dyplomów.
   

 • EKONOMIA EKOBIZNES Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia ekobiznes
  Studia na kierunku Ekonomia ekobiznes pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii oraz ekonomiki ochrony środowiska, a także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej.
  Celem studiów Ekonomia Ekobiznes jest przygotowanie absolwenta do potrzeb rynku pracy (w tym szczególnie w „zielonych” sektorach gospodarki). Studia przygotowują także do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej oraz do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, otwartym  na postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Studia kładą nacisk na rozwój i podtrzymanie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej studentów, a także podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii środowiska oraz rozwój osobowy kształconych studentów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia ekobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, biologia, chemia, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia ekobiznes jest konkurs dyplomów.
   

 • EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia miasta zrównoważonego
  Studia na kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego uczą nowoczesnych sposobów zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Są to studia praktyczne, co oznacza że ponad 60% zajęć odbywa się przy współudziale praktyków, najczęściej poza salami dydaktycznymi – w urzędach, przedsiębiorstwach miejskich i organizacjach działających na rzecz miasta, w miejscach gdzie tworzona i realizowana jest polityka miejska. 
  Program kształcenia kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, integruje treści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Kształcimy w sposób nowoczesny, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne (blended learning). W procesie kształcenia dominują aktywne formy zajęć dydaktycznych (prace projektowe, ćwiczenia symulacyjne, konwersatoria, ćwiczenia terenowe). Przedmioty ułożone są w moduły tematyczne, co ułatwia studentom przyswajanie i integrację wiedzy oraz zdobywanie umiejętności praktycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia miasta zrównoważonego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka
   

 • EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Ekonomia w języku angielskim
  Studia pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, która umożliwia zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Zdobywane podczas studiów wiedza i umiejętności odwołują się do dorobku naukowego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych: ekonomii jako fundamentalnej dla tego kierunku oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak: finanse, nauki o zarządzaniu, prawo, socjologia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia w języku angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

 • EUROPEISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Europeistyka
  Studia mają charakter interdyscyplinarny, pozwalający uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę z obszaru zjawisk zachodzących w krajach Europy oraz zagadnień gospodarczych, politycznych, społecznych, kulturowych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.

  Absolwent kierunku powinien cechować się umiejętnością stosowania przyswojonej w trakcie studiów wiedzy do realizacji zawodowych zadań, związanych z międzynarodową współpracą w rozmaitych instytucjach Unii Europejskiej. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w organach Wspólnot Europejskich, administracji państwowej i samorządowej, a także w organizacjach społecznych oraz mediach, instytucjach badawczych, edukacyjnych i kulturalnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka jest konkurs dyplomów.
   

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i rachunkowość
  Kierunek kształci specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych.
  Absolwent kierunku cechuje się znajomością zagadnień finansowych i rachunkowych, jest przygotowany do podejmowania pracy w instytucjach finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, firmy doradztwa podatkowego i rachunkowego. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w działach finansowych przedsiębiorstw, administracji publicznej różnych szczebli (w szczególności administracji skarbowej) oraz organizacjach społecznych i politycznych. Absolwent kierunku zna język obcy na poziomie biegłości B2 według kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada wiedzę w zakresie rozwiązań informatycznych w stopniu pozwalającym na swobodne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest konkurs dyplomów.
   

 • FINANSE MIĘDZYNARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Finanse międzynarodowe
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse międzynarodowe prowadzone są z uwzględnieniem bieżących tendencji i zmian zachodzących w gospodarce światowej, w tym szczególnie procesów globalizacji rynków finansowych i integracji gospodarczo-walutowej. Podczas studiów przekazywana jest wiedza wpisująca się w nurt najnowszego dorobku naukowego zarówno krajowego, jak i światowego. Studia wzbogacone są o szereg zajęć o charakterze praktycznym - nacisk położony jest na aktywne formy zajęć (learning by doing), podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności przydatne w karierze zawodowej.
  Kierunek kształci przyszłych specjalistów dla rynku finansowego i biznesu międzynarodowego. Posiadają oni szeroką wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Znają specyfikę i zasady funkcjonowania korporacji transnarodowych, w tym ich rolę na rynku finansowym i w procesie inwestycyjnym. Dysponują bardzo konkretnymi umiejętnościami pozwalającymi im sprawnie funkcjonować w w/w obszarach. Spośród innych kierunków ekonomicznych kierunek Finanse międzynarodowe wyróżnia wyraźne położenie nacisku na kształcenie w zakresie tematycznym finansów i inwestycji w wymiarze międzynarodowym. Absolwent kierunku Finanse międzynarodowe jest wyposażony w unikatowe i wysoce pożądane umiejętności, które pozwolą mu nie tylko odnaleźć się na krajowym, ale także międzynarodowym rynku pracy (np. honorowany powszechnie za granicą prestiżowy certyfikat Thomson Reuters Eikon Certification – do egzaminu przygotowują unikatowe zajęcia Akademia Thomson Reuters).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia
   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia umożliwiają zdobycie umiejętności wszechstronnej oceny zjawisk i decyzji gospodarczych, projektowania rozwoju zrównoważonego, wykorzystywania innowacyjnych metod i narzędzi gospodarowania przestrzenią.
  Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na różnych stanowiskach, między innymi w jednostkach administracji rządowej (także centralnej) i samorządowej (gmin, powiatów, województw), przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego, firmach doradczo-konsultacyjnych, różnych podmiotach otoczenia biznesu oraz instytucjach zajmujących się współpracą regionalną - także w wymiarze europejskim, w instytucjach i agendach UE.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest konkurs dyplomów.
   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
  Studia dostarczają szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych głównie w systemach ekonomicznych oraz społecznych. Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym.
  Absolwent studiów informatycznych posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z dziedziny przetwarzania informacji przy wykorzystaniu środków, narzędzi i metod techniki komputerowej. Zasadniczy zakres kompetencji absolwenta tego kierunku będzie obejmował: profesjonalne przeprowadzenie analizy istniejącego systemu informacyjnego, poprawne wykonanie projektu informatycznego, jego oprogramowanie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi programistycznych, wdrożenie do eksploatacji upgrading. Absolwent Informatyki uzyska również kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania. Dzięki temu będzie dobrze rozumiał język ekonomiczny i zagadnienia gospodarcze. Zdobędzie możliwość atrakcyjnego zatrudnienia w charakterze specjalisty od szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej – czyli wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na informatyków jest największe.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest konkurs dyplomów.
   

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka i ekonometria
  To kierunek studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Program studiów przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy związanej z badaniem procesów gospodarczych, zarówno o charakterze mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. 
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, (a także różnych metod ilościowych) i potrafi ją wykorzystać do analizy oraz prognozowania zjawisk na różnych szczeblach zarządzania. Wiedza z informatyki użytkowej może być wykorzystana do projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent tego kierunku powinien być dobrze przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz instytucjach na takich stanowiskach, na których jest wymagane stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, geografia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, fizyka, geografia, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest konkurs dyplomów.
   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
  To studia, które są połączeniem wiedzy z zakresu ekonomii z praktyczną umiejętnością zarządzania, organizowania i realizowania działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych.
  Absolwent kierunku jest specjalistą ds. logistyki, ma gruntowną wiedzę z ekonomii i zarządzania, posiada umiejętność organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych. Zna zasady funkcjonowania systemów logistycznych zarówno od strony teorii funkcjonowania systemów i projektowania procesów, jak również praktyki gospodarczej. Potrafi zaplanować działania w zakresie logistyki na każdym szczeblu: od zorganizowania zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu produkcyjnego, aż do procesu dystrybucji. Zdobyta wiedza ma bardzo praktyczne i szerokie zastosowanie, o czym świadczy duża ilość zajęć prowadzonych w laboratoriach komputerowych. Dotyczy to zarówno przedmiotów związanych z badaniami operacyjnymi, jak też zagadnień skupionych na obiegu informacji, które towarzyszą przepływom towarów. Absolwent potrafi doskonale wykorzystać narzędzia informatyczne stosowane w systemach logistycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest konkurs dyplomów.
   

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Studia przygotowują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych, w firmach zagranicznych inwestujących w Polsce oraz w instytucjach funkcjonujących na arenie międzynarodowej.
  Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz innych dyscyplin uzupełniających, dzięki czemu zyskuje określone umiejętności praktyczne pozwalające mu podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych i analitycznych, oraz menedżerskich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynku międzynarodowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest konkurs dyplomów.
   

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Polityka społeczna
  Absolwent jest przygotowany do realizowania zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych, a także pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Wiedza z zakresu nauk politycznych i społecznych pozwoli absolwentowi na rozpoznanie i analizę zjawisk życia społecznego oraz podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji. Natomiast wiedza z zakresu nauk prawnych pozwoli na zastosowanie rozwiązań prawnych do zagadnień tematycznie związanych z rynkiem pracy i ubezpieczeń społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
   
   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polityka społeczna jest konkurs dyplomów.
   

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Praca socjalna
  To kierunek studiów, który kształci pracowników socjalnych. Studia pomagają zdobyć umiejętności dokonywania diagnoz sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych.
  Absolwent umie rozwiązywać problemy w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, m.in. wtedy, gdy występuje nieudolność w funkcjonowaniu jednostki i środowisku społecznym z powodu ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, narkomanii, alkoholizmie, przestępczości, migracji, uchodźctwa etc. Absolwent jest przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także pracy w palcówkach opiekuńczo-społecznych, z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach i placówkach wsparcia, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz licznych organizacjach pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem i diagnozowaniem wyżej wymienionych problemów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest konkurs dyplomów.
   

 • RYNEK FINANSOWY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Rynek finansowy
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Rynek finansowy pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych i prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rynek finansowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rynek finansowy jest konkurs dyplomów.
   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Socjologia
  Studia obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuje profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. 
  Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzonej o podstawy nauk społecznych. Potrafi projektować badania jakościowe i ilościowe. Umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych, umie również interpretować uzyskane wyniki badań. Absolwent potrafi wykorzystać teoretyczny dorobek socjologii, a także analizować materiał empiryczny, odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. W szczególności umie projektować, monitorować i oceniać krytycznie programy służące rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, WOS, historia
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest konkurs dyplomów.
   

Opinie (13)

Anna Ocena

Mat co Ty bredzisz? Wydzial super. Lepszy niz SGH !

Radek.W Ocena

Super uczelnia i wydzial. Polecam! Pozdrawiam profesora Tadeusza Janusza !

Up Ocena

Polecam

Adam Ocena

Serdecznie polecam! Po tym wydziale można dostać bardzo dobrze płatną pracę :)

Miśka Ocena

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Miśka Ocena

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Paulina Ocena

Bardzo różnorodne kierunki. Można się rozwinąć. Jest sporo dobrych profesorow i doktorów

studentka Ocena

bardzo wysoki poziom, super wykładowcy , znajomości na całe życie

ab Ocena

wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

Olka Ocena

Bardzo wysoki poziom

Mat Ocena

okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

rich bitch Ocena

Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

absolwent Ocena

najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie