• MATEMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Matematyka
   STUDIA I STOPNIA:
   Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:
   1. MATEMATYKA FINANSOWA I AKTUARIALNA (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób)
   2. ANALIZA FINANSOWA (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób)
   3. NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE MATEMATYKI I INFORMATYKI (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób)
   4. MATEMATYKA TEORETYCZNA (bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc)
   5. MATEMATYKA OGÓLNA (bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc)
   1. Absolwent matematyki w specjalności MATEMATYKA FINANSOWA I AKTUARIALNA ma znajomość podstawowych metod statystyki, podstaw mikroekonomii i ubezpieczeń majątkowych. Ma umiejętność stosowania narzędzi matematycznych w problemach ubezpieczeniowych i analizy danych. Absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami w zakresie programowania, użytkowania baz danych oraz stosowania arkuszy kalkulacyjnych i specjalistycznego oprogramowania do przeprowadzenia obliczeń, eksperymentów, symulacji oraz analizy danych. Absolwenci znają język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie, a także posługiwanie się w dyscyplinach matematycznych oraz finansowych. Absolwenci są przygotowani także do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia na tej samej lub pokrewnej specjalności kierunku matematyka lub na kierunkach ekonomicznych.
   2. Absolwent specjalności ANALIZA FINANSOWA ma ogólną wiedzę i umiejętności w klasycznych dyscyplinach matematycznych (takich jak analiza matematyczna, algebra, matematyka dyskretna, równania różniczkowe, rachunek prawdopodobieństwa czy statystyka) oraz w szeroko rozumianej matematyce finansowej, obudowanej podstawami makroekonomii, funkcjonowania rynków kapitałowych oraz prawa finansowego. Zakres kompetencji absolwentów tej specjalności obejmuje: posługiwanie się narzędziami matematyki wyższej do opisu i rozwiązywania problemów teoretycznych i aplikacyjnych, w szczególności do statystycznej analizy danych, eksploracji danych metodami analizy technicznej, wyceny instrumentów finansowych, dywersyfikacji i optymalizacji portfela aktywów, analizy   i estymacji ryzyka instrumentów finansowych oraz portfela aktywów. Absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami w zakresie programowania, użytkowania baz danych oraz stosowania arkuszy kalkulacyjnych i specjalistycznego oprogramowania do przeprowadzenia obliczeń, eksperymentów, symulacji oraz analizy danych. Absolwenci znają język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie, a także posługiwanie się w dyscyplinach matematycznych oraz finansowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w charakterze: matematyka bankowego, analityka danych, analityka finansowego, analityka biznesowego, doradcy bądź konsultanta kredytowego, specjalisty ds. zarządzania wolnymi środkami, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem finansowym. Absolwenci są przygotowani także do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia na tej samej specjalności lub pokrewnej (np. matematyka finansowa i aktuarialna) lub na kierunkach ekonomicznych.
   3. Absolwent kierunku matematyka SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ W ZAKRESIE NAUCZANIA MATEMATYKI I INFORMATYKI posiada ogólną wiedzę matematyczną oraz wiedzę w zakresie technik informatycznych. Jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki oraz przedmiotów informatycznych w szkole podstawowej. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.
   4. Absolwent specjalności MATEMATYKA TEORETYCZNA posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin matematyki. Ma wykształcone umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego. Jest przygotowany do uczestniczenia w pracy naukowej zespołów badawczych. Absolwent zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w kontaktach międzynarodowych. Posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych, niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie i pozwalającą wykorzystać techniki informatyczne przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach.
   5. Absolwent specjalności MATEMATYKA OGÓLNA posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin matematyki. Ma wykształcone umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego. Absolwent zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w kontaktach międzynarodowych. Posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych, niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie i pozwalającą wykorzystać techniki informatyczne przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach.
    
   STUDIA II STOPNIA:
   Absolwenci kierunku MATEMATYKA II stopnia, w zależności od wybranej specjalności, są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze finansowym, w instytucjach państwowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych, w firmach konsultingowych, dużych zakładach produkcyjnych, na stanowiskach takich jak analityk finansowy, analityk danych, konsultant kredytowy, specjalista ds. zarządzania ryzykiem finansowym, specjalista ds. zarządzania wolnymi środkami, doradca finansowy, statystyk oraz po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych jako doradca inwestycyjny lub aktuariusz. Absolwenci mogą podjąć studia doktoranckie, które pozwolą przygotować się do  pracy jako pracownik jednostki naukowo‑badawczej. Mogą również podjąć studia podyplomowe w dziedzinach pokrewnych. Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności.
   Specjalności:
   1. MATEMATYKA FINANSOWA I AKTUARIALNA (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób)
   Absolwent studiów na specjalności MATEMATYKA FINANSOWA I AKTUARIALNA to aktuariusz. Zajmuje się on nie tylko kalkulacją składek ubezpieczeniowych, rezerw finansowych w firmach ubezpieczeniowych, tworzeniem planów emerytalnych, oraz szeroko pojętym zarządzaniem ryzykiem. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, wykonywanie zawodu aktuariusza w firmie ubezpieczeniowej regulowane jest przepisami prawa i musi zostać poprzedzone zdaniem egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Studia na specjalności MATEMATYKA FINANSOWA I AKTUARIALNA nie tylko solidnie przygotują Cię do egzaminu na aktuariusza, lecz dadzą też szeroką wiedzę z matematyki finansowej, ubezpieczeniowej i statystyki.
   2.  ANALIZA FINANSOWA (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób)
   Studiując specjalność ANALIZA FINANSOWA zdobędziesz standardową wiedzę matematyczną, bogato ilustrowaną zastosowaniami ekonomiczno-biznesowymi, oraz wiedzę w następujących dziedzinach: matematyka finansowa, funkcjonowanie giełdy i rynków kapitałowych, instrumenty finansowe, analiza fundamentalna, analiza portfelowa, analiza techniczna rynków finansowych, inżynieria finansowa.
   3. NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA MATEMATYKI (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób: dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia obejmujących nauczanie matematyki w szkołach podstawowych) 
   Absolwent kierunku MATEMATYKA specjalności NAUCZYCIELSKIEJ W ZAKRESIE NAUCZANIA MATEMATYKI posiada ogólną wiedzę matematyczną. Jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki we wszystkich typach szkół. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych. Studiując specjalność NAUCZYCIELSKĄ W ZAKRESIE MATEMATYKI studia II stopnia zdobędziesz gruntowną wiedzę z wszystkich podstawowych dziedzin matematyki, a także z pedagogiki oraz metodyki nauczania matematyki.
   4. MATEMATYKA TEORETYCZNA (bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc: minimalna średnia z ukończonych studiów – co najmniej 4,00.). 
   Od drugiego semestru, studia odbywają się według Indywidualnego Planu Studiów. Jako student specjalności MATEMATYKI TEORETYCZNEJ zdobywasz gruntowną wiedzę z wszystkich dziedzin matematyki. Po ukończeniu studiów będziesz szczególnie dobrze przygotowany do pracy naukowej w dziedzinie matematyki.
   5. MATEMATYKA OGÓLNA (bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc)
   Jako student specjalności MATEMATYKA OGÓLNA zdobywasz wiedzę z wszystkich podstawowych dziedzin matematyki i masz możliwość szerokiego wyboru dalszej pracy naukowej w dziedzinie matematyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matmatyka jest dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia.
   Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów. W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.
   Na specjalności MATEMATYKA TEORETYCZNA wymagana  jest minimalna średnia z ukończonych studiów – co najmniej 4,00.
    

    

  • INFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
   STUDIA I STOPNIA:
   Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:
   1. SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób)
   2. LOGISTYKA Z SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób)
   3. GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób)
   4. INFORMATYKA (STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM) (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób)
   1. Absolwent kierunku INFORMATYKA I stopnia, specjalności: SIECI KOMPUTEROWE I PRZETWARZANIE DANYCH, ma ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych. Zasadniczy zakres kompetencji absolwenta tego kierunku obejmuje: profesjonalne wykonywanie projektu systemu informatycznego i jego oprogramowanie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi programistycznych, umiejętność sprawnego tworzenia baz danych i zarządzania nimi oraz konfigurowania i bezpiecznego utrzymywania systemów i sieci komputerowych. Absolwent INFORMATYKI posiada kompetencje również z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystania informatyki w logistyce. Absolwent kierunku INFORMATYKA jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze programisty, projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera lub specjalisty od zabezpieczeń systemów informatycznych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.
   2. Absolwent kierunku INFORMATYKA I stopnia, specjalności: LOGISTYKA Z SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI, uzyskuje ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych oraz posiada wiedzę i umiejętności z zakresu systemów informatycznych stosowanych w logistyce, podstaw ekonomii, zarządzania i teorii optymalizacji. Zasadniczy zakres kompetencji absolwenta tego kierunku obejmuje: profesjonalne wykonywanie projektu systemu informatycznego i jego oprogramowanie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi programistycznych, umiejętność sprawnego tworzenia baz danych i zarządzania nimi oraz konfigurowania i bezpiecznego utrzymywania systemów i sieci komputerowych. Absolwent kierunku INFORMATYKA specjalność LOGISTYKA Z SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej posiada umiejętność praktycznego jej zastosowania w tak ważnych celach logistyki jak optymalizacja kosztów transportu i magazynowania towarów, poprzez znajomość obsługi oraz projektowania i wdrażania specjalistycznego oprogramowania służącego realizacji w/w celów. Absolwent tej specjalności zna podstawowe zasady planowania efektywnego i ekonomicznego przepływu surowców, materiałów i wyrobów z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji oraz potrafi precyzyjnie analizować złożone procesy decyzyjne i stosować naukowe metody rozwiązywania problemów z zakresu decyzji kierowniczych. Absolwent kierunku INFORMATYKA jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze programisty, projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych. Absolwent specjalności LOGISTYKA Z SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI przygotowany jest do pracy w: zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna i informatyczna. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.
   3. Absolwent kierunku INFORMATYKA, specjalność GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER ma ogólną wiedzę programowania komputerowego, projektowania grafiki, elementów animacji komputerowej oraz modelowania komputerowego. Specjalistyczny zakres kompetencji obejmuje umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacjach procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych i podjęcia pracy w firmach programistycznych, w studiach graficznych i fotograficznych, w przemyśle rozrywkowym lub przy projektowaniu stron internetowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.
   4. Absolwent kierunku INFORMATYKA (W JĘZ ANGIELSKIM) ma ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych i umiejętność administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.
    
   STUDIA II STOPNIA:
   Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:
   1. SYSTEMY INFORMATYCZNE (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób)
   2. INTERAKTYWNE MEDIA (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób)
   3. INFORMATYKA (STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM) (specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób)
   1. Absolwent kierunku INFORMATYKA II stopnia, specjalności: SYSTEMY INFORMATYCZNE, uzyskuje ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych, w tym zaawansowanej algorytmiki, metod sztucznej inteligencji, komputerowego wspomagania obliczeń przy użyciu nowoczesnych narzędzi oraz zarządzania projektami informatycznymi. Zasadniczy zakres kompetencji absolwenta tego kierunku obejmuje: zaawansowane programowanie obiektowe, modelowanie, analizę i projektowanie systemów informatycznych, projektowanie i programowanie usług sieciowych, serwisów internetowych i systemów baz danych. Absolwent INFORMATYKI posiada kompetencje również z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystania informatyki w logistyce. Absolwent kierunku INFORMATYKA jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze programisty, analityka i projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, konsultanta-specjalisty technologii informatycznych, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera, specjalisty ds. szkolenia z zakresu technologii informatycznych lub badacza w dziedzinie informatyki. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.
   2. Absolwent kierunku INFORMATYKA, specjalność INTERAKTYWNE MEDIA uzyskał umiejętności i wiedzę z zakresu programowania komputerowego, grafiki i animacji komputerowej oraz technologii sieciowych. Zdobył wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej i fizyki niezbędnej w projektowaniu różnych rozwiązań informatycznych związanych z szeroko pojętymi mediami. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych i podjęcia pracy w firmach programistycznych, w studiach graficznych i fotograficznych, w przemyśle rozrywkowym, przy projektowaniu stron internetowych lub pracy przy realizacji własnych rozwiązań.
   3. Absolwenci kierunku INFORMATYKA II stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:
   • programisty, analityka i projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, konsultanta-specjalisty technologii informatycznych, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera, specjalisty ds. szkolenia z zakresu technologii informatycznych lub badacza w dziedzinie informatyki, a także w firmach, urzędach i instytucjach zatrudniających pracowników posiadających kompetencje z zakresu informatyki.
   • programisty, projektanta systemów graficznych i audio-wizualnych, specjalisty w studiach graficznych i fotograficznych, w przemyśle rozrywkowym i medialnym, przy projektowaniu portali internetowych, a także w firmach, urzędach i instytucjach zatrudniających informatyków posiadających przygotowanie w dziedzinie grafiki i przetwarzania obrazów, w takich obszarach jak służba zdrowia czy edukacja.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, informatyka
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, chemia, matematyka, informatyka
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.
    

    

  • GEOINFORMACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Geoinformacja
   STUDIA I STOPNIA:
   Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. GEOINFORMACJĘ można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną, ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie, praktyki zawodowe) oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów. Kierunek studiów GEOINFORMACJA prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
   Absolwent powinien być przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna, poprzez integrację wiedzy i umiejętności nabytych przez niego podczas studiów. Powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geoinformatycznych, administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie zarządzania przestrzenią, ochronie środowiska, leśnictwie, zarządzaniu kryzysowym, wojsku, geodezji, biurach planowania przestrzennego i innych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.
    
   STUDIA II STOPNIA:
   Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb gospodarki, którzy będą potrafili przeprowadzać wieloaspektowe analizy w ujęciu przestrzennym z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej (przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne) a także tworzyć Systemy Informacji Geograficznej. W trakcie studiów  przedstawiane są rozszerzona wiedza i umiejętności  związane z opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komercjalizacji wiedzy. Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie), oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów. Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę na temat analiz przestrzennych oraz rozwiązań informatycznych z zakresu geoinformacji. Powinien być przygotowany do wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna w sposób zaawansowany: administracji rządowej i samorządzie terytorialnym ochronie środowiska, a także w instytucjach związanych z tworzeniem, nadzorowaniem informatycznym systemów GIS. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
   • Maksymalnie dwa inne przedmioty zdawane na maturze
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformacja jest  złożenie wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

    

  • MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
   STUDIA I STOPNIA:
   Czy Twoje zainteresowania i zdolności wykraczają poza ramy typowych kierunków studiów? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie specjalną ofertę: MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE. Kształcą się na nich osoby o szerokich zainteresowaniach i interdyscyplinarnych uzdolnieniach w dziedzinie nauk matematycznych i przyrodniczych. Studia te adresujemy do najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy posiadają duży zasób wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, zdolność łączenia faktów z różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętność samodzielnej pracy. MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE (MSM-P) są studiami dwustopniowymi. Zajęcia są prowadzone na czterech wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki. Studenci MSM-P od początku trwania studiów kształcą się w trybie indywidualnym: każdy student ma własny program nauczania, w którego opracowaniu uczestniczy. Student MSM-P dokonuje wyboru kierunku wiodącego spośród następujących: biologia, biotechnologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, mikrobiologia. Część zajęć student MSM-P odbywa na kierunku innym niż wybrany kierunek wiodący. Studia I stopnia trwają 3 lata. Kończą się otrzymaniem dyplomu i tytułu zawodowego licencjata kierunku studiów wybranego jako kierunek wiodący. Absolwenci studiów I stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, trwające 2 lata i kończące się otrzymaniem dyplomu i tytułu zawodowego magistra na wybranym przez studenta kierunku.
    
   STUDIA II STOPNIA:
   MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE są przeznaczone dla osób o szerokich zainteresowaniach i interdyscyplinarnych uzdolnieniach w dziedzinie nauk matematycznych i przyrodniczych. Od kandydatów oczekujemy zdolności łączenia faktów z różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności samodzielnej pracy, a także zamiłowania do pracy naukowej. Studia II stopnia przebiegają podobnie jak MSM-P I stopnia: zajęcia są prowadzone na czterech wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego (Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki), studenci od początku trwania studiów kształcą się w trybie indywidualnym: każdy student ma własny program nauczania, w którego opracowaniu uczestniczy. Student dokonuje wyboru kierunku wiodącego spośród tych samych siedmiu kierunków, które znajdują się w programie MSM-P I stopnia (biologia, biotechnologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, mikrobiologia). Część zajęć student odbywa na kierunku innym niż wybrany kierunek wiodący. Studia II stopnia kończą się otrzymaniem dyplomu i tytułu zawodowego magistra na wybranym przez studenta kierunku wiodącym.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzywydziałowe studia matematyczno - przyrodnicze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka (nowa matura na poziomie rozszerzonym)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka, język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka, język obcy
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Kandydaci w trakcie rejestracji wybierają kierunek wiodący: biologię, biotechnologię, mikrobiologię, fizykę, chemię, matematykę lub informatykę. Studia prowadzone są od pierwszego semestru według indywidualnego planu, część zajęć studenci odbywają na innych kierunkach MSM-P. Na podstawie złożonych dokumentów oraz na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub studiów magisterskich i średniej ocen ze studiów I stopnia lub studiów magisterskich.
   Minimalna ocena na dyplomie: 4,0.
   Minimalna średnia ocen ze studiów: 4,00.

    

  • ANALIZA DANYCH REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Analiza Danych
   Studia I stopnia (3,5-letnie, inżynierskie) na kierunku ANALIZA DANYCH są skierowane do kandydatów zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu matematyki i informatyki oraz poznaniem narzędzi statystycznych i informatycznych niezbędnych w pracy zawodowej związanej z przetwarzaniem i analizą danych. Kierunek ten pozwala zdobyć umiejętności związane z pobieraniem i analizą danych pochodzących z różnych źródeł: baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, Internetu; przygotowywaniem danych i ocenianiem ich jakości; tworzeniem podsumowań statystycznych zbiorów danych. Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające na zdobycie wiedzy jak graficznie prezentować wyniki analizy; używać narzędzi matematycznych oraz narzędzi dedykowanych dla statystyki i eksploracji danych, tworzyć modele danych, oceniać poprawność modeli i dokonywać ich modyfikacji. Student pozna podstawy programowania (m.in. C, Python, Java, R, VBA) oraz podstawowe struktury danych i algorytmy uczenia maszynowego. 
   Inżynierski charakter studiów pozwala osiągać wymienione kompetencje głównie w ramach zajęć laboratoryjnych. Planowane są praktyki zawodowe w firmach wykorzystujących narzędzia analizy danych. W programie studiów przewidziana jest duża liczba przedmiotów do wyboru, co daje możliwość elastycznego kształtowania swojej ścieżki studiów. Duży nacisk na umiejętności praktyczne i różnorodność narzędzi statystycznych i informatycznych umożliwi wprowadzenie na rynek pracy kompetentnego pracownika przygotowanego do profesjonalnego wykonywania analiz danych, raportowania i prezentacji uzyskanych wyników analizy. Program studiów powstał w ścisłej współpracy z przedstawicielami firm.
   Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. W dzisiejszym świecie panuje szum informacyjny i trudno jest znaleźć informacje istotne dla danej firmy. Dlatego firmy poszukują specjalistów posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych. O popycie na takich specjalistów świadczą liczne oferty pracy oraz informacje o najbardziej poszukiwanych w przyszłości specjalistach. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu WMiI otwiera NOWY kierunek: ANALIZA DANYCH – studia inżynierskie.
   Absolwent kierunku ANALIZA DANYCH będzie potrafił: pobierać i łączyć dane z różnych źródeł: baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, Internetu; przygotowywać dane i oceniać ich jakość; tworzyć podsumowania statystyczne zbiorów danych; graficznie prezentować wyniki analizy; używać narzędzi matematycznych oraz narzędzi dedykowanych dla statystyki i eksploracji danych, tworzyć modele danych, oceniać poprawność modeli i dokonywać ich modyfikacji. Student pozna podstawy programowania (m.in. C, Python, Java, R, VBA) oraz podstawowe struktury danych i algorytmy uczenia maszynowego. Będzie stosował zwinne metodyki zarządzania projektami w zespołach interdyscyplinarnych. Inżynierski charakter studiów związany z wieloma zajęciami laboratoryjnymi pozwala osiągać praktyczne umiejętności związane z komputerową analizą danych. Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie do pracy w zespole oraz rozwijanie umiejętności prezentacji i wizualizacji wyników przygotowanych analiz i raportów. Absolwent będzie znał podstawy funkcjonowania biznesu i elementy prawa m.in. w zakresie ochrony danych. Uzyskana wiedza poszerzona zostanie o umiejętności miękkie, takie jak odpowiedzialność, umiejętność komunikowania się i kooperacji.
   Absolwenci kierunku ANALIZA DANYCH pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, naukowo-badawczych, średnich i dużych zakładach produkcyjnych, firmach z branży IT, a także ośrodkach badania opinii publicznej. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach takich jak: analityk danych, statystyk, programista, projektant i programista baz danych, ekspert ds. eksploracji danych, analityk finansowy, specjalista analizy i rozwoju rynku, analityk biznesowy, specjalista do spraw rozwoju biznesu. Absolwenci będą także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia z zakresu analizy danych, informatyki, matematyki lub innych dziedzin pokrewnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka lub informatyka
   • Język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, chemia, matematyka, informatyka

    

opinie (5)

 • Aneczka
  ocena

  Czas spędzony na WMiI UŁ wspominam jako najlepsze 5 lat mojego życia. Od samego początku przyciąga przyjazna atmosfera na wydziale. Przede wszystkim w relacjach wykładowca - student (nieraz nawet student-student bywa gorzej). Prowadzący zajęcia wymagają, trzymają poziom, ale jednocześnie są pomocni i dyspozycyjni. Poza tym można prężnie rozwijać się organizacyjnie! I to uważam za największą zaletę! Nie tylko wiedza kierunkowa jest potrzebna w późniejszej pracy, ale umiejętność zorganizowania dużego wydarzenia, szkolenia, konferencji, dogrania sponsorów, itp. I na koniec wisienka na torcie: wydział niesamowicie ułatwia absolwentom start na rynku pracy!!!

 • Marta
  ocena

  Bardzo polecam wydział MiI. Studiowałam również na innej uczelni, więc mam porównanie. Pracownicy bardzo dbają o studenta, na pocztę dostajemy bardzo dużo korzystnych dla nas ofert o warsztatach, stażach i praktykach. Na wydziale panuje bardzo przyjazna atmosfera, ćwiczeniowcy i wykłądowcy zawsze są bardzo pomocni. Polecam kierunek Analiza Danych. ;)

 • 10/10
  ocena

  Zawsze po pierwszym semestrze Infromatyki odpada połowa osób przyjętych. Oznacza to, że poziom który prezentuje wydział jest wysoki. Trzeba włożyć dużo pracy, aby skończyć studia, co również jest ogromnym atutem. Z czystym sumieniem polecam każdemu - jestem obecnie na 3 roku studiów licencjackich, dziennych, informatycznych. Przez całe studia był ogrom pracy. Dużo matmy, dużo programowania. Studenci są rozchwytywani przez łódzkie firmy. Wydział współpracuje z ogromną ilością firm dzięki temu mamy sporo korzyści. Strzał w dziesiątkę, najlepszy wybór w moim życiu :)

 • hmm
  ocena

  Wydział godny polecenia. Zdarzają się wykładowcy, którzy uważają że już powinno się być na poziomie zaawansowanym pomimo, że nie miało się z daną rzeczą nigdy do czynienia, bądź tacy po których sposobie np prowadzenia wykładu wydaje się ze ich praca im się znudziła, co skutkuje tym że sporo studentów z ich wykładu nic nie wynosi. Jednak jest to malutka ilość bo rekompensują to inni, do których chodzi się z wielką chęcią, na wykładach się nie nudzi. Jeżeli ktoś wybiera się na informatykę polecam ale nadmienię że niech lepiej nie ryzykują osoby które nie lubią bądź są słabe z matmy bo dużo osób właśnie takich odpada.

 • razraz
  ocena

  Świetny wydział moim zdaniem. Mam porównanie bo studiuje 2 kierunki i naprawdę polecam. Bardzo dobry poziom, dbają o studenta (ciągle dostaje maile z informacjami o dodatkowych szkoleniach, itp.) wykładowcy raczej bardzo mili i pomocni :)

Stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie):
GEOINFORMACJA
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Sieci komputerowe i przetwarzanie danych
 • Logistyka z systemami informatycznymi
 • Grafika komputerowa i projektowanie gier
 • Informatyka (studia w  języku angielskim)
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka finansowa i aktuarialna
 • Analiza finansowa
 • Nauczycielska w zakresie matematyki  i informatyki
 • Matematyka teoretyczna
 • Matematyka ogólna
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Specjalności:
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Mikrobiologia
 
Studia  I stopnia (inżynierskie 3,5-letnie):
ANALIZA DANYCH
 
Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie):
GEOINFORMACJA
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Systemy informatyczne
 • Interaktywne media
 • Informatyka (studia w języku angielskim)
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka finansowa i aktuarialna
 • Analiza finansowa
 • Nauczycielska w zakresie mauczania matematyki
 • Matematyka teoretyczna
 • Matematyka ogólna
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Specjalności:
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Mikrobiologia

Niestacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie):
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka finansowa
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Sieci komputerowe i przetwarzanie danych
 • Grafika komputerowa i projektowanie gier
 
Studia I stopnia (inżynierskie 3,5-letnie):
ANALIZA DANYCH
 
Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie):
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Matematyka finansowa
INFORMATYKA  
Specjalności:
 • Interaktywne media
 • Systemy informatyczne

Podyplomowe

ANALIZA DANYCH I DATA MINING
INFORMATYKA
INFORMATYKA W BIZNESIE
METODY STATYSTYCZNE W MEDYCYNIE, TECHNICE I FINANSACH

Doktoranckie

Studia III stopnia (czas trwania 4 lata):
MATEMATYKA
INFORMATYKA