• GEOFIZYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Geofizyka
   Studia na kierunku geofizyka są prowadzone ma Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z Instytutem Fizyki UŚ. Ich celem jest przygotowanie specjalistów z zakresu geofizyki, fizyki litosfery, atmosfery i hydrosfery. Teoretyczna wiedza jest uzupełniana zajęciami terenowymi w trakcie których studenci mogą przygotować się do prowadzenia prac doświadczalnych, pomiarowych oraz interpretacji wyników. W trakcie studiów studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą geofizyczną, prowadząc badania laboratoryjne i terenowe. Praktyki zawodowe odbywają się w stacjach sejsmicznych na kopalniach węgla lub miedzi, przedsiębiorstwach geofizycznych oraz wiertniczych. W czasie studiów studenci wyjeżdżają na krajowe i zagraniczne praktyki, mają także możliwość studiowania w ramach wymiany międzynarodowej.
   Perspektywy zawodowe:
   Absolwent geofizycznych studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, fizyki Ziemi oraz ochrony środowiska. Zdobyte umiejętności umożliwiają uzyskanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach prowadzących prace wiertnicze, dokumentacyjne oraz badania geologiczne i geofizyczne. Zakres programowy studiów I stopnia daje możliwość podjęcia specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia) z geofizyki, fizyki lub geologii.Absolwent geofizycznych studiów magisterskich posiada inicjatywę twórczą oraz wiedzę na temat metodyki prowadzenia prac badawczych. Jest przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się wykorzystaniem surowców oraz ochroną i kształtowaniem środowiska. Nasi absolwenci znajdują pracę w działach geologicznych lub stacjach tąpań w kopalniach węgla kamiennego, w przedsiębiorstwach geofizycznych prowadzących prace w kraju i za granicą, w agendach administracji państwowej lub samorządowej. Wyróżniający się absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, a w perspektywie podjęcia pracy naukowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Biologia
   • Matematyka
   • Fizyka
   • Informatyka
   • Chemia
   • Historia
   • Wiedza o społeczeństwie
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geofizyka jest średnia ocen ze studiów wyższych. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GEOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Geografia
   Studenci geografii uczą się rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Odkrywają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka, analizują zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych o środowisku, poznają Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka. Posiadacze magisterskiego dyplomu geografa spełniają warunki do uzyskania uprawnień w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Ponadto geografowie studiujący w naszym ośrodku znają i rozumieją specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe geograficzne, przedmioty humanistyczne do wyboru oraz blok przedmiotów pedagogicznych (do wyboru) uprawniających do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe odbywające się w miesiącach wakacyjnych. Program studiów II stopnia obejmuje przedmioty geograficzne i pokrewne związane ściśle z wybraną specjalnością:
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Biologia
   • Matematyka
   • Fizyka
   • Informatyka
   • Chemia
   • Historia
   • Wiedza o społeczeństwie
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest średnia ocen ze studiów wyższych. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GEOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Geologia
   Na Uniwersytecie Śląskim przygotowuje się specjalistów z zakresu podstawowych oraz stosowanych nauk geologicznych. Celem studiów geologicznych jest nabycie przez studentów umiejętności przydatnych w pracy geologa, a więc takich jak identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości, interpretacja zjawisk geologicznych, poznanie geologicznej budowy i historii Ziemi, sporządzanie map i projektów geologicznych, etc.
   Studia geologiczne prowadzone są systemem dwustopniowym. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, w trakcie których student zdobywa podstawową wiedzę geologiczną. Program tych studiów obejmuje przedmioty stanowiące podstawę geologii (chemia, fizyka, matematyka, informatyka), kilkanaście geologicznych przedmiotów kierunkowych, przedmioty ogólne (filozofia przyrody, ochrona i kształtowanie środowiska, prawo geologiczne), języki obce (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) oraz zajęcia terenowe. Zajęcia kameralne obejmują wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz seminaria. Natomiast zajęcia terenowe odbywają się w okresach wakacyjnych i trwają około 30 dni rocznie. Realizowane są w przyrodniczo atrakcyjnych regionach Polski w formie ćwiczeń polowych i wycieczek, podczas których studenci poznają budowę geologiczną, dokonują obserwacji i rejestracji zjawisk geologicznych, zapoznają się z metodami specjalistycznych pomiarów, technik robót geologicznych i geofizycznych oraz sporządzają mapy i szkice geologiczne. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom licencjata, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Biologia
   • Matematyka
   • Fizyka
   • Informatyka
   • Chemia
   • Historia
   • Wiedza o społeczeństwie
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia jest średnia ocen ze studiów wyższych. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • STUDIA REGIONALNE REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Studia regionalne
   W obliczu globalizacji i integracji europejskiej wzrosło zainteresowanie regionem i regionalizmem. Region skupia wieloaspektowe procesy, w tym: przyrodnicze, ekonomiczne, kulturowe, polityczne. „Studia regionalne” dostarczają kompleksowej wiedzy na temat zarządzania jednostkami samorządowymi różnych szczebli. Są one odpowiedzią na powszechną w Europie potrzebę tworzenia strategii i diagnozy rozwoju gospodarczego opartego na świadomości regionu, tj. kompleksowej – przyrodniczej, gospodarczej i kulturowej wiedzy o regionie oraz określenia wyrazistego wizerunku regionów, co jest niezbędne przy marketingu terytorialnym. Polityka i gospodarka regionalna jest obecnie jednym z priorytetów UE. Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym, politycznym w skali gmin, powiatów, województw. Dzięki nabytym dodatkowym umiejętnościom obsługi programów i technik GIS-owych, kompetencji w zakresie opracowywania ekspertyz i diagnoz regionalnych a także wiedzy o zasadach finansowania projektów międzynarodowych, student zyska przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych kierunków. Planowane praktyki studenckie w różnych instytucjach administracji samorządów terytorialnych stworzą szansę nabycia doświadczenia zawodowego już podczas studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia regionalne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Biologia
   • Matematyka
   • Fizyka
   • Informatyka
   • Chemia
   • Historia
   • Wiedza o społeczeństwie
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Inżynieria zagrożeń środowiskowych
   Program studiów:
   • nastawiony na zdobywanie umiejętności praktycznych – ponad połowa godzin w programie to ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe realizowane w grupach,
   • szeroka oferta przedmiotów do wyboru dla studentów – 30% godzin do wyboru w programie,
   • nowoczesny program uwzględniający osiągnięcia techniczne nauk o Ziemi – dobre przygotowanie zawodowe (program studiów)
   • nauka obsługi i projektowania systemów analizy/przeciwdziałania geozagrożeniom - studia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera,
   • nabór na studia w języku polskim i w języku angielskim – absolwent konkurencyjny na krajowym i międzynarodowym roku pracy
   • część zajęć prowadzona przez praktyków – przedstawicieli instytucji publicznych i przedsiębiorstw,
   • w przyszłości zajęcia prowadzone przez gości z zagranicznych instytutów specjalizujących się w geozagrożeniach,
   • atrakcyjny program praktyk zawodowych i praktyk letnich w przedsiębiorstwach,
   • planowane płatne staże dla najlepszych absolwentów,
   • możliwości wyjazdu na wymianę zagraniczną w ramach różnych programów wymiany międzynarodowej (np. CEEPUS, ERASMUS+).
   Absolwent będzie przygotowany do pracy w:
   • sektorze planowania przestrzennego,
   • sektorze ochrony środowiska,
   • sektorze zarządzania kryzysowego,
   • sektorze geoinformatycznym,
   • sektorze ubezpieczeń,
   • przedsiębiorstwach hydrotechnicznych,
   • przedsiębiorstwach geologicznych, geotechnicznych-gruntoznawczych,
   • inżynierskich zespołach projektujących zabudowę, infrastrukturę drogową itp.
   • przedsiębiorstwach zajmujących się rekultywacją, rewitalizacją, gospodarką odpadami,
   • w branży eksperckiej przy tworzeniu opinii oddziaływania na środowisko, opinii o warunkach posadowienia budynków
   • laboratoriach analiz geo-, hydro- i biochemicznych,
   • laboratoriach synoptycznych-meteorologicznych,
   • jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Geografia
   • Biologia
   • Matematyka
   • Fizyka
   • Informatyka
   • Chemia
   • Historia
   • Wiedza o społeczeństwie
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    

  • GEOLOGIA STOSOWANA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Geologia stosowana
   Poznasz:
   • budowę i historię ewolucji Ziemi
   • minerały, skały i skamieniałości
   • bogactwa naturalne Polski i świata
   • nowoczesne metody badań geologicznych
   • specjalistyczne programy komputerowe i aplikacje graficzne
   Nauczysz się:
   • konstruować mapy, przekroje i profile geologiczne
   • prowadzić geologiczne prace badawcze i dokumentacyjne
   • wykonywać projekty prac geologicznych
   • poszukiwać złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych
   Na studiach:
   • wiedzę zdobędziesz na wykładach, ćwiczeniach oraz laboratoriach
   • na zajęciach terenowychpoznasz geologię ciekawych miejsc Polski
   • część studiów możesz realizować za granicą w ramach ERAZMUS, CEEPUS
   • swoje zainteresowania możesz rozwijać w kołach naukowych

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEOGRAFIA
Specjalności:
 • Nauczycielska: nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
GEOLOGIA
GEOFIZYKA
INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH
GEOLOGIA STOSOWANA
STUDIA REGIONALNE
 
Studia II stopnia:
GEOGRAFIA
Specjalności:
 • Eksploracja obszarów polarnych i górskich
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Geograficzne systemy informacyjne
 • Gospodarka turystyczna
 • Hydroklimatologia
 • Rekonstrukcja środowiska geograficznego
 • Turystyka międzynarodowa
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Zintegrowane gospodarowanie środowiskiem
GEOLOGIA
Specjalności:
 • Geochemia i mineralogia
 • Geologia ogólna i poszukiwawcza
 • Hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego
 • Ochrona litosfery i zasobów złóż
 • Paleontologia i stratygrafia
GEOFIZYKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GEOGRAFIA
STUDIA REGIONALNE
 
Studia II stopnia:
GEOGRAFIA
Specjalności:
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Geograficzne systemy informacyjne
 • Gospodarka turystyczna
 • Hydroklimatologia
 • Rekonstrukcja środowiska geograficznego
 • Turystyka międzynarodowa
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Zintegrowane gospodarowanie środowiskiem