• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
   Program studiów Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe jest wyrazem interdyscyplinarnego podejścia do problematyki bezpieczeństwa. Profil studiów ma charakter ogólnoakademicki. Jego głównym celem jest przygotowanie studenta do pracy w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty tak wewnętrzne, narodowe jak i międzynarodowe. Jednocześnie zapewnia absolwentom podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, co ma istotne znaczenie w kontekście dynamiki współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Uzyskane przez absolwentów umiejętności, dzięki połączeniu aspektów teoretycznych i praktycznych, zapewnią wielowymiarowe przygotowanie do pełnionych w przyszłości obowiązków w ramach pracy zawodowej. Za przygotowanie teoretyczne odpowiadają w głównej mierze pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w tym badacze z zakresu stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wymiar praktyczny realizowany jest natomiast przez specjalistów z zakresu prawa karnego, psychologii, sił zbrojnych, służb specjalnych a także innych służb mundurowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    

  • DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Doradztwo filozoficzne i coaching
   Doradztwo filozoficzne i coaching to studia z filozofii praktycznej połączone z poznaniem metod, technik i narzędzi pracy coacha. Skierowane są do osób zainteresowanych wykorzystaniem filozofii w działaniach rozwojowo-pomocowych, coachingiem oraz szeroko pojętym pogłębieniem samoświadomości. Oprócz wiedzy filozoficznej program obejmuje blok modułów psychologicznych (liczący 210 godz.) i moduły obejmujących teorię i praktykę coachingu, w tym również superwizję procesu z klientem zewnętrznym (ponad 200 godz.).
   Studia nastawione są na praktyczne rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego, wspierania rozwoju osób i organizacji. Umiejętności te zdobywa się m.in. na zajęciach o charakterze warsztatowym (warsztaty mediacyjne, trening interpersonalny, warsztaty coachingowe) prowadzonych w większości w małych grupach laboratoryjnych. Studenci uczą się sztuki prowadzenia procesu coachingowego oraz rozmów konsultingowych z obszaru filozofii życia (philosophical counseling), poznają etykę zawodową i etykę biznesu, kształcą umiejętności twórczego myślenia. Po ukończeniu Doradztwa filozoficznego i coachingu otwierają się perspektywy związane z pracą w dziedzinach business coachingu, life coachingu, usługach z obszaru doradztwa filozoficznego i/lub etycznego dla firm oraz osób prywatnych, prowadzeniem mediacji w sytuacjach konfliktów interpersonalnych. Absolwent może również podjąć pracę w nowych zawody wymagających biegłości komunikacyjnej i wysokich umiejętności interpersonalnych, jak broker informacji, kreator wizerunku. 40 godzin treningu interpersonalnego otwiera również ścieżkę zawodową związaną z trenerstwem. Absolwent może ponadto nauczać filozofii i etyki w szkole (po uzupełnieniu kursu pedagogicznego).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Doradztwo polityczne i publiczne
   Doradztwo polityczne i publiczne należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Przedmiot jest umiejscowiony zarówno w otoczeniu teoretycznym (niezbędna wiedza z zakresu nauk politycznych, dziennikarstwa, filozofii) jak i praktycznym. Doradztwo polityczne i publiczne łączy w sobie wiedzę ogólną, dotyczącą mechanizmów kierujących funkcjonowaniem współczesnych państw, idei i prądów umysłowych wpływających na kształtowanie społeczeństw, a tym samym powoływanych przez nie organizacji, a także praktyczne umiejętności przydatne przy konstruowaniu strategii komunikacyjnych oraz badaniu trendów politycznych.
   Perspektywy zawodowe:
   Absolwenci kierunku Doradztwo polityczne i publiczne (I stopień) przygotowani są do pracy w instytucjach publicznych, biurach poselskich i senatorskich, w organizacjach politycznych, organach jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze projektowania i realizacji kampanii społecznych i politycznych oraz projektowania kampanii medialnych. Mogą także pracować w agencjach public relations, jak również wykonywać zawód rzecznika prasowego, analityka opinii publicznej, doradcy ds. wizerunku politycznego, kierownika i pracownika sztabów wyborczych. Mogą zajmować się coachingiem politycznym oraz być trenerem w firmach szkoleniowych. Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone w ramach studiów otwierają studentom drogę do pełnienia zdobywającej coraz większą popularność profesji king makera. Absolwenci po ukończeniu studiów potrafią samodzielnie zaprojektować i zorganizować badania diagnostyczne kampanii społecznych i politycznych oraz dokonywać pomiaru ich skuteczności. Umiejętnie planują i realizują strategie marketingowe wraz z samodzielnym projektowaniem nowoczesnych materiałów reklamowych i wyborczych (plakaty, ulotki, spoty i materiały multimedialne) i wyborem nośników tych materiałów z uwzględnieniem odbiorcy docelowego (dokonania segmentacji rynku). Ponadto absolwenci potrafią budować wizerunek partii politycznych i polityków oraz tworzyć i zarządzać markami politycznymi. Umiejętności i kompetencje zdobywane przez absolwentów predestynują ich również do zakładania własnych firm doradztwa i consultingu politycznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Doradztwo polityczne i publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    

  • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   Struktura przedmiotów realizowana na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu politologii, filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii, jak również problematykę związaną z samym zawodem dziennikarskim i zawodami pokrewnymi. Celem kształcenia jest więc nie tylko pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozumienie i analizę podstawowych procesów zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych, ale także umiejętności bycia aktywnym uczestnikiem dokonujących się zmian w zakresie funkcjonowania informacji społecznej. Priorytetem jest zwłaszcza na studiach drugiego stopnia takie ukształtowanie wiedzy absolwenta, aby on świadomie i podmiotowo uczestniczyć w procesach szybkich zmian sfery informacyjno-komunikacyjnej. Dotyczy to nie tyle zmian technologiczno-informacyjnych, co społeczno-politycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FILOZOFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Filozofia
   Studia filozoficzne oferowane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego umożliwiają zarówno zdobycie ogólnej wiedzy z historii idei i myśli filozoficznych, jak i praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, które są coraz częściej poszukiwane na coraz bardziej nasyconym specjalistami rynku pracy. Absolwent studiów filozoficznych przedstawia zatem wysoką kulturę intelektualną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym, a ponadto dysponuje umiejętnościami i kompetencjami, które umożliwiają mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz dają podstawy do samodzielnego i dojrzałego podejścia do życia. Wymiana poglądów, jakie towarzyszą dyskusjom na zajęciach i w kontaktach towarzyskich, wyrabiają postawę tolerancji i otwarcia. Nabyta wiedza pozwala na krytyczny stosunek do współczesnego świata. Dystans i otwartość wobec spraw życia codziennego daje pole do wykazywania kreatywności wobec jego problemów. Dodatkowo praktyczne umiejętności w zakresie krytycznej analizy informacji, uporządkowanego i logicznego myślenia, formułowania i uzasadniania opinii i rozumienia złożonych zjawisk współczesnego świata dają doskonałe narzędzia, jakimi posługuje się współczesny intelektualista, posiadający swoje własne zdanie, myślący krytycznie, abstrakcyjnie ale i twórczo, odrzucający obiegowe opinie, stereotypy i przesądy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • HISTORIA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Historia
   Studia na kierunku historia pozwalają zdobyć wiedzę przede wszystkim nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata i wykształcić szereg umiejętności. Poza „tradycyjnym” rysem kursu historii (od pra-dziejów po XX wiek), dzięki dużej liczbie zajęć uwzględniających indywidualne zainteresowania uczestników studia pozwalają na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu. Do wyboru są trzy specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzania dokumentacją oraz nauczycielska. Każda z nich posiada od-rębne przedmioty specjalnościowe.
   Perspektywy zawodowe:
   • pracownik jednostek różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej;
   • pracownik bibliotek naukowych i publicznych;
   • pracownik placówek;
   • pracownik wydawnictwa;
   • pracownik placówki kulturalno-oświatowej;
   • pracownik archiwum państwowego i zakładowego oraz wszelkich instytucji, wymagających pro-cesu zarządzania dokumentacją;
   • nauczyciel historii i społeczeństwa (po studiach II stopnia także wiedzy o społeczeństwie).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • HISTORIA SZTUKI REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Historia sztuki
   Absolwent studiów pierwszego stopnia z historii sztuki otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Reprezentuje dużą kulturę intelektualną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym. Posiada podstawową wiedzę teoretyczna i praktyczną z zakresu dziejów sztuki światowej i polskiej od czasów starożytnych po sztukę współczesną z uwzględnieniem jej aspektów regionalnych. Jest uwrażliwiony na zagadnienia formy dzieła sztuki, a zwłaszcza jego jakości artystycznej. Samodzielnie formułuje oceny danego zjawiska artystycznego, interpretuje dzieła sztuki w odniesieniu do podstaw metodologicznych dyscypliny. Jest przygotowany do podjęcia podstawowych prac w zakresie dokumentacji zabytków, wystawiennictwa, upowszechniania sztuki, muzealnictwa, obrotu dziełami sztuki. We wszystkich tych obszarach jego wiedza teoretyczna wzbogacona zostaje umiejętnością analizy i ochrony substancji zabytków sztuki, kultury i techniki regionu w dzisiejszych warunkach przemian ekonomiczno – kulturalnych. Zdobycie wykształcenia ogólnego z zakresu historii sztuki umożliwia później elastyczne dostosowanie się do zmiennego rynku pracy w dziedzinie kultury. Daje pole do wykazywania kreatywności wobec jego problemów. Ukończenie studiów i uzyskanie tytułu licencjata historii sztuki umożliwia ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie oraz podjęcia pracy zawodowej na poziomie podstawowym.
   Perspektywy zawodowe:
   • dalszy rozwój naukowy
   • studia II i III stopnia (magisterskie, doktorskie)
   • praca w placówkach muzealnych różnego szczebla
   • praca w lokalnych ośrodkach kultury (Centrach dziedzictwa kulturowego, domach kultury, fundacjach na rzecz kultury, miejskich ośrodkach samorządowych)
   • praca w ośrodkach handlu i obrotu dziełami sztuki i kultury ( domy aukcyjne, prywatne galerie sztuki, antykwariaty)
   • praca w galeriach, placówkach wystawienniczych promujących sztukę najnowszą
   • praca w organizacjach gospodarczych, społecznych i oświatowych związanych z propagowaniem kultury i sztuki
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    

  • POLITOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Politologia
   Politologia to nauka o charakterze interdyscyplinarnym – najsilniej wiąże się z socjologią, psychologią oraz prawem, a centrum jej zainteresowań stanowi polityka. Studia uczą rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz społeczeństw i jednostek ludzkich. Absolwent kierunku Politologia posiada szeroką wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, mediów i stosunków międzynarodowych, która umożliwia rozumienie dynamiki zmian politycznych, społecznych, jak również strategii decyzyjnych w skali państwowej i międzynarodowej. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent Politologii posiada zdolność wykorzystywania uzyskanej wiedzy i umiejętności do negocjowania, przekonywania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym. Integralną częścią studiów są praktyki związane z realizowaną specjalnością.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    

  • PRACA SOCJALNA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Praca socjalna
   Studia mają profil praktyczny i przeznaczone są dla osób zainteresowanych działaniami w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej – jej organizowaniem, opracowywaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz prowadzeniem pracy socjalnej. Program kształcenia jest interdyscyplinarny i obejmuje między innymi moduły z: psychologii (ogólnej, społecznej, rozwojowej), psychopatologii, pedagogiki (społecznej, specjalnej, andragogiki), socjologii (w tym metod badań społecznych), komunikacji interpersonalnej, demografii, antropologii, prawa (rodzinnego, opiekuńczego), filozofii i ekonomii. Szczególnie ważne są moduły z zakresu: teorii i metod pracy socjalnej, polityki społecznej i jej instytucji, systemu pomocy społecznej, problemów społecznych, projektu socjalnego, superwizji i aksjologii pracy socjalnej. Około 1/3 godzin przeznaczona jest na zajęcia praktyczne (praktyki zawodowe w instytucjach pomocy społecznej, zajęcia terenowe, warsztaty zespołowe, ćwiczenia, konwersatoria, projekty), które mają na celu kształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych w profesjonalnej pracy socjalnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • SOCJOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Socjologia
   Studia z zakresu socjologii można podjąć wybierając jedną z kilku specjalności, przy czym oprócz wiedzy z zakresu socjologii, każda z nich oferuje wiedzę specjalistyczną.
   Socjologia Miasta i Regionu dostarcza wiedzy na temat struktury i funkcjonowania miejskich zbiorowości terytorialnych a także działalności instytucji władzy i administracji publicznej, kształci umiejętności diagnostyczne i analityczne zjawisk społecznych, pozwala tworzyć strategie rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.
   Socjologia Organizacji i Zarządzania kształci kompetencje i odpowiednie umiejętności działania, rozpoznawania i wyjaśniania zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania. Przekazuje wiedzę opisującą relacje między społeczeństwem a gospodarką oraz wiedzę na temat mechanizmów i procesów rynku pracy. Przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, na stanowiskach kierowników/menedżerów średniego i wyższego szczebla. Absolwenci mogą podjąć pracę jako specjaliści do spraw selekcji i rekrutacji, rozwoju kadr, public relations, marketingu oraz promocji firmy, jako konsultanci i doradcy zawodowi w firmach konsultingowych oraz w instytucjach pomocowych związanych z rynkiem pracy (np. urzędy pracy) i ośrodkach badań i analiz rynku.
   Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna kształci umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie komunikacji interpersonalnej, medialnej, politycznej i organizacyjnej oraz projektowania i analizowania strategii komunikacyjnych na rynku reklamowym i medialnym. Przygotowuje do pracy w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych instytucjach medialnych (agencje reklamowe, domy mediowe, mass media), organach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach (PR, rzecznictwo, dział współpracy z klientem).
   Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie kształci umiejętności działania w obszarze szczegółowych subdyscyplin socjologii, m.in. makro- i mikrosocjologii, socjologii polityki i socjologii problemów społecznych, socjologii kultury i socjologii rodziny, metodologii i metod badań społecznych oraz umiejętność diagnozowania i analizowania wybranych zagadnień w kontekście politologicznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym itp.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • STOSOWANE NAUKI SPOŁECZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Stosowane nauki społeczne
   Studia kształcą nie tylko umiejętności w zakresie analiz zjawisk i procesów społecznych oraz przewidywania ich konsekwencji i reagowania na nie, lecz także zastosowania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych, polegających na projektowaniu i prowadzeniu badań oraz kampanii społecznych, a także w kierowaniu zespołem ludzkim i organizacją pracy w zespole. Oprócz wiedzy specjalistycznej absolwent ma także zasób wiedzy ogólnej, który obejmuje między innymi przygotowanie w zakresie socjologii, psychologii, logiki, etyki, które może wykorzystać do rozwiązania problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Wykłady prowadzone są w języku polskim i angielskim. Studia umożliwiają odbycie praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus. Kształcenie studentów jest ponadto zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosowane nauki społeczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    

  • TURYSTYKA HISTORYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Turystyka historyczna
   Studia na kierunku turystyka historyczna pozwalają zdobyć wiedzę (przede wszystkim funkcjonalną) – głównie z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy (w tym zwłaszcza Polski), a także ponadprzedmiotowe umiejętności (kompetencje), zwiększające szanse absolwenta na rynku pracy (karierę zawodową związaną przede wszystkim z rozbudowującym się rynkiem „ak-tywnej turystyki” opartej o historyczne podstawy). Absolwent otrzymuje niezbędny zestaw wiedzy m.in. z zakresu cywilizacji (od starożytności po XX wiek); dziejów podróżowania i turystyki; wiedzy o Polsce i świecie współczesnym; geografii turystycznej i fizycznej; nauk pomocniczych historii; etnologii; historii sztuki; socjologii; muzealnictwa; bezpieczeństwa, profilaktyki i ochrony zdrowia w turystyce; podstaw prawa z zakresu turystyki i ubezpieczeń turystycznych. Zostaje również wyposażony w niezbędne umiejętności – prowadzenia wycieczek pieszych i autokarowych; obsługi ruchu turystycznego; emisji głosu i techniki prezentacji; interpretacji zabytków i dzieł sztuki oraz instrumentów prowadzenia badań naukowych w historii (w tym badań regionalnych). W zależności od dokonanego wyboru zapoznaje się także z bogatym kata-logiem zagadnień z zakresu turystyki wybranego regionu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka historyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    

  • KOGNITYWISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Kognitywistyka
   Studia w zakresie Kognitywistyki oferowane przez Uniwersytet Śląski jako studia międzyobszarowe umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej w szczególności:
   • człowieka jako istoty społecznej i kulturowej oraz jako podmiotu indywidualnego, w tym także jako istoty biologicznej;
   • uwarunkowań dotyczących funkcjonowania człowieka w relacjach z innymi ludźmi i w zmieniających się dynamicznie zależnościach strukturalnych.
   Kognitywistyka jako międzyobszarowy kierunek kształcenia zbudowana będzie na dwóch głównych i wzajemnie się uzupełniających filarach. Ze względu na to, iż program studiów skoncentrowany być powinien  na człowieku, dlatego też jego ramy muszą być wyznaczone przez perspektywę człowieka jako istoty duchowej z jednej strony, i jako istoty biologicznej z drugiej. Stąd też konieczny jest tu współudział nauk humanistycznych (filozofia), z jednej strony, jak i przyrodniczych ( nauki biologiczne), z drugiej. Takie powiązanie jest konieczne z uwagi na wieloaspektowy i złożony charakter kognitywistyki jako kierunku interdyscyplinarnego. W wyznaczonych w ten sposób ramach mieścić się będą dodatkowo powiązane z nimi zagadnienia psychologiczne, społeczne, informatyczne, wypełniające zarazem antropologiczną przestrzeń wyznaczoną przez oba wskazane bieguny bycia człowiekiem.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE
DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING
DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOZOFIA
Specjalności:
 • Etyki stosowane
 • Filozofia człowieka
 • Filozofia klasyczna
 • Filozofia komunikacji
 • Filozofia nowych mediów
 • Filozoficzne postawy kultury
HISTORIA
Specjalności:
 • Archiwalna i zarządzanie dokumentacją
 • Nauczycielska
 • Administracyjno-samorządowa
KOGNITYWISTYKA
HISTORIA SZTUKI
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
 • Integracja europejska
 • Polityka społeczna
 • Samorządowa
 • Usługi społeczne w politykach publicznych
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Socjologia miasta i regionu
 • Socjologia reklamy i komunikacja społeczna
 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Wiedza o współczesnym społeczeństwie
STOSOWANE NAUKI SPOŁECZNE
TURYSTYKA HISTORYCZNA
 
Studia II stopnia:
DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING
Specjalności:
 • Doradztwo indywidualne i life coaching
 • Doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOZOFIA
Specjalności:
 • Etyka stosowana
 • Filozoficzno-kulturowa
 • Historyczno-filozoficzna
HISTORIA
Specjalności:
 • Archiwalna i zarządzanie dokumentacją
 • Dokumentacja dziedzictwa kulturowego
 • Nauczycielska
 • Administracyjno-samorządowa
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
 • Integracja europejska
 • Polityka społeczna
 • Samorządowa
 • Usługi społeczne w politykach publicznych
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
PRACA SOCJALNA
Specjalności:
 • Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej
 • Mediacje i negocjacje
 • Praca socjalna w środowisku
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Komunikacja społeczna
 • Organizowanie społeczności lokalnej
 • Socjologia ogólna
 • Studia miejskie
 • Zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna
 • Kariery europejskie w administracji i biznesie
 • Komunikacja personalna w organizacji

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE
DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING
DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOZOFIA
Specjalności:
 • Etyki stosowane
 • Filozofia człowieka
 • Filozofia klasyczna
 • Filozofia komunikacji
 • Filozofia nowych mediów
 • Filozoficzne podstawy kultury
HISTORIA
Specjalności:
 • Archiwalna i zarządzanie dokumentacją
 • Nauczycielska
 • Administracyjno-samorządowa
KOGNITYWISTYKA
HISTORIA SZTUKI
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
 • Integracja europejska
 • Polityka społeczna
 • Samorządowa
 • Usługi społeczne w politykach publicznych
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
PRACA SOCJALNA
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Socjologia miasta i regionu
 • Socjologia reklamy i komunikacja społeczna
 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Wiedza o współczesnym społeczeństwie
STOSOWANE NAUKI SPOŁECZNE
TURYSTYKA HISTORYCZNA
 
Studia II stopnia:
DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING
Specjalności:
 • Doradztwo indywidualne i lofe coaching
 • Doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOZOFIA
Specjalności:
 • Etyka stosowana
 • Filozoficzno-kulturowa
 • Historyczno-filozoficzna
HISTORIA
Specjalności:
 • Archiwalna i zarządzanie dokumentacją
 • Dokumentacja dziedzictwa kulturowego
 • Nauczycielska
 • Administracyjno-samorządowa
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Komunikacja społeczna i dziennikarstwo
 • Integracja europejska
 • Polityka społeczna
 • Samorządowa
 • Usługi społeczne w politykach publicznych
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
PRACA SOCJALNA
Specjalności:
 • Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej
 • Mediacje i negocjacje
 • Praca socjalna w środowisku
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • Komunikacja społeczna
 • Organizowanie społeczności lokalnej
 • Socjologia ogólna
 • Studia miejskie
 • Komunikacja personalna w organizacji