ul. Bankowa 11b

Katowice

Tel. (0 32) 359 13 16, (0 32) 359 18 98

e-mail: wpia@us.edu.pl

http://www.wpia.us.edu.pl/

ul. Bankowa 11b

Katowice

Tel. (0 32) 359 13 16, (0 32) 359 18 98

e-mail: wpia@us.edu.pl

http://www.wpia.us.edu.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Administracja

  Wydział Prawa i Administracji kształci na studiach stacjonarnych administracyjnych I stopnia w zakresie specjalności:
  • administracja ogólna
  • bezpieczeństwo wewnętrzne
  Program kształcenia na studiach I stopnia jest ściśle powiązany z praktyką funkcjonowania administracji publicznej i ukierunkowany na rzeczywiste potrzeby służb administracyjnych oraz innych jednostek i podmiotów organizacyjnych. Studenci uczestniczą w zajęciach z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, instytucji europejskich, prawa międzynarodowego, podstaw prawa karnego, podstaw prawa pracy, finansów publicznych, gospodarki mieniem komunalnym. Na uwagę zasługują również takie przedmioty, jak: socjologia organizacji, podstawy statystyki, mikro- i makroekonomia czy teoria organizacji i zarządzania, informatyka w administracji. Dają one absolwentom praktyczne narzędzia pozwalające na efektywne organizowanie pracy administracyjnej. Największa liczba godzin została oczywiście przewidziana na przedmioty administracyjne, takie jak: historia administracji, nauka administracji, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne oraz prawo samorządu terytorialnego. Studenci mogą też wybierać przedmioty z zakresu tzw. administracji wymiaru sprawiedliwości. Zdobywaniu rozległej wiedzy w zakresie prawa i administracji sprzyjają z pewnością doskonałe warunki lokalowe Wydziału. Budynek Wydziału Prawa i Administracji jest jedną z najnowocześniejszych i najoryginalniejszych budowli, jakie powstały w ostatnich latach na Śląsku. W budynku mieści się osiem auli, liczne sale wykładowe oraz seminaryjne, a także w pełni wyposażona sala rozpraw. Swoją siedzibę ma tutaj również Studencka Poradnia Prawna i oczywiście Biblioteka Wydziałowa. Działają ponadto księgarnia i punkty gastronomiczne. Budynek jest w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę trzy przedmioty zdawane w formie pisemnej. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest średnia ocen ze studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO Stopień: III Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Prawo
  Studenci kierunku prawo obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z historii prawa, historii ustroju Polski na tle powszechnym, prawa rzymskiego, logiki, ustroju organów ochrony prawnej, prawa konstytucyjnego, wstępu do prawoznawstwa, prawa karnego, prawa cywilnego, historii doktryn politycznych i prawnych, prawa administracyjnego, nauki o polityce, instytucji europejskich, prawa karnego procesowego, postępowania administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa międzynarodowego publicznego, publicznego prawa gospodarczego, finansów i prawa finansowego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa pracy, prawa rolnego, prawa ochrony środowiska oraz teorii i filozofii prawa. W zakresie przedmiotów do wyboru dotyczących zagadnień ogólnych studentom zaproponowano: ekonomię, etykę, i filozofię, psychologię, socjologię i medycynę sądową. Studenci są także zobowiązani do wyboru 5 konwersatoriów i 2 wykładów monograficznych (konwersatoria i wykłady monograficzne są prowadzone również w językach obcych: niemieckim i angielskim) spośród ponad 130 propozycji. Wymienione przedmioty podstawowe uzupełniają: wybrany język obcy (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski), język łaciński, zajęcia komputerowe obejmujące elektroniczne bazy prawne, w tym obsługę największej bazy piśmiennictwa anglosaskiego, przysposobienie biblioteczne oraz przysposobienie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wychowanie fizyczne. Studenci studiów stacjonarnych od wielu lat mieli możliwość odbycia fakultatywnej miesięcznej praktyki studenckiej w organach wymiaru sprawiedliwości oraz organach administracji rządowej i samorządowej, a także w placówkach dyplomatycznych oraz w kancelariach prawniczych. Celem tej inicjatywy było zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami zawodu prawnika i ułatwienie absolwentom Wydziału Prawa i Administracji UŚ wyboru przyszłej aplikacji. Poczynając od rocznika 2008 praktyka krajowa stała się obowiązkowa dla wszystkich studentów stacjonarnych. Ponadto, zarówno studenci stacjonarni jak i niestacjonarni mają możliwość odbywania fakultatywnej zagranicznej praktyki zawodowej w ramach programu LLLP Erasmus „Uczenie się przez całe życie”. Wydział dysponuje w tym względzie ofertą sprawdzonych w czasie kilkuletniej współpracy firm i kancelarii prawniczych w kilku państwach Unii Europejskiej. Wydział ułatwia też studentom (załatwiając wszelkie formalności) możliwość odbycia takiej praktyki w innej, wybranej przez nich samych firmie lub kancelarii prawnej w dowolnym kraju Unii Europejskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę trzy przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej. 

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Przedsiębiorczość

  Studia na kierunku przedsiębiorczość są dedykowane tym wszystkim, którzy chcieliby prowadzić swoją własną działalność gospodarczą. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia takiej działalności lub też do podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku związanym z zarządzaniem i organizacją w cudzym przedsiębiorstwie. Studia licencjackie są studiami zawodowymi i nastawionymi na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy, zatem proponowane w toku studiów zajęcia z założenia kładą nacisk nie tyle na teorię, co na umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy. Przedmioty ułożone w bloki problemowe, odpowiadające etapom tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Po pierwszym semestrze z niezbędnymi przedmiotami ogólnymi, kolejne semestry obejmują tematykę związaną z:

  • utworzeniem przedsiębiorstwa;
  • funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w obrocie;
  • odpowiedzialnością przedsiębiorcy;
  • likwidacją przedsiębiorstwa.
  Po ukończeniu I stopnia studiów absolwent będzie posiadał nie tylko niezbędne teoretyczne przygotowanie z zakresu nauk społecznych, ale także praktyczne umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osiągnięciu tego celu będą służyły zajęcia warsztatowe, w całości poświęcone wcielaniu teorii w praktykę. Ponadto zajęcia prowadzone będą przez wykładowców praktyków. Przeciętny absolwent studiów pierwszego stopnia powinien umieć rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy zarządzania ludźmi, pozyskiwać i analizować informacje w celu zwiększenia efektywności swojej pracy, posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa i wykorzystać ją w praktyce (zawieranie umów, kontraktów, pisanie pism, decyzji, odwołań).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość brane są pod uwagę trzy przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Przedsiębiorczość jest średnia ocen ze studiów. 

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (5)

wiktor Ocena

Studiowanie Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Śląskim to najlepsza droga do prowadzenia własnego biznesu

Magda Ocena

Studia prawnicze to długa droga i długa nauka. Studia prawnicze to ciężka praca. Studia prawnicze to wreszcie ogromna satysfakcja i duma. Dlatego wszystkim, którzy myślą nad wyborem tego kierunku, polecam go.

marek Ocena

Wybór kierunku był dla mnie prosty. Wybór specjalności już nie. Naprawdę, nie wiedziałem na co się zdecydować, bo każda specjalność dawała inne, ciekawe umiejętności. Jedyne co potrafiłem wybrać od razu to lektorat z języka francuskiego. W każdym razie, polecam. Administracja to dobry kierunek studiów, a Uniwersytet Śląski to idealne miejsce do studiowania.

Pani prokurator Ocena

Wysoki poziom.

Dominik Ocena

Bardzo dobry poziom nauczania.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


DOKTORANCKIE