• COACHING MEDYCZNY REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Coaching medyczny
   To doskonała propozycja dla osób, które interesują się medycyną i psychologią. Zadaniem coacha jest pomagać w odkrywaniu, zrozumieniu i osiąganiu celów życiowych pacjentów/klientów. Coachning medyczny koncentruje się na takim właśnie podejściu do osób chorych (zwłaszcza pacjentów onkologicznych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych), ale w ośrodkach opieki zdrowotnej miałby do spełnienia także inną bardzo ważną rolę. Coach ma być  wsparciem dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób, które na co dzień pomagają osobom chorym. To ciężka praca, która wiąże się z wieloma obciążeniami psychicznymi i długotrwałym stresem, co może i niestety coraz częściej kończy się wypaleniem zawodowym. Ukończenie coachingu medycznego może być szczególnie dobrą kartą przetargową w poszukiwaniu pracy przez tych wszystkich, którzy zdobyli zawód medyczny na studiach pierwszego stopnia. W programie studiów znajdują się przedmioty nie tylko związane bezpośrednio z coachingiem ale również psychologiczne, socjologiczne, medyczne i filozoficzne. Absolwent kierunku coaching medyczny będzie doskonale przygotowany do pracy w gabinetach i instytucjach oferujących usługi coachingu oraz pomocy psychologicznej. Osoby z takim wykształceniem są także poszukiwanymi pracownikami działów: kadr, public relations, administracji, finansów i bankowości, biur obsługi klienta itp.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Coaching medyczny jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej działalności naukowej (opublikowane pełno tekstowe artykuły, aktywny udział w STN, zjazdach i konferencjach) oraz uczestnictwo w programach Erasmus/MOSTUM, udokumentowane stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię.

   Dowiedz się więcej

    

  • ELEKTRORADIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Elektroradiologia
   Elektroradiologia to pasjonujące studia łączące w sobie różne dziedziny nauki i dające szerokie możliwości zatrudnienia. Najwyższą jakość kształcenia na kierunku elektroradiologia Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zapewnia dzięki wysokospecjalistycznej bazie klinicznej:
   • Oddziały kardiologiczne Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca  SPSK nr 7 SUM  od lat zapewniają wszystkim chorym nowoczesną inwazyjną i nieinwazyjną diagnostykę i terapię kardiologiczną. Szpital zatrudnia najlepszych specjalistów i jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną, a poprzez stosowanie unikalnych metod diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca zapewnia leczenie na najwyższym światowym poziomie.
   • Otwarty w 2014 roku specjalistyczny ośrodek onkologiczny w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju. Dzięki wielomilionowej inwestycji możliwe było utworzenie oddziałów: onkologii, radioterapii i chirurgii onkologicznej, poradni onkologicznej i chirurgii onkologicznej oraz wyposażenie ośrodka w: pracownię RTG, PET-CT, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, akceleratory liniowe oraz drugi w Polsce Gamma Knife – wyjątkowo precyzyjne, warte ok. 4 mln euro urządzenie służące do leczenia zmian nowotworowych w mózgu.
   To sprawia, że studenci elektroradiologii mają możliwość zapoznania się z najbardziej zaawansowanym technologicznie sprzętem, jaki jest wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Absolwenci kierunku elektroradiologia mogą pracować m.in. w zakładach, pracowniach i gabinetach: radiologii ogólnodiagnostycznej, stomatologicznych, mammograficznych, medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, echokardiografii, elektrokardiografii spoczynkowej i obciążeniowej, a także w branży telemedycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

    

  • FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Fizjoterapia
   Wydział Nauk o Zdrowiu  w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od lat kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, a wiedza i doświadczenie absolwentów są doceniane nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Podczas wykładów i zajęć praktycznych studenci zdobywają  najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, praktycznej fizjoterapii oraz poznają specyfikę pracy w placówkach ochrony zdrowia. Umiejętności praktyczne przekazują nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym naukowym dorobkiem. Prowadzone przez nich zajęcia są zgodne obowiązującymi trendami i zawsze nadążają za nowościami w świecie fizjoterapii. Stu­dia na kie­run­ku fizjoterapia dają wiedzę teoretycz­ną i prak­tycz­ną potrzebną do wykonywania za­wodu fizjoterapeuty. Stu­den­ci poszerzają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk medycz­nych, bio­logicz­nych i społecz­nych. Studia na kierunku fizjoterapia dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych. Osoby o takim wykształceniu potrzebne są bowiem nie tylko w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ale znajdują także zatrudnienie w placówkach oświatowych,  zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, w hospicjach, domach opieki społecznej i domach spokojnej starości, w placówkach sportowych, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej, obiektach Spa&Wellness i klubach fitness. Praca fizjoterapeuty jest często trudna, tak pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym, jednak przynosi wielką satysfakcję. Dotyczy to przede wszystkim osób aktywnych i lubiących pracę z ludźmi, charakteryzujących się empatią, gotowych zrozumieć osobę chorą lub niepełnosprawną – bo stanowi to ich największy potencjał w przyszłej pracy. Fizjoterapia należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Zwiększające się zapotrzebowanie na działania o charakterze profilaktycznym oraz prozdrowotnym, a także wzrastająca skuteczność leczenia fizjoterapeutycznego powodują, że rośnie popyt na absolwentów tego kierunku na rynku pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej działalności naukowej (opublikowane pełno tekstowe artykuły, aktywny udział w STN, zjazdach i konferencjach) oraz uczestnictwo w programach Erasmus/MOSTUM, udokumentowane stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię.

   Dowiedz się więcej

    

  • PIELĘGNIARSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Pielęgniarstwo
   Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od lat kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa, a wiedza i doświadczenie absolwentów są doceniane nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Podczas wykładów i zajęć praktycznych studenci zdobywają  najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, pielęgniarstwa w wymiarze praktycznym oraz poznają specyfikę pracy w placówkach ochrony zdrowia. Umiejętności praktyczne przekazują nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym naukowym dorobkiem. Prowadzone przez nich zajęcia są zgodne obowiązującymi trendami i zawsze nadążają za nowościami w świecie pielęgniarstwa. Kierunek uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Szkolnictwa Medycznego. Tym co wyróżnia ten zawód spośród innych jest asystowanie człowiekowi choremu lub zdrowemu w podejmowaniu tych wszystkich działań, które mają znaczenie dla zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia spokojnej śmierci, a które mógłby wykonywać sam, gdyby miał potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę. Student kierunku pielęgniarstwo zdobywa wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową  z zakresu pielęgniarstwa, a także umiejętności:
   • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
   • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
   • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;
   • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;
   • organizowania pracy własnej;
   • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski lub język obcy
   • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej działalności naukowej (opublikowane pełno tekstowe artykuły, aktywny udział w STN, zjazdach i konferencjach) oraz uczestnictwo w programach Erasmus/MOSTUM, udokumentowane stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię.

   Dowiedz się więcej

    

  • POŁOŻNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Położnictwo
   Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od lat kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie położnictwa, a wiedza i doświadczenie absolwentów są doceniane nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Podczas wykładów i zajęć praktycznych studenci zdobywają  najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, poznają położnictwo od strony praktycznej oraz poznają specyfikę pracy w placówkach ochrony zdrowia. Umiejętności praktyczne przekazują nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym naukowym dorobkiem. Prowadzone przez nich zajęcia są zgodne obowiązującymi trendami i zawsze nadążają za nowościami w świecie położnictwa. Podczas studiów, student zdobywa ogólną wiedzę  medyczną oraz wiedzę szczegółową  z zakresu położnictwa. Jest przygotowywany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, a także umiejętności w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Zdobywa umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Student jest przygotowywany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa (podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej działalności naukowej (opublikowane pełno tekstowe artykuły, aktywny udział w STN, zjazdach i konferencjach) oraz uczestnictwo w programach Erasmus/MOSTUM, udokumentowane stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię.

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Q
  ocena

  W

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTRORADIOLOGIA
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
 
Studia II stopnia:
COACHING MEDYCZNY
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
POŁOŻNICTWO
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO