• ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Cieszyn - kierunek Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
   Studia I stopnia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną przygotowują kadrę do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej  i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury (ośrodków kultury i instytucji upowszechniania kultury), dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych, instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną. Absolwenci będą mogli tworzyć autorskie instytucje i formy działania, wykorzystujące głównie możliwości występowania z oryginalnymi, własnymi projektami działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej. Studia zapewniają wykształcenie ogólnoakademickie połączone ze specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami przyszłych kadr kultury. Program  przewiduje  poznanie podstaw  filozofii,socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplinach artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec),ich recepcją i upowszechnianiem (także w zakresie form instytucjonalnych),  wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. Jednocześnie uwzględnia przedmioty wyposażające przyszłych animatorów i edukatorów kultury w wiedzę, umiejętności i  kompetencje społeczne w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami (publicznymi, rynkowymi, organizacjami pozarządowymi), przygotowujące do uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim.
   Usytuowanie  ośrodka cieszyńskiego na polsko-czeskim pograniczu sprzyja inicjowaniu działań międzykulturowych, euroregionalnych, gównie w zakresie projektów naukowych, społecznych i kulturalnych ( w tym Festiwal Kino na Granicy, Festiwal Teatralny Bez granic,  Wakacyjne kadry, Kręgi sztuki  i Biennale w Wenecji Cieszyńskiej). Biorąc pod uwagę zróżnicowane zainteresowania studiujących, indywidualne predyspozycje, oczekiwania potencjalnych pracodawców  proponuje się  studentom wariantowo kilka modułów do wyboru, w tym: blok z zakresu  turystyki kulturalnej, którą uważa się współcześnie  za szczególnie obiecującą ekonomicznie, społecznie i kulturowo, blok zajęć warsztatowych obejmujący różne dziedziny twórczości artystycznej oraz blok zajęć przygotowujący do pracy w trudnych społecznie środowiskach społecznych). Uwzględnia się w szerokim stopniu program praktyk zawodowych oraz zajęcia terenowe i obozy twórcze  realizowane w różnych regionach Polski (m.in. w Beskidach, na Kaszubach, Warmii i Mazurach, na wybrzeżu Bałtyku).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ETNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Cieszyn - kierunek Etnologia
   Etnologia (używa się także terminów etnografia i antropologia kulturowa) zajmuje się opisem, historią i teorią kultury w różnych jej aspektach. Dokumentuje i analizuje czasowe i przestrzenne zróżnicowanie kultur w skali globalnej i regionalnej – począwszy od kultur plemiennych, ludowych, aż po tradycje społeczeństw nowoczesnych. Program kształcenia na Uniwersytecie Śląskim został opracowany w oparciu o standardy międzynarodowe i obejmuje:
   • funkcjonowanie tradycji w społeczeństwie nowoczesnym (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Środkowej Europy) oraz problematykę związaną z pograniczem kulturowym i etnicznym,
   • poznanie perspektywy antropologicznej w badaniu społeczności zróżnicowanych kulturowo, językowo, wyznaniowo, a także w badaniu obszarów postkonfliktowych i postkolonialnych,
   • problemy etnologicznej interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych i antropologii kultury współczesnej,
   • wiedzę o możliwościach ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata,
   • nabywanie wiedzy fachowej za pomocą oferty zajęć praktycznych realizowanych we współpracy z instytucjami samorządowymi, kulturotwórczymi, oświatowymi,
   • rozwijanie umiejętności praktycznych i wspomaganie kreatywności dzięki wprowadzeniu do programu kształcenia treści z zakresu marketingu w kulturze oraz wiedzy dotyczącej praktycznych możliwości zastosowania etnologii/antropologii kulturowej w planowaniu kariery zawodowej (m.in. w sektorach kreatywnych, edukacji, dziennikarstwie, biznesie, turystyce).
   W ramach programów krajowej i międzynarodowej wymiany studentów (MOST, Erasmus) studenci etnologii mają możliwość realizacji części programu dydaktycznego w innych ośrodkach akademickich w Polsce oraz za granicą. Znaczna część zajęć dydaktycznych ma charakter praktyczny, jest realizowana we współpracy z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorcami, co ma celu kształtowanie kompetencji zawodowych. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza o dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, kulturach społeczeństw pozaeuropejskich (szczególnie Afryki i Bliskiego Wschodu) oraz mniejszości etnicznych. Kierunek umożliwia rozwijanie pasji związanych ze sztuką ludową i nieprofesjonalną oraz folklorem (np. etnodizajn, folk). Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe. Poznaje on również zastosowanie narzędzi badawczych przydatnych w procesie projektowania produktów i usług, zwłaszcza na etapie rozpoznania rynku oraz prototypowania (tzn. testowania przed wprowadzeniem do sprzedaży). Pogłębienie i poszerzenie wiedzy antropologicznej oraz folklorystycznej umożliwiają poszczególne specjalności.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia jest średnia ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Cieszyn - kierunek Oligofrenopedagogika z arteterapią
   Studia I stopnia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, między innymi placówek resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym. Studia kierowane są dla osób posiadających dyplom dojrzałości ukończenia szkoły średniej, które cechują się wrażliwością na potrzeby osób z niepełnosprawnością, wykazują przy tym zainteresowanie w zakresie wykorzystywania różnych dziedzin sztuki w działaniach terapeutycznych. Absolwent studiów I stopnia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią posiada następujący zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji:
   • posiada rzetelną i ugruntowaną interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną zorientowaną na rozwój, funkcjonowanie i wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
   • potrafi diagnozować potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną i posługiwać się warsztatem psychopedagogicznym i arteterapeutycznym, zna zarówno źródła prawa dotyczące osób niepełnosprawnych i form jego wspomagania oraz egzekwowania, jak i psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, w tym zagadnienia seksualności, prokreacji i życia rodzinnego,
   • zna formy wsparcia asystenckiego i socjalnego dla osób niepełnosprawnych i potrafi je urzeczywistnić w różnych sytuacjach życiowych,
   • wyposażony jest w umiejętności organizowania proces wychowania, socjalizacji i resocjalizacji w środowisku otwartym i instytucjonalnym,
   • potrafi posługiwać się poznanymi metodami pracy w ramach metodyk specjalnych, projektować narzędzia i programy, dostosować metody pracy do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz kierować własnym warsztatem terapeutycznym w tym zakresie,
   • ma kompetencje w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych w różnych formach edukacji;
   • posiada kompetencje i umiejętności stosowania różnych technik i metod terapii przez sztukę oraz działań twórczych w celu kształtowania wrażliwości, usprawniania i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością; szczególnie zna i potrafi zastosować warsztat pracy w instytucjach prowadzących terapię zajęciową, warsztaty terapii zajęciowej oraz organizację czasu wolnego poprzez stosowanie elementów: muzykoterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, choreoterapii, fotografii w terapii, ceramiki, teatru, dramy i psychodramy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Oligofrenopedagogika z arteterapią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    

  • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Cieszyn - kierunek Pedagogika
   Zgodnie z wprowadzonym do polskiego szkolnictwa wyższego systemem bolońskim studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) na kierunku pedagogika mają charakter dwustopniowy. Studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata, kończą się licencjatem. Z kolei dwuletnie studia drugiego stopnia kończą się magisterium. Program stacjonarnych studiów pedagogicznych realizowany jest z uwzględnieniem Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Wysoką jakość kształcenia potwierdza Certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz współpraca z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi w kraju, Europie i na świecie. Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w planach studiów, jakie przygotowaliśmy w ramach specjalności:
   • animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną
   • doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią
   • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
   • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
   • pedagogika społeczna z geragogiką
   • pedagogika społeczna z socjoterapią
   • resocjalizacja z edukacją międzykulturową
   • terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej
   • wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
   • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
   • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
   • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ
ETNOLOGIA
Specjalności:
 • Antropologia stosowana i studia kulturowe
 • Dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość
 
Studia II stopnia:
ETNOLOGIA
Specjalności:
 • Ekologia kulturowa
 • Etnologiczno-antropologiczna
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika społeczna z geragogiką
 • Pedagogika społeczna z socjoterapią
 • Resocjalizacja z edukacją międzykulturową
 • Terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej
 • Wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ETNOLOGIA
Specjalności:
 • Antropologia stosowana i studia kulturowe
 • Dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość
 
Studia II stopnia:
ETNOLOGIA
Specjalności:
 • Ekologia kulturowa
 • Etnologiczno-antropologiczna
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika społeczna z geragogiką
 • Pedagogika społeczna z socjoterapią
 • Resocjalizacja z edukacją międzykulturową
 • Terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej
 • Wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne