• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Pedagogika
   Celem studiów pedagogicznych jest wyposażenie absolwentów w wiedzę pedagogiczną, uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego i socjologicznego; ukształtowanie umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych; przekazanie podstawowych umiejętności ułatwiających realizację procesu wychowawczego w różnych placówkach; ukształtowanie podstaw teoretycznych do dalszego samokształcenia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen z ich przebiegu. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Pedagogika specjalna
   Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna umożliwiaja zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwoju człowieka, poznanie przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy. Pozwalają na nabyciue umiejętności podejmowania adekwatnych oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Studia trwają trzy lata i są realizowane przez sześć semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów na kierunku pedagogika specjalna zrealizował program kształcenia ogólnego (filozofia, psychologia, metodologia, socjologia, biomedyczne podstawy funkcjonowania człowieka), jak i treści kształcenia pedagogicznego (pedagogika, historia wychowania, dydaktyka, teoria wychowania) oraz treści kształcenia specjalizacyjnego i metodycznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

  • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Psychologia
   Absolwent studiów psychologicznych w Uniwersytecie Śląskim musi posiadać gruntowną wiedzę teoretyczną, obejmująca podstawowe działy psychologii i dwa – wybrane przez niego – obszary zastosowań wiedzy podstawowej. Z uwagi na to, że studiowanie względnie nowej i dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauki jaką jest psychologia, wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy, absolwent przygotowany jest do ustawicznego kształcenia, także po skończeniu studiów. Adept psychologii powinien również posiąść w toku studiów umiejętność planowania i przeprowadzania badań empirycznych, konstruowania diagnostycznych narzędzi psychologicznych oraz analizowania wyników badań z zachowaniem wszelkich rygorów metodologicznych. Absolwent tego kierunku powinien również być w stanie zastosować wiedzę teoretyczną i swoje zawodowe umiejętności warsztatowe w praktyce psychologicznej. Istotnym aspektem w kształceniu psychologów jest wymiar etyczny; ponieważ psycholog pracuje z ludźmi, którzy obdarzyli go zaufaniem, takie cechy jak wiedza i świadomość etyczna oraz wrażliwość na problemy i dylematy etyczne, pojawiające się w praktyce, traktowane są jako kluczowe efekty kształcenia psychologicznego.  Absolwent kierunku psychologia posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej (procesy poznawcze, emocje, motywacja, osobowość, różnice indywidualne), psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii. Uzyskuje przygotowanie warsztatowe umożliwiające planowanie własnych badań i procesu diagnostycznego (metodologia badań psychologicznych, metody statystyczne, metody diagnozy psychologicznej, psychometria). Absolwent jest ogólnie przygotowany do rozpoznawania indywidualnych i społecznych problemów psychologicznych oraz niesienia pomocy innym i planowania interwencji psychologicznej (komunikacja interpersonalna, pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, propedeutyka psychologii stosowanej, etyka zawodu psychologa). W trakcie studiów uzyskuje również wiedzę z zakresu szeregu przedmiotów uzupełniających (filozofia, socjologia, biologiczne podstawy zachowania, logika, psychiatria) oraz wybranych przez siebie przedmiotów fakultatywnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
 
Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowwawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika rosocjalizacyjna z socjoterapią
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Specjalności:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika rewalidacyjna
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika zdrowia
 • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
PEDAGOGIKA SPECJALNA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
 
Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Specjalności:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika rewalidacyjna
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika zdrowia
 • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień