• BIOFIZYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Biofizyka
   Rynek pracy, jaki otwiera się po ukończeniu tego kierunku studiów, jest bardzo szeroki - od placówek medycznych po instytucje ochrony środowiska. A kształcenie w zakresie biofizyki oferują tylko trzy uczelnie w Polsce!  Biofizyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy łączącą biologię, fizykę, chemię i matematykę. Pod koniec czwartego semestru studiów wybiera się jedną z dwóch specjalności: biofizykę molekularną lub bioelektronikę. Dla specjalności bioelektronika plan studiów przewiduje blok następujących przedmiotów specjalistycznych: mikrobiologię, termodynamikę procesów biologicznych, fizykę atomów i cząsteczek, krystalochemię, bioinformatykę, elektronikę analogową i cyfrową. Biofizyka molekularna natomiast obejmuje podstawy modelowania molekularnego, metody eksperymentalne w biofizyce molekularnej, genetykę molekularną oraz spektroskopię atomową i molekularną. Absolwent uzyskuje zatem wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym -w komórkach żywych, jak również profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, kwantowej, krystalochemii białek, biochemii oraz informatyki pozwalającej na modelowanie procesów biochemicznych zachodzących w układach biologicznych. 
   Na II stopniu kształcenia proponujemy kontynuację specjalności biofizyka molekularna, a także nowe specjalności: biofizyka leków i optyka biofizyczna, które adresowane są nie tylko do absolwentów kierunku biofizyka, ale również do kończących fizykę medyczną, inżynierię biomedyczną, biotechnologię i chemię (szczególnie specjalność chemia leków). Zajęcia na kierunku biofizyka odbywają się w znakomicie wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę badawczą Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Fizyka
   • Informatyka
   • Biologia
   • Chemia
   • Geografia
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biofizyka jest ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • CHEMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Chemia
   Kierunek chemia jest realizowany w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Absolwenci kierunku CHEMIA posiadają dobrze ugruntowaną wiedzę z dziedziny nauk chemicznych oraz  szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyskują  dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na poszczególnych specjalnościach. Biorąc po uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziemy duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności pozwalających na efektywną pracę w zawodzie chemika i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem. 
   Zajęcia dydaktyczne na kierunku chemia prowadzą nauczyciele akademiccy o dużych kwalifikacjach i uznanym dorobku naukowym. Kierunek chemia posiada także międzynarodową akredytację Eurobachelor i Euromaster, dzięki którym dyplomy naszych absolwentów są uznawane przez inne uczelnie Unii Europejskiej. 
    
   Perspektywy zawodowe:
   Nasi absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach naukowo-badawczych i firmach związanych z farmacją, chemią,  biochemią oraz medycyną, jak również w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska czy badaniami  zakresu kryminalistyki.
   Chemia  I stopień
   Specjalności: 
   • Chemia stosowana
   • Chemia leków
   • Chemia informatyczna
   • Chemia środowiska
   Chemia II stopień
   • Specjalności: 
   • Chemia w zakresie chemii podstawowej
   • Chemia leków
   • Chemia informatyczna
   • Chemia środowiska
   • Chemia sądowa
   • Chemia budowlana (3 semestry, po studiach inżynierskich)
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest średnia ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • EKONOFIZYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Ekonofizyka
   Ekonofizyka to interdyscyplinarna gałąź nauki stosująca metody fizyki i matematyki do badania problemów ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych. Program kształcenia obejmuje szerokie przygotowanie w zakresie nauk ekonomicznych, matematycznych, informatycznych i społecznych przy jednoczesnym profilowaniu wiedzy w stronę zastosowań praktycznych. Studenci, oprócz poznania podstaw fizyki, matematyki, informatyki i ekonomii, uzyskają specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii finansowej, zarządzania ryzykiem, teorii gier, ekonomii i statystyki ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne aspekty i zastosowania. Są przygotowani do pracy w zespołach interdyscyplinarnych złożonych między innymi z finansistów i przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, jak również przemysłu i usług oraz do spełniania roli ekspertów w zakresie: systemów zarządzania jakością, finansów i ryzyka różnego typu, systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa, analizy statystycznej, organizacji aukcji i przetargów, przygotowania i obsługi procedur w sytuacjach kryzysowych.
   Perspektywy zawodowe:
   • praca w instytucjach finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe, doradcze i audytorskie;
   • administracja publiczna: państwowa i samorządowa;
   • sektor usług i przemysłu (jako specjalista od ryzyka finansowego, ubezpieczeń i innych nietrywialnych zagadnień gospodarczych);
   • po dokonaniu samodzielnych uzupełnień o wymagane aspekty prawnej regulacji rynków finansowych, można przystąpić do egzaminu maklerskiego, doradcy inwestycyjnego i finansowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Fizyka
   • Informatyka
   • Biologia
   • Chemia
   • Geografia
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonofizyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FIZYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Fizyka
   Studia na kierunku fizyka pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także z matematyki, astronomii, elektroniki, informatyki oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy. Studenci poznają m.in. mechanikę kwantową, elektrodynamikę, fizykę ciała stałego, fizykę jądrową, fizykę cząstek elementarnych, fizykę molekularną, astrofizykę, doświadczalne metody badawcze, nanofizykę. Specjalność nauczycielska przygotowuje do pracy w szkołach wszystkich typów z prawem nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i informatyki. Studia przygotowują wysoko wykwalifikowanych specjalistów na potrzeby nauki oraz różnych działów gospodarki, gdyż Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami studenckimi oraz pracowniami komputerowymi. Absolwenci specjalności nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie otrzymują dwa dyplomy magisterskie: polski i francuski. Specjalność Theoretical Physics została utworzona dla pasjonatów fizyki z myślą o przygotowaniu absolwentów, którzy m.in. mogą uczestniczyć w teoretycznym opracowaniu wyników „wielkich" eksperymentów np. LHC w Genewie.
   Perspektywy zawodowe:
   • praca w laboratoriach naukowych szkół wyższych i placówkach PAN;
   • praca w przemyśle (m.in. farmaceutycznym, elektronicznym, związanym z nowoczesnymi technologiami i inżynierią materiałową) oraz instytucjach jego zaplecza naukowo-technicznego;
   • praca w instytucjach rządowych: ochrona środowiska, sektor energetyczny, komunikacja, obrona narodowa;
   • praca w instytucjach naukowych na całym świecie;
   • zawód nauczyciela z prawem nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i informatyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Fizyka
   • Informatyka
   • Biologia
   • Chemia
   • Geografia
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FIZYKA MEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Fizyka medyczna
   Fizyka medyczna stworzona została z myślą o szerszym wprowadzaniu osiągnięć współczesnej fizyki w świat medycyny. Studenci uzyskają odpowiednie kwalifikacje do stosowania tych nowoczesnych metod w ośrodkach onkologicznych oraz innych placówkach służby zdrowia. Coraz częściej w nowoczesnej diagnostyce i terapii medycznej wykorzystuje się m.in. różne metody spektroskopowe, rezonans magnetyczny, promieniowanie rentgenowskie, jądrowe, a także niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne o różnej częstości. Plan studiów obejmuje blok przedmiotów podstawowych z fizyki i matematyki oraz bloki przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z medycyny, fizyki i biologii. Na I stopniu studiów wybór jednej z trzech oferowanych specjalności następuje po drugim roku, natomiast na II stopniu - w trakcie pierwszego semestru. Studenci poznają metody fizyczne stosowane w biologii, medycynie, diagnostyce i terapii, a także podstawy inżynierii materiałowej w medycynie i budowę aparatury medycznej. Nabywają praktyczne umiejętności z dozymetrii stosowanej w ochronie radiologicznej, uczą się planowania leczenia z zastosowaniem różnych źródeł promieniowania. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Onkologii w Gliwicach. Część zajęć praktycznych odbywa się w szpitalach specjalistycznych.
   Perspektywy zawodowe:
   • zatrudnienie w państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia;
   • praca w ośrodkach onkologicznych;
   • prowadzenie badań naukowych (opracowywanie nowych rozwiązań technicznych mających na celu polepszanie skuteczności diagnozowania i terapii);
   • praca w firmach farmaceutycznych;
   • zatrudnienie w firmach wprowadzających na rynek nowoczesną aparaturę medyczną. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Fizyka
   • Informatyka
   • Biologia
   • Chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FIZYKA TECHNICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Fizyka techniczna
   Fizyka techniczna to solidna dawka wiedzy z zakresu fizyki, oparta na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Studenci studiów inżynierskich wybierają jedną z trzech specjalności. Modelowanie komputerowe gwarantuje biegłość absolwenta we wszystkich informatycznych aspektach współczesnej nauki: w symulacjach komputerowych, modelowaniu, obróbce danych, przetwarzaniu obrazów czy metodach projektowania ze wspomaganiem komputerowym (CAD). 
   Specjalność nowoczesne materiały i techniki pomiarowe to: technologie wytwarzania nanomateriałów, materiałów funkcjonalnych, membran, struktur niskowymiarowych, ciekłych kryształów oraz nanostruktur w zastosowaniach biologicznych, a także wiedza niezbędna do stosowania nowoczesnych systemów pomiarowych, ich automatyzacji oraz analizy wyników badań. Program studiów na specjalności energetyka jądrowa przewiduje zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z elektrowniami jądrowymi, reaktorami jądrowymi, konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi źródłami energii oraz ochroną radiologiczną.  Jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce posiadamy nowoczesną pracownię Fizyki Jądrowej, która pozwala kształcić na wysokim poziomie w zakresie eksperymentalnej fizyki jądrowej i jej zastosowań. Na drugim stopniu kształcenia studenci uzyskują przekrojową wiedzę z wszystkich trzech zakresów tematycznych: modelowania komputerowego, nowoczesnych materiałów i technik pomiarowych oraz energetyki jądrowej. Tym samym absolwent studiów magisterskich nabędzie stosunkowo szeroką wiedzę w zakresie praktycznych zastosowań fizyki, co pozwoli mu na elastyczne dopasowanie się do potrzeb rynku pracy. Jednocześnie wybór wykładów specjalistycznych pozwala studentom pogłębić wiedzę w określonych obszarach. Bogata oferta zajęć laboratoryjnych pozwala na rozwijanie praktycznych kompetencji w zakresie technik kontrolno-pomiarowych czy dozymetrycznych.
   Perspektywy zawodowe:
   • praca w laboratoriach badawczych i badawczo-rozwojowych;
   • laboratoria przemysłowe i diagnostyczne;
   • obsługa urządzeń jądrowych stosowanych w przemyśle, szpitalach, radiologicznej ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, reaktorach i elektrowniach jądrowych;
   • praca w jednostkach nadzoru jądrowego;
   • instytucje bazujące na wiedzy z zakresu biofizyki, nanotechnologii oraz inżynierii materiałowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Fizyka
   • Informatyka
   • Biologia
   • Chemia
   • Geografia
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA STOSOWANA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Informatyka stosowana
   Naczelnym paradygmatem nauczania na kierunku informatyka stosowana będzie solidne opanowanie podstaw, zarówno programowania, jak i wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Kursy programowania, które będą integralną częścią systemowego kształcenia, mającego na celu nauczenie samodzielnego rozwiązywania problemów z użyciem komputera.
   Pragniemy, aby absolwent informatyki stosowanej był informatykiem, który zna: kilka języków programowania, teoretyczne podstawy programowania oraz ma szeroką wiedzę o współczesnych systemach informatycznych, w tym o systemach wbudowanych, posiada podstawową wiedzę z nauk matematyczno - przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, obróbki danych i technologii pomiarowych. W przeciwieństwie do absolwentów kształconych na kierunkach informatyka, absolwenci informatyki stosowanej będą dysponowali nie tylko szeroką wiedzą z zakresu programowania, ale również posiadać umiejętności pozwalające rozwiązywać konkretne problemy w sposób innowacyjny. Część wykładowców to najwyższej klasy specjaliści w naukach matematycznych i fizycznych. Student podczas studiów będzie miał kontakt z nowoczesnymi laboratoriami i badaniami prowadzonymi w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Liczne wykłady specjalistyczne, których tematyka będzie dostosowywana dynamicznie do potrzeb studentów, będą znacznie poszerzały horyzonty absolwenta. W ramach studiów nacisk będzie położony na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Absolwenci tego kierunku będą mieli kwalifikacje, by pracować na najbardziej prestiżowych stanowiskach w branży informatycznej, takich jak architekt systemów informatycznych, czy analityk do spraw IT.
   Perspektywy zawodowe:
   • absolwent uzyska kompetencje w zakresie programowania, ze szczególnym uwzględnieniem programowania aplikacji mobilnych oraz systemów wbudowanych,
   • będzie samodzielnie realizował projekty programistyczne;
   • administrował bazy danych i serwery internetowe;
   • projektował i administrował serwisami WWW
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Język polski
   • Język obcy
   • Informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    

  • MATEMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Matematyka
   Matematyka jest wykładana w Uniwersytecie Śląskim od początku jego istnienia. Obecnie prowadzimy studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, czyli licencjackie i magisterskie. Ponadto kształcimy na studiach stacjonarnych III stopnia, czyli studiach doktoranckich. Instytut Matematyki ma prawo nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych. Studia matematyczne I i II stopnia oferowane są w zakresie kilku specjalności. Podstawowy program każdej z nich zapewnia gruntowną i wszechstronną wiedzę matematyczną. Na studiach I stopnia od drugiego semestru prowadzone są zajęcia kierunkowe i specjalistyczne. Pozwalają one opanować: narzędzia matematyczne i informatyczne służące do modelowania i analizowania danych ekonomicznych oraz prognozowania zjawisk finansowych i gospodarczych (matematyka w finansach i ekonomii); konstruowanie oprogramowania i algorytmów rozwiązujących konkretne zagadnienia praktyczne oraz projektowanie baz danych i zarządzanie danymi (matematyczne metody informatyki); działania w obszarach inżynierii matematycznej oraz metody optymalizacyjne przy planowaniu i zarządzaniu produkcją (modelowanie matematyczne). Na studiach II stopnia dodatkowo można opanować: metody matematyczne stosowane w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w biologii i medycynie (bio-matematyka); metody konstrukcji i implementacji oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi oraz modelowania i symulacji komputerowej zjawisk fizycznych i procesów gospodarczych (matematyka przemysłowa).  Na studiach obu stopni specjalności nauczycielskie przygotowują do nauczania matematyki oraz zajęć komputerowych w szkołach różnego szczebla, natomiast absolwent specjalności teoretycznej przygotowany jest do dalszego kształcenia się na poziomie doktorskim oraz podjęcia pracy badawczej w szkolnictwie wyższym lub instytucjach naukowych. Studia matematyczne w Uniwersytecie Śląskim dają szerokie możliwości na rynku pracy. Połączenie gruntownej wiedzy matematycznej, wspartej znajomością narzędzi informatycznych, z wiedzą specjalistyczną powoduje, że nasz absolwent jest dobrze wykwalifikowany, a przy tym potrafi elastycznie dopasować się do warunków charakterystycznych dla konkretnego zawodu oraz stanowiska. Naszych absolwentów wyróżnia też umiejętność szybkiego uczenia się, przekwalifikowania oraz adaptacji do zmieniających się warunków pracy.
   Perspektywy zawodowe:
   • praca w instytucjach wykorzystujących zaawansowane metody matematyczne i informatyczne;
   • nauczanie matematyki i zajęć komputerowych w szkołach różnego szczebla;
   • praca w sektorze finansów i bankowości;
   • zatrudnienie na giełdzie papierów wartościowych i w towarzystwach ubezpieczeniowych;
   • praca w firmach wykorzystujących teleinformatykę;
   • praca w firmach audytoryjnych i konsultingowych;
   • zatrudnienie w obszarze badań innowacyjnych;
   • praca naukowo-dydaktyczna w szkolnictwie wyższym;
   • praca w instytutach i placówkach naukowo-badawczych;
   • praca w centrach wdrażających nowe technologie;
   • zatrudnienie w zakładach przemysłowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Język polski
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Technologia chemiczna
   Kierunek technologia chemiczna jest realizowany w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Absolwenci kierunku technologia chemiczna posiadają dobrze ugruntowaną wiedzę zarówno z dziedziny chemii jak i z zakresu technologii chemicznej. W trakcie studiów studenci zapoznają się m. in. z zagadnieniami chemii materiałów, nanomateriałów i materiałów specjalnego przeznaczenia 
   (dla optoelektroniki i medycyny), nanotechnologiami i technologiami wytwarzania kryształów, transportem materiałów niebezpiecznych, ratownictwem chemicznym, zarządzaniem jakością produkcji, a także z nowoczesną syntezą organiczną i nieorganiczną.
   Elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (6 tygodni), która ma na celu rozwijanie, sprawdzenie aktualnych umiejętności przyszłego inżyniera, zapoznanie się ze środowiskiem przyszłych pracodawców i różnymi aspektami pracy zawodowej. Dodatkowo, umiejętności inżynierskie kształtujemy poprzez realizację odpowiednio dobranych zajęć w ramach studiów (np. projekt technologiczny, projekt inżynierski, zajęcia o charakterze praktycznym). 
   Perspektywy zawodowe:
   Absolwent studiów inżynierskich kierunku technologia chemiczna znajdzie pracę w przemyśle chemicznym oraz innych pokrewnych działach przemysłu na stanowisku kontroli procesów technologicznych, organizacji i planowania produkcji; w placówkach badawczych zajmujących się wytwarzaniem materiałów o unikalnych właściwościach fizyko-chemicznych. Może również pracować jako projektant procesów technologicznych lub jako chemik analityk w laboratoriach przemysłowych zajmujących się kontrolą procesów i kontrolą jakości. 
   I stopień technologia chemiczna
   Specjalności: 
   • Technologia nieorganiczna i organiczna
   • Zielona chemia i czyste technologie
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Fizyka
   • Biologia
   • Chemia

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
MATEMATYKA 
Specjalności:
 • modelowanie matematyczne, 
 • matematyka w finansach i ekonomii, 
 • matematyczne metody informatyki, 
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i zajęć komputerowych, 
 • matematyka teoretyczna
FIZYKA
Specjalność:
 • fizyka ogólna
FIZYKA MEDYCZNA
Specjalności:
 • dozymetria i Terapia Onkologiczna
 • diagnostyka i Obrazowanie Medyczne
EKONOFIZYKA
BIOFIZYKA
Specjalności:
 • bioelektronika, 
 • biofizyka molekularna
FIZYKA TECHNICZNA
Specjalności: 
 • modelowanie komputerowe, 
 • nowoczesne materiały i techniki pomiarowe, 
 • energetyka jądrowa
CHEMIA
Specjalności:
 • chemia środowiska, 
 • chemia informatyczna, 
 • chemia leków,
 • chemia stosowana
TECHNOLOGIA CHEMICZNA (inżynierskie)
Specjalności: 
 • zielona chemia i czyste technologie,
 • technologia nieorganiczna i organiczna
INFORMATYKA STOSOWANA (inżynierskie)
 
Studia II stopnia (dwuletnie magisterskie) 
MATEMATYKA
Specjalności: 
 • biomatematyka,
 • modelowanie matematyczne, 
 • matematyka w finansach i ekonomii, 
 • matematyczne metody informatyki,
 • matematyka przemysłowa,
 • nauczycielska – III i IV etap edukacyjny,   
 • matematyka teoretyczna
FIZYKA
Specjalności:
 • fizyka doświadczalna, 
 • nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie (NM3A, studia polsko-francuskie we współpracy z Uniwersytetem du Maine we Francji, absolwenci otrzymują dyplomy obu uczelni, studia w języku angielskim), 
 • theoretical physics – studia w języku angielskim
FIZYKA MEDYCZNA
Specjalności:
 • Dozymetria i Terapia Onkologiczna 
 • Diagnostyka i Obrazowanie Medyczne
EKONOFIZYKA
BIOFIZYKA
Specjalności:
 • biofizyka molekularna, 
 • biofizyka leków, 
 • optyka biomedyczna
FIZYKA TECHNICZNA
CHEMIA
Specjalności: 
 • chemia środowiska, 
 • chemia informatyczna, 
 • chemia leków
 • chemia sądowa
 • chemia budowlana (3 semestry),
 • chemia stosowana,
 • computer chemistry (chemia informatyczna – studia w języku angielskim),
 • medicinal chemistry (chemia leków – studia w języku angielskim)

 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka w finansach i ekonomii
 • Matematyczne metody informatyki
 • Nauczycielska – nauczanie matematyki i zajęć komputerowych
 
Studia II stopnia:
MATEMATYKA
Specjalności: 
 • Matematyka w finansach i ekonomii
 • Matematyczne metody informatyki
 • Nauczycielska – III i IV etap edukacyjny

Podyplomowe

NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI W ZREFORMOWANEJ SZKOLE
 • Studia kwalifikacyjne w zakresie matematyki
 • Informatyka w nauczaniu
MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIA
MULTIMEDIA W EDUKACJI INFORMATYCZNEJ
PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE - OPTOMETRIA

Doktoranckie

MATEMATYKA
FIZYKA
CHEMIA