• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Automatyka i robotyka
   Kierunek Automatyka i Robotyka na studiach inżynierskich Wydziału Inżynierii Produkcji kształci specjalistów przygotowanych do pracy w zakładach przemysłu elektromaszynowego projektujących i eksploatujących zautomatyzowane, zrobotyzowane i skomputeryzowane maszyny technologiczne i systemy wytwórcze. 
   Absolwent potrafi:
   • Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu automatyki i robotyki, sieci komputerowych, systemów mikroprocesorowych, podstaw programowania sterowników logicznych PLC oraz PAC, programowania komputerowych układów sterowania CNC, czujników i systemów akwizycji danych pomiarowych, podstaw przetwarzania sygnałów a także sterowania i nadzoru nowoczesnych urządzeń
   • Znajomość możliwości automatyzacji systemów i procesów produkcyjnych. Wynika to z unikalnej specyfiki Wydziału Inżynierii Produkcji łączącego kompetencje w zakresie automatyki i robotyki z doskonałą znajomością procesów produkcyjnych, projektowaniem obrabiarek i urządzeń produkcyjnych oraz zaawansowaną automatyzacją procesów technologicznych
   Perspektywy zawodowe:
   • Projektanci systemów sterowania
   • Programiści
   • Pracownicy działów utrzymania ruchu 
   • Przedstawicielstwa techniczne, serwisowe i handlowe firm oferujących najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn pozwala na pozyskanie wiedzy w dziedzinie technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn. Obejmuje on podstawy teoretyczne, wiedzę fachową oraz umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania (CAD/CAM) procesów wytwarzania oraz wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania. 
   Absolwenci:
   • Absolwenci posiadają wiedzę obejmującą podstawy technik wytwarzania i wybrane technologie, a także podstawy ich projektowania. Wiedza ta uzupełniona jest o modelowanie procesów, projektowanie wybranych narzędzi i oprzyrządowania oraz pomiary wybranych, charakterystycznych parametrów procesów
   • Wiedza techniczno-ekonomiczna, pozwala na realizację zadań produkcyjnych przy jak najwyższej efektywności ekonomicznej
   • Inżynier produkcji potrafi w szczególności: racjonalizować działania we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, rozwiązywać problemy z zakresu optymalizacji techniczno - ekonomicznej, planować rozwój przedsiębiorstwa oraz kooperacji z partnerami, rozwiązywać problemy z zakresu cyklu życia produktu, analizować koszty, analizować zmieniające się uwarunkowania działalności ekonomicznej
   • Absolwenci przygotowani są do pracy na szczeblu technicznym i technologicznym
   Perspektywy zawodowe:
   • Inżynierowie produkcji
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Papiernictwo i poligrafia
   Politechnika Warszawska ma najdłuższe w Polsce tradycje kształcenia w zakresie technologii poligraficznych. W związku z intensywnym udziałem technik cyfrowych w poligrafii na Wydziale prowadzone są studia według elastycznego programu dostosowanego do zmian zachodzących w poligrafii światowej. Studia na Kierunku obejmują np.: komputerowe przygotowanie publikacji, grafikę komputerową, cyfrowe metody wytwarzania form drukowych, techniki drukowania klasycznego i cyfrowego, cyfrowe systemy zarządzania produkcją.
   Absolwent potrafi:
   • Absolwenci Papiernictwa i Poligrafii pracują w dużych i małych zakładach poligraficznych, wydawnictwach i agencjach reklamowych, ale również: w jednost¬kach naukowo-badawczych przemysłu poligraficznego oraz przedstawicielstwach firm krajowych i zagranicznych oferujących materiały i urządzenia dla przemysłu poligraficznego
   • Absolwenci studiów poligraficznych w specjalności Eksploatacja maszyn poligraficznych uzyskują wiedzę z zakresu technologii poligrafii i papiernictwa oraz stosowanych w poligrafii materiałów oraz konstrukcji maszyn i ich eksploatacji
   • Absolwenci studiów poligraficznych w specjalności Technologia poligrafii uzyskują szeroką wiedzę z zakresu różnych technologii drukowania. Ponadto zapoznają się z podstawami papiernictwa oraz stosowanymi w poligrafii materiałami i metodami ich badania
   • Absolwenci nabywają również umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej oraz projektowania procesów technologicznych
   Perspektywy zawodowe
   • Duże i małe zakłady poligraficzne, wydawnicze i agencje reklamowe
   • Jednostki badawczo-naukowe przemysłu poligraficznego
   • Przedstawicielstwa handlowe firm krajowych i zagranicznych pracujące dla przemysłu poligraficznego
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Kierunek pozwala na uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie działalności gospodarczej, projektowania, organizacji i zarządzania procesami i systemami produkcyjnymi, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, zarządzania innowacjami i technologiami. Wiedza ta pozwala między innymi na rozwiązywanie problemów z zakresu optymalizacji techniczno-ekonomicznej, planowania i rozwoju produkcji i przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
   Absolwenci:
   • Absolwenci uzyskują wykształcenie zarówno w obszarze nauk organizacji i zarządzania, ekonomicznych, prawnych i społecznych, jak również nauk technicznych
   • Absolwent posiada następujące praktyczne umiejętności: projektowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania ARIS, zarządzanie projektami wdrożenia systemów informatycznych wspierających zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, projektowania tych systemów 
   • Nauka podstaw programowania oraz algorytmizacji zagadnień organizacyjnych w przedsiębiorstwach, projektowania aplikacji bazodanowych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem opracowywanie oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych polegających na wdrożeniu systemów informatycznych wspierających zarządzanie tj. ERP, CRM, BI
   Perspektywy zawodowe
   • Projektowanie, analiza i i zarządzanie złożonymi systemami produkcyjnymi
   • Polskie i zagraniczne firmy konsultingowe wdrażające systemy ERP, CRM, BI
   • Inżynierowie procesowi w firmach produkcyjnych
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Techniki Wytwarzania
 • Inżynieria Produkcji
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
Specjalności:
 • Technologia Poligrafii
 • Eksploatacja Maszyn Poligraficznych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria Procesów Produkcyjnych
 • Systemy CAD/CAM
 • Informatyczne Systemy Zarządzania
 • Zarządzanie Produkcją
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyzacja Procesów Wytwórczych
 • Elastyczne Systemy Wytwarzania
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Biomechanika inżynierska
 • Inżynieria produkcji
 • Komputerowe projektowanie maszyn i procesów technologicznych
 • Obrabiarki CNC
 • Technologie poligrafii
 • Technologie metali i tworzyw sztucznych
 • Uzbrojenie
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
Specjalności:
 • Technologia Poligrafii
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zglobalizowanej
 • Global Production Engineering and Management (w języku angielskim)

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
Specjalności:
 • Inżynieria Produkcji
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
Specjalności:
 • Technologia Poligrafii
 • Eksploatacja Maszyn Poligraficznych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 
Specjalności:
 • Inżynieria Procesów Produkcyjnych
 • Systemy CAD/CAM
 • Zarządzanie Produkcją
 
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
Specjalności:
 • Inżynieria Produkcji
 • Technologie Poligrafii
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA 
Specjalności:
 • Technologia Poligrafii
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 
Specjalności:
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zglobalizowanej

Podyplomowe

AKADEMIA KAIZEN
INŻYNIERIA PRODUKCJI W POLIGRAFII
INŻYNIERIA SPAJANIA - KOMPETENCJE MIĘDZYNARODOWEGO INŻYNIERA SPAWALNIKA (IWE)
PROJEKTOWANIE W SYSTEMACH CAD/CAM, ORAZ PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI
ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Doktoranckie

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN 
MECHANIKA