• FILOLOGIA ZE SPECJALNOŚCIAMI REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Filologia ze specjalnościami

   Absolwent filologii ze specjalnością posiada podstawową wiedzę o języku oraz kulturze i literaturze krajów obszaru językowego. Poziom praktycznej znajomości języka obejmuje: pełne rozumienie tekstów, także o dużym stopniu trudności i zawierających znaczenia ukryte, wyrażone jedynie pośrednio; płynne i poprawne wypowiedzi spontaniczne i porozumiewanie się w sytuacjach codziennych oraz zawodowych w mowie i piśmie. Wszechstronność zainteresowań badawczych pracowników sprawia, że absolwent naszych studiów posiada przygotowanie ogólno humanistyczne i kompetencje interdyscyplinarne oraz interkulturowe, ułatwiające wykorzystanie wiedzy z zakresu filologii w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent legitymujący się tytułem licencjata posiada umiejętności przydatne przy wykonywaniu zawodów związanych z publicystyką, turystyką, usługach wymagających dobrej znajomości języka oraz (po uzyskaniu wymaganych przepisami kwalifikacji pedagogicznych) w szkolnictwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ze specjalnościami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia 
    

    

   Studia II stopnia
    
   Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2; zaawansowana znajomość języka angielskiego; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej), podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.
    

    

  • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
   Absolwent kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo powinien posiadać niezbędną wiedzę ogólnohumanistyczną i przygotowanie zawodowe. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów powinny przygotowywać do pracy we wszystkich typach bibliotek w zakresie szeroko pojętej informacji bibliotecznej, księgarskiej, naukowej i wydawniczej oraz do pracy naukowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    

   Studia II stopnia
    
   Kwalifikacja na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków).

  • FILOLOGIA POLSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Filologia polska
   Filologia polska to kierunek zapewniający uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o języku polskim oraz literaturze i kulturze polskiej. Student zapozna się między innymi z: historią literatury polskiej, literaturą najnowszą, poetyką i retoryką, teorią literatury, praktyczną stylistyką, leksykologią, gramatyką opisową języka polskiego, gramatyką historyczną języka polskiego, historią języka polskiego oraz dialektologią. Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkolnictwie, w mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków), a także znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego. 
   Wymagania rekrutacyjne   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń — na podstawie konkursu dyplomów.

  • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   Studia przekazują wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu mediów masowych w Polsce i na świecie; o  dziennikarstwie oraz kreowaniu wizerunku; przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej; uczą umiejętności w zakresie gromadzenia, opracowywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł; uczą sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna posiada umiejętność wykonywania podstawowych działań z zakresu dziennikarstwa w prasie, mediach audiowizualnych oraz z dziedziny funkcjonowania działów agencji PR, designu i reklamy. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy w zawodach atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy: dziennikarza prasy, radia, telewizji, Internetu oraz specjalisty ds. reklamy lub promocji.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest konkurs dyplomów oraz średnia uzyskana na studiach I stopnia.
    

  • KULTUROZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Kulturoznawstwo
   Absolwentki i absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach kultury, mediach, agencjach reklamowych i artystycznych oraz przemysłach kreatywnych. Szczególny nacisk podczas nauki kładziony jest na rozwój tzw. kompetencji miękki. Absolwenci i absolwentki kulturoznawstwa potrafią: myśleć kreatywnie, elastycznie, krytycznie i analitycznie; poprawnie komunikować się ustnie i pisemnie; samodzielnie organizować swój czas pracy. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski (w przypadku matury obcojęzycznej - rodzimy)
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty niewymagane spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia, wiedza o tańcu 
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest konkurs dyplomów oraz średnia uzyskana na studiach I stopnia.
    

  • FILMOZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Filmoznawstwo
   Filmoznawstwo pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresu: współczesnego kina światowego i polskiego; historii filmu światowego i polskiego; rodzajów i gatunków filmowych (fabuła, dokument, animacja, reklama); teorii kina i kultury audiowizualnej; prawa autorskiego; prawnych i ekonomicznych aspektów organizacji produkcji filmowej. Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności w zakresie podstaw: analizy tekstu audiowizualnego; warsztatu filmowego; organizacji i animacji kultury filmowe;j projektowania wydarzeń filmowych; dystrybucji i promocji filmu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filmoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Niewymagane: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, wiedza o tańcu 

   Dowiedz się więcej

  • FILOLOGIA ANGIELSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Filologia angielska
   Ukończenie studiów w zakresie Filologii angielskiej daje absolwentom szereg możliwości odnalezienia się na współczesnym rynku pracy. Dzięki urozmaiconej ofercie dydaktycznej studia te przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zawodowej w wielu sektorach. Poniższa lista przykładowych zawodów wykonywanych przez naszych absolwentów oczywiście nie wyczerpuje licznych możliwości jakie daje ukończenie studiów filologii angielskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

    

   Studia II stopnia
    
   Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń — na podstawie konkursu dyplomów.

    

  • LINGWISTYKA DLA BIZNESU REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Lingwistyka dla biznesu
   Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak Lngwistyka dla biznesu. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.
   Warunki rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
   • Drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
    

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Filologia germańska
   Studia na kierunku filologia germańska oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą tradycję z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego, rozwijają umiejętności językowe, przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej w szkolnictwie, w biurach tłumaczy, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach oraz w innych instytucjach kultury, a więc wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. 
   Warunki rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język niemiecki
   • Język polski (bądź inny - rodzimy)
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

    

   Studia II stopnia
    
   Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń — na podstawie konkursu dyplomów.

    

  • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe
   Istotą kierunku jest nacisk na wiedzę i umiejętności związane z pracą dziennikarza w obszarze międzynarodowym: w charakterze korespondenta, ewentualnie pracownika polskich mediów, który zajmuje się przede wszystkim wydarzeniami w innych krajach. Ważnym aspektem studiów jest kształcenie językowe. Język angielski powinien zostać opanowany przez wszystkich studentów na poziomie min. B2/B2+, drugi język obcy na poziomie min. B2. Ponadto program kształcenia przewiduje pogłębienie wiedzy na temat kultury oraz mediów kraju wybranego języka.
   Warunki rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Język polski (bądź inny - rodzimy)
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

    

  • NIEMCOZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Niemcoznawstwo
   Niemcoznawstwo jest kierunkiem studiów, który łączy ze sobą elementy filologii germańskiej, kulturoznawstwa i historii, a także w niewielkim wymiarze politologii. Studenci zdobywają szeroką i pogłębioną wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego. Nacisk położony jest na znajomość współczesnych problemów, związanych z kulturą, w tym mediami oraz rozwojem politycznym i społecznym Republiki Federalnej, Austrii i Szwajcarii. Ponadto kierunek kładzie nacisk na umiejętności językowe. Studenci uczą się języka niemieckiego od podstaw oraz doskonalą znajomość języka angielskiego. Wybór jednej z dwóch specjalności pozwala pogłębić umiejętności praktyczne, potrzebne na rynku pracy, związanym z mediami i kulturą lub z pracą w szeroko pojętym biznesie. Dla obu specjalności przewidziane są zajęcia, przygotowujące do pisania projektów. Studia niemcoznawcze pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy i umiejętności, przydatnych do rozpoczęcia kariery zawodowej w instytucjach kultury, placówkach polsko-niemieckich, fundacjach, redakcjach prasowych, w wydawnictwach, a więc wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnościami językowymi, znajomością kultury, mediów i życia politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego. 
   Warunki rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski
   • Język polski
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, filozofia, WOS, drugi język obcy, geografia

    

  • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informacja w środowisku cyfrowym
   Kierunek Informacja w środowisku cyfrowym powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na specjalistów w zakresie publikowania sieciowego, obsługi instytucji i firm z sektora informacyjnego prowadzących działalność wirtualną (internetowe księgarnie, wydawnictwa, biblioteki cyfrowe, repozytoria), a także na pracowników kompetentnych w zakresie tworzenia baz danych i zarządzania treścią elektroniczną. Studia na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym kształcą i rozwijają umiejętności badawcze i profesjonalne niezwykle przydatne w społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stało się zjawiskiem powszechnym i będzie nadal postępować.
   Warunki rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura 

    

  • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Logopedia z audiologią
   Studia na kierunku pozwalają uzyskać wiedzę na temat przyczyn powstawania wad wymowy oraz sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy.  Studia przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu. Specjalność dodatkowa (audiologia) znacznie poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
   Warunki rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, fizyka, matematyka

    

   Studia II stopnia
    
   Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie średniej ocen ze studiów oraz na podstawie konkursu dyplomów.

    

opinie (6)

 • A.A.
  ocena

  Dużo teorii, za mało praktyki. Budynek pełen wypas.

 • Martyna
  ocena

  Dziennikarstwo jest naprawdę sympatyczne, z roku na rok coraz bardziej się rozkręca i nastawia na konkretną specjalność. Jeżeli jednak chodzi o sam budynek wydziału pozostawia wiele do życzenia, jednak studia polecam z czystym sumieniem!

 • migdał
  ocena

  Dziennikarstwo jest naprawdę fajne. Jak się trafi na super wykładowców, to można dowiedzieć się jeszcze ciekawszych rzeczy, niż na wykładach/ćwiczeniach (chociażby rewelacyjna dr Fiołek!). Warto spróbować i samemu się przekonać!

 • Nana
  ocena

  Filologia polska na bardzo fajnym poziomie, rzeczywiście wiele można się nauczyć, a większość wykładowców jest bardzo zaangażowana. Specjalizacje świetnie prowadzone, zwłaszcza edytorstwo i glottodydaktyka.

 • Ila
  ocena

  Filologia polska też spoko, nie za ciężko a jak trafi się na ten fajniejszy zestaw wykładowców - studia to przyjemność i nawet sesja nie jest straszna ;)

 • Ola92
  ocena

  Dla wszystkich, którzy myślą o studiowaniu germanistyki, naprawdę polecam UŁ. Świetni wykładowcy, wysoki poziom, ciekawe możliwości wyjazdów i wymian studenckich.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
FILOLOGIA HISZPAŃSKA + JĘZYK ANGIELSKI
FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM
FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM (HISZPAŃSKIM LUB WŁOSKIM)
FILOLOGIA WŁOSKA
FILOLOGIA ROSYJSKA
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
FILOLOGIA POLSKA
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Z JĘZYKIEM I KULTURĄ FRANCUSKĄ
KULTUROZNAWSTWO
FILMOZNASTWO
FILOLOGIA ANGIELSKA
LINGWISTYKA DLA BIZNESU
FILOLOGIA GERMAŃSKA
DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
NIEMCOZNAWSTWO
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA POLSKA
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
KULTUROZNAWSTWO
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA HISZPAŃSKA
FILOLOGIA ROMAŃSKA
Specjalności:
 • Filologia francuska z drugim językiem romańskim i elementami traduktologii
 • Filologia francuska z traduktologią francuską lub edytorstwem
 • Filologia francuska z językiem angielskim i elementami tłumaczeń
FILOLOGIA WŁOSKA
FILOLOGIA KLASYCZNA
FILOLOGIA ROSYJSKA
Specjalności:
 • Komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu
 • Translatologiczno-kulturologiczna
FILOLOGIA 
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • Filologia germańska z drugim językiem obcym

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
KULTUROZNAWSTWO
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOLOGIA ANGIELSKA
LINGWISTYKA DLA BIZNESU
 
Studia II stopnia:
KULTUROZNAWSTWO
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Anglistyczna
 • Translatoryka
FILOLOGIA GERMAŃSKA

Podyplomowe

EDYTORSTWO TEKSTÓW LITERACKICH
JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ
LOGOPEDIA MEDIALNA Z LOGOPEDIĄ OGÓLNĄ
NEUROLOGOPEDIA
OBSŁUGA JĘZYKOWA INSTYTUCJI UE
RETORYKA PRAKTYCZNA
TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE
ZARZĄDZANIE KULTURĄ

Doktoranckie

FILOLOGIA W ZAKRESIE JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY
INTERDYSCYPLINARNE HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE