• ZARZĄDZANIE KULTURĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie kulturą
   Studia przygotowują do objęcia stanowiska menadżera odpowiedzialnego za kierowanie instytucją kultury lub projektem z zakresu wydarzeń społeczno-kulturalnych np. o charakterze widowiskowym. Słuchacze nabywają kwalifikacje przydatne w administracji sektora kultury.
   W okresie studiów uzyskują kompetencje uznawane przez ekspertów za najważniejsze dla menadżera kultury, w zakresie rynku instytucji kultury, metod i technik zarządzania, organizacji pracy, motywowania i technik zarządzania zespołem, kosztorysowania i budżetowania, marketingu (w tym szczególnie promocji) przedsięwzięć o charakterze społeczno-kulturalnym, systemu prawnego związanego z zarządzaniem instytucją kultury, aktualnych tendencji w sferze kultury i sztuki, a także odmiennych metod pracy charakterystycznych dla różnych regionów świata. Absolwent poprzez różnorodne formy zaliczenia przedmiotów uzyskuje także kompetencje interpersonalne i komunikacyjne.
   Umiejętności te spełniają standardy europejskie oraz umożliwiają działanie w wymiarze międzynarodowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie kulturą wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • FILOLOGIA POLSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Filologia polska
   Absolwent kierunku filologia polska uzyskuje szeroką wiedzę ogólno humanistyczną, będącą podstawą do studiowania literatury i języka, a także szeroko rozumianej - kultury narodowej. Przygotowany jest do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej lub wykonywania zawodów wymagających takiego wykształcenia, przede wszystkim zaś do zdobywania węższych kwalifikacji praktycznych w toku pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu (prasa codzienna, radio, telewizja). Ponadto student ma możliwość zdobycia przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu “język polski” w różnych typach szkół. Warunki tego przygotowania regulują odrębne przepisy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest konkurs dyplomów oraz średnia uzyskana na studiach I stopnia.
    

  • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   Absolwent jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (prasa, radio, telewizja, internet). Absolwent rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo międzynarodowej. Absolwent uzyskuje umiejętności umożliwiające wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest konkurs dyplomów oraz średnia uzyskana na studiach I stopnia.
    

  • KULTUROZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Kulturoznawstwo
   Absolwent studiów na kierunku kulturoznawstwo będzie posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające konkurować na rynku pracy zwłaszcza w następujących dziedzinach współczesnej aktywności zawodowej: upowszechnianie kultury, kierowanie instytucjami kulturalnymi, organizowanie działalności artystycznej, edukacja kulturalna pozaszkolna i szkolna, public relations, marketing w zakresie kultury, działalność medialna i reklamowa, krajowa i międzynarodowa (zwłaszcza UE) polityka kulturalna. Stosownie do wybranej specjalności, będzie on kompetentny w ocenie dorobku najważniejszych dyscyplin twórczości, takich jak literatura, film, teatr, muzyka, plastyka czy sztuka użytkowa, ale także przygotowany do samodzielnego uczestnictwa w rozmaitych formach działalności kulturalnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na krytykę zwłaszcza literacką, teatralną i filmową, komunikację międzykulturową i wymianę kulturalną, współpracę międzynarodową na polu kultury, dziennikarstwo, pracę w instytucjach administracji publicznej i organizacjach społecznych w tym zakresie.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest konkurs dyplomów oraz średnia uzyskana na studiach I stopnia.
    

  • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
   Absolwent kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo powinien posiadać niezbędną wiedzę ogólnohumanistyczną i przygotowanie zawodowe. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów powinny przygotowywać do pracy we wszystkich typach bibliotek w zakresie szeroko pojętej informacji bibliotecznej, księgarskiej, naukowej i wydawniczej oraz do pracy naukowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, informatyka, geografia, matematyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest konkurs dyplomów oraz średnia uzyskana na studiach I stopnia.
    

  • FILOLOGIA ZE SPECJALNOŚCIAMI REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Filologia ze specjalnościami
   Absolwent filologii ze specjalnością posiada podstawową wiedzę o języku oraz kulturze i literaturze krajów obszaru językowego. Poziom praktycznej znajomości języka obejmuje: pełne rozumienie tekstów, także o dużym stopniu trudności i zawierających znaczenia ukryte, wyrażone jedynie pośrednio; płynne i poprawne wypowiedzi spontaniczne i porozumiewanie się w sytuacjach codziennych oraz zawodowych w mowie i piśmie. Wszechstronność zainteresowań badawczych pracowników sprawia, że absolwent naszych studiów posiada przygotowanie ogólno humanistyczne i kompetencje interdyscyplinarne oraz interkulturowe, ułatwiające wykorzystanie wiedzy z zakresu filologii w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent legitymujący się tytułem licencjata posiada umiejętności przydatne przy wykonywaniu zawodów związanych z publicystyką, turystyką, usługach wymagających dobrej znajomości języka oraz (po uzyskaniu wymaganych przepisami kwalifikacji pedagogicznych) w szkolnictwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ze specjalnościami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia 
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia ze specjalnościami jest konkurs dyplomów oraz średnia uzyskana na studiach I stopnia.
    

    

  • EDYTORSTWO TEKSTÓW LITERACKICH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Edytorstwo tekstów literackich
   Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów do pracy w wydawnictwach, zwłaszcza o charakterze humanistycznym, w redakcjach czasopism , szczególnie kulturalno-literackich, gazet i agencji reklamowych, a także wszechstronne przygotowanie słuchaczy (także absolwentów specjalności nauczycielskich i czynnych nauczycieli) w zakresie pracy z użyciem komputera.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Edytorstwo tekstów literackich wymagane są ukończone studia wyższe.

  • JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podplomowe na kierunku Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej
   Celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne absolwentów do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.
   Świadectwo ukończenia niniejszych studiów podyplomowych daje pełne kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. oraz rozporządzeniem MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 r.
   Pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych absolwent uzyskujejedynie wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 wymienionym w załączniku do rozporządzenia MEN z 17 kwietnia 2012 r. z wyjątkiem absolwentów kierunków filologicznych w zakresie języka angielskiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • LOGOPEDIA MEDIALNA Z LOGOPEDIĄ OGÓLNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Logopedia medialna z logopedią ogólną
   Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury.
   Tak przygotowani absolwenci uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach (o różnym profilu i poziomach kształcenia), placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poradniach logopedycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Logopedia medialna z logopedią ogólną wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, głównie kierunków: filologia polska, neofilologie, dziennikarstwo, kulturoznawstwo – studia kierowane są szczególnie do osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.
    

  • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia
   Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy. Absolwent podyplomowych studiów z neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia przyjmowani są kandydaci z:
   • tytułem magistra logopedii lub
   • tytułem magistra, którzy uprawnienia zawodowe logopedy zdobylo w ramach:
    • podyplomowych studiów logopedycznych;
    • w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów;
    • specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich (w wymiarze min. 800 godz. zajęć logopedycznych).

  • OBSŁUGA JĘZYKOWA INSTYTUCJI UE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Obsługa językowa instytucji UE
   Celem dwuletnich studiów podyplomowych jest przygotowanie do pracy w obrębie szeroko pojętej obsługi językowej w instytucjach na terenie UE. Na zatrudnienie w administracji UE mogą liczyć przede wszystkim osoby wielojęzyczne, posiadające zarówno kompetencje językowe w zakresie język angielski – język ojczysty, jak i drugi język obcy – język ojczysty.
   • Unia Europejska używa 24 języków urzędowych (oficjalnych) i trzech roboczych.
   • Dokumenty, uchwały, rezolucje i wszelkie obowiązujące w instytucjach UE normy i przepisy obligatoryjnie tłumaczone są na języki wszystkich krajów członkowskich.
   • Natychmiastowego tłumaczenia wymagają też wystąpienia, konferencje, debaty, do których coraz częściej potrzebna jest znajomość nie tylko języków Unii, ale chociażby języków państw sąsiadujących.
   • Wielojęzyczny może też być obrót dokumentów pomiędzy krajowymi urzędami samorządowymi i ministerialnymi, a instytucjami centralnymi Unii Europejskiej.
   To wszystko wymaga od urzędnika pracującego na terenie Unii Europejskiej nie tylko dużych kompetencji językowych, ale też znajomości elementów prawa, administracji i struktury organizacyjnej instytucji w Unii Europejskiej. Na zatrudnienie mogą liczyć przede wszystkim osoby wielojęzyczne.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Obsługa językowa instytucji UE wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2/C1, znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B1.

  • RETORYKA PRAKTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Retoryka praktyczna
   Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu retoryki klasycznej i współczesnej oraz nowoczesnej teorii komunikacji oraz nauczenie zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. W toku studiów dominują zajęcia kształcące przede wszystkim umiejętności praktyczne:
   • przygotowywanie i wygłaszanie wystąpień publicznych,
   • umiejętność prowadzenia dyskusji,
   • sztuka negocjacji i argumentowania,
   • sprawności językowe wymagane w kontaktach z mediami.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Retoryka praktyczna wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Tłumaczenia specjalistyczne
   Celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie tłumacza, zapewnienie podstawowych kompetencji w zakresie prawoznawstwa i ekonomii, a także właściwości polskiego i angielskiego dyskursu prawnego i ekonomicznego na poziomie zaawansowanym.
   Studia te umożliwią zdobycie doświadczenia w przekładzie i lokalizacji tekstów ogólnych i specjalistycznych w obrębie pary języków angielski – polski. Zajęcia w zaawansowanym stopniu przybliżą słuchaczom sposoby praktycznego zastosowania narzędzi komputerowych (CAT) w pracy tłumacza oraz formalnoprawne zasady wykonywania tłumaczenia przysięgłego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Tłumaczenia specjalistyczne wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia,  w zakresie filologii angielskiej albo studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) w innym zakresie posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (w przypadku braku certyfikatu będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna).

opinie (10)

 • A.A.
  ocena

  Dużo teorii, za mało praktyki. Budynek pełen wypas.

 • 92
  ocena

  Plus za nowoczesny budynek, minus za wieczne usterki drzwi czy toalet. Trzy lata spędzone na dziennikarstwie były stratą czasu. Wykładowcy opierają swoją wiedzę na materiałach sprzed 30 lat, które w większości są nieaktualne. Na palcach jednej ręki policzyć można kompetentnych wykładowców i ciekawe przedmioty. Nie polecam nawet największemu wrogowi.

 • A.
  ocena

  Studiuję dziennikarstwo międzynarodowe z językiem angielskim i wydaje mi się, że sam fakt zamykania tego kierunku (właściwie tuż po jego powstaniu) szczerze opisuje poziom tego kierunku. O ile na wydziale spotkałam paru super wykładowców, to przedmioty nie mają nic wspólnego z ich nazwą, a już najmniej z samym dziennikarstwem międzynarodowym (przedmiot "historia literatury obszaru anglojęzycznego", "historia USA", "fonetyka brytyjska/amerykańska" - wszystko byłoby z nią okej, gdyby nie to, że uczyliśmy się z a p i s u fonetycznego, który nigdy w praktyce d z i e n n i k a r s k i e j mi się nie przyda; itd., itp.). Kierunek i jego przedmioty brzmią pięknie i... to w zasadzie wszystko. Wyjątki, które trafiały mi się przez te ostatnie 3 lata, tylko potwierdzają regułę. Nie polecam.

 • Martyna
  ocena

  Dziennikarstwo jest naprawdę sympatyczne, z roku na rok coraz bardziej się rozkręca i nastawia na konkretną specjalność. Jeżeli jednak chodzi o sam budynek wydziału pozostawia wiele do życzenia, jednak studia polecam z czystym sumieniem!

 • migdał
  ocena

  Dziennikarstwo jest naprawdę fajne. Jak się trafi na super wykładowców, to można dowiedzieć się jeszcze ciekawszych rzeczy, niż na wykładach/ćwiczeniach (chociażby rewelacyjna dr Fiołek!). Warto spróbować i samemu się przekonać!

 • Karo133
  ocena

  Dziennikarstwo to totalne dno. Nie polecam nikomu. Bardzo żałuje ze podjelam studia na tym kierunku. Tylko strata czasu. Lepiej wybrac cos innego albo na innej uczelni

 • Nana
  ocena

  Filologia polska na bardzo fajnym poziomie, rzeczywiście wiele można się nauczyć, a większość wykładowców jest bardzo zaangażowana. Specjalizacje świetnie prowadzone, zwłaszcza edytorstwo i glottodydaktyka.

 • Ila
  ocena

  Filologia polska też spoko, nie za ciężko a jak trafi się na ten fajniejszy zestaw wykładowców - studia to przyjemność i nawet sesja nie jest straszna ;)

 • albert
  ocena
 • Ola92
  ocena

  Dla wszystkich, którzy myślą o studiowaniu germanistyki, naprawdę polecam UŁ. Świetni wykładowcy, wysoki poziom, ciekawe możliwości wyjazdów i wymian studenckich.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
LITERATURA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Z JĘZYKIEM I KULTURĄ FRANCUSKĄ
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Z JĘZYKIEM I KULTURĄ NIEMIECKĄ
KULTUROZNAWSTWO
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
FILOLOGIA HISZPAŃSKA + JĘZYK ANGIELSKI
FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM
FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM (HISZPAŃSKIM LUB WŁOSKIM)
FILOLOGIA WŁOSKA
FILOLOGIA ROSYJSKA
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
LINGWISTYKA DLA BIZNESU
STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
KULTUROZNAWSTWO
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
FILOLOGIA HISZPAŃSKA
FILOLOGIA ROMAŃSKA
Specjalności:
 • Filologia francuska z drugim językiem romańskim i elementami traduktologii
 • Filologia francuska z traduktologią francuską lub edytorstwem
 • Filologia francuska z językiem angielskim i elementami tłumaczeń
FILOLOGIA WŁOSKA
FILOLOGIA KLASYCZNA
FILOLOGIA ROSYJSKA
Specjalności:
 • Komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu
 • Translatologiczno-kulturologiczna
FILOLOGIA 
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • Filologia germańska z drugim językiem obcym

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
KULTUROZNAWSTWO
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOLOGIA ANGIELSKA
LINGWISTYKA DLA BIZNESU
 
Studia II stopnia:
KULTUROZNAWSTWO
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Anglistyczna
 • Translatoryka
FILOLOGIA GERMAŃSKA

Podyplomowe

EDYTORSTWO TEKSTÓW LITERACKICH
JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ
LOGOPEDIA MEDIALNA Z LOGOPEDIĄ OGÓLNĄ
NEUROLOGOPEDIA
OBSŁUGA JĘZYKOWA INSTYTUCJI UE
RETORYKA PRAKTYCZNA
TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE
ZARZĄDZANIE KULTURĄ

Doktoranckie

FILOLOGIA W ZAKRESIE JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY
INTERDYSCYPLINARNE HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE