Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

ul. Jedności 8

41-200 Sosnowiec

Tel. (+48 32) 364 1120, (+48 32) 364 1134

e-mail: sekretariat-farmacja@sum.edu.pl

http://sum.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-farmaceutyczny-z-oddzialem-medycyny-laboratoryjnej-2

ul. Jedności 8

41-200 Sosnowiec

Tel. (+48 32) 364 1120, (+48 32) 364 1134

e-mail: sekretariat-farmacja@sum.edu.pl

http://sum.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-farmaceutyczny-z-oddzialem-medycyny-laboratoryjnej-2

 • ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Analityka medyczna
  Stu­dia na kie­run­ku analityka medyczna pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy o diagnostyce laboratoryjnej oraz dają przy­go­to­wanie teoretycz­ne i prak­tycz­ne do wy­ko­nywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Stu­den­ci zdobywają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk far­ma­ceu­tycz­nych, medycz­nych, bio­logicz­nych, chemicz­nych i społecz­nych. Absolwenci kierunku analityka medyczna są przygotowani do pracy w:
  • w medycznych laboratoriach diagnostycznych,
  • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne,
  • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska,
  • urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), a ponadto – podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Biotechnologia medyczna
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia medyczna posiada ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk podstawowych: matematyki, fizyki, biofizyki i chemii. Rozumie i potrafi wykorzystywać narzędzia matematyczne oraz zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii medycznej, biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Potrafi definiować i scharakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym zarówno w odniesieniu do organizmu człowieka, jak i w odniesieniu do roślin i zwierząt. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii. W szerokim zakresie rozumie i potrafi wykorzystywać techniczne i technologiczne aspekty biotechnologii. Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania firm biotechnologicznych we współczesnych warunkach prawno-ekonomicznych. Absolwent studiów licencjackich kierunku biotechnologia medyczna jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i  technologii. Umiejętnie planuje i rozwiązuje zadania o charakterze interdyscyplinarnym wymagające współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Posługuje się metodami inżynierii genetycznej, biologii i diagnostyki molekularnej. Posiada umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów. Potrafi korzystać z informacji naukowych, źródeł bibliotecznych i internetowych oraz podstawowych programów bioinformatycznych. Zyskuje również kompetencje do pracy przy technologiach związanych z zastosowaniem inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów oraz  komórek organizmów wyższych, do przeprowadzania procesów biosyntezy, do izolacji i oczyszczania bioproduktów, do ich szczegółowej analizy i diagnostyki. Absolwent ponadto zdobywa kompetencje do pracy w zespole, rozumie potrzebę samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz  jest  przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia, biotechnologia medyczna, biologia w specjalności biotechnologia. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie data złożenia podania w elektronicznym systemie rekrutacji i dokonania opłaty rekrutacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

 • FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Farmacja
  Stu­dia na kie­run­ku far­ma­cja pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy o le­ku oraz dają przy­go­to­wanie teoretycz­ne i prak­tycz­ne do wy­ko­nywania za­wodu far­ma­ceu­ty. Stu­den­ci zdobywają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk far­ma­ceu­tycz­nych, medycz­nych, bio­logicz­nych, chemicz­nych i społecz­nych. Sz­czegółowy za­kres obo­wiązków za­wodowych far­ma­ceu­ty wy­nika ze specyfi­ki miej­sca pra­cy (tworze­nie re­cep­tur nowych leków, na­dzo­ro­wanie pro­duk­cji medyka­mentów, pro­wadze­nie ana­liz w labo­rato­riach i sz­pitalach). Absolwenci są przygotowani do pracy w:
  • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
  • przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
  • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
  • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
  • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
  • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
  • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia i chemia
  • Jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Kosmetologia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia będzie posiadał wiedzę ogólną w zakresie nauk o zdrowiu oraz szczegółową w zakresie kosmetologii.  Na poszczególnych etapach kształcenia nauka na tym kierunku studiów obejmuje także zagadnienia z zakresu: estetyki, promocji zdrowia, fizjoterapii i masażu, chemii kosmetyków, receptury kosmetycznej, organizacji gabinetu kosmetycznego, zarządzania i marketingu w kosmetologii, etyki zawodowej. Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku kosmetologia jest wykształcenie specjalistów, którzy: 
  • posiadają szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzę pozwalającą na wykonywanie zabiegów kosmetycznych m.in. zabiegów rewitalizacji skóry, zabiegów opóźniających procesy starzenia oraz upiększania i korygowania skóry,
  • dokonują perfekcyjnego doboru kosmetyków oraz wskazują ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną,
  • profesjonalnie posługują się aparaturą fizykalną stosowaną w zabiegach kosmetycznych. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie data złożenia podania w elektronicznym systemie rekrutacji i dokonania opłaty rekrutacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

opinie (2)

 • Anonim
  ocena

  Polecam

 • Studentka
  ocena

  Jeżeli chcecie sobie zmarniwać najlepsze lata życia, zapraszamy

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: