• EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Ekonomia
   Na kierunku Ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych.
   Studia dają możliwość poznania szerokiego spektrum zagadnień nowoczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji i globalizacji. Wykładane przedmioty o charakterze interdyscyplinarnym dostarczają wiedzę o społecznych uwarunkowaniach procesów gospodarczych. Atutem kierunku jest zwracanie uwagi na połączenie wiedzy teoretycz­nej z jej weryfikacją w praktyce. Jedną z metod nauczania są studia przypadków, które uczą rozwiązywania realnych problemów gospodarczych. Wszystko to sprawia, że absolwenci wy­posażeni w rzetelną wiedzę o gospodarowaniu we współczesnym złożonym i szybko zmienia­jącym się świecie oraz nauczeni pracy indywidualnej i w zespole, są elastyczni na rynku pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Geografia
   • Historia
   • Informatyka
   • Fizyka
   • Wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest wynik pisemnego egzaminu sprawdzającego kompetencje niezbędne do realizacji studiów magisterskich na danym kierunku. 

    

   Dowiedz się więcej

    

  • GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Gospodarka i zarządzanie publiczne
   Dynamiczny rozwój sektora publicznego i społecznego stwarza pilną potrzebę przygotowania ścieżki kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili sprostać wyzwaniom, jakie stawia zarządzanie organizacjami non profit, których otoczenie i reguły funkcjonowania zmieniają się znacznie częściej, niż w sektorze prywatnym. Ważnym jest również umiejętność harmonijnego łącznia ekonomicznych i społecznych aspektów w procesie podejmowania decyzji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasz Uniwersytet  przygotował ofertę kształcenia na nowo utworzonym unikatowym kierunku studiów Gospodarka i zarządzanie publiczne. Kierunek ten jest dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Praca w tych sektorach oznacza zdolność łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Dlatego też, absolwent tego kierunku powinien dysponować ogólnym i specjalistycznym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, dającym podstawę do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa i państwa. W szczególności konieczne jest kształtowanie umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych, działań podejmowanych przez podmioty publiczne i społeczne oraz mechanizmów podziału wynikających z teorii wyboru publicznego i praktyki realizowania usług użyteczności publicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Geografia
   • Historia
   • Informatyka
   • Fizyka
   • Wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne jest wynik pisemnego egzaminu sprawdzającego kompetencje niezbędne do realizacji studiów magisterskich na danym kierunku.
    

    

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Absolwenci tego kierunku wyposażeni są w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a ponadto wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną. W takcie zajęć studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Mają możliwość poznania zasad planowania społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast oraz regionów, jak też obszarów wiejskich. Ponadto uczą się programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, a także rozwiązywania problemów dotyczących gospodarki nieruchomościami czy też zarządzania środowiskiem, w tym formułowania zasad zrównoważonego rozwoju. Kierunek ma charakter studiów interdyscyplinarnych z pogranicza ekonomii, innych nauk społecznych oraz nauk technicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Geografia
   • Historia
   • Informatyka
   • Fizyka
   • Wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest wynik pisemnego egzaminu sprawdzającego kompetencje niezbędne do realizacji studiów magisterskich na danym kierunku. 

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Logistyka
   Globalizacja handlu i działalności gospodarczej, rozbudowa infrastruktury transportowej, wzrost liczby ludności oraz ich mobilności to podstawowe czynniki determinujące znaczenie sektora transportu-spedycji-logistyki (TSL). Od podmiotów sektora TSL wymaga się zapewnienia sprawnego przemieszczania osób, przepływu dóbr oraz towarzyszącej tym procesom informacji, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na koszty oraz konieczność ograniczania negatywnych wpływów na środowisko. Na dynamicznie rozwijającym się rynku TSL wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconą kadrę. Wynika to z analizy trendów rozwoju europejskiego i polskiego rynku TSL, potwierdzają to również opinie specjalistów. Zapotrzebowanie jest i będzie zgłaszane na absolwentów posiadających wiedzę inżynierską w zakresie projektowania i eksploatacji systemów logistycznych, jak i wiedzę z zakresu ekonomii oraz zarządzania, pozwalającą na ocenę przygotowanych przedsięwzięć pod względem racjonalnego wykorzystania zasobów. Jest to szczególnie ważne, gdyż przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze TSL charakteryzują znaczne nakłady kapitałowe, zarówno w zakresie infrastruktury transportowej, centrów logistycznych jak i systemów informatycznego wspomagania zarządzania. Kształcenie w zakresie transportu i logistyki, przez wiele lat, w Polsce przebiegało na studiach technicznych, dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji/utrzymania infrastruktury transportowej, magazynowej oraz środków przewozowych, a także na studiach ekonomicznych, koncentrujących się na zagadnieniach gospodarowania, organizacji i zarządzania w sektorze TSL. W konsekwencji widoczny jest brak specjalistów, których wiedza pozwala łączyć zagadnienia projektowania systemów i procesów logistycznych z ocenami ekonomicznymi. Prowadzenie studiów inżynierskich o kierunku Logistyka przez uczelnię o profilu ekonomicznym, pozwoli na nabycie wiedzy z zakresu projektowania oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, podstaw nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, a także umiejętności menedżerskich. Absolwenci kierunku będą posiadać wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit, których działalność dotyczy sektora TSL.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Geografia
   • Historia
   • Informatyka
   • Fizyka
   • Wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest wynik pisemnego egzaminu sprawdzającego kompetencje niezbędne do realizacji studiów magisterskich na danym kierunku. 

   Dowiedz się więcej

    

  • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
   Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze obejmują różnorakie aspekty współpracy międzynarodowej. Jego powstanie wynika z obserwowanego na rynku pracy zapotrzebowania na specjalistów z zakresu zagadnień ekonomicznych właściwych dla współczesnej gospodarki światowej, w której dokonują się procesy globalizacji, regionalizacji i integracji gospodarczej. Kształcenie na kierunku koncentruje się na problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach postępującego umiędzynarodawiania działalności gospodarczej oraz rozwoju procesów integracyjnych w gospodarce globalnej. Celem kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, jak również nabycie umiejętności praktycznych, potrzebnych do pełnienia funkcji analitycznych, operacyjnych i menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz organizacjach i instytucjach o międzynarodowym charakterze.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Geografia
   • Historia
   • Informatyka
   • Fizyka
   • Wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest wynik pisemnego egzaminu sprawdzającego kompetencje niezbędne do realizacji studiów magisterskich na danym kierunku. 

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Przedsiębiorczość i finanse
   Kierunek Przedsiębiorczość i Finanse jest nowością w ofercie dydaktycznej Wydziału Ekonomii. Szczególną cechą wyróżniającą jest profil praktyczny tego kierunku, w odróżnieniu od profilu ogólnoakademickiego pozostałych kierunków.  Przede wszystkim kładziony jest nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych w prowadzeniu biznesu, jak również w organizacji przedsięwzięć społecznych. Przekazywana wiedza będzie bazowała na naukach o ekonomii, finansach, zarządzaniu oraz im pokrewnych.  Student po ukończeniu studiów będzie potrafił uruchomić własną firmę i sprawnie ją poprowadzić, posiadając umiejętność praktycznej analizy zjawisk i procesów ekonomicznych oraz określenia ich uwarunkowań. Jednocześnie będzie posługiwał się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji biznesowych. 
   Celem kierunku jest:
   • przekazanie kompleksowej oraz spójnej wiedzy z zakresu przygotowania i prowadzenia przedsięwzięć biznesowych,
   • wykształcenie praktycznych umiejętności w najważniejszych obszarach prowadzenia firmy - zarządzanie, finanse, rachunkowość, podatki, analiza ekonomiczna, analiza rynku, informatyka, biznes międzynarodowy,
   • kształtowanie przedsiębiorczej postawy, w tym m.in. umiejętności pozyskiwania zasobów oraz gospodarowania nimi, w tym w szczególności kierowania ludźmi, gotowości do podejmowania ryzyka, zdolności do kreowania pomysłów i wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i finanse brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Geografia
   • Historia
   • Informatyka
   • Fizyka
   • Wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i finanse jest wynik pisemnego egzaminu sprawdzającego kompetencje niezbędne do realizacji studiów magisterskich na danym kierunku. 

    

    

opinie (1)

 • gang albani
  ocena

  żenująco niski poziom, ale fajni ludzie

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Badania rynku
 • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
 • Ekobiznes
 • Ekonomia menedżerska
 • Gospodarka elektroniczna
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
 • Handel zagraniczny
 • Innowacyjny biznes
 • Transport i logistyka
GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Diagnozowanie problemów społecznych i gospodarczych
 • Public relations w organizacjach
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
 • Studia miejskie i regionalne
 • Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Tematyka transportu i logistyki
 • Transport w systemach logistycznych
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Specjalności:
 • Biznes Międzynarodowy
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSE
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Analityk rynku
 • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
 • Ekobiznes
 • Gospodarka elektroniczna
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
 • Handel zagraniczny
 • Innowacyjny biznes
 • Transport i logistyk
GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Public relations w organizacjach
 • Strategie społecznej odpowiedzialności
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Zarządzanie strategiczne  w organizacjach non-profit
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
 • Studia miejskie i regionalne
 • Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Specjalności:
 • Biznes Międzynarodowy

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Badania rynku
 • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
 • Ekobiznes
 • Ekonomia menedżerska
 • Gospodarka elektroniczna
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
 • Handel zagraniczny
 • Innowacyjny biznes
 • Transport i logistyk
GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Diagnozowanie problemów społecznych i gospodarczych
 • Public relations w organizacjach
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
 • Studia miejskie i regionalne
 • Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Tematyka transportu i logistyki
 • Transport w systemach logistycznych
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Specjalności:
 • Biznes Międzynarodowy

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSE

Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Analityk rynku
 • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
 • Ekobiznes
 • Gospodarka elektroniczna
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
 • Handel zagraniczny
 • Innowacyjny biznes
 • Transport i logistyka
GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Specjalności:
 • Public relations w organizacjach
 • Strategie społecznej odpowiedzialności
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Zarządzanie strategiczne  w organizacjach non-profit
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
 • Studia miejskie i regionalne
 • Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Specjalności:
 • Biznes Międzynarodowy
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSE