• NAUKI O RODZINIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Nauki o rodzinie

  Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak: antropologia, teologia małżeństwa i rodziny, etyka małżeńska, psychologia prenatalna, psychologia rodziny, socjologia rodziny, seksuologia, prawo kanoniczne, prawo rodzinne, pedagogika rodziny oraz pedagogika specjalna. Uwzględnienie tak szerokiego spektrum zagadnień podyktowane jest złożonością rzeczywistości małżeństwa i rodziny. Mając to na uwadze studia na kierunku: nauki o rodzinie będą przekazywać wiedzę z zakresu: biologii, medycyny, psychologii, socjologii, prawa, ekonomii, etyki, pedagogiki, antropologii filozoficznej, antropologii teologicznej i samej teologii. Program studiów zawodowych na kierunku Nauki o rodzinie uwzględnia:

  • wszechstronne wykształcenie ogólne ze znaczącym akcentem aksjologicznym i uwzględnieniem specyfiki uczelni;
  • gruntowną edukację akademicką w zakresie studiowanego przedmiotu, zapewniającą kompletne przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu w zakresie pomocy rodzinie;
  • bogaty zakres przygotowania praktycznego, zajęć warsztatowych, prac projektowych i form pracy interaktywnej w laboratoriach i instytucjach, dzięki którym absolwent uzyska praktyczne przygotowanie do samodzielnego podjęcia pracy w zawodzie.
  Student kierunku: nauki o rodzinie, oprócz wszechstronnego wykształcenia z zakresu zagadnień społecznych, winien nabyć umiejętności praktyczne związane z wykonywanym zawodem. Należą do nich m.in.:
  • organizowanie pomocy pedagogicznej oraz wsparcia psychicznego dla zapewnienia podstawowych warunków życia zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym potrzebującym takiej pomocy;
  • wzmacnianie zdolności środowisk lokalnych i rodzin do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów;
  • organizowanie pomocy finansowej i kształtowanie zdolności życia osobom nieprzystosowanym do życia w społeczeństwie w czasach szybkich transformacji ekonomiczno-społecznych;
  • prowadzenie poradnictwa poprzez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku: Nauki o rodzinie otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. W ciągu sześciu semestrów studiów absolwent zdobędzie wiedzę dotyczącą małżeństwa i rodziny wynikającą z nauk antropologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, biomedycznych i prawnych, a także filozoficzno-teologicznych. Absolwent jest przygotowywany do pracy między innymi w charakterze wykwalifikowanego pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, pedagoga społecznego sprawującego opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi, starszymi oraz przewlekle i nieuleczalnie chorymi nie tylko w coraz bardziej wyspecjalizowanych domach opieki społecznej i hospicjach. Może pracować jako mediator sądowy, kurator społeczny, pełnomocnik samorządowy ds. rodziny, ekspert w sprawach patologii społecznych, szczególnie małżeńskich i rodzinnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie jest średnia z ocen studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Teologia
  Absolwent posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę teologiczną, w tym elementy wiedzy z zakresu filozofii. Zdobywa też ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Posiada znajomość wybranego języka nowożytnego (na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), umie także posługiwać się językiem specjalistycznym z dziedziny nauk teologicznych. W programie studiów zwiększono odpowiednio liczbę zajęć z "rdzenia" nauk teologicznych (w stosunku do teologii nauczycielskiej i pastoralnej. Dzięki szerokiej ofercie przedmitów fakultatywnych specjalność teologia ogólna umożliwia elastyczne komponowanie studiów zgodnie z zainteresowaniami studenta, aby mógł podjąć nie tylko pracę naukową w zakresie nauk teologicznych, ale także na przykład w środkach masowego przekazu, pracę oświatową, w specjalistycznych bibliotekach, wydawnictwach i redakcjach. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnego rodzaju kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych, w administracji parafialnej; w administracji państwowej jako specjalista do spraw kościelnych. Studia z zakresu historii Kościoła, zwłaszcza Kościoła lokalnego, historii sztuki sakralnej przygotowują go do pracy w archiwach, muzeach i odpowiednich wydziałach państwowej administracji lokalnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dodatkowo zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

   

   

opinie (1)

 • Kargs
  ocena

  Wydzial jest bardzo otwarty na studentow, wykladowcy wychodza na przeciw temu czego chcemy sie dowiedziec oraz naszym mozliwosciom i propozycjom. Program jest ciekawy i prowadzony w prosty do zapamietania sposob poprzez interakcje.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: